Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Komisje Rady Miasta 2018 - 2023


Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego

 1. Tomasz Jacek Płochocki – przewodniczący - wygaśnięcie mandatu z dniem 1 sierpnia 2022 r.
 2. Kamil Łukasz Bodziony - od dnia 28 września 2020 r. – przewodniczący - od 12 września 2022 r.
 3. Jerzy Gryz - wygaśnięcie mandatu z dniem 26 stycznia 2022 r.
 4. Leon Włodzimierz Jurek - wiceprzewodniczący od dnia 20 października 2022 r.
 5. Jerzy Mróz
 6. Karolina Pyrkosz - od dnia 7 marca 2022 r.
 7. Teresa Maria Szymkiewicz
 8. Mariusz Żyła - wiceprzewodniczący - do dnia 19 października 2022 r.

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: budżetu miasta, a w szczególności procedury uchwalania budżetu i zadań gospodarczych miasta, podatków, wykonywania budżetu, planów finansowych jednostek komunalnych, planów i programów gospodarczych miasta, gospodarowania majątkiem miejskim.


Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska

 1. Kamil Przemysław Ołdak – przewodniczący
 2. Grzegorz Cyran
 3. Leon Włodzimierz Jurek - do dnia 9 marca 2020 r.
 4. Dariusz Kulma
 5. Mariusz Kulma
 6. Daniel Marcin Skarżyński - wiceprzewodniczący
 7. Izabela Beata Stolarczyk
 8. Teresa Maria Szymkiewicz
 9. Robert Krystian Ślusarczyk
 10. Mariusz Żyła

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: spółek komunalnych, a w szczególności gospodarki zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi; usług komunalnych, gospodarki odpadami, utrzymania dróg miejskich, gospodarki energetycznej, uciepłownienia miasta, utrzymanie zieleni i obiektów komunalnych, inwestycji finansowanych z budżetu miasta, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, planu zagospodarowania przestrzennego miasta, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, komunikacji miejskiej, wydatków na inwestycje i usługi komunalne.


Komisja Oświaty i Wychowania

 1. Robert Gałązka - przewodniczący
 2. Eliza Aleksandra Bujalska - wygaśnięcie mandatu z dniem 27 sierpnia 2020 r.
 3. Grzegorz Cyran
 4. Dariusz Kulma
 5. Piotr Mateusz Lichota - wiceprzewodniczący
 6. Karolina Pyrkosz - od dnia 7 marca 2022 r.
 7. Barbara Elżbieta Reda

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: edukacji publicznej, kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego, diagnozowanie potrzeb oświatowych w mieście, sprawy oceny wydatków na oświatę, oceny sieci publicznych (miejskich) przedszkoli, szkół podstawowych oraz granic ich obwodów, sprawy samorządu uczniowskiego, wypoczynku, opieki nad dziećmi i młodzieżą.


Komisja Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności

 1. Łukasz Lipiński – przewodniczący
 2. Jerzy Gryz - wygaśnięcie mandatu z dniem 26 stycznia 2022 r.
 3. Joanna Kowalska
 4. Krzysztof Miąsko
 5. Daniel Marcin Skarżyński - od dnia 7 marca 2022 r.
 6. Monika Małgorzata Skrzyńska - wiceprzewodnicząca,  wygaśnięcie mandatu dnia 30 września 2019 r.
 7. Maciej Bogdan Cichocki - od 4 listopada 2019 r., wiceprzewodniczący od dnia 27 listopada 2019 r.
 8. Barbara Elżbieta Reda - od 20 grudnia 2021 r. 

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: wspierania i upowszechniania idei  samorządowej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, współpracy z innymi samorządami lokalnymi, wymiany doświadczeń samorządowych, sprawy przestrzegania Statutu Miasta oraz innych przepisów miejskich, sprawy współpracy ze związkami zawodowymi, związkami pracodawców oraz organizacjami pozarządowymi, politycznymi i społecznymi, sprawy jednostek pomocniczych w mieście, sprawy handlu, usług dla ludności.


Komisja Spraw Społecznych

 1. Jerzy Mróz - wiceprzewodniczący do dnia 27 września 2020 r., przewodniczący od dnia 28 września 2020 r.
 2. Eliza Aleksandra Bujalska – przewodnicząca, wygaśnięcie mandatu z dniem 27 sierpnia 2020 r.
 3. Robert Gałązka
 4. Kamil Przemysław Ołdak
 5. Barbara Elżbieta Reda - do dnia 20 grudnia 2021 r.
 6. Robert Krystian Ślusarczyk  - wiceprzewodniczący od 6 września 2022 r.
 7. Mariusz Żyła - wiceprzewodniczący od 30 listopada 2020 r. do 6 września 2022 r.
 8. Mariusz Robert Dzienio - od 12 września 2022 r.

 

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: rozwoju kultury, inspirowanie działań rozwijających poczucie więzi z miastem i regionem, promocji gminy, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i turystyki, sportu dzieci i młodzieży, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej (w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej), problemów społecznych i socjalnych osób  niepełnosprawnych, wydatków na kulturę, pomoc społeczną, sport i rekreację, sprawy jednostek komunalnych działających w zakresie kultury, sportu i pomocy społecznej, współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami i placówkami prowadzącymi działalność z zakresu spraw społecznych oraz ochrony zdrowia.


Komisja Rewizyjna

 1. Joanna Kowalska – przewodnicząca
 2. Kamil Łukasz Bodziony - od dnia 28 września 2020 r., wiceprzewodniczący od dnia 4 listopada 2020 r.
 3. Eliza Aleksandra Bujalska - wygaśnięcie mandatu z dniem 27 sierpnia 2020 r.
 4. Piotr Mateusz Lichota
 5. Krzysztof Miąsko - do dnia 27 września 2020 r.
 6. Jerzy Mróz - wiceprzewodniczący do dnia 3 listopada 2020 r.
 7. Daniel Marcin Skarżyński - do dnia 6 marca 2022 r.
 8. Monika Małgorzata Skrzyńska - wygaśnięcie mandatu dnia 30 września 2019 r.
 9. Izabela Beata Stolarczyk
 10. Maciej Bogdan Cichocki - od dnia 4 listopada 2019 r. 

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: kontroli działalności Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, opiniowanie wykonania budżetu Miasta i przedstawianie Radzie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza, wykonywanie zadań w zakresie kontroli zleconych przez Radę, rozpatrywanie raportu o stanie Miasta i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza z tego tytułu.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Mariusz Kulma – przewodniczący
 2. Łukasz Lipiński
 3. Tomasz Jacek Płochocki - wygaśnięcie mandatu z dniem 1 sierpnia 2022 r.
 4. Karolina Pyrkosz - od dnia 17 sierpnia 2022 r.
 5. Izabela Beata Stolarczyk - wiceprzewodnicząca

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: rozpatrywania skarg, wniosków i petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami.


Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim