Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 19 sierpnia 2017

Imieniny:

Jana, Bolesława, Ludwika

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta - RM


Kierownik Wydziału - Joanna Dutkiewicz
tel. 25 759 53 59
fax 25 758 40 25
e-mail: joanna.dutkiewicz@umminskmaz.pl

Do zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta należy w szczególności:

 1. gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego i społecznego rozwoju miasta Mińska Mazowieckiego;
 2. współdziałanie przy opracowywaniu programów rozwojowych Miasta, a w szczególności dokumentów dotyczących strategii rozwoju Miasta;
 3. współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przy pracach związanych z wprowadzaniem zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
 4. współpraca z wydziałami Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie opracowania i wykonania projektów będących elementami realizowanej strategii rozwoju Miasta;
 5. opracowywanie sprawozdań na temat stanu realizacji strategii i rozwoju, przedstawianie zagrożeń w ich realizacji oraz ewentualnych propozycji modyfikacji;
 6. inicjowanie i podejmowanie działań związanych z rozwojem lokalnym, a w szczególności pobudzanie rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta;
 7. obsługa inwestorów zainteresowanych lokowaniem inwestycji na terenach należących do Miasta;
 8. inicjowanie i podejmowanie współpracy z mińskimi przedsiębiorcami w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi gospodarczemu Miasta i wzrostowi jego konkurencyjności;
 9. prowadzenie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i instytucjami gospodarczymi;
 10. koordynowanie działań związanych z procesem pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Miasta i  jednostkach organizacyjnych;
 11. podejmowanie współpracy z organami i agendami zarządzającymi i wdrażającymi fundusze pomocowe krajowe i unijne w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy dla budżetu Miasta;
 12. analizowanie wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków pomocowych;
 13. opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących pozyskiwania środków pomocowych dla Urzędu, współpracy przy pozyskiwaniu środków  dla jednostek organizacyjnych Miasta, udzielania informacji o możliwości pozyskania środków dla innych podmiotów z terenu Miasta;
 14. monitorowanie informacji z zakresu programów pomocowych unijnych i krajowych, w tym harmonogramów konkursów, wytycznych dla wnioskodawców i ogłoszeń o konkursach;
 15. prowadzenie współpracy z Wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi  w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizacje zadań Miasta;
 16. monitorowanie i stałe informowanie przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych, kultury i sportu oraz kościołów o funduszach pomocowych;
 17. współpraca z Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu w zakresie tworzenia i realizacji projektów prospołecznych i informacyjnych;
 18. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy zewnętrznych:
  a)  występowanie do Wydziałów o przekazanie potrzebnych materiałów i informacji,
  b)  odpowiednie opracowanie materiałów i informacji przekazanych przez Wydziały,
  c)  wypełnianie formularzy wniosków,
  d)  sporządzanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
  e)  sporządzanie  budżetu przedsięwzięcia na podstawie kosztorysu  inwestorskiego lub wykonawczego,
  f)  zlecanie i weryfikacja wykonania studiów wykonalności dla zgłoszonych przedsięwzięć,
 19. składanie wniosków aplikacyjnych do instytucji pośredniczących, w tym dbanie o utrzymanie wyznaczonych terminów;
 20. dostarczanie informacji potrzebnych do przygotowania umowy z wykonawcą i specyfikacji przetargowej;
 21. opracowywanie aktualnej informacji o pozyskanych środkach pomocowych z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych i spółek Miasta;
 22. monitorowanie utrzymania trwałości projektów zgodnie z wymogami umów o dofinansowanie;
 23. obsługa aplikacji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie wprowadzania i przesyłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych zawartych we wniosku CEIDG-1 o:
  a) wpis,
  b) zmianę wpisu,
  c) wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
  d) wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
  e) wykreślenie działalności gospodarczej;
 24. obsługa archiwalnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta;
 25. prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 26. przyjmowanie oświadczeń o wartości uzyskanego dochodu ze sprzedaży napojów alkoholowych składanych corocznie przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia;
 27. prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
 28. prowadzenie współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 29. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie: liczby oraz usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta; określania dni i godzin otwierania  i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych;
 30. udzielanie, odmowa udzielenia, cofanie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie Miasta;
 31. prowadzenie ewidencji innych niż hotele obiektów hotelowych (poza obiektami kategoryzowanymi przez Wojewodę);
 32. opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta;
 33. przyjmowanie wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej; obsługa administracyjna Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych; przekazywanie wniosków  do zaopiniowania Zespołowi ds. wspierania inicjatyw lokalnych; przygotowywanie umowy o realizacje zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji


Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Od 15 listopada 2013 r. w trybie ciągłym można składać wnioski poprzez zarejestrowanie wersji elektronicznej na stronie www.parp.gov.pl. Podpisaną wersję papierową, będącą potwierdzeniem prawidłowości danych zawartych w wersji elektronicznej, należy przesłać na adres PARP.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie PARP pożyczka może być udzielona na:

1. uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;

2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie udzielenie pożyczki:

- Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, będącemu spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełni łącznie następujące warunki:

1) przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;

2) złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;

3) przedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;

4) w przypadku realizacji inwestycji:

a) zobowiąże się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji,

b) zapewnieni wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.

- Minimalna i maksymalna kwota udzielenia pożyczki: Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 200 000 PLN oraz wyższa niż 2 000 000 PLN na jeden projekt.

Więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/index/2396

Seminaria dla przedsiębiorców

Zapraszamy pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w seminariach regionalnych poświęconych zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego, które odbędą się w Warszawie w dniach 6-7 marca 2014 r. oraz w Poznaniu w dniach 20-21 marca 2014 r.

http://ppp.parp.gov.pl/news/read/244?page_id=40&slug=o-partnerstwie-publiczno-prywatnym-dla-msp

Broszura informacyjna

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 23481