Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 23 lutego 2017

Imieniny:

Izabeli, Damiana, Romany

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


REFERAT  EWIDENCJI  LUDNOŚCI  I  DOWODÓW  OSOBISTYCH - SO

Kierownik Referatu - Aneta Gela
tel. 25 759 53 10
fax 25 758 40 25

e-mail: so@umminskmaz.pl

Do zadań Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych należy w szczególności:

   W zakresie ewidencji ludności:

 1. prowadzenie ewidencji ludności w formie elektronicznego zapisu danych;
 2. przyjmowanie zgłoszeń zameldowań i wymeldowań obywateli RP i cudzoziemców;
 3. aktualizowanie danych dotyczących ewidencji ludności;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach meldunkowych;
 5. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną meldunkową;
 6. prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców, pzygotowywanie spisów wyborców do wyborów zarządzonych przez Prezydenta RP i referendum lokalnego;
 7. sporządzanie wykazu dzieci w wieku od 3 do 18 lat, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub nauki oraz wykazu osób w ramach realizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony;
 8. wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowania i wymeldowania;
 9. wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 10. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 11. nadawanie numeru PESEL:
  a) obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP,
  b) cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium RP oraz członkom rodzin cudzoziemnców zamieszkujących na terytorium RP w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy i ochory uzupełniającej;
 12. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ewidencji ludności.

       W zakresie dowodów osobistych:

 1. wydawanie dowodów osobistych:
  a) wydanie dowodu po raz pierwszy,
  b) wymiana dowodu z powodu upływu terminu ważności, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub unemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;
 2. wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
 3. unieważnianie dowodów osobistych;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach dowodu osobistego w zakresie:
  a) odmowy wydania spersonalizowanego dowodu osobistego,
  b) stwierdzenia nieważności wydanego dowodu osobistego;
 5. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;
 6. nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
 7. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej przekazywania informacji w zakresie wydawania dowodów osobistych;
 8. prowadzenie archiwum dokumentacji dowodów osobistych.

Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistego

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym. Daje to gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Zostanie to odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki. Dzięki temu nie będzie możliwe zaciągnięcie zobowiązania przez przestępcę, który chciałby wykorzystać dane osobowe poszkodowanej osoby.    

 

Informacja  o konieczności szczególnej dbałości o dane dotyczące tożsamości

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. To oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”.  Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa; wiąże się natomiast z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwą osobę.

 

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 10185