Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 8 kwietnia 2020

Imieniny:

Dionizego, Januarego, Apolinarego

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Gospodarka odpadami


HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W 2020 ROKU

SEGREGACJA ODPADÓW


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W roku 2020 obowiązują:

Stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone uchwałą Nr XXXVI.340.2017 Rady Miasta Mińsk  Mazowiecki z dnia  18   grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12481 ze zm.), wynoszące jak poniżej:

I.  dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 •  jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 13,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną
   nieruchomość.
 •  jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny - 25,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną
   nieruchomość.

II.  dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady te są   zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3  –        20,00 zł

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3  –        25,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 1,1 m3  –          35,00 zł

4) za pojemnik o pojemności 1,5 m3  –          45,00 zł

5) za pojemnik o pojemności 2,0 m3  –          55,00 zł

6) za pojemnik o pojemności 5,0 m3  –         160,00 zł

7) za pojemnik o pojemności 7,0 m3  –         210,00 zł

III.  dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3  –        40,00 zł

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3  –        50,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 1,1 m3  –          70,00 zł

4) za pojemnik o pojemności 1,5 m3  –          90,00 zł

5) za pojemnik o pojemności 2,0 m3  –         110,00 zł

6) za pojemnik o pojemności 5,0 m3  –         320,00 zł

7) za pojemnik o pojemności 7,0 m3  –         420,00 zł

IV. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi:

 • jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 160,00 zł -  za rok,
 • jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 320,00 zł - za rok

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określony uchwałą Nr XVII.175.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6092) i uchwałą Nr XXXVI.343.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w     sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12482)


Zgodnie z uchwałą Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r., zwalnia się w części – w wysokości 50% - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 ze zm.).


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w myśl uchwały Nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9027), płatna jest – bez wezwania - raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym, z góry, w następujących terminach:

    za I kwartał – do 15 dnia marca,
    za II kwartał – do 15 dnia maja,
    za III kwartał – do 15 dnia września,
    za IV kwartał – do 15 dnia listopada,

z zastrzeżeniem; właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do uiszczania opłaty raz na rok,  z góry, w terminie do 15 dnia listopada każdego roku kalendarzowego.

Zapłaty opłaty, o której mowa wyżej należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w uprzednio otrzymanym zawiadomieniu bądź na ogólny rachunek bankowy:

 Nr 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030, bądź w kasie Urzędu Miasta.

Zobowiązani, którzy nie znają swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego, mogą go odebrać osobiście w pokoju Nr 1 Urzędu Miasta, pod numerem telefonu (25) 759-53-61 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: agnieszka.bezlada@umminskmaz.pl.  


Administratorem danych osobowych podanych w deklaracji jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl .

Dane osobowe są przetwarzane w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 217 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tych ustaw.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z treści art. 17, 18 i 21 RODO1 – usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dane osobowe zawarte w ww. dokumentach będą udostępniane podmiotowi świadczącemu usługę serwisowania oprogramowania, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności na podstawie umów powierzenia zawartych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz stronom i uczestnikom postępowania.

[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. E L 119 z 4.05.2016, str.1)


WZORY DEKLARACJI DO POBRANIA:

 


INFORMACJE DODATKOWE:


Działając zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) podaje się następujące informacje:

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy odbiera MPK PURE HOME Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Kołobrzeskiej 5.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

Zmieszane odpady komunale, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, odbierający je od właścicieli nieruchomości z terenu Mińska Mazowieckiego MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce przekazuje do zagospodarowania regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów komunalnych zarządzanym przez:

1. MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce – Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, ul. Przemysłowa 45, Ławy, gmina Rzekuń;
2. Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – instalacja w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce .

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięte w poszczególnych latach przez miasto Mińsk Mazowiecki.

Określone do osiągnięcia w poszczególnych latach w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów, poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zostały osiągnięte i wyniosły:

 • tab1new

Określony do osiągnięcia w poszczególnych latach w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów zastąpionym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania został osiągnięty i wyniósł:

 • tab2new1

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej zwany PSZOK) na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Przemysłowej prowadzi Zarząd Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Juliana Tuwima 1 w:

 • poniedziałki  – w godzinach od 1000 do 1700
 • wtorki            – w godzinach od 1200 do 1900
 • czwartki        – w godzinach od 1000 do 1700
 • piątki             – w godzinach od 1200 do 1900
 • soboty w okresach:
 • od 1 kwietnia do 31 października – w godzinach od 1000 do 1900
 • od 1 listopada do 31 marca – w godzinach od 1000 do 1700

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Do PSZOK każdy właściciel nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może dostarczać odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz przeterminowane leki i chemikalia. Przeterminowane leki można również dostarczać do aptek w Mińsku Mazowieckim przy ulicach:

 • Tadeusza Kościuszki 2 - "DBAM O ZDROWIE"
 • Konstytucji 3 Maja 7 - "ZIKO" 
 • Konstytucji 3 Maja 7 - "DBAM O ZDROWIE"
 • Mikołaja Kopernika 5  - "ZIKO"
 • Warszawska 180  - "DBAM O ZDROWIE
 • Cicha 12 lok. 55 - "ZŁOTA APTEKA”
 • Widok 2/4 – „DBAM O ZDROWIE”
 • Plac Stary Rynek 1 - "ZIKO"

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych


Wykaz podmiotów wpisanych do prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.


Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze miasta Mińsk Mazowiecki


Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

drukuj całą stronę

Kalendarium

«kwiecień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 111603