Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 21 sierpnia 2017

Imieniny:

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - PG


Kierownik Wydziału - Małgorzata Parol
tel. 25 759 53 23
fax 25 758 40 25

e-mail: pg@umminskmaz.pl

Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości należy w szczególności:

      W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

 1. przygotowywanie dokumentów przedstawiających ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, z uwzględnieniem wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany studium;
 2. bieżąca analiza ustaleń i wniosków wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta w procesach przygotowania opracowań planistycznych;
 3. przeprowadzanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych, z uwzględnieniem wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych;
 4. prowadzenie postępowań w procesie sporządzania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planu miejscowego, w tym w szczególności:
  • opracowywanie materiałów planistycznych takich jak: opracowanie ekofizjograficzne, prognoza oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego lub studium (bądź ich zmiany),
  • przeprowadzanie czynności zapewniających udział społeczeństwa w procesie planistycznym, poprzez podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń: o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego i studium oraz możliwości składania wniosków, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów tych dokumentów i możliwości wnoszenia uwag, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także organizowanie dyskusji publicznych dotyczących przyjętych rozwiązań,
  • przeprowadzanie procesu opiniowania i uzgadniania projektów planu miejscowego i studium przez ustawowo wyznaczone do tego organy i instytucje;
 5. udostępnianie do wglądu studium i planu miejscowego oraz wydawanie z nich wypisówi wyrysów;
 6. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych, przechowywanie ich oryginałów, w tym uchylonych   i nieobowiązujących;
 7. ustalanie opłat i odszkodowań związanych ze zmianą wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego oraz opracowywanie co najmniej raz w roku informacji o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w tym zakresie;
 8. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, ustalaniem regulaminu komisji   urbanistyczno-architektonicznej oraz zapewnianie jej obsługi administracyjnej;
 9. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i sąsiednich  gmin;
 10. wykonywanie zadań z zakresu ochrony krajobrazu, w tym:
  • przeprowadzanie analiz z zakresu potrzeby ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
  • przeprowadzanie procesów przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych,
  • ustalanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie zasad i warunków ustalonych uchwałą reklamową;
 11. w przypadkach przewidzianych w ustawie – Prawo budowlane – wydawanie zaświadczeń:
  • o zgodności z ustaleniami planu miejscowego budowy obiektu będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę (lub bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ),
  • o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu   miejscowego;​
 12. opiniowanie uznawania lasów za ochronne lub pozbawianie ich tego charakteru;
 13. przygotowywanie opinii o zgodności projektowanych podziałów nieruchomości z     ustaleniami planu miejscowego;
 14. wykonywanie należących do właściwości gminy zadań z zakresu ochrony zabytków.

   

        W zakresie gospodarki nieruchomościami:

  1. tworzenie gminnego zasobu gruntów na cele rozwojowe Miasta i zorganizowanej działalności inwestycyjnej;
  2. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzanie planów wykorzystywania tego zasobu;
  3. wnioskowanie określenia wartości gruntów, budynków, lokali, budowli i innych części nieruchomości w porozumieniu z Wydziałem Finansowym oraz przeprowadzanie koniecznych procesów zamówień publicznych;
  4. przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,  użytkowanie, najem lub dzierżawę oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji o sporządzonych wykazach;
  5. prowadzenie postępowań w zakresie sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem (w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym) oraz            w zakresie oddawania w trwały zarząd i użyczania nieruchomości miejskich;
  6. udział w postępowaniach dotyczących nabywania nieruchomości na rzecz Miasta, w tym w drodze zamiany, zasiedzenia i spadkobrania;
  7. obciążanie nieruchomości miejskich koniecznymi służebnościami oraz wnioskowanie o ustanowienie takich służebności na rzecz Miasta w ciężar nieruchomości innych osób;
  8. podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem prawa własności i innych praw rzeczowych Miasta w księgach wieczystych oraz w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków);
  9. ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu i najmu nieruchomości miejskich;
  10. prowadzenie spraw z zakresu rozwiązywania umów użytkowania wieczystego i użytkowania oraz wygaszania trwałego zarządu;
  11. prowadzenie postępowań w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym także wnioskowanie do Rady Miasta o zastosowanie bonifikaty od opłat za przekształcenie oraz o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonych bonifikat;
  12. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ustanawiania odrębnej własności lokali;
  13. przeprowadzanie procesów ustalania i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg miejskich;
  14. prowadzenie spraw pierwokupu nieruchomości;
  15. przeprowadzanie procesów ustalania opłat adiacenckich;
  16. zapewnianie gruntów na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych.

   

      W zakresie geodezji, geologii i rolnictwa:

  1. prowadzenie postępowań dotyczących zatwierdzania podziałów nieruchomości;
  2. przeprowadzanie procesów scalenia gruntów oraz zatwierdzanie projektów scalenia i wnioskowanie o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych;
  3. prowadzenie postępowań dotyczących rozgraniczeń nieruchomości;
  4. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz ustalanie numerów porządkowych budynków;
  5. opiniowanie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż, a także bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w górotworze;
  6. organizowanie i prowadzenie spisów rolnych oraz wyborów do izb rolniczych;
  7. prowadzenie kontroli dotrzymywania zakazu uprawy maku i konopi, w tym także przygotowywanie decyzji nakazującej zniszczenie tych upraw;
  8. informowanie organów Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;
  9. prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem biegłych do wyceny zwierząt ubijanych lub padłych  oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, w związku z wystąpieniem chorób  zakaźnych;
  10. informowanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów kwarantannowych;
  11. wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 26382