Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 19 sierpnia 2017

Imieniny:

Jana, Bolesława, Ludwika

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Wydział Promocji, Kultury i Sportu - PK


Kierownik Wydziału - Diana Rokicka
tel. 25 759 53 58
fax 25 758 40 25

e-mail: diana.rokicka@umminskmaz.pl

Do zadań Wydziału Promocji, Kultury i Sportu należy w szczególności:

 1. opracowywanie założeń programowych oraz inicjowanie działań zmierzających  do upowszechniania kultury i sportu w Mieście;
 2. współdziałanie z placówkami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi, fundacjami i innymi organizacjami w zakresie realizacji na terenie Miasta wspólnych przedsięwzięć kulturalnych;
 3. opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych odbywających się w Mieście oraz organizacja lub współorganizacja imprez realizowanych przy finansowym zaangażowaniu Miasta;
 4. koordynowanie zadań instytucji kultury oraz monitorowanie ich działalności;
 5. prowadzenie dokumentacji ,,Honorowych Obywateli Mińska Mazowieckiego’’ i ,,Zasłużonych Obywateli Mińska Mazowieckiego’’;
 6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu burmistrza wydarzeniom organizowanym dla mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki;
 7. organizowanie i współorganizowanie obchodów świąt państwowych i uroczystości miejskich;
 8. wykonywanie zadań związanych z tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem oraz likwidacją instytucji kultury, a także opracowywanie projektów statutów tych instytucji;
 9. stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju sportu w Mieście i przygotowywanie spraw związanych z powoływaniem miejskich instytucji działających w zakresie organizacji sportu, wypoczynku i rekreacji;
 10. przygotowywanie projektów podziałów środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na kulturę i sport;
 11. współdziałanie z klubami i stowarzyszeniami sportowymi w tym w zakresie określania zasad wykorzystywania bazy miejskich obiektów sportowych i urządzeń rekreacyjnych;
 12. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;
 13. prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury;
 14. opracowywanie i realizowanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 15. przedstawienie Burmistrzowi wniosków w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia twórcze, artystyczne i sportowe oraz upowszechnianie kultury i sportu;
 16. prowadzenie współpracy z innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych;
 17. opracowywanie projektów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 18. przygotowywanie projektów rocznych wykazów zadań publicznych Miasta zlecanych do realizacji przez organizacje pozarządowe;
 19. organizowanie i przeprowadzanie konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań Miasta przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy;
 20. nadzorowanie realizacji umów z organizacjami pozarządowymi;
 21. merytoryczne rozliczanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym;
 22. prowadzenie kontroli realizacji zleconych zadań i wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe;
 23. nadzorowanie miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z zakresu kultury i sportu;
 24. podejmowanie działań w zakresie promocji Miasta poprzez opracowywanie informacji i projektów do materiałów reklamowych i publikacji własnych;
 25. przygotowywanie informacji promujących Mińsk Mazowiecki;
 26. organizowanie imprez, konkursów, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym;
 27. projektowanie i edycja wydawnictw własnych Urzędu: informatorów, folderów i map;
 28. współuczestniczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu kampanii społecznych Miasta;
 29. podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Mińsku Mazowieckim wśród mieszkańców Miasta i osób przyjezdnych;
 30. nadzorowanie jednolitej i spójnej linii graficznej publikacji o charakterze promocyjno-informacyjnym wydawanych przez Miasto;
 31. współdziałanie z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie działań mających na celu promocję Mińska Mazowieckiego;
 32. uzgadnianie planów imprez i innych działań promujących Miasto;
 33. zlecanie i wykonywanie materiałów zdjęciowych oraz filmowych dotyczących Miasta oraz prowadzenie ich bazy;
 34. prowadzenie spraw związanych ze współpracą Burmistrza z gminami, reprezentacjami miast i organizacji samorządu terytorialnego, parlamentarzystami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami;
 35. redagowanie i wydawanie gazety samorządowej ,,MIM’’;
 36. prowadzenie strony internetowej Miasta;
 37. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia aktualnych serwisów informacyjnych o realizacji zadań Miasta;
 38. prowadzenie kroniki Miasta Mińska Mazowieckiego;
 39. koordynowanie polityki informacyjnej Urzędu, redagowanie informacji o działalności władz Miasta i Urzędu;
 40. opracowywanie programów współpracy z zagranicą;
 41. współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwijania współpracy z zagranicą;
 42. opracowywanie harmonogramu wyjazdów za granicę polskich delegacji i przyjazdu do Miasta delegacji zagranicznych;
 43. prowadzenie obsługi wyjazdów zagranicznych oraz przyjmowanie delegacji zagranicznych.

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 25050