Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • Burmistrz Miasta - Marcin Jakubowski

Marcin Jakubowski / Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 53 11, 759 53 00
sekretariat@umminskmaz.pl

Zadania i kompetencje Burmistrza Miasta:

.  wykonywanie zadań organu wykonawczego Miasta;
.  kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i reprezentowanie go na zewnątrz;
.  przygotowywanie i wykonywanie budżetu;
.  gospodarowanie mieniem komunalnym;
.  prowadzenie spraw zwykłego zarządu majątkiem Miasta, zaciąganie zobowiązań finansowych
   do wysokości ustalonej przez Radę;
.  informowanie mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno
   - gospodarczej Miasta i wykorzystaniu środków budżetowych;
.  nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu;
.  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec osób zatrudnionych w Urzędzie
   oraz wobec Dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych;
.  gospodarowanie środkami na wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz innymi będącymi
   w dyspozycji Kierownika Urzędu;
.  rozstrzyganie o zakresie działania wydziałów w razie powstania sporu kompetencyjnego w Urzędzie;
.  wydawanie zarządzeń w ramach wykonywania zadań Kierownika Urzędu;
.  wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na zasadach
   uregulowanych w przepisach prawa;
.  ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie
   właściwym organom nadzoru uchwał Rady;
.  przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Miasta;
.  przedstawianie Radzie corocznego raportu o stanie Miasta;
.  organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie
   zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;
.  podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są
   zastrzeżone dla innych podmiotów;
.  sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta;
.  wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych; przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady;
.  wykonywanie funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta;
.  wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa oraz w uchwałach Rady.


Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

Urzędu Stanu Cywilnego;
Straży Miejskiej,  Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
Zespołu Radców Prawnych;
Inspektora Ochrony Danych;
Audytora Wewnętrznego;
Stanowiska ds. BHP;
Stanowiska ds. działalności gospodarczej,
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim