Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 26 lipca 2017

Imieniny:

Anny, Mirosławy, Joachima

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Fundusze zewnętrzne


4,5 miliona złotych dla Mińska Mazowieckiego! - 5.12.2016 r. - relacja videoPoprawa atrakcyjności turystycznej miasta

Miło nam poinformować, iż wniosek złożony przez Miasto Mińsk Mazowiecki pt. „POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIŃSKA MAZOWIECKIEGO POPRZEZ TWORZENIE KOMPLEKSOWEJ OFERTY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ” uplasował się na 3 miejscu listy rankingowej otrzymując 108,50 punktów, co stanowi 94,35% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Kwota dofinansowania wyniosła 684.629,43 zł, przy całkowitej wartości projektu 2.027.631,12 zł. Wniosek został złożony w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/6.2/1/2014 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt obejmuje m.in. zwrot kosztów przebudowy placu przy Pałacu Dernałowiczów wraz z budową oświetlenia i fontanny, utworzenia plenerowych siłowni miejskich. Ponadto w ramach dofinansowania zostanie utworzony szlak turystyczny „kulturalno – sportowy Mińsk Mazowiecki”, na wszystkich miejskich przystankach będą umieszczone plakaty informujące o atrakcjach historycznych, kulturalnych i artystycznych miasta. W Miejskiej Bibliotece Publicznej i Muzeum Ziemi Mińskiej powstaną punkty obsługi turystów, zostanie stworzona strona internetowa oraz materiały informacyjne promujące turystykę.Budowa ścieżki zakończona

Zakończono budowę ścieżki rowerowej w ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim. Nowy odcinek ścieżki rowerowej przebiega od przejścia dla pieszych przy Gimnazjum Nr 2 do mostu po stronie południowej w kierunku stadionu miejskiego przy ul. Budowlanej. Inwestycja została zrealizowana na nieruchomości, której właścicielem jest Miasto Mińsk Mazowiecki, w niewielkim stopniu w pasie drogowym ulicy Budowlanej. Wykonana jest z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Szerokość ścieżki to 2m, a w przypadku bezpośredniego styku z jezdnią 2,5m. Łączy się z już istniejącą ścieżką rowerową, co było niezwykle istotne przy wyborze do realizacji przedmiotowej inwestycji. Elementem towarzyszącym jest tablica zawierająca informacje przyrodnicze, która znajduje się w sąsiedztwie ścieżki rowerowej na terenie zabytkowego parku. Budowa ścieżki została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 125.943,00 zł.


Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 4

Mińsk Mazowiecki, 14.11.2014


Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 4 wraz z termomodernizacją została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  w formie dotacji  w kwocie 53 135 zł i w formie pożyczki w kwocie 159 406 zł.Wnioski aplikacyjne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 1. „EkoMińsk – Program edukacji ekologicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim”. Wniosek złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość projektu wartość projektu 45.528,50 zł., wnioskowana kwota dofinansowania 36.422,80 zł.
 2. Złożono do WFOŚiGW w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Siedlcach wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki zadania z zakresu ochrony wód lub gospodarki wodnej. Nazwa zadania "Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno-administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim". Wnioskowana kwota dofinansowania 6.200.000 zł.  


 

Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Od 15 listopada 2013 r. w trybie ciągłym można składać wnioski poprzez zarejestrowanie wersji elektronicznej na stronie www.parp.gov.pl. Podpisaną wersję papierową, będącą potwierdzeniem prawidłowości danych zawartych w wersji elektronicznej, należy przesłać na adres PARP.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie PARP pożyczka może być udzielona na:

 1. uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
 2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie udzielenie pożyczki:

- Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, będącemu spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;
 2. złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;
 3. przedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;
 4. w przypadku realizacji inwestycji:
 • zobowiąże się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji,
 • zapewni wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.

- Minimalna i maksymalna kwota udzielenia pożyczki: Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 200 000 PLN oraz wyższa niż 2 000 000 PLN na jeden projekt.

Więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/index/2396


Pożyczka „Wsparcie dla Mazowsza”

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim w informuje, że Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych  Warszawa w ramach programu "Wsparcie dla Mazowsza" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  udziela preferencyjnych pożyczek dla firm Micro i  MSP zatrudniających nie więcej niż 250 osób oraz   prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego. Szczegóły dostępne na stronie www.tise.pl .


http://www.praca.powiatminski.pl/art/id/2051


Informacje z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta

Miasto Mińsk Mazowiecki od września  2012 roku realizuje jako partner projekt pod nazwą „Uczyć się, ale jak?”. Wniosek przygotowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom” (Beneficjent) oraz Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo (Partner). Projekt skierowany jest do  uczniów klas IV i V SP nr 5 i 6 oraz klas III SP nr 1 w Mińsku Mazowieckim oraz dzieci do 18 roku życia ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie.  Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q zmianom”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Budżet projektu wynosi 473 807,00 zł, projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2013r. W dniu 07.11.2013r. Miasto Mińsk Mazowiecki zorganizowało seminarium podsumowujące projekt „Uczyć się , ale jak?”.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta) – realizuje projekt  pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Koniec realizacji projektu 31.12.2013 r.  Dofinansowanie projektu wyniosło  460 892,16 zł.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta) – otrzymało dofinansowanie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych – projekt systemowy. Wnioskiem objęta zostanie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mińsku Mazowieckim. Projekt w trakcie realizacji. Dofinansowanie projektu w kwocie 33 075,30 zł.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta) – w dniu 1 lutego 2012 r. podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie finansowego wsparcia w kwocie 1.832.215,18 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 segmentów budynku mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 75 w Mińsku Mazowieckim, w wyniku którego powstanie 36 lokali socjalnych. Inwestycja w trakcie realizacji.  W dniu 31 maja 2012 roku przekazano Wykonawcy teren budowy inwestycji – inwestycja w trakcie realizacji.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta) – złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji pt. „Rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości  210 860,00 zł, z podziałem na lata : w roku 2013 nie więcej niż  110 860,00 zł, w roku 2014 nie więcej niż 100 000,00 zł. Złożono wniosek o uruchomienie środków.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta) – złożyło wniosek do Wojewody Mazowieckiego  o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie szkolnego placu zabaw  przy Szkole Podstawowej Nr 4  w Mińsku Mazowieckim – program „Radosna Szkoła” – wnioskowana kwota dofinansowania 115 000,00 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie, inwestycja w trakcie realizacji.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta) – złożyło wniosek do Wojewody Mazowieckiego  o udzielenie wsparcia finansowego na zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw  przy Szkole Podstawowej Nr 1  w Mińsku Mazowieckim – program „Radosna Szkoła” – wnioskowana kwota dofinansowania 90 844,17 zł.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Gospodarki Komunalnej) -  podpisało umowę na dofinansowanie   inwestycji pn. „Przebudowa targowiska miejskiego  w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Planowana wartość inwestycji – 3 910 028,69 zł, planowana wartość kosztów kwalifikowanych – 2 597 290,01 zł, wartość dofinansowania – 1 000 000 zł (nie więcej niż 75% kwoty wnioskowanej, wartość dofinansowania nie zmniejsza się w przypadku zmniejszenia wartości zadania). Inwestycja w trakcie realizacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –  od 1 maja 2012 roku realizowany jest projekt systemowy  pt.: „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” – w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – wartość dofinansowania 137 700,00 zł.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. -  złożyło wniosek pt.: „Budowa elektrociepłowni o mocy 2,6 MW w Mińsku Mazowieckim” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów o wysokosprawnej kogeneracji. Wartość projektu – 12 593 709,00 zł, wnioskowana kwota pożyczki: 9 378 610,00 zł (możliwość częściowego umorzenia). Podpisana promesa.  Wniosek po pozytywnej ocenie  formalnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  -   złożyło wniosek o przyznanie funduszy z UE w wysokości 5 126 730,26 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie priorytetowe 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa.  Zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta, w aglomeracji Mińsk Mazowiecki”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalno- merytorycznej I stopnia, zdobył 50,5 punktów na 61 możliwych do uzyskania i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej II stopnia.


Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3


Urząd Miasta informuje, że zakończono termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 w Mińsku Mazowieckim. Termomodernizacja dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 118.165,89 zł.

Przebudowa targowiska miejskiego


Od kwietnia do listopada 2013 roku trwała przebudowa targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.
 
Roboty obejmowały:

Zmianę nawierzchni targowiska z tryllinki, na kostkę brukową.
Przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieci energetyczne).
Modernizację budynku higieniczno-sanitarnego na terenie targowiska.
Usunięcie istniejących stalowych wiat i małych obiektów handlowych i wybudowanie nowych wiat nad częścią stanowisk handlowych.
Zainstalowanie nowych przesuwnych bram sterowanych elektrycznie.
Wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej w technologii LED.
Zainstalowanie monitoringu.
Instalację nowego oświetlenia.

Wszystkie przedmiotowe prace, w tym projekt ulepszenia jakości nawierzchni i oświetlenia placu miały przede wszystkim na celu usprawnienie handlu, poprawy estetyki okolicy i przede wszystkich warunków dla osób korzystających z tej przestrzeni publicznej, której łączna powierzchnia handlowa po przebudowie wynosi - 3 325,60 m2, w tym stoiska handlowe – 2 676,00 m2 i pawilony handlowe - 649,60 m2. Zadaszona powierzchnia stoisk to 1 751,00 m2.
 
Targowisko zostanie podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary i produkty rolno-spożywcze według poszczególnych kategorii:
A - owoce i warzywa - 275 m2
B1 - owoce i warzywa - 249 m2
B2 - owoce i warzywa - 190 m2
C1 - odzież i obuwie - 342 m2
C2 - owoce i warzywa - 316 m2
D - miody i przetwory- 312 m2
E1 - miody i przetwory - 96 m2
E2 - mięso, wędliny, ryby i nabiał - 649,6 m2
F - odzież i obuwie - 588 m2
G - owoce i warzywa - 308 m2
 
Inwestycja podzielona była na 3 etapy. W czasie każdego z nich każdorazowo przebudowywane będzie po 30% targowiska, przy czym pozostała jego część będzie funkcjonowała bez zmian. Koszt przebudowy to ok. 4.726.000 zł z czego wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.000.000 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Gospodarki Komunalnej) – w ramach dofinansowania w Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” – „Segregacja odpadów” – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wykonano utwardzenie i oświetlenie terenu, ogrodzenie terenu, wybudowano wiaty oraz ustawiono kontenerowy budynek administracyjno-socjalny, do którego podłączono energię, kanalizację i wodę. Wykonawcą inwestycji była firma Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk z Mińska Mazowieckiego. 


Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej

NAZWA PROJEKTU: "Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej"

Poziom dofinansowania z EFRR: 72,13%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 08.01.2008 r. – 28.12.2009 r.
Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki

Wartość projektu: 1 978 146,68 zł

Wartość dofinansowania: 1 332 803,71 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Realizacja projektu "Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej" polegała na kompleksowym remoncie zabytkowego obiektu - ponad stuletniej willi dr. Huberta zlokalizowanej w Mińsku Mazowieckim.

Budynek ten wykorzystywany jest na cele działalności kulturalnej realizowanej przez Muzeum 7 Pułku Ułanów będącego oddziałem Muzeum Ziemi Mińskiej.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostały następujące prace:
- wykonanie nowego dachu nad całym budynkiem - wymiana więźby dachowej, podniesienie kalenicy, wymiana pokrycia dachu, wykonanie czterech lukarn, ocieplenie dachu
- wymiana stropów drewnianych na stropy typu Kleina
- zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych
- wyburzenie ścianek działowych oraz wykonanie nowych ścian działowych
- wymiana  i renowacja okien i drzwi całym budynku
- wykonanie nowych podłóg i tynków wewnętrznych
- zdemontowanie istniejącej wewnętrznej drewnianej klatki schodowej i odtworzenie jej jako żelbetowej obudowanej drewnem -wykonanie renowacji zniszczonych tynków zewnętrznych oraz gzymsów
- remont istniejącego balkonu i balustrad
- wykonanie kominów z cegły ceramicznej pełnej
- wykonanie nowych rynien oraz rur spustowych z PCV
- wykonanie instalacji p.pożarowej, wod- kan, gazowej w budynku
- renowacja ogrodzenia
- odremontowanie istniejącej studni i jej zabezpieczenie,
- wyznaczenie miejsc parkingowych (w tym jedno dla niepełnosprawnych)
- zakup wyposażenia ekspozycyjnego
- digitalizacja istniejących zbiorów
- opracowanie strony internetowej o tematyce kulturalnej prezentująca dorobek Muzeum 7 Pułku Ułanów.
Celem inwestycji było stworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla funkcjonowania i rozwoju działalności Muzeum 7 Pułku Ułanów wchodzącego w skład Muzeum Ziemi Mińskiej.

Przeprowadzony w ramach projektu remont budynku zabytkowego pozwoli na osiągnięcie następujących efektów:
- stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalnej
- zabezpieczenie zgromadzonych eksponatów przed zagrożeniami
- propagowanie wiedzy o historii Mińska Mazowieckiego i 7 Pułku Ułanów stacjonującego w Mińsku Mazowieckim w latach 1921 - 1939 przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych
- możliwość korzystania z dóbr kultury przez osoby niepełnosprawne
- stworzenie warunków do organizowania wydarzeń kulturalnych prezentujących zwyczaje i tradycje kawaleryjskie
- umożliwienie organizacji zajęć, lekcji historii dla dzieci i młodzieży szkolnej.


Projekt „Przepis na sukces”


Projekt „Przepis na sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BEZPŁATNE SZKOLENIA Z DOTACJĄ NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.


Archiwum - 2012 rok

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - informacje - KLIKNIJ!
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - informacje
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - informacje

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 18132
baner toplayer
Głosujemy na Mińskie Podwórko Talentów NIVEA