Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 22 listopada 2017

Imieniny:

Cecylii, Marka, Stefana

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Fundusze zewnętrzne
„Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Mińsk Mazowiecki”

Miasto Mińsk Mazowiecki podpisało umowę na dofinansowanie projektu „Budowa  systemu  ostrzegania  i  alarmowania  ludności  o  zagrożeniach  dla  Miasta  Mińsk  Mazowiecki”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.


Prawie 2 mln dla Mińska Mazowieckiego na rozbudowę ul. Dąbrówki

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało ponad 1,9 mln zł z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim”.

Partnerem Miasta przy realizacji projektu jest Powiat Miński, który przeznaczył na realizację zadania środki w wysokości 630 tys. zł.

Głównym wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma „DOWBUD-C” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którą Miasta podpisało umowę w dniu 18 maja 2017 r. Umowny termin zakończenia robót określono na dzień 22 listopada 2017 r. Nadzór inwestorski we wszystkich branżach (tj. drogowej, elektrycznej, sanitarnej – w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz telekomunikacyjnej pełni firma Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Nadzór nad branżą sanitarną w zakresie kanalizacji deszczowej pełni Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.


4,5 miliona złotych dla Mińska Mazowieckiego!

4,5 miliona złotych dla Mińska Mazowieckiego! - 5.12.2016 r. - relacja video


Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta

Miło nam poinformować, iż wniosek złożony przez Miasto Mińsk Mazowiecki pt. „POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIŃSKA MAZOWIECKIEGO POPRZEZ TWORZENIE KOMPLEKSOWEJ OFERTY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ” uplasował się na 3 miejscu listy rankingowej otrzymując 108,50 punktów, co stanowi 94,35% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Kwota dofinansowania wyniosła 684.629,43 zł, przy całkowitej wartości projektu 2.027.631,12 zł. Wniosek został złożony w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/6.2/1/2014 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt obejmuje m.in. zwrot kosztów przebudowy placu przy Pałacu Dernałowiczów wraz z budową oświetlenia i fontanny, utworzenia plenerowych siłowni miejskich. Ponadto w ramach dofinansowania zostanie utworzony szlak turystyczny „kulturalno – sportowy Mińsk Mazowiecki”, na wszystkich miejskich przystankach będą umieszczone plakaty informujące o atrakcjach historycznych, kulturalnych i artystycznych miasta. W Miejskiej Bibliotece Publicznej i Muzeum Ziemi Mińskiej powstaną punkty obsługi turystów, zostanie stworzona strona internetowa oraz materiały informacyjne promujące turystykę.Budowa ścieżki zakończona

Zakończono budowę ścieżki rowerowej w ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim. Nowy odcinek ścieżki rowerowej przebiega od przejścia dla pieszych przy Gimnazjum Nr 2 do mostu po stronie południowej w kierunku stadionu miejskiego przy ul. Budowlanej. Inwestycja została zrealizowana na nieruchomości, której właścicielem jest Miasto Mińsk Mazowiecki, w niewielkim stopniu w pasie drogowym ulicy Budowlanej. Wykonana jest z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Szerokość ścieżki to 2m, a w przypadku bezpośredniego styku z jezdnią 2,5m. Łączy się z już istniejącą ścieżką rowerową, co było niezwykle istotne przy wyborze do realizacji przedmiotowej inwestycji. Elementem towarzyszącym jest tablica zawierająca informacje przyrodnicze, która znajduje się w sąsiedztwie ścieżki rowerowej na terenie zabytkowego parku. Budowa ścieżki została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 125.943,00 zł.


Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 4

Mińsk Mazowiecki, 14.11.2014


Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 4 wraz z termomodernizacją została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  w formie dotacji  w kwocie 53 135 zł i w formie pożyczki w kwocie 159 406 zł.
Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3


Urząd Miasta informuje, że zakończono termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 w Mińsku Mazowieckim. Termomodernizacja dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 118.165,89 zł.

Przebudowa targowiska miejskiego


Od kwietnia do listopada 2013 roku trwała przebudowa targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.
 
Roboty obejmowały:

Zmianę nawierzchni targowiska z tryllinki, na kostkę brukową.
Przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieci energetyczne).
Modernizację budynku higieniczno-sanitarnego na terenie targowiska.
Usunięcie istniejących stalowych wiat i małych obiektów handlowych i wybudowanie nowych wiat nad częścią stanowisk handlowych.
Zainstalowanie nowych przesuwnych bram sterowanych elektrycznie.
Wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej w technologii LED.
Zainstalowanie monitoringu.
Instalację nowego oświetlenia.

Wszystkie przedmiotowe prace, w tym projekt ulepszenia jakości nawierzchni i oświetlenia placu miały przede wszystkim na celu usprawnienie handlu, poprawy estetyki okolicy i przede wszystkich warunków dla osób korzystających z tej przestrzeni publicznej, której łączna powierzchnia handlowa po przebudowie wynosi - 3 325,60 m2, w tym stoiska handlowe – 2 676,00 m2 i pawilony handlowe - 649,60 m2. Zadaszona powierzchnia stoisk to 1 751,00 m2.
 
Targowisko zostanie podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary i produkty rolno-spożywcze według poszczególnych kategorii:
A - owoce i warzywa - 275 m2
B1 - owoce i warzywa - 249 m2
B2 - owoce i warzywa - 190 m2
C1 - odzież i obuwie - 342 m2
C2 - owoce i warzywa - 316 m2
D - miody i przetwory- 312 m2
E1 - miody i przetwory - 96 m2
E2 - mięso, wędliny, ryby i nabiał - 649,6 m2
F - odzież i obuwie - 588 m2
G - owoce i warzywa - 308 m2
 
Inwestycja podzielona była na 3 etapy. W czasie każdego z nich każdorazowo przebudowywane będzie po 30% targowiska, przy czym pozostała jego część będzie funkcjonowała bez zmian. Koszt przebudowy to ok. 4.726.000 zł z czego wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.000.000 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Gospodarki Komunalnej) – w ramach dofinansowania w Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” – „Segregacja odpadów” – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wykonano utwardzenie i oświetlenie terenu, ogrodzenie terenu, wybudowano wiaty oraz ustawiono kontenerowy budynek administracyjno-socjalny, do którego podłączono energię, kanalizację i wodę. Wykonawcą inwestycji była firma Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk z Mińska Mazowieckiego. 


Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej

NAZWA PROJEKTU: "Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej"

Poziom dofinansowania z EFRR: 72,13%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 08.01.2008 r. – 28.12.2009 r.
Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki

Wartość projektu: 1 978 146,68 zł

Wartość dofinansowania: 1 332 803,71 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Realizacja projektu "Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej" polegała na kompleksowym remoncie zabytkowego obiektu - ponad stuletniej willi dr. Huberta zlokalizowanej w Mińsku Mazowieckim.

Budynek ten wykorzystywany jest na cele działalności kulturalnej realizowanej przez Muzeum 7 Pułku Ułanów będącego oddziałem Muzeum Ziemi Mińskiej.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostały następujące prace:
- wykonanie nowego dachu nad całym budynkiem - wymiana więźby dachowej, podniesienie kalenicy, wymiana pokrycia dachu, wykonanie czterech lukarn, ocieplenie dachu
- wymiana stropów drewnianych na stropy typu Kleina
- zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych
- wyburzenie ścianek działowych oraz wykonanie nowych ścian działowych
- wymiana  i renowacja okien i drzwi całym budynku
- wykonanie nowych podłóg i tynków wewnętrznych
- zdemontowanie istniejącej wewnętrznej drewnianej klatki schodowej i odtworzenie jej jako żelbetowej obudowanej drewnem -wykonanie renowacji zniszczonych tynków zewnętrznych oraz gzymsów
- remont istniejącego balkonu i balustrad
- wykonanie kominów z cegły ceramicznej pełnej
- wykonanie nowych rynien oraz rur spustowych z PCV
- wykonanie instalacji p.pożarowej, wod- kan, gazowej w budynku
- renowacja ogrodzenia
- odremontowanie istniejącej studni i jej zabezpieczenie,
- wyznaczenie miejsc parkingowych (w tym jedno dla niepełnosprawnych)
- zakup wyposażenia ekspozycyjnego
- digitalizacja istniejących zbiorów
- opracowanie strony internetowej o tematyce kulturalnej prezentująca dorobek Muzeum 7 Pułku Ułanów.
Celem inwestycji było stworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla funkcjonowania i rozwoju działalności Muzeum 7 Pułku Ułanów wchodzącego w skład Muzeum Ziemi Mińskiej.

Przeprowadzony w ramach projektu remont budynku zabytkowego pozwoli na osiągnięcie następujących efektów:
- stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalnej
- zabezpieczenie zgromadzonych eksponatów przed zagrożeniami
- propagowanie wiedzy o historii Mińska Mazowieckiego i 7 Pułku Ułanów stacjonującego w Mińsku Mazowieckim w latach 1921 - 1939 przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych
- możliwość korzystania z dóbr kultury przez osoby niepełnosprawne
- stworzenie warunków do organizowania wydarzeń kulturalnych prezentujących zwyczaje i tradycje kawaleryjskie
- umożliwienie organizacji zajęć, lekcji historii dla dzieci i młodzieży szkolnej.


Projekt „Przepis na sukces”


Projekt „Przepis na sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BEZPŁATNE SZKOLENIA Z DOTACJĄ NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.


Archiwum - 2012 rok

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - informacje - KLIKNIJ!
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - informacje
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - informacje

Rotator zdjęć

  • Gmina Mińsk Mazowiecki
  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 21436