Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 23 lutego 2017

Imieniny:

Izabeli, Damiana, Romany

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony


Witamy na stronie rekrutacji od przedszkoli miejskich

 

Nabór do przedszkoli miejskich trwa

od 14 marca od  godz. 8.00 do 31 marca do godz. 15.00

 

Zapraszamy do zalogowania się na stronie rekrutacji

minskmaz.formico.pl

oraz do zapoznania się z informacjami załączonymi poniżej

 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2016/2017 odbywać się będzie poprzez system elektroniczny w terminie od 14 do 31 marca 2016 r.
 

ZASADY REKRUTACJI

 • Do miejskich oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w mieście Mińsk Mazowiecki.
   
 • Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
   
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
   
 • Dzieci już uczęszczające do przedszkoli - w roku szkolnym 2016/2017 będą przyjmowane na podstawie składanych przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.
   
 • Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci z roczników 2013, 2012, 2011 i 2010.
   
 • Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat. Burmistrz Miasta może wskazać rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej niż wskazane we wniosku o przyjęcie.
   
 • Wszystkie dzieci czteroletnie (urodzone w 2012) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2011) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego i, w przypadku wzięcia udziału w rekrutacji, będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Burmistrz Miasta może wskazać rodzicom inną placówkę niż wskazana we wniosku o przyjęcie. 
   
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych  prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych w harmonogramie.
   
 • Nabór do Oddziału Specjalnego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim odbywać się będzie poza systemem elektronicznym.
   
 • Przedstawione w ofertach przedszkoli i szkół podstawowych: ilość grup, ich przeznaczenie wiekowe oraz czas pracy oddziałów mogą ulec zmianie.
   
 • W przypadku braku dostępu do Internetu Rodzic wypełnia Wniosek o przyjęcie dziecka ręcznie (formularze dostępne od 14 marca w przedszkolach miejskich).
   

Dodatkowe wyjaśnienie do kryterium „Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola”

W przypadku ubiegania się rodzica o przyjęcie dziecka 3, 4-letniego do przedszkola miejskiego, do którego w bieżącym roku szkolnym uczęszczało rodzeństwo 5-letnie, które będzie kontynuowało w roku szkolnym 2016/2017 roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – rodzic będzie mógł zaznaczyć we wniosku w/w kryterium.

 

PRZEBIEG REKRUTACJI

ETAP wstępny – informator

Na stronie rekrutacji Rodzice mają możliwość zapoznania się z najważniejszymi danymi dotyczącymi przedszkoli miejskich, gdzie są podane adresy stron internetowych poszczególnych placówek, na których można uzyskać dokładne informacje na temat wybranego przez siebie przedszkola. Rekrutacja do przedszkoli niepublicznych odbywa się według zasad i w terminach ustalanych przez Właścicieli przedszkola.

ETAP I – Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od 14 marca 2016 r. od godz. 8.00 do 31 marca 2016 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie wniosków do przedszkola pierwszego wyboru.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic  jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka  do placówki. 
We wniosku rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, w których  stara się o przyjęcie dziecka.

Dwa sposoby składania wniosków przez rodziców

Pierwszy: Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje go i podpisuje, a następnie udaje się do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku  wraz z wymaganą dokumentacją – do weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną.

Drugi: Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie pobrany w przedszkolu wniosek (można go otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się do placówki pierwszego wyboru wraz z wymaganą dokumentacją, gdzie do systemu wniosek wprowadzi Placówka.  Wniosek wraz z dokumentacją zostanie zweryfikowany przez Komisję Rekrutacyjną.

ETAP II - Złożenie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru

Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to jego wniosek został zapisany w systemie. Rodzic  z wersją papierową wniosku musi koniecznie udać się do przedszkola pierwszego wyboru i złożyć wniosek wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów najpóźniej do 31 marca 2016 r. do godz. 15.00.

Wnioski wraz z dokumentacją rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach  i w tym celu może: skorzystać z informacji, do których ma dostęp w urzędzie, wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, jak również zlecić przeprowadzenie wywiadu w celu zweryfikowania oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 

ETAP III - Listy dzieci zakwalifikowanych do placówek

W dniu 22 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00 placówki ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić:

 • w placówce
 • logując się na stronie internetowej dla rodziców
 • otrzymując informację o wyniku rekrutacji na pocztę elektroniczną (w przypadku podania adresu we wniosku).
   

ETAP IV - Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki

Jeżeli dziecko znalazło się na liście dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, to rodzic w terminie od 22 kwietnia do 27 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00 musi udać się do tej placówki i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie umowy.

ETAP V – W dniu 29 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

ETAP VI – Procedura odwoławcza

- Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – w terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

- Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

- Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

ETAP VII – Ewentualne postępowanie uzupełniające

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć wniosek w przedszkolu, które dysponuje wolnymi miejscami. Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest informacja o wolnych miejscach dostępna  za pośrednictwem strony internetowej. Postępowanie uzupełniające odbywać się będzie od 4 maja 2016 r. do 2 czerwca 2016 r. według zasad obowiązujących podczas rekrutacji pierwszego naboru, według podanych niżej terminów:

- składanie wniosków wraz z załącznikami – od 4 maja 2016r. od godz. 8.00 do 6 maja 2016r. do godz. 15.00

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 27 maja 2016r. do godz. 10.00

- potwierdzenie woli – od 27 maja 2016r. do 31 maja 2016r. do godz. 15.00

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 2 czerwca 2016r. do godz. 10.00.

ETAP VIII – Procedura odwoławcza – jak wyżej 

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 27545