Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 24 czerwca 2017

Imieniny:

Jana, Danuty, Emilii

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Wydział Organizacyjny - OR


REFERAT  ORGANIZACYJNY - RO

Kierownik Referatu - Kinga Rosłoniec
tel. 25 759 53 14
fax 25 758 40 25
e-mail: kinga.rosloniec@umminskmaz.pl

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu  regulaminu organizacyjnego Urzędu i przedstawianie wniosków usprawniających;
 2. wdrażanie nowych metod organizacyjnych pracy w Urzędzie;
 3. opracowywanie projektów aktów wewnętrznych Burmistrza i prowadzenie ich zbioru;
 4. opracowywanie upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza i prowadzenie ich ewidencji;
 5. nadzór i prowadzenie całokształtu prac związanych z przygotowywaniem opisów stanowisk pracy;
 6. przygotowywanie,w uzgodnieniu z Sekretarzem Miasta, projektów zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi i dla samodzielnych stanowisk pracy;
 7. opracowywanie zasad i przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia ocen pracowników Urzędu;
 8. organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowiskach urzędniczych;
 9. kompletowanie rocznych planów pracy Wydziałów i sprawozdań z ich wykonania;
 10. organizacja systemu kontroli zarządczej i koordynowanie działań związanych z samooceną systemu;
 11. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych;
 12. przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu oraz rentami i emeryturami;
 13. przygotowywanie dokumentacji z zakresu powoływania, zaszeregowania, awansowania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych;
 14. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych pracowników i uprawnionych członków ich rodzin;
 15. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą  jej przestrzegania oraz przestrzegania Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych uregulowań;
 16. prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników, a także ewidencji emerytów i rencistów;
 17. prowadzenie zbiorczej ewidencji czasu pracy  pracowników Urzędu;
 18. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych;
 19. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników Urzędu oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników;
 20. sporządzanie i wysyłanie deklaracji dotyczących składek na PFRON;
 21. organizacja i koordynacja praktyk zawodowych;
 22. organizowanie staży, robót publicznych i prac interwencyjnych w Urzędzie;
 23. prowadzenie badań ankietowych i analiz dotyczących satysfakcji Klienta Urzędu;
 24. opracowanie na zlecenie Burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i innych odznaczeń dla pracowników Urzędu Miasta oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych;
 25. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem przez pracowników Urzędu i dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych samochodów prywatnych do celów służbowych;
 26. prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
 27. przygotowywanie i dokumentowanie przebiegu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;
 28. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów jednostek organizacyjnych;
 29. protokołowanie posiedzeń i obsługa administracyjna zadań Burmistrza związanych z funkcją organu wykonawczego Miasta;
 30. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami materiałów związanych z projektami zarządzeń Burmistrza i innych dokumentów dotyczących współdziałania Burmistrza z Radą;
 31. sporządzanie rejestru zarządzeń Burmistrza, prowadzenie zbioru zarządzeń oraz zbioru protokołów z posiedzeń;
 32. publikowanie zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady w Biuletynie Informacji Publicznej;
 33. koordynowanie prac nad materiałami przygotowywanymi przez Urząd i jednostki organizacyjne o stanie spraw związanych z sesją Rady;
 34. prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji kierowanych do Burmistrza oraz nadzór nad ich terminowym rozpatrzeniem;
 35. redagowanie projektów odpowiedzi na sprawy, postulaty, interwencje wnoszone do Burmistrza;
 36. sporządzanie sprawozdań z pracy Burmistrza oraz informacji dotyczącej realizacji uchwał Rady;
 37. przyjmowanie i rejestracja oświadczeń majątkowych składanych do Burmistrza przez osoby zobowiązane;
 38. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej oraz nadzorowanie publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej przez komórki organizacyjne Urzędu;
 39. prowadzenie obsługi wyborów i referendów;
 40. prowadzenie centralnego rejestru i zbioru skarg i wniosków;
 41. prowadzenie obsługi sekretarskiej Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
 42. koordynacja obiegu korespondencji wpływającej do Burmistrza;
 43. podejmowanie czynności organizacyjnych, związanych z przeprowadzaniem spotkań, posiedzeń organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę;
 44. prowadzenie spraw związanych z udziałem Miasta w związkach i stowarzyszeniach.

REFERAT ADMINISTRACYJNY - RA

Kierownik Referatu - Ewelina Parchomenko
tel. 25 759 53 76
fax 25 758 40 25

e-mail: ewelina.parchomenko@umminskmaz.pl

Do zadań Referatu Administracyjnego należy w szczególności:

 1. administrowanie budynkami Urzędu poprzez zapewnienie właściwego działania wewnętrznych instalacji, prowadzenie niezbędnych napraw, remontów, modernizacji i przeglądów technicznych;
 2. organizacja i nadzór nad utrzymaniem porządku w budynkach i wokół nich oraz oznakowaniem budynków;
 3. dokonywanie zakupów niezbędnego wyposażenia Urzędu, prowadzenie ewidencji i znakowanie środków trwałych;
 4. udział w inwentaryzacji i jej rozliczaniu oraz w likwidacji wyposażenia nienadającego się do dalszego użytkowania;
 5. zlecanie usług zapewniających właściwą pracę urządzeń kserujących;
 6. sprawdzanie pod względem estetycznym i merytorycznym systemu oznakowania wewnętrznego oraz aktualizacja identyfikatorów;
 7. zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne i zakupy sprzętu potrzebnego do pracy;
 8. ustalanie treści pieczątek i pieczęci urzędowych, zakup wraz z prowadzeniem ich ewidencji oraz likwidacja pieczęci wycofanych z użytkowania;
 9. dokonywanie zakupu prasy, czasopism, pozycji książkowych wraz z prowadzeniem ewidencji zakupionych publikacji;
 10. organizowanie  nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem Instrukcji Kancelaryjnej;
 11. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu wraz z opracowywaniem regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 12. prowadzenie Biura Obsługi Interesanta:
  a) udzielanie Klientom pełnej informacji w sprawach dotyczących Urzędu,
  b) wydawanie  druków właściwych dla spraw realizowanych w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi procedurami opracowywanych przez komórki merytoryczne,
  c) przyjmowanie, rejestracja, rozdział i wysyłanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Urzędu,
  d) dokonywanie weryfikacji i sprawdzenia kompletności dokumentów składanych przez Klienta,
  e) udostępnianie przepisów prawa miejscowego,
  f) nadzór nad aktualizacją oferty Urzędu,
  g) prowadzenie badań ankietowych i analiz dotyczących satysfakcji Klienta Urzędu,
  h) prowadzenie doręczeń przesyłek adresatom miejscowym,
  i) wydawanie specyfikacji przetargowych,
  j) przyjmowanie ofert przetargowych i konkursowych, wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów,
  k) wywieszanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i pilnowanie terminów dotyczących czasu ich ekspozycji,
  l) zaopatrywanie Urzędu w obowiązujące druki,
  ł) wydawanie awizowanych przesyłek adresatom,
  m) obsługa poczty e-mailowej Urzędu,
  n) obsługa elektronicznej skrzynki podawczej,
  o) dokonywanie analiz i sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez Biuro Obsługi Interesanta;
 13. prowadzenie archiwum zakładowego:
  a) przyjmowanie dokumentów do archiwizowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
  b) dokonywanie przeglądu dokumentów i występowanie z wnioskami o ich niszczenie,
  c)  udostępnianie zgodnie z przepisami, dokumentów będących na stanie archiwum,
  d) załatwianie wniosków wpływających do Urzędu w sprawach dokumentów archiwalnych,
  e) prowadzenie innych spraw wynikających z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i przepisów dotyczących archiwum zakładowego;
 14. rozliczanie zużycia paliwa przez samochód służbowy;
 15. udział w wykonywaniu zadań związanych z wyborami i referendami w szczególności w zakresie zaopatrywania Komisji wyborczych w materiały i wyposażania lokali wyborczych.  

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 23184