Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 17 grudnia 2018

Imieniny:

Floriana, Olimpii, Jolanty

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Gospodarka odpadami


HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W 2018 ROKU

SEGREGACJA ODPADÓW


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W roku 2018 obowiązują:

1. Stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w miesiącu styczniu  – obowiązujące w roku 2017, tj. określone uchwałą Nr IV.40.2015 Rady Miasta Mińsk  Mazowiecki z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3336 ze zm.).
 • od 1 lutego - określone uchwałą Nr XXXVI.340.2017 Rady Miasta Mińsk  Mazowiecki z dnia  18   grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12481 ze zm.), wynoszące jak poniżej:

I.  dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 1. jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 13,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 2. jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny - 25,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

II.  dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 –         20,00 zł

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 –         25,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 –           35,00 zł

4) za pojemnik o pojemności 1,5 m3 –           45,00 zł

5) za pojemnik o pojemności 2,0 m3 –           55,00 zł

6) za pojemnik o pojemności 5,0 m3 –         160,00 zł

7) za pojemnik o pojemności 7,0 m3 –         210,00 zł

 

III.  dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 –         40,00 zł

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 –         50,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 –           70,00 zł

4) za pojemnik o pojemności 1,5 m3 –           90,00 zł

5) za pojemnik o pojemności 2,0 m3 –         110,00 zł

6) za pojemnik o pojemności 5,0 m3 –         320,00 zł

7) za pojemnik o pojemności 7,0 m3 –         420,00 zł

 

IV. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku wynosi:

1). jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 160,00 zł, za rok

2). jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 320,00 zł, za rok

 

2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określony uchwałą Nr XVII.175.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6092) i uchwałą Nr XXXVI.343.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w   sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12482):

 

Zgodnie z uchwałą Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r., zwalnia się w części – w wysokości 50% - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 ze zm.).

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w myśl uchwały Nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9027), płatna jest – bez wezwania - raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym, z góry, w następujących terminach:

 

 1. za I kwartał – do 15 dnia marca,
 2. za II kwartał – do 15 dnia maja,
 3. za III kwartał – do 15 dnia września,
 4. za IV kwartał – do 15 dnia listopada,

 

z zastrzeżeniem; właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do uiszczania opłaty raz na rok,  z góry, w terminie do 15 dnia listopada każdego roku kalendarzowego.

Zapłaty opłaty, o której mowa wyżej należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w uprzednio otrzymanym zawiadomieniu bądź na ogólny rachunek bankowy:

 Nr 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030, bądź w kasie Urzędu Miasta.

Zobowiązani, którzy nie znają swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego, mogą go odebrać osobiście w pokoju Nr 1 Urzędu Miasta, pod numerem telefonu (25) 759-53-61 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: agnieszka.bezlada@umminskmaz.pl.   

 


Działając zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zmianami) podaje się następujące informacje:

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Mińsk Mazowiecki
Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy odbiera MPK PURE HOME Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Kołobrzeskiej 5.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki
Zmieszane odpady komunale, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, odbierający je od właścicieli nieruchomości z terenu Mińska Mazowieckiego MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce przekazuje do zagospodarowania regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów komunalnych zarządzanym przez:

 1. MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Ostrołęce – Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, ul. Przemysłowa 45, Ławy, gmina Rzekuń;
 2. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach – instalacja do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej w miejscowości Suchożebry przy ul. Sokołowskiej 2.
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. – instalacja w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej przy ul. Łomżyńskiej 11 w Starym Lubiejewie, gm. Ostrów Mazowiecka.


Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięte w poszczególnych latach przez miasto Mińsk Mazowiecki.

Określone do osiągnięcia w poszczególnych latach w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów, poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zostały osiągnięte i wyniosły:

Określony do osiągnięcia w poszczególnych latach w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów zastąpionym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania został osiągnięty i wyniósł:


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej zwany PSZOK) na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Przemysłowej prowadzi Zarząd Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Juliana Tuwima 1 w:

- poniedziałki          – w godzinach od 1000 do 1700
- wtorki                 – w godzinach od 1200 do 1900
- czwartki              – w godzinach od 1000 do 1700
- piątki                  – w godzinach od 1200 do 1900

- soboty w okresach:
               - od 1 kwietnia do 31 października – w godzinach od 1000 do 1900
               - od 1 listopada do 31 marca – w godzinach od 1000 do 1700
               (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Do PSZOK każdy właściciel nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może dostarczać odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz przeterminowane leki i chemikalia. Przeterminowane leki można również dostarczać do aptek w Mińsku Mazowieckim przy ulicach:

 • Tadeusza Kościuszki 2 – "DBAM O ZDROWIE"
 • Konstytucji 3 Maja 7 – "ZIKO" 
 • Konstytucji 3 Maja 7 – "DBAM O ZDROWIE"
 • Mikołaja Kopernika 5 – "ZIKO"
 • Warszawska 180 – "DBAM O ZDROWIE
 • Cicha 12 lok. 55 – "ZŁOTA APTEKA”
 • Widok 2/4 – "DBAM O ZDROWIE"
 • Plac Stary Rynek 1 – "ZIKO"

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowychUchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

drukuj całą stronę

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 83402