Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 14 grudnia 2017

Imieniny:

Jana, Alfreda, Izydora

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Dzienny opiekun


Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna zatrudniana przez Miasto Mińsk Mazowiecki lub przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, w lokalu do którego posiada tytuł prawny.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Szczegółowe zadania dziennego opiekuna określa Rozdział 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2016 poz. 157).

Dziennym opiekunem może zostać osoba, która:

 1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
  nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 5. posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
 6. odbyła:

 a) 160-godzinne szkolenie albo

 b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

 Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Szkolenia te mogą prowadzić tylko te podmioty, których programy szkoleń zostały zatwierdzone przez Ministra właściwego do spraw rodziny, co jest równoznaczne
z ich zamieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z art. 45 ustawy Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1817).

Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez:

 1. korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
 2. prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki sprawuje nadzór nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta w drodze uchwały.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki prowadzi wykaz dziennych opiekunów. Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 46a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2016 poz. 157) podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

                                          Mińsk Mazowiecki, dn. 25.01.2017 r.

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 26202