Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 21 lutego 2017

Imieniny:

Eleonory, Piotra, Feliksa

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Fundusze zewnętrzne

 

Budowa ścieżki zakończona

Zakończono budowę ścieżki rowerowej w ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim. Nowy odcinek ścieżki rowerowej przebiega od przejścia dla pieszych przy Gimnazjum Nr 2 do mostu po stronie południowej w kierunku stadionu miejskiego przy ul. Budowlanej. Inwestycja została zrealizowana na nieruchomości, której właścicielem jest Miasto Mińsk Mazowiecki, w niewielkim stopniu w pasie drogowym ulicy Budowlanej. Wykonana jest z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Szerokość ścieżki to 2m, a w przypadku bezpośredniego styku z jezdnią 2,5m. Łączy się z już istniejącą ścieżką rowerową, co było niezwykle istotne przy wyborze do realizacji przedmiotowej inwestycji. Elementem towarzyszącym jest tablica zawierająca informacje przyrodnicze, która znajduje się w sąsiedztwie ścieżki rowerowej na terenie zabytkowego parku. Budowa ścieżki została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 125.943,00 zł.


Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta

Miło nam poinformować, iż wniosek złożony przez Miasto Mińsk Mazowiecki pt. „POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIŃSKA MAZOWIECKIEGO POPRZEZ TWORZENIE KOMPLEKSOWEJ OFERTY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ” uplasował się na 3 miejscu listy rankingowej otrzymując 108,50 punktów, co stanowi 94,35% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Kwota dofinansowania wyniosła 684.629,43 zł, przy całkowitej wartości projektu 2.027.631,12 zł. Wniosek został złożony w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/6.2/1/2014 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt obejmuje m.in. zwrot kosztów przebudowy placu przy Pałacu Dernałowiczów wraz z budową oświetlenia i fontanny, utworzenia plenerowych siłowni miejskich. Ponadto w ramach dofinansowania zostanie utworzony szlak turystyczny „kulturalno – sportowy Mińsk Mazowiecki”, na wszystkich miejskich przystankach będą umieszczone plakaty informujące o atrakcjach historycznych, kulturalnych i artystycznych miasta. W Miejskiej Bibliotece Publicznej i Muzeum Ziemi Mińskiej powstaną punkty obsługi turystów, zostanie stworzona strona internetowa oraz materiały informacyjne promujące turystykę.


Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 4

Mińsk Mazowiecki, 14.11.2014


Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 4 wraz z termomodernizacją została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  w formie dotacji  w kwocie 53 135 zł i w formie pożyczki w kwocie 159 406 zł.


Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

Miasto Mińsk Mazowiecki:

 1. W dniu 13 maja 2016 r. złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Mińsku Mazowieckim". Złożóno wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 3.2.1. "Poprawa efektywności energetycznej Część1) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej". Wnioskowana kwota dotacji 61 600,00 zł, wnioskowana kwota pożyczki 1 023 530,00 zł.
   
 2. Złożono wniosek do Programu Europa dla Obywateli, DZIAŁANIE 2.1 Partnerstwo miast, Komponent 2 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. Dofinansowanie – 5000 euro. Otrzymano decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania. Projekt realizowano w dniach 28 maja - 1 czerwca 2016 roku.
   
 3. Złożono do Wojewody Mazowieckiego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. W ramach projektu zostaną zakupione książki dla 8 bibliotek szkolnych na łączna kwotę 120 000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 96 000,00 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie.
   
 4. Przystąpiono do partnerstwa z Fundacją Konwent Samorządowy na rzecz Społeczności III Wieku w celu realizacji zadania pn. "Senior, Obywatel, Radny - Silne Obywatelskie Rady Seniorów na Mazowszu". Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
   
 5. Miasto Mińsk Mazowiecki podpisało w dniu 28 października 2015 r. wniosek o dofinansowanie działania w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki „Bezpieczna +”; Projekt zrealizował  Zespół Szkół Miejskich Nr 2. Otrzymana kwota dofinansowania 13 944,00 zł. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
   
 6. Miasto Mińsk Mazowiecki złożyło w dniu 26 października 2015 r. wniosek o dofinansowanie działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pod nazwą „Reintegracja społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej  na terenie Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki, Gminy Stanisławów i Gminy Dębe Wielkie”. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 271 378,75 zł; Działanie będzie realizowane w partnerstwie z Gminą Mińsk Mazowiecki, Gminą Stanisławów oraz Gminą Dębe Wielkie. Projekt zaakceptowany na etapie oceny formalnej i skierowany do oceny merytorycznej. Następnie trzykrotnie przekazywany ponownie do oceny formalnej i odrzucony formalnie na czwartym posiedzeniu Komisji Oceny Projektów. Odwołanie od decyzji zostało odrzucone.
   
 7. W dniu 29 stycznia 2016 r. złożono wniosek p.n. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, konkurs „Przygotowanie programów rewitalizacji. Projekt przyjęty. W trakcie realizacji. Oczekujemy na podpisanie umowy. Wartość projektu: 88.100,00 PLN (72.900,00 zł dofinansowania).
  Okres trwania:  od 18 stycznia 2016 r. do 31 października 2016 r.

   
 8. W dniu 16 lutego 2016 r. złożono wniosek pn. „Wykonanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekraczania linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol w rejonie przyst. kolejowego Mińsk Maz. Anielina” w ramach  Instrumentu  Finansowego “Connecting Europe Facility 2014-2020” (CEF) – “Łącząc Europę”, priorytet “Safe and secure infrastructure”

  Zadanie polegało będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy bezkolizyjnego miejsca przejazdu przez linię kolejową nr 2 na odcinku Warszawa-Terespol w rejonie przystanku kolejowego Mińsk Mazowiecki Anielina wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie analizy kosztów i korzyści przedsięwzięcia. Wartość projektu: 1.250.000,00 euro (650.000,00 euro dofinansowania). Okres realizacji: 1 września 2016 r. – 28 lutego 2019 r. Projekt uzyskał akceptację i rekomendację Ministerstwa Rozwoju i został złożony do Komisji Europejskiej. Oczekujemy na wyniki.
   
 9. W dniu 29 stycznia 2016 r. złożono wniosek pn. „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku 30+ na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki” w ramach RPOWM 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo.

  Celem głównym projektu jest reintegracja zawodowa (jak również społeczna) biernych zawodowo kobiet w wieku 30 lat i więcej, na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Wartość projektu: 297 456,25 zł (272 676,25 zł dofinansowania). Projekt został odrzucony.
   
 10. Złożono w dniu 30.12.2015 r. wniosek pt. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Projekt złożony w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie Dostosowanie do zmian klimatu. Całkowita wartość projektu 234 413,40 zł, wnioskowane dofinansowanie 148 993,15 zł. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę w kryteriach merytorycznych, jedka nie uzyskał dofinansowania z powodu zbyt małej ilości punktów. Złożono protest.
   
 11. Złożono wniosek  o wsparcie finansowe na doposażenie jednostki OSP w ramach Samorządowego Programu  dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast  na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. W ramach zadania zostanie zakupiona pompa pożarnicza. Całkowita wartość projektu 35 547,00 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania 8 886,00 zł, co stanowi 25 % kosztów kwalifikowanych.  Dodatkowo planujemy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu pozyskania 50 % kosztów zakupu pompy pożarniczej. Wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 8 800,00 zł.
   
 12. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn. "Remont nawierzchni i piłkochwytów boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim" w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2016. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 369 666,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 184 833,00 zł.
   
 13. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania "Zakup schodołazu dla Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim" ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III. Łączny koszt realizacji projektu 20 000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 6 000,00 zł.
   
 14. Złożono wniosek do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach rządowego programu "Bezpieczna +". Projektem objęto Zespół Szkół Miejskich nr 1, Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 5, Szkołę Podstawową nr 6. Koszt całkowity realizacji zadania 142 100,00 zł, kwota dofinansowania 113 080,00 zł.
   
 15. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Mińsk Mazowiecki". Kwota dofinansowania 29 410,00 zł. Ilość posesji objętych dofinansowaniem: 32.
   
 16. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej I st. im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Rozwój infrastruktury kultury, Priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Wartość zadania ogółem 1 659 081,82 zł. Przyznana kwota dofinansowania 192 000,00 zł.
   
 17. Miasto Mińsk Mazowiecki podjęło współpracę z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Wniosek uzyskał dofinansowanie.
   
 18. W 2016 roku Miasto będzie kontynuowało realizację projektu powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać". Złożono wniosek do Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, która działa na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki jako Operator Wojewódzki projektu. Podpisano umowę.
   
 19. "Rozbudowa ul. Juliana Grzeszaka". Wniosek złożony w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" uzyskał dofinansowanie w wysokości 450.000 zł. Zadanie zostało zakończone pod względem rzeczowym. Złożono sprawozdanie z realizacji zadania.
   
 20. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość zadania: 44.895,00 zł, kwota dofinansowania 38.160,75 zł. Złożono końcowy wniosek o płatność.
   
 21. „Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Miejskim Nr 2 w Mińsku Mazowieckim”. Podpisano umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.910.000,00 zł z podziałem na lata: 2014r.: 200.000,00zł; 2015r.: 200.000,00zł; 2016r.: 1.510.100,00zł. Inwestycję zakończono, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjęło rozliczenie końcowe zadania.
   
 22. Złożono wniosek o zgłoszenie inwestycji budowy boiska sportowego wraz z bieżnią, skocznią i rzutnią do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok. Inwestycja uzyskała akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Proponowane dofinansowanie ogółem 1.280.000,00 zł, z tego 780.000,00 zł w roku 2015, 500.000,00 zł w roku 2016. Inwestycja zakończona rzeczowo. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjęło rozliczenie dofiansowania zadania inwestycyjnego.
   
 23. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji  zadania pt. „Pielęgnacja drzew na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Mińsku Mazowieckim objętego ochroną Konserwatora Zabytków”. Wniosek uzyskał dofinansowanie w formie dotacji w wysokości  do 240.116,00 , co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
   
 24. Złożono wniosek o zgłoszenie inwestycji pn. „Budowa placu zabaw, modernizacja technologii uzdatniania wody w aquaparku, remont instalacji wentylacji hali basenowej oraz podbasenia w aquaparku”  do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok. Inwestycja uzyskała akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Kwota dofinansowania 96.000,00,00 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjęło rozliczenie końcowe zadania.
   
 25. „Zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego dla OSP 'Kędzierak". Wniosek otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 20.000,00 zł. Całkowita wartość zadania 48.600,00 zł.
   
 26. „Wykop śmiecia” – zadanie związane z akcją sprzątania śmieci na terenie Mińska Mazowieckiego. Wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość ogółem: 30.000,00 zł. Wnioskowana kwota: 8.995,28 zł.
   
 27. POKL 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych – projekt systemowy. Wnioskiem objęta zostanie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mińsku Mazowieckim. Projekt w trakcie realizacji. Dofinansowanie projektu w kwocie 33.075,30 zł.
   
 28. „Budowa 3 segmentów budynku mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 75 w Mińsku Mazowieckim”. Złożono rozliczenie finansowe do  Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.034.830,77 zł.
   
 29. „Rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim. Wniosek otrzymał dofinansowanie z  Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości  210.860,00 zł, z podziałem na lata : w roku 2013 nie więcej niż  110.860,00 zł, w roku 2014 nie więcej niż 100.000,00 zł. Inwestycja w trakcie  rozliczenia.
   
 30. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 maja 10 w Mińsku Mazowieckim”. Wniosek otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki do kwoty 118 165,89 zł. WFOŚiGW zaakceptował rozliczenie końcowe pożyczki i jednocześnie umorzył kwotę pożyczki w wysokości 35.449,77 zł.
   
 31. Utworzenie szkolnego placu zabaw  przy Szkole Podstawowej Nr 4  w Mińsku Mazowieckim – program „Radosna Szkoła”. Wniosek złożony do Wojewody Mazowieckiego, pozyskano dofinansowanie w kwocie 96.671,01 zł, co stanowi 50% kosztów realizacji inwestycji.
   
 32. Utworzenie szkolnego placu zabaw  przy Szkole Podstawowej Nr 1  w Mińsku Mazowieckim – program „Radosna Szkoła”. Wniosek złożony do Wojewody Mazowieckiego, pozyskano dofinansowania w kwocie 90.845,00 zł, co stanowi 50% kosztów realizacji inwestycji.
   
 33. Projekt powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”. Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza działa na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki jako Operator Wojewódzki projektu. Projekt będzie realizowany w okresie od 15.09.2014r. do 25.11.2014 r.  Wartość całkowita projektu 23.100,00 zł., wartość dofinansowania 8.400,00 zł.
   
 34. „Przebudowa targowiska miejskiego  w Mińsku Mazowieckim”. Dofinansowanie w  kwocie 1.000.000,00 zł pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Inwestycja zrealizowana, po akceptacji wniosku o płatność. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał zlecenie wypłaty środków.
   
 35. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mińsku Mazowiecki”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 900 109,60, wartość dofinansowania 735.944,65 zł. Obecnie prowadzone są działania promocyjne i trwa rozliczanie.
   
 36. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”’. Zakończono realizację projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Łączna wartość dofinansowania dla 8 grup projektowych – 191.624,75 zł, w tym na rok 2014 -  88.327,99 zł,  na rok 2015 – 103.296,76 zł.

  Dofinansowaniem zostało objętych 8 mińskich szkół:

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim,
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim,
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Mazowieckim,
  Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Wybickiego w Mińsku Mazowieckim,
  Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim,
  Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Mińsku Mazowieckim,

  Gimnazjum Miejskie  nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim,
  Gimnazjum Miejskie nr 3 im. Janusz Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim.
   

Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim:

 1. MDK złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Konkursu RPOWM/6.1/1/2014  wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz
  ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury”. Całkowita wartość projektu 1 058 675,60 zł., kwota dofinansowania 662 994,14 zł. Projekt został rozliczony.
   
 2. MDK otrzymał dofinansowanie zadania pn. ""Marzenie Królowej Bony czyli tajemnice mińskiego pałacu" w ramach programu "Patriotyzm jutra 2016" od Muzeum Historii Polski w Warszawie w wysokości 22 000 zł, wkład własny 5 132,50 zł. Program realizowany w terminie 5 maja 2016 r. - 9 grudnia 2016 r.
   
 3. MDK złożył wniosek o dofinansowanie zadania pt. „Zakup sprzętu projekcyjnego na potrzeby MDK w Mińsku Mazowieckim” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury. Wnioskowana kwota dotacji  280 500,00 zł. Całkowita wartość projektu 330 000,00 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 68 000,00 zł, z powodu braku środków na zapewnienie wkładu własneg zrezygnowano z podpisania umowy.
   
 4. W dniu 16.11.2015r. MDK złożył wniosek o dofinansowanie zadania pt. „Inicjatywy z kulturą” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2016. Wniosek pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Nie otrzymał dofinansowania ze względu na uzyskaną liczbę punktów poniżej uprawniającego do dofinansowania progu punktowego.
   
 5. MDK złożył wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH 2016. Wniosek pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Nie otrzymał dofinansowania ze względu na uzyskaną liczbę punktów poniżej uprawniającego do dofinansowania progu punktowego.
   
 6. MDK złożył wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego EDUKACJA 2016  Edukacja kulturalna.
   
 7. Złożono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w ramach konkursu RPOWM/6.1/1/2014 wniosek o dofinansowanie projektu "Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury". Całkowita wartość projektu 1.058.675,60 zł, kwota dofinansowania 662.994,14 zł.  Projekt został rozliczony.
   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim:

 1. Do 30 listopada 2015 roku realizowano projekt "Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć" w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14. Całkowity koszt projektu 95.878,00 zł, wysokość dofinansowania 81.497,00 , wkład własny 14.381,00 zł. Projekt został rozliczony.
   
 2. Do 31 grudnia 2015 roku realizowano projek "STOP przemocy" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2015". Wartość projektu 40.940,00 zł,  wartość dofinansowania 27.000,00 zł, wkład własny 13.940,00 zł. Projekt został rozliczony.
   
 3. Zrealizowano projekt Wojewody Mazowieckiego "Asystent Rodziny 2015". Całkowita wartość projektu 97.408,00 zł, wartość dofinansowania 15.033,00 zł
   
 4. Projekt systemowy „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Okres realizacji od 1 kwietnia 2011r. do 31 grudnia 2014r. Całkowita wartość projektu 662 700,00 zł., wartość dofinansowania  593.116,50 zł.
   
 5. „Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć”. Projekt realizowany w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, którego operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Całkowita wartość projektu 95.878,00 zł., wartość dofinansowania 81.497,00 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 1. Dnia 15 stycznia 2016r został złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
  Tytuł projektu to „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”, w skład którego wchodzą 4 zadania:

  - Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim;
  - Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno- administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
  - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim;
  - Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową.

  Kwota dofinansowania to 54 609 126,27 zł.

   
 2. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta w aglomeracji Mińsk Mazowiecki”. W dniu 14.04.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie  z Funduszu Spójności. Całkowita wartość projektu 7.971.475,71 zł, kwota dofinansowania 6.165.727,50 . Zakończono realizację projektu.
      
 3. Podpisano umowę o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z zakresu ochrony wód lub gospodarki wodnej na realizację zadania "Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno-administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim". Kwota dofinansowania w formie pożyczki 6.200.000,00 zł. Rozliczono kwotę 5 200 000,00 zł.
   
 4. „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki - etap I". Wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu 12.941.894,98 zł, kwota dofinansowania 4.551.545,29 . Zakończono realizację projektu.
   
 5. „Wykonanie dokumentacji dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mińsk Mazowiecki”. Wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu 621.765,00 zł,  kwota dofinansowania 289.857,05 zł. Zakończono realizację projektu.
   

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 1. „Modernizacja układu odpylania trzech kotłów w ciepłowni przy ul. Armii Ludowej 10”. Podpisano umowę pożyczki  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota pożyczki 645.500,00 zł. Trwają prace nad realizacją zadania.
   
 2. „Wymiana sieci ciepłowniczej DN 200 ul. Armii Ludowej 10”. Zadanie dofinansowane w formie pożyczki w kwocie 132.220,80 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość zadania 176.294,00 zł.  WFOŚiGW potwierdził wywiązanie się PEC Sp. z o.o. z warunków umowy.
   
 3. "Remont komina w ciepłowni". Zadanie o wartości 468.500,00 zł zostało dofinansowane w formie pożyczki w kwocie 459.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. WFOŚiGW potwierdził wywiązanie się PEC Sp. z o.o. z warunków umowy.
  W ramach zadania w 2014 roku został postawiony nowy komin z zastosowaniem izolacji termicznej, dzięki której zmniejszona zostanie temperatura spalin oraz temperatura spalania w procesie produkcji ciepła, a tym samym zmniejszy się zużycie paliwa węglowego i emitowanych gazów oraz pyłów do środowiska.
   
 4. "Budowa sieci łączącej ciepłownię Nadrzeczna i osiedle Anielina". Podpisano umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowana kwota pożyczki 1.473.020,00 zł. Zadanie zrealizowano 30 listopada 2015 roku. Spłata pożyczki do 30 września 2021 roku.
   

Miejska Biblioteka Publiczna

 1. MBP złożyła wniosek o dofinansowanie do programu „ Kraszewski. Komputer dla Biblioteki 2015”  do Instytutu Książki. Celem programu jest podniesienie standardów bibliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom korzystanie z zasobów cyfrowych i zbiorów  bibliotecznych online. Wnioskowana kwota dofinansowania  21 000,00 zł. Wniosek odrzucony ze względów formalnych.
   
 2. MBP występuje jako partner w projekcie "Seniorzy i młodzież - most międzypokoleniowy", złożonym przez Stowarzyszenie "Radość Trzeciego Wieku" w ramach rządowego programu na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych na alta 2014-2020. Zadanie publiczne będzie skierowane do populacji seniorów zamieszkujących Mińsk Mazowiecki oraz do grupy dzieci i młodzieży gimnazjalnej z Mińska Mazowieckiego. Celem projektu jest stworzenie platformy współpracy dla środowiska seniorów, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych miasta, instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia oraz szkół i przedszkoli celem stworzenia podstaw, warunków i pierwszych działań dla integracji wenątrz i międzypokoleniowej. Termin realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r. Budżet projektu: 59 870,00 zł (w tym dotacja: 52 640,00 zł).  
   
 3. Złożono wniosek  o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Podpisano umowę na kwotę 50.000 zł. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2015 roku.                                            

Muzeum Ziemi Mińskiej      

 1. MZM złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pt.” Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej?” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE 2016 Priorytet; Wspieranie działań muzealnych. Całkowity koszt realizacji zadania 131 000,00 zł, wnioskowana wartość dofinansowania 104 700,00 zł. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego MZM otrzymało 52 000,00 zł.
   
 2. MZM złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji  technicznej  rozbudowy Muzeum Ziemi  Mińskiej  i  budowy  wiaty wystawowej w Mińsku Maz.” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu:  Rozwój infrastruktury kultury, Priorytet : Infrastruktura kultury. Wartość zadania ogółem 155 000,00 zł, wnioskowana kwota 50 000,00 zł. W wyniku procedury odwoławczej MZM otrzymało 25 000,00 zł.

 


Wnioski aplikacyjne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 1. „EkoMińsk – Program edukacji ekologicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim”. Wniosek złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość projektu wartość projektu 45.528,50 zł., wnioskowana kwota dofinansowania 36.422,80 zł.
 2. Złożono do WFOŚiGW w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Siedlcach wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki zadania z zakresu ochrony wód lub gospodarki wodnej. Nazwa zadania "Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno-administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim". Wnioskowana kwota dofinansowania 6.200.000 zł.  


 

Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Od 15 listopada 2013 r. w trybie ciągłym można składać wnioski poprzez zarejestrowanie wersji elektronicznej na stronie www.parp.gov.pl. Podpisaną wersję papierową, będącą potwierdzeniem prawidłowości danych zawartych w wersji elektronicznej, należy przesłać na adres PARP.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie PARP pożyczka może być udzielona na:

 1. uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
 2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie udzielenie pożyczki:

- Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, będącemu spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;
 2. złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;
 3. przedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;
 4. w przypadku realizacji inwestycji:
 • zobowiąże się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji,
 • zapewni wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.

- Minimalna i maksymalna kwota udzielenia pożyczki: Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 200 000 PLN oraz wyższa niż 2 000 000 PLN na jeden projekt.

Więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/index/2396


Pożyczka „Wsparcie dla Mazowsza”

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim w informuje, że Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych  Warszawa w ramach programu "Wsparcie dla Mazowsza" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  udziela preferencyjnych pożyczek dla firm Micro i  MSP zatrudniających nie więcej niż 250 osób oraz   prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego. Szczegóły dostępne na stronie www.tise.pl .


http://www.praca.powiatminski.pl/art/id/2051


Informacje z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta

Miasto Mińsk Mazowiecki od września  2012 roku realizuje jako partner projekt pod nazwą „Uczyć się, ale jak?”. Wniosek przygotowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom” (Beneficjent) oraz Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo (Partner). Projekt skierowany jest do  uczniów klas IV i V SP nr 5 i 6 oraz klas III SP nr 1 w Mińsku Mazowieckim oraz dzieci do 18 roku życia ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie.  Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q zmianom”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Budżet projektu wynosi 473 807,00 zł, projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2013r. W dniu 07.11.2013r. Miasto Mińsk Mazowiecki zorganizowało seminarium podsumowujące projekt „Uczyć się , ale jak?”.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta) – realizuje projekt  pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Koniec realizacji projektu 31.12.2013 r.  Dofinansowanie projektu wyniosło  460 892,16 zł.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta) – otrzymało dofinansowanie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych – projekt systemowy. Wnioskiem objęta zostanie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mińsku Mazowieckim. Projekt w trakcie realizacji. Dofinansowanie projektu w kwocie 33 075,30 zł.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta) – w dniu 1 lutego 2012 r. podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie finansowego wsparcia w kwocie 1.832.215,18 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 segmentów budynku mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 75 w Mińsku Mazowieckim, w wyniku którego powstanie 36 lokali socjalnych. Inwestycja w trakcie realizacji.  W dniu 31 maja 2012 roku przekazano Wykonawcy teren budowy inwestycji – inwestycja w trakcie realizacji.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta) – złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji pt. „Rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości  210 860,00 zł, z podziałem na lata : w roku 2013 nie więcej niż  110 860,00 zł, w roku 2014 nie więcej niż 100 000,00 zł. Złożono wniosek o uruchomienie środków.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta) – złożyło wniosek do Wojewody Mazowieckiego  o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie szkolnego placu zabaw  przy Szkole Podstawowej Nr 4  w Mińsku Mazowieckim – program „Radosna Szkoła” – wnioskowana kwota dofinansowania 115 000,00 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie, inwestycja w trakcie realizacji.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta) – złożyło wniosek do Wojewody Mazowieckiego  o udzielenie wsparcia finansowego na zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw  przy Szkole Podstawowej Nr 1  w Mińsku Mazowieckim – program „Radosna Szkoła” – wnioskowana kwota dofinansowania 90 844,17 zł.

Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Gospodarki Komunalnej) -  podpisało umowę na dofinansowanie   inwestycji pn. „Przebudowa targowiska miejskiego  w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Planowana wartość inwestycji – 3 910 028,69 zł, planowana wartość kosztów kwalifikowanych – 2 597 290,01 zł, wartość dofinansowania – 1 000 000 zł (nie więcej niż 75% kwoty wnioskowanej, wartość dofinansowania nie zmniejsza się w przypadku zmniejszenia wartości zadania). Inwestycja w trakcie realizacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –  od 1 maja 2012 roku realizowany jest projekt systemowy  pt.: „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” – w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – wartość dofinansowania 137 700,00 zł.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. -  złożyło wniosek pt.: „Budowa elektrociepłowni o mocy 2,6 MW w Mińsku Mazowieckim” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów o wysokosprawnej kogeneracji. Wartość projektu – 12 593 709,00 zł, wnioskowana kwota pożyczki: 9 378 610,00 zł (możliwość częściowego umorzenia). Podpisana promesa.  Wniosek po pozytywnej ocenie  formalnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  -   złożyło wniosek o przyznanie funduszy z UE w wysokości 5 126 730,26 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie priorytetowe 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa.  Zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta, w aglomeracji Mińsk Mazowiecki”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalno- merytorycznej I stopnia, zdobył 50,5 punktów na 61 możliwych do uzyskania i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej II stopnia.


Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3


Urząd Miasta informuje, że zakończono termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 w Mińsku Mazowieckim. Termomodernizacja dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 118.165,89 zł.

Przebudowa targowiska miejskiego


Od kwietnia do listopada 2013 roku trwała przebudowa targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.
 
Roboty obejmowały:

Zmianę nawierzchni targowiska z tryllinki, na kostkę brukową.
Przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieci energetyczne).
Modernizację budynku higieniczno-sanitarnego na terenie targowiska.
Usunięcie istniejących stalowych wiat i małych obiektów handlowych i wybudowanie nowych wiat nad częścią stanowisk handlowych.
Zainstalowanie nowych przesuwnych bram sterowanych elektrycznie.
Wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej w technologii LED.
Zainstalowanie monitoringu.
Instalację nowego oświetlenia.

Wszystkie przedmiotowe prace, w tym projekt ulepszenia jakości nawierzchni i oświetlenia placu miały przede wszystkim na celu usprawnienie handlu, poprawy estetyki okolicy i przede wszystkich warunków dla osób korzystających z tej przestrzeni publicznej, której łączna powierzchnia handlowa po przebudowie wynosi - 3 325,60 m2, w tym stoiska handlowe – 2 676,00 m2 i pawilony handlowe - 649,60 m2. Zadaszona powierzchnia stoisk to 1 751,00 m2.
 
Targowisko zostanie podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary i produkty rolno-spożywcze według poszczególnych kategorii:
A - owoce i warzywa - 275 m2
B1 - owoce i warzywa - 249 m2
B2 - owoce i warzywa - 190 m2
C1 - odzież i obuwie - 342 m2
C2 - owoce i warzywa - 316 m2
D - miody i przetwory- 312 m2
E1 - miody i przetwory - 96 m2
E2 - mięso, wędliny, ryby i nabiał - 649,6 m2
F - odzież i obuwie - 588 m2
G - owoce i warzywa - 308 m2
 
Inwestycja podzielona była na 3 etapy. W czasie każdego z nich każdorazowo przebudowywane będzie po 30% targowiska, przy czym pozostała jego część będzie funkcjonowała bez zmian. Koszt przebudowy to ok. 4.726.000 zł z czego wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.000.000 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Gospodarki Komunalnej) – w ramach dofinansowania w Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” – „Segregacja odpadów” – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wykonano utwardzenie i oświetlenie terenu, ogrodzenie terenu, wybudowano wiaty oraz ustawiono kontenerowy budynek administracyjno-socjalny, do którego podłączono energię, kanalizację i wodę. Wykonawcą inwestycji była firma Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk z Mińska Mazowieckiego. 


Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej

NAZWA PROJEKTU: "Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej"

Poziom dofinansowania z EFRR: 72,13%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 08.01.2008 r. – 28.12.2009 r.
Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki

Wartość projektu: 1 978 146,68 zł

Wartość dofinansowania: 1 332 803,71 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Realizacja projektu "Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej" polegała na kompleksowym remoncie zabytkowego obiektu - ponad stuletniej willi dr. Huberta zlokalizowanej w Mińsku Mazowieckim.

Budynek ten wykorzystywany jest na cele działalności kulturalnej realizowanej przez Muzeum 7 Pułku Ułanów będącego oddziałem Muzeum Ziemi Mińskiej.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostały następujące prace:
- wykonanie nowego dachu nad całym budynkiem - wymiana więźby dachowej, podniesienie kalenicy, wymiana pokrycia dachu, wykonanie czterech lukarn, ocieplenie dachu
- wymiana stropów drewnianych na stropy typu Kleina
- zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych
- wyburzenie ścianek działowych oraz wykonanie nowych ścian działowych
- wymiana  i renowacja okien i drzwi całym budynku
- wykonanie nowych podłóg i tynków wewnętrznych
- zdemontowanie istniejącej wewnętrznej drewnianej klatki schodowej i odtworzenie jej jako żelbetowej obudowanej drewnem -wykonanie renowacji zniszczonych tynków zewnętrznych oraz gzymsów
- remont istniejącego balkonu i balustrad
- wykonanie kominów z cegły ceramicznej pełnej
- wykonanie nowych rynien oraz rur spustowych z PCV
- wykonanie instalacji p.pożarowej, wod- kan, gazowej w budynku
- renowacja ogrodzenia
- odremontowanie istniejącej studni i jej zabezpieczenie,
- wyznaczenie miejsc parkingowych (w tym jedno dla niepełnosprawnych)
- zakup wyposażenia ekspozycyjnego
- digitalizacja istniejących zbiorów
- opracowanie strony internetowej o tematyce kulturalnej prezentująca dorobek Muzeum 7 Pułku Ułanów.
Celem inwestycji było stworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla funkcjonowania i rozwoju działalności Muzeum 7 Pułku Ułanów wchodzącego w skład Muzeum Ziemi Mińskiej.

Przeprowadzony w ramach projektu remont budynku zabytkowego pozwoli na osiągnięcie następujących efektów:
- stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalnej
- zabezpieczenie zgromadzonych eksponatów przed zagrożeniami
- propagowanie wiedzy o historii Mińska Mazowieckiego i 7 Pułku Ułanów stacjonującego w Mińsku Mazowieckim w latach 1921 - 1939 przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych
- możliwość korzystania z dóbr kultury przez osoby niepełnosprawne
- stworzenie warunków do organizowania wydarzeń kulturalnych prezentujących zwyczaje i tradycje kawaleryjskie
- umożliwienie organizacji zajęć, lekcji historii dla dzieci i młodzieży szkolnej.


Projekt „Przepis na sukces”


Projekt „Przepis na sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BEZPŁATNE SZKOLENIA Z DOTACJĄ NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.


Archiwum - 2012 rok

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - informacje - KLIKNIJ!
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - informacje
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - informacje

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 14984