Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 19 sierpnia 2017

Imieniny:

Jana, Bolesława, Ludwika

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Wydział Gospodarki Komunalnej - GK


Kierownik Wydziału - Robert Zakrzewski
tel. 25 759 53 21
fax 25 758 40 25

e-mail: uk@umminskmaz.pl

 Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

1)   wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem gospodarki komunalnej na terenie Miasta obejmujących sprawy dróg oraz organizacji ruchu drogowego, miejsc postojowych, utrzymania czystości i porządku, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz innych usług;

2) ustalanie zakresu rzeczowego oraz warunków udzielenia zamówienia publicznego na powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej;

3) zlecanie, kontrola i rozliczanie usług komunalnych finansowanych z budżetu Miasta;

4) utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ciągów pieszych oraz prowadzenie okresowej kontroli stanu ich nawierzchni;

5) prowadzenie zimowego utrzymania dróg;

6) wydawanie zezwoleń na lokowanie obiektów nie związanych z gospodarką drogową w pasie dróg gminnych;

7) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;

8) naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;

9) przeprowadzanie odbiorów przywracania pasa drogowego do stanu pierwotnego;

10)  wydawanie zezwoleń na zjazdy z dróg;

11)  prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście;

12)  wyrażanie zgody na organizowanie pielgrzymek, procesji na drogach gminnych;

13)  prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;

14)  planowanie i utrzymanie oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta;

15) umieszczanie i utrzymanie tablic z nazwami ulic i placów oraz nadzorowanie oznakowania dróg;

16) opracowywanie planów remontów i napraw dróg miejskich i ich zgłaszanie do Wydziału Inwestycji;

17) prowadzenie spraw z zakresu zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

18)  opracowywanie decyzji w sprawach zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;

19) przygotowywanie projektów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta;

20)  prowadzenie spraw w procesie sporządzania projektu planu gospodarki odpadami i jego zmian oraz prowadzenie analiz i sprawozdań z realizacji planu;

21) organizowanie gospodarki odpadami w mieście uwzględniającej selektywne zbieranie odpadów;

22)  tworzenie warunków do selektywnej  zbiórki i segregacji odpadów oraz poddawania ich procesom odzysku i unieszkodliwiania;

23)  opracowywanie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia  schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności na świadczenie takich usług;

24)  prowadzenie ewidencji:

a) zbiorników bezodpływowych,

b) przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

25) przygotowywanie decyzji w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w tym zakresie;

26) przedstawianie propozycji górnych stawek opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości  w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych;

27) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie hodowli oraz utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;

28)  przygotowywanie decyzji o odbieraniu zwierząt domowych rażąco zaniedbywanych lub okrutnie traktowanych;

29) opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

30)  współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom;

31)  zbieranie oraz analizowanie informacji na temat stanu środowiska naturalnego w Mieście;

32)  przygotowywanie projektu programu ochrony środowiska oraz prowadzenie analiz i sprawozdań z realizacji takiego planu;

33) podejmowanie działań mających na celu ograniczenie uciążliwości                              dla środowiska maszyn, urządzeń technicznych i środków transportu, w szczególności w zakresie hałasu i wibracji;

34)  podejmowanie działań zapobiegającym zagrożeniom środowiska naturalnego;

35)  opracowywanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów;

36)  wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów;

37) prowadzenie spraw dotyczących oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć;

38) współdziałanie z organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody;

39) przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza, decyzji administracyjnych oraz prowadzenie kontroli wynikających z przepisów o ochronie środowiska, prawa wodnego i z przepisów określających zasady postępowania z odpadami w zakresie objętym właściwością organów Miasta;

40)  prowadzenie spraw z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym pozyskiwanie środków na ten cel;

41) wykonywanie zadań związanych z ubezpieczeniem mienia Miasta oraz prowadzenie spraw w związku z powstałą szkodą lub zniszczeniem ubezpieczonego mienia;

42)  pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami miasta realizującymi zadania z zakresu gospodarki komunalnej, a w szczególności:

a) w zakresie spraw należących do właściwości zgromadzenia wspólników, w roli którego występuje Burmistrz Miasta,
b) wyposażania spółek miasta w majątek,
c) powoływania członków rad nadzorczych,
d) rozpatrywania uwag i zastrzeżeń dotyczących realizacji zadań przez spółki miasta;

43) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej należące do zadań Wydziału oraz rozwiązania i występowania z nich;

44)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów do spółek miasta;

45) prowadzenie spraw tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej należące do zadań Wydziału;

46) nadzorowanie realizacji zadań stanowiących przedmiot działalności Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

  • Gmina Mińsk Mazowiecki
  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 26586