Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • -

Karta Dużej Rodziny

Dnia 22 grudnia 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r., poz. 1832), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Na podstawie przepisów w/w ustawy podjęte zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji,
jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. 


Komu przysługuje KDR?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,  szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy;
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak wygląda KDR?

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:
– wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym kartą tradycyjną, lub
– realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, zwanym kartą elektroniczną.Ważność KDR

Karta jest przyznawana:

  1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
  2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
  3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
  4. [...]

Jakie uprawnienia daje KDR?

Wykaz uprawnień jakie daje Karta Dużej Rodziny dostępny jest na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny.

Portal informacyjno-usługowy emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Podmioty, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, przyznają uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, oraz podległe właściwym ministrom instytucje, w których zostały przyznane członkom rodzin wielodzietnych uprawnienia, mają prawo zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Podmioty te oraz instytucje, mają prawo posługiwać się, w szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych, znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
 


Co zrobić, aby otrzymać KDR?

Karty są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.


Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia KDR?

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Burmistrz Miasta wydaje duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 15,00 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki o numerze:
03 9226 0005 0024 4185 2000 0590.

Duplikat Kart jest przyznawany i wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.


 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim