Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • computer-3109537_640

Konkursy dla organizacji pozarządowych (dot. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji prorządowych takich jak: stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń, kluby sportowe, organizacje kościelne, spółdzielnie socjalne oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

Informacje o rodzaju zadania, wysokości środków finansowych przeznaczonych na dotację oraz szczegółowe zasady konkursów szczegółowo opisane są w zakładce ogłoszenia.

 

 


 

  • computer-3109537_640

Tryb pozakonkursowy (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Organizacja pozarządowa może uzyskać dotację z pominięciem konkursu na podstawie uproszczonej formy zlecania realizacji zadań publicznych tzw. „mały grant”.
Zasady udzielania dotacji:
- wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,
- zadanie nie może być realizowane dłużej niż 90 dni,
- ta sama organizacja w danym roku kalendarzowym nie może otrzymać więcej niż 20 000 zł,
- na „małe granty” miasto nie może przeznaczyć więcej niż 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez NGO.

 


 

  • -

Dotacje dla klubów sportowych (udzielane na podstawie ustawy o sporcie)

Dotacją mogą zostać objęte zadania polegające na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w danej dyscyplinie, zmierzające do osiągnięcia następujących celów publicznych:

- poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na terenie miasta,
- poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
- zwiększenia dostępności mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki do działalności sportowej,
- popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej,Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim