Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

PG.6720.1.2023

                                                                                                              Mińsk Mazowiecki, 19 maja 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39, z związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały Nr LVI.503.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki. Zmiana studium dotyczy wyłącznie: zmiany wartości powierzchni sprzedaży dla wyznaczonych w studium „obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m²”. Schemat granic projektu zmiany Studium zamieszczone na poniższym rysunku.

  • Mapa

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 czerwca 2023 r. do 22 czerwca 2023 r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 pok. nr 206 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki (w zakładce „Gospodarka przestrzenna”– „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki”). 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się stacjonarnie w dniu 21 czerwca 2023 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Józefa Piłsudskiego nr 1a w Mińsku Mazowieckim. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w godzinach pracy Urzędu pod numerami telefonu:  (25)  759 53 24 i  (25)  759 53 99.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi. Składane uwagi powinny dotyczyć ściśle określonego zakresu zmiany Studium, wskazanego w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, tj. zmiany wartości powierzchni sprzedaży dla wyznaczonych w studium "obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m²”.

Uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na  środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki:

  1. w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  2. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres:  boi@umminskmaz.pl lub za pomocą platformy ePUAP: /mpopm6144j/skrytka,
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. 

Termin składania uwag upływa 14 lipca 2023 r. Wnoszący uwagę, zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 11 pkt 1, 3, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Więcej informacji związanych z wykonywaniem obowiązku, o którym mowa w art. 13 RODO uzyskacie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w zakładce Gospodarka przestrzenna (www. bip.minsk-maz.pl).


Mińsk Mazowiecki, dnia 13 lutego 2023 r.

PG.6720.1.2023

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki uchwały Nr LVI.503.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany studium.

Zmiana studium dotyczy wyłącznie: zmiany wartości powierzchni sprzedaży dla wyznaczonych w studium „obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m²”. Granice zmiany studium zostały określone w załączniku graficznym do uchwały intencyjnej, w granicach jak na zamieszczonym poniżej rysunku.

  • mapa

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 marca 2023 r. Wnioski mogą być składane ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, w formie papierowej na adres Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja, 05-300 Mińsk Mazowiecki oraz za pośrednictwem komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres boi@umminskmaz.pl lub za pomoc elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym na adres skrytki ePUAP: /mpopm6144j/skrytka. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Więcej informacji związanych z wykonywaniem obowiązku, o którym mowa w art. 13 RODO uzyskacie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w zakładce Gospodarka przestrzenna (www.bip.minsk-maz.pl).

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim