Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 18 listopada 2017

Imieniny:

Karoliny, Romana, Ottona

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Żłobki i kluby dziecięce


Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

 • gminy;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku
lub klubie dziecięcym. Zasady i wysokość odpłatności określa podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy.

Opiekun prowadzący zajęcia w żłobku lub w klubie dziecięcym współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

W zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego.

Szczegółowe zadania żłobka i klubu dziecięcego określa Rozdział 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2016 poz. 157).

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki sprawuje nadzór nad żłobkiem lub klubem dziecięcym w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta w drodze uchwały.

Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z poźn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących  na terenie Miasta  Mińsk Mazowiecki  prowadzi Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki.

Opłaty

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2016 poz. 157)  wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Miasta Mińsk Mazowiecki.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z uchwałą Nr V/48/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2011 r. wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłatę za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki należy wnieść na numer rachunku bankowego:

67 9226 0005 0024 4185 2000 0020

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Wniosek zawiera:

 1. nazwę żłobka lub klubu dziecięcego;
 2. nazwę lub imię i nazwisko podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy oraz jego siedzibę lub adres;
 3. numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 4. w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
 5. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 6. liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
 7. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 8. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
 9. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 10. oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wniosek można wnieść drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Obsługi Klienta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 391 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 t.j.). Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 215 oraz pod numerem telefonu: 25 759 53 33.

W celu sprawdzenia zgodności danych, zawartych we wniosku, Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki może żądać:

· odpisu z odpowiedniego rejestru,

· dokumentu potwierdzającego tożsamość,

· zaświadczenia o niekaralności,

· dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Lokal przeznaczony na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego musi spełniać wymagania określone w art. 25 ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2016 poz. 157), w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925).

Przed złożeniem wniosku do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy powinien uzyskać pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą że lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy spełnia wymagania lokalowe i sanitarne, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości opieki sprawowanej nad dziećmi i warunków ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka.

Termin:

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki dokonuje wpisu do rejestru żłobka lub klubu dziecięcego w terminie 7 dni od dnia wpływu do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki kompletnego wniosku o wpis do rejestru. W przypadku, kiedy wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia złożonego wniosku, termin ten biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Mińsk Mazowiecki, dn. 23.03.2016  r.
 


Wzór umowy zawieranej przez Miasto Mińsk Mazowiecki z podmiotami prowadzącymi niepubliczne żłobki i klub dziecięcy na terenie miasta, w sprawie dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki .


Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 26971