Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 21 sierpnia 2017

Imieniny:

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Wydział Inwestycji - WI


Kierownik Wydziału - Agnieszka Siporska
tel. 25 759 53 22
fax 25 758 40 25

e-mail: agnieszka.siporska@umminskmaz.pl

Do zadań Wydziału Inwestycji należy w szczególności:

 1. opracowywanie wspólnie z właściwymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnym Miasta planów inwestycyjnych z uwzględnieniem priorytetowych kierunków rozwoju Miasta;
 2. opracowywanie projektów planów finansowych dotyczących zadań inwestycyjnych
  i środków na ich realizację obejmujących miedzy innymi budowę, przebudowę
  i modernizację obiektów  i urządzeń komunalnych;
 3. współpraca z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta oraz pozyskiwania terenów na cele budowlane;
 4. realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w budżecie Miasta na dany rok;
 5. określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania;
 6. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z częścią kosztorysową oraz wymaganymi uzgodnieniami;
 7. występowanie z wnioskami o udzielenie pozwolenia na budowę;
 8. przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych;
 9. przygotowanie wniosków i kompletnej dokumentacji do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów na wykonawstwo robót i usług w zakresie realizowanych inwestycji i remontów;
 10. uzyskanie niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych;
 11. przekazanie placu budowy wykonawcom robót budowlanych;
 12. koordynowanie prac inspektorów nadzoru podczas realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 13. koordynowanie wykonawstwa robót budowlanych;
 14. zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych właściwym organom i instytucjom;
 15. przygotowywanie dokumentów i nadzór merytoryczny nad realizacją płatności za wykonywane zadanie inwestycyjne i remontowe;
 16. sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale mieszkańców w zakresie określonym przepisami prawa, bądź ustalonym w zawartych porozumieniach;
 17. analiza i kontrola realizacji umów oraz porozumień dotyczących prowadzonych inwestycji;
 18. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach zadań inwestycyjnych;
 19. końcowe rozliczanie inwestycji oraz przekazywanie dowodem OT lub PT na majątek użytkownika zrealizowanego zadania;
 20. organizowanie i przeprowadzanie przeglądów inwestycji w okresie rękojmi i  gwarancji oraz rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy;
 21. prowadzenie zbioru dokumentów odnośnie realizowanych zadań;
 22. przyjmowanie wniosków dotyczących inwestycji od osób fizycznych, instytucji, radnych i innych podmiotów;
 23. przygotowywanie materiałów do konstrukcji budżetu inwestycyjnego:
  a) przeprowadzanie wizji lokalnych typowanych robót,
  b) zgłaszanie propozycji rzeczowo-finansowych remontów;
   
 24. prowadzenie      spraw     związanych    z    pozyskiwaniem   źródeł   finansowania  ze  środków pozabudżetowych w tym z Unii Europejskiej dla działań inwestycyjnych, w tym przygotowywanie projektów aplikacyjnych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego Miasta;
 25. rozpatrywanie wniosków o realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych w ramach inicjatywy lokalnej realizowanych inwestycji miejskich;
 26. współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie zaciągania kredytów na cele inwestycyjne;
 27. prowadzenie     całości    spraw   związanych    z   udzielaniem    zamówień    publicznych dla   zadań finansowanych z budżetu Miasta i zlecanych bezpośrednio przez Burmistrza;
 28. opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadań realizowanych przez Wydział oraz pomoc merytoryczna w tym zakresie pracownikom innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych;
 29. przedkładanie Burmistrzowi propozycji w zakresie wyboru trybu zamówienia publicznego;
 30. ogłaszanie przetargów i wyników przetargów;
 31. przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne;
 32. organizowanie pracy komisji przetargowej oraz czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem;
 33. przygotowywanie  umów  z wykonawcami (dostawcami) wyłonionymi w toku postępowania o zamówienie publiczne;
 34. opracowywanie sprawozdań oraz informacji z zakresu udzielonych zamówień. 

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 26355