Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • Grazyna Stachowicz - Skrbnik Miasta

Grażyna Stachowicz / Skarbnik Miasta Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 53 13
grazyna.stachowicz@umminskmaz.pl 

Zadania i kompetencje Skarbnika Miasta:
.  zapewnienie realizacji zadań finansowych Miasta;
.  wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, ewidencji
   majątku Miasta i obsługi księgowej budżetu Miasta;
.  wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi;
.  nadzorowanie całokształtu prac związanych z opracowywaniem projektu budżetu Miasta
   oraz dokonywaniem zmian w budżecie;
.  nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, poprzez wykonywanie wstępnej kontroli legalności
   dokumentów oraz bieżącej i następnej kontroli operacji będących przedmiotem księgowań;
.  kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
.  zapewnienie prawidłowych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
.  zapewnienie terminowego ściągania należności i regulowania zobowiązań;
.  zapewnienie weryfikacji umów pod względem zgodności z uchwałą budżetową
   i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza;
.  wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie kontroli finansowej
   i obiegu dokumentów finansowych oraz opracowywanie przepisów wewnętrznych w tym zakresie;
.  przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o finansach Miasta;
.  opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza i projektów uchwał Rady dotyczących powstania
   zobowiązań finansowych dla budżetu Miasta;
.  nadzorowanie prawidłowego i terminowego rozliczania jednostek organizacyjnych
   z otrzymanych środków z budżetu Miasta;
.  zapewnienie koordynacji budżetu Miasta z innymi źródłami finansowania zadań Miasta;
.  wykonywanie zadań kierownika Wydziału Finansowego.

 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim