Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 23 lutego 2017

Imieniny:

Izabeli, Damiana, Romany

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony


Witamy na stronie rekrutacji do  szkół podstawowych

 

Nabór do szkół podstawowych trwa

od 1 kwietnia od  godz. 8.00 do 22 kwietnia do godz. 15.00

 

Zapraszamy do zalogowania się na stronie rekrutacji

minskmaz.elemento.pl

oraz do zapoznania się z informacjami załączonymi poniżej

 

Nabór dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Zasady naboru

 • Prowadzenie szkół przez Miasto Mińsk Mazowiecki jest zadaniem własnym gminy, dlatego do mińskich szkół podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Mińsku Mazowieckim. Dzieci sześcioletnie i siedmioletnie spoza Miasta Mińsk Mazowiecki będą mogą być przyjmowane w rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.
 • O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
 • W naborze do klas I biorą udział:

- dzieci 7 letnie (urodzone w 2009r), którym w roku szkolnym 2015/2016 odroczono rozpoczęcie spełnianie obowiązku szkolnego,

- dzieci 6 letnie (urodzone w 2010r.), na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

 • Wszystkie dzieci z w/w roczników mają zapewnione miejsce w szkole podstawowej zgodnie z obwodem zamieszkania.
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego. Utworzenie klasy pierwszej integracyjnej planuje się w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Sosnkowskiego 1.


PRZEBIEG NABORU

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych  trwa

od 1 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00 do 22 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00,

 

ETAP  wstępny – Informator

Po wejściu do systemu poprzez link: minskmaz.elemento.pl znajdujący się na stronie www.minsk-maz.pl w zakładce: Rekrutacja do miejskich placówek oświatowych/Rekrutacja do miejskich szkół podstawowych dostępna jest oferta edukacyjna wszystkich miejskich Szkół Podstawowych, terminy, zasady, instrukcje i pliki do pobrania.
 

ETAP I – Rodzice/opiekunowie dzieci mieszkających na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki podejmują decyzję, wybierając jedną z 3 możliwości:

a) Dziecko będzie uczęszczać do szkoły podstawowej obwodowej, gdzie ma zagwarantowane miejsce;

b)   Dziecko kandyduje do szkoły (szkół ) poza obwodem;

c)   Dziecko będzie uczęszczać do szkoły poza terenem Miasta Mińsk Mazowiecki lub do szkoły podstawowej salezjańskiej.


ETAP II – Postępowanie Rodzica/opiekuna po podjęciu decyzji:

Ad.  a) Dziecko będzie uczęszczać do szkoły podstawowej obwodowej – należy na stronie minskmaz.elemento.pl wprowadzić nr PESEL i nacisnąć Wprowadź formularz. Po przejściu do etapu Wybór placówek należy wybrać wskazaną w systemie* szkołę obwodową. Jeśli decyzja o potwierdzeniu szkoły obwodowej jest ostateczna należy po przejściu wszystkich kroków uzupełniania „Zgłoszenia przyjęcia” wydrukować je (Pobierz wniosek/zgłoszenie jako plik PDF) i najpóźniej do 22 kwietnia do godziny 15.00, złożyć w szkole obwodowej.

*Uwaga:

 • W systemie dziecku  przypisana jest szkoła obwodowa według miejsca zameldowania zgodnie z listami z  ewidencji ludności. Potwierdzenie przez Rodzica przypisanej dziecku szkoły obwodowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że dziecko faktycznie zamieszkuje w obwodzie danej szkoły.
 • W przypadku zamieszkiwania w obwodzie innej szkoły niż wynika to z meldunku Rodzic udaje się do szkoły obwodowej, która dopisuje dziecko do obwodu swojej szkoły zgodnie z miejscem faktycznego zamieszkania ucznia.
 • Jeżeli dziecko jest zamieszkałe w Mińsku Mazowieckim, ale niezameldowane Rodzic musi udać się do szkoły w której obwodzie dziecko faktycznie zamieszkuje celem dopisania dziecka do listy uczniów obwodowych tej szkoły. Brak przypisania dziecku szkoły obwodowej będzie równoznaczny z traktowaniem go jak dziecka zamieszkałego poza Miastem Mińsk Mazowiecki.

Ad.  b) Dziecko kandyduje do szkoły (szkół) poza obwodem – należy na stronie minskmaz.elemento.pl wprowadzić nr PESEL i nacisnąć Wprowadź formularz. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie (szczegółowy opis zawarty w instrukcji dostępnej do pobrania w zakładce „Pliki do pobrania i instrukcje”). Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech szkół poza obwodem. System narzuca konieczność dopisania do listy wybranych placówek szkoły obwodowej, co oznacza, że dziecko ma w niej zagwarantowane miejsce w przypadku nie dostania się do żadnej wybranej szkoły spoza obwodu. Jeśli decyzja o wyborze szkół poza obwodem jest ostateczna należy po przejściu wszystkich kroków uzupełniania „Wniosku o przyjęcie” wydrukować je (Pobierz wniosek/zgłoszenie jako plik PDF) i najpóźniej do 22 kwietnia do godziny 15.00, złożyć w szkole pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami (druki oświadczeń w zakładce „Pliki do pobrania i instrukcje”).

 

Lp.

Kryteria

przyjęcia kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej, gdy dysponuje wolnymi miejscami

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

(poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata).

1.

Kandydat, którego  rodzeństwo w roku szkolnym na który prowadzony jest nabór będzie kontynuowało naukę w placówce wskazanej na 1 miejscu listy preferencji.

16

-

2.

Kandydat uczęszczający  do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wskazanej na 1 miejscu listy preferencji.

8

-

3.

Kandydat,  którego  członkowie rodziny zamieszkali w obwodzie placówki zapewnią mu opiekę w przypadku, kiedy  rodzice/prawni opiekunowie pracują (w wymiarze pełnego etatu)/studiują/uczą się (w systemie dziennym).

4

Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica) i w związku z tym o sprawowaniu opieki przez członka rodziny kandydata zamieszkałego w obszarze placówki.

4.

Wskazanie przez oboje rodziców 
w zeznaniu podatkowym Miasta Mińsk Mazowiecki jako miejsca zamieszkania.

2

Oświadczenie od każdego
z rodziców.

5.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

1

Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicami.

* Uwaga: Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Ad.  c) Dziecko będzie uczęszczało do szkoły podstawowej poza terenem Miasta Mińsk Mazowiecki lub do szkoły salezjańskiej– Rodzic zobowiązany jest poinformować osobiście (poza systemem) o swojej decyzji szkołę obwodową dziecka (druk oświadczenia na stronie miasta oraz w systemie w zakładce „Pliki do pobrania i instrukcje”).

UWAGA: Jeżeli Rodzic  nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu: w przypadku decyzji a) udaje się do szkoły obwodowej, w przypadku decyzji b) do szkoły pierwszego wyboru.

Od 1 kwietnia w placówkach będą dostępne formularze, które rodzic wypełni ręcznie i po okazaniu wymaganych dokumentów zostanie wprowadzony do systemu przez pracownika szkoły. 

ETAP III - Listy dzieci zakwalifikowanych do szkoły podstawowej

W dniu 4 maja 2016 r. od godz. 12.00 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić:

·    w placówce

·    logując się na stronie internetowej dla rodziców

·    otrzymując informację o wyniku rekrutacji na pocztę elektroniczną  (w przypadku podania adresu poczty elektronicznej we wniosku).

 

ETAP IV - Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

Jeżeli dziecko znalazło się na liście dzieci zakwalifikowanych, to rodzic w terminie od 4 maja  
do 11 maja 2016 r. do godz. 15.00
musi udać się do tej placówki i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka w postaci pisemnego oświadczenia
 

ETAP V – W dniu 13 maja 2015 r. od godz. 12.00 – publikacja ostatecznych list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 

ETAP VI – Procedura odwoławcza

- Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – w terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

- Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

- Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 

ETAP VII Ewentualna rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 17 sierpnia 2016r.  od godz. 8.00 do 19 sierpnia 2016r. do godziny 15.00 według kryteriów obowiązujących podczas rekrutacji pierwszego naboru z tym, że w naborze będą mieli możliwość uczestniczyć kandydaci spoza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Rodzice składają wniosek bezpośrednio w szkole, która dysponuje wolnymi miejscami (poza systemem).

UWAGA: Zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty z 2016r. - Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej Burmistrz Miasta do dnia 15 czerwca 2016r. może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I nie przekracza 11.  

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 18648