Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 21 sierpnia 2017

Imieniny:

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Zespół ds. Oświaty - ZO


tel. 25 759 53 34, 25 759 53 75
fax 25 758 40 25 

e-mail: os@umminskmaz.pl

Do zadań Zespołu ds. Oświaty należy w szczególności:

 1. prowadzenie analizy funkcjonowania sieci placówek oświatowych na terenie Miasta oraz podejmowanie działań związanych z utrzymaniem, powoływaniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli miejskich;
 2. opracowywanie propozycji sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli miejskich  oraz granic obwodów szkół;
 3. opracowywanie projektów pierwszych statutów tworzonych szkół i przedszkoli;
 4. nadzorowanie i dbałość o rozwój organizacyjny szkół i przedszkoli;
 5. współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia nowatorskich rozwiązań pedagogicznych;
 6. dokonywanie analizy i przedkładanie do zatwierdzenia rocznych arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół na nowy rok szkolny oraz sporządzanie rocznych zestawień tych arkuszy;
 7. współdziałanie z Wydziałem Inwestycji w zakresie spraw związanych z prowadzeniem remontów w przedszkolach i szkołach;
 8. przygotowywanie i realizowanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie spraw związanych z oświatą i opieką nad małymi dziećmi;
 9. realizowanie zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków osób prawnych i fizycznych w sprawie założenia szkół i przedszkoli niepublicznych. Prowadzenie ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych;
 10. ustalanie projektu zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom, naliczanie dotacji, kontrola liczby uczniów na których przysługuje dotacja;
 11. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem udzielanym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 12. prowadzenie baz danych oświatowych wymaganych przepisami prawa oświatowego;
 13. monitorowanie funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej prowadzonych przez szkoły i przedszkola;
 14. współdziałanie z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, ponadgminnymi organami oświatowymi, organizacjami i instytucjami, których celem statutowym jest działalność w zakresie oświaty;
 15. kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkującą na terenie Miasta;
 16. podejmowanie działań związanych z egzekucją obowiązku szkolnego, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki w przypadku wystąpienia zaniedbań w tym zakresie;
 17. zapewnienie bezpłatnego przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów;
 18. realizowanie procedur związanych z wykonywaniem zadań organu prowadzącego w zakresie stosunku pracy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, a w szczególności:
  a) powierzanie nauczycielom stanowisk kierowniczych i odwoływania z tych stanowisk, b) przedstawianie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  c) wyrażanie stanowiska dotyczącego obniżenia nauczycielowi tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
  d) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  e) przyznawanie dyrektorom i nauczycielom nagród,
  f) występowanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń,
  g) dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,
  h) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i przedszkoli;
 19. koordynowanie spraw z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta;
 20. prowadzenie wraz z placówkami oświatowymi elektronicznej rektrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miejskich;
 21. realizowanie nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz z programem rządowym "Wyprawka szkolna".

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 27180