Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 19 sierpnia 2017

Imieniny:

Jana, Bolesława, Ludwika

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Wydział Finansowy - FB


REFERAT  BUDŻETU - RB

Kierownik Referatu - Małgorzata Gutkowska
tel. 25 759 53 28
fax 25 758 40 25

e-mail: malgorzata.gutkowska@umminskmaz.pl

Do zadań Referatu Budżetu należy w szczególności:

 1. planowanie i analiza realizacji budżetu Miasta, w tym w szczególności:
  a) opracowywanie projektu budżetu, przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia,
  b) udzielanie instruktażu miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie procedury przygotowania projektu budżetu,
  c) weryfikacja projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej,
  d) opracowywanie układu wykonawczego budżetu i przekazywanie jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji,
  e) opracowywanie planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu,
  f) przyjmowanie planów finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Miasta, sprawdzanie ich zgodności z uchwałą budżetową,
  g) sporządzanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet w ciągu roku budżetowego;
  h) bieżące  prowadzenie analityki planu dochodów i wydatków Miasta, uwzględniającej zmiany budżetu w ciągu roku,
  i) analiza realizacji budżetu poprzez kontrolę wydatkowania środków na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu sporządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
  j) dokonywanie rozliczeń z gminami z tytułu refundacji kosztów poniesionych w formie dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na ich terenie z tytułu uczęszczania do nich uczniów niebędących ich mieszkańcami; 
  k) weryfikacja przedkładanych sprawozdań finansowych i informacji, dotyczących wydatkowania środków finansowych orzymanych w formie dotacji, przez podmioty inne niż jednostki organizacyjne Miasta,
  l) sporządzanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego i przedkładanie ich w obowiązujących terminach Radzie Miasta i do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 2. planowanie i analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, w tym w szczegółowości:
  a) sporządzanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedkładanie jej w obowiązującym trybie do uchwalenia,
  b) aktulizowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie roku budżetowego i przedkładanie zmian Radzie Miasta i do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c) opracowywanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 3. sporządzanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza Miasta zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową;
 4. dokonywanie potwierdzeń o zabezpieczeniu w planie finansowym Urzędu Miejskiego środków na zadania, zawarte we wnioskach o przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w projektach umów;
 5. sporządzanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących zaciągania kredytów bankowych, pożyczek, emisji obligacji komunalnych;
 6. współpraca z Wydziałem merytorycznym przy przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przeprowadzania przetargów w zakresie: bankowej obsługi  budżetu Miasta oraz jednostek  organizacyjnych Miasta oraz udzielania Miastu kredytów;
 7. współpraca z bankami i innymi  instytucjami w zakresie  realizacji postanowień umów z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych;
 8. współpraca z Wydziałem merytorycznym w zakresie przygotowywania informacji i analiza zaawansowania i wykonania planu dochodów  i wydatków na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem  złożonych wniosków o płatność;
 9. realizacja zadań w zakresie prowadzenia rachunkowości  i księgowości budżetowej, a w szczególności:
  a) opracowywanie koniecznych aktualizacji zasad rachunkowości,
  b) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych,
  c) dokonywanie wstępnej  kontroli zgodności operacji gospodarczychi finansowych  z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  e) odprowadzanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
  f) gospodarowanie wolnymi środkami na rachunkach bankowych Miasta,
  g) prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego stanowiącego własność miasta,
  h) aktualizacja wyceny środków trwałych, naliczenie umorzeń środków trwałych,
  i) okresowe  ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz  ich wycena,
  j) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  k) ewidencja księgowa dochodów budżetowych oraz ewidencja i rozliczanie z otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
  l) prowadzenie rejestru sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT - rozliczanie się w tym zakresie z Urzędem Skarbowym,
  m) sporządzanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń i zasiłków dla pracowników Urzędu, diet radnym Rady Miasta oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych,
  n) rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT,
  o) rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne,
  p) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników i zaświadczeń do celów emerytalnych,
  q) windykacja należności budżetowych oraz egzekucja należności pieniężnych i innych praw majątkowych,
  r) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych  z wykonania budżetu, oraz  jednostkowych i zbiorczych sprawozdań o wydatkach strukturalnych,
  s) sporządzanie sprawozdań do GUS,
  t) sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu Miasta, łącznych sprawozdań finansowych   oraz  sprawozdań finansowych;
 10. analiza sprawozdań jednostkowych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Miasta;
 11. przygotowanie analiz niezbędnych dla zarządzania finansami Miasta, zadłużeniem oraz płynnością;
 12. sporządzanie informacji związanych z gospodarką finansową prowadzoną przez Miasto, wymaganych przez organy kontrolne oraz inne instytucje zewnętrzne;
 13. współpraca  przy sporządzeniu informacji o stanie mienia Miasta.

REFERAT DOCHODÓW - RD

Kierownik Referatu - Krystyna Kulma
tel. 25 759 53 44
fax 25 758 40 25

e-mail: podatki@umminskmaz.pl

Do zadań Referatu Dochodów należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań wynikających z właściwości organu podatkowego w zakresie podatków i opłat (o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych), podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
  a) czynności sprawdzających w zakresie prawidłowości i rzetelności składanych informacji i deklaracji podatkowych,
  b) kontroli podatkowej celem sprawdzenia podstawy opodatkowania i ewentualnego ustalenia stanu faktycznego,
  c) prowadzenie postępowań podatkowych w celu ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych,
  d) zawieszanie postępowania podatkowego, w razie śmierci strony,
  e) umorzenia postępowań podatkowych, w przypadku gdy stały się bezprzedmiotowe,
  f) wydawania decyzji ustalających bądź zmieniających wysokość zobowiązań podatkowych,
  g) wydawanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku uchwalenia nowej stawi tej opłaty;
 2. prowadzenie ewidencji podatników z podziałem na poszczególne rodzaje podatków i opłat;
 3. prowadzenie ewidencji dokonanych wpłat z tytułu podatków i opłat;
 4. analiza kont podatników pod względem występowania zaległości/nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach;
 5. windykacja należności:
  a) wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz zabezpieczanie zobowiązań  podatkowych,
  b) wydawanie postanowień o sposobie zarachowania wniesionych wpłat nie pokrywających kwot zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  c) przeprowadzanie postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji określających nadpłaty,
  d) wydawanie postanowień o sposobie zarachowania nadpłat;
 6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, zakończonych wydaniem decyzji przez Burmistrza Miasta;
 7. prowadzenie  ewidencji analitycznej podmiotów w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, używania trwałego zarządu, najmu i dzierżawy mienia komunalnego;
 8. wykonywanie procedur związanych z egzekucją należności z tytułu opłat, o których mowa w punkcie 7, w tym:
  a) wystawianie wezwań do zapłaty,
  b) wystawianie zawiadomień o zarachowaniu wpłaty,
  c) przygotowywanie dokumentów do sporządzenia pozwu sądowego przeciwko dłużnikom,
  d) sporządzenie  wniosków  o  wszczęcie  postępowania egzekucyjnego do komorników sądowych;
 9. prowadzenie spraw z zakresu należności podatkowych, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, a które stanowią dochód Miasta Mińsk Mazowiecki, w tym opracowywanie i przedkładanie do akceptacji przez Burmistrza Miasta postanowień w zakresie udzielania ulg w spłacie:
  a) podatku od spadków i darowizn,
  b) podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
  c) podatku od czynności cywilnoprawnych;
 10. sporządzanie - na wniosek podatnika - zezwoleń na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki przymusowej dot. spłaconych zaległości podatkowych;
 11. gospodarka drukami ścisłego zarachowania oraz rozliczanie inkasentów z pobranych druków ścisłego zarachowania i zainkasowanych opłat targowych i opłat skarbowych;
 12. prowadzenie postępowań podatkowych celem ustalenia i wyegzekwowania zobowiązaia podatkowego z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej, w pzypadku nie uiszczenia tych opłat w momencie powstania obowiązku ich zapłaty;
 13. udział w kontolach doraźnych w zakresie prawidłowości poboru opłaty targowej;
 14. opracowywanie i przedkładanie do akceptacji przez Burmistrza Miasta interpelacji podatkowych;
 15. wydawanie zaświadczeń, o których mowa w dziale VIIIa ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zaświadczeń o udzieleniu pomocy publicznej; 
 16. udzielanie podatnikom wyjaśnień dotyczących podatków i opłat lokalnych, w tym w zakresie wypełniania formularzy deklaracji i informacji podatkowych;
 17. sporządzanie:
  a) miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów powierzonych do realizacji Referatowi (Rb-27S),
  b) kwartalnych sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywach (Rb-N),
  c) sprawozdań o pomocy publicznej udzielanej przez PUP (zakresie podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych),
  d) sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,
  e) miesięcznych/rocznych informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie,
 18. analiza aktualnie obowiązujących stawek podatków i opłat w stosunku do granic stawek kwotowych określonych przesz Ministra Finansów na następny rok podatkowy;
 19. opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat, w tym: określenia wysokości stawek podatków i opłat oraz  zwolnień z ich poboru;
 20. wnioskowanie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego;
 21. wnioskowanie w sprawie obniżenia sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego;
 22. planowanie należności budżetowych z tyt. podatków i opłat  oraz monitorowanie planu wykonania dochodów realizowanych przez  Referat;
 23. wykonywanie zadań związanych z obowiązkiem zamieszczania w Biuletynie Informacji publicznej niektórych dokumentów dot. Podatków i opłat;
 24. prowadzenie ewidencji zastosowanych ulg, zwolnień podatkowych i obliczanie ich skutków;
 25. obsługa kasowa, w tym:
  a) prowadzenie kasy Urzędu,
  b) wystawianie pokwitowań stanowiących podstawę przyjęcia wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu;
 26.      sporządzanie wniosków o przekazywanie - w obowiązujących terminach - 2% dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej;
 27. dokonywanie kontroli merytorycznej: rachunków i faktu dot. wynagrodzeń z tytułu inkasa opłaty targowej i opłaty skarbowej, zakupu druków, w tym kwiatariuszy przychodowych oraz innych dowodów związanych z kosztami: zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, postępowań egzekucyjnych i sądowych;
 28. wprowadzanie do Programu "Dysponent" dowodów dokumentujących zaangażowania planu wydatków.                                                                                          

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 26302