Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Skład i zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Skład Komisji

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.)

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

Zasady i tryb działania Komisji określa Regulamin Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim.

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, Zastępca Przewodniczącego, albo upoważniony przez Przewodniczącego Członek Komisji.  

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Zarządzeniem Nr 218/79/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 267/98/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. ustalił obecnie obowiązujący skład Komisji.

Skład osobowy Komisji:

 1. Bożena Zagórska - Przewodnicząca
   
 2. Bożena Macheta  - Zastępca Przewodniczącej
   
 3. Elżbieta Andrzejewska
   
 4. Ewa Mostowska
   
 5. Monika Pamrowska
   
 6. Zbigniew Pucelak

Zadania Komisji

Komisja realizuje zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  które obejmują w szczególności:
- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
- kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki);
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Podstawą działalności Komisji jest uchwalany corocznie przez Radę Miasta, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Mińska Mazowiecki.

Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji Programu, opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozpatrywaniem innych wniosków wpływających do Komisji.

Komisja realizuje zadania Programu w czterech podkomisjach:
–  podkomisji ds. motywowania do leczenia,
–  podkomisji ds. działań profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnych,
–  podkomisji ds. pomocy terapeutycznej i psychologicznej,
–  podkomisji ds. kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie sprzedaży, reklamy i promocji napojów alkoholowych.


Dokumenty


Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim