Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 28 maja 2018

Imieniny:

Jaromira, Augustyna, Justyny

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Placówki wsparcia dziennego

Karta Informacyjna

I. Nazwa procedury:

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

II. Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć pisemny wniosek.

III. Sposób postępowania podczas rejestracji:

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wypełniony wniosek, do którego należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
 2. odpis z właściwego rejestru;
 3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
 4. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 5. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 6. informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

Uwaga:
Pkt 1 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

IV. Dostarczone dokumenty powinny być oryginałami dokumentów

V. Termin i sposób załatwiania:

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przed wydaniem zezwolenia pracownicy Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim dokonają wizytacji lokalu, aby ustalić, czy placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy mogą żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów innych niż stanowiące załączniki do wniosku.

VI. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie decyzji.
Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego. W ramach sprawowanego nadzoru organ gminy może prowadzic kontrolę bezpośrednio w placówce.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Mińsku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

VIII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

IX. Odmowa wydania zezwolenia nastąpi, w przypadku gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

X. Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia :

 1. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
  • przestał spełniać warunki określone w ustawie,
  • nie przedstawi na żądanie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy – Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.
 2. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

 XI. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz.575 ze zm.)

Mińsk Mazowiecki, dn. 13.01.2017r.

Kalendarium

Reklama

 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 29949
baner toplayer
DNI MIASTA 2018