Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • Oczyszczalnia ściekow

Program ochrony środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027


Program Ochrony Powietrza

  • napis oddech dla mazowsza, logo mazowsza na pierwszym planie dłoń trzymająca chmurę

1. Informacje ogólne

8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy program ochrony powietrza (uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu). Uchwała weszła w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r. Najważniejszym celem programu jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji szkodliwych w powietrzu, a przez to kompleksowa poprawa jakości powietrza.

2. Plan działań krótkoterminowych

Integralną częścią przyjętego w dniu 8 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programu ochrony powietrza (uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu) jest plan działań krótkoterminowych. Jako element podjętej uchwały wszedł on w życie 30 września 2020 r. Plan ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza, a tym samym narażenia ludzi na szkodliwe skutki zdrowotne oraz ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń. Działania przewidziane w planie znajdują się w załączniku nr 7 do ww. uchwały.

3. Działania naprawcze

8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy program ochrony powietrza (uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu).

Samorządy gminne, podmioty korzystające ze środowiska oraz mieszkańcy z terenu województwa mazowieckiego zostali zobowiązani do wykonywania działań naprawczych. Działania te mają na celu kompleksową poprawę jakości powietrza. Działania naprawcze zostały określone w załączniku nr 5 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

4. Przekazywanie deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła – nowy obowiązek wynikający z programu ochrony powietrza.

8 września 2020 r. uchwałą nr 115/20 Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała weszła w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

Największy wpływ na jakość powietrza mają sami obywatele, dlatego po raz pierwszy w programie określono obowiązek przekazywania gminom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę. 

  • plakat

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim