Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 21 października 2020

Imieniny:

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Kalendarium historyczneXIV wiek rozwój osadnictwa w dorzeczu rzeki Mienia na Ziemi Czerskiej, wzrost znaczenia osady Mińsk (wymienionej w średniowiecznych źródłach jako Mensko, Mynsko, Minsko, Minsk),

29.05.1421 książę mazowiecki Janusz I nadaje rycerzowi Janowi z Gościęczyc, herbu Prus 3 - właścicielowi osady Mińsk, przywilej zezwalający na lokację gminy miejskiej na prawie chełmińskim,

1422 wybudowanie i konsekracja pierwszego drewnianego kościoła, erygowanie parafii,

1468 potwierdzenie i rozszerzenie przywileju lokacyjnego. Miasto uzyskuje prawo posiadania łaźni, cotygodniowego targu i trzech jarmarków,

1471 synowie Jana z Gościęczyc Jakub, Aleksy i Jan dokonują podziału majątku. Mińsk otrzymuje Jakub, dając początek rodzinie Mińskich,

XVI wiek szczytowy okres rozwoju miasta. W pierwszych latach tego okresu zostaje rozebrany kościół drewniany i wzniesiony nowy z cegły palonej. Wnuczka Jakuba Mińskiego (żona Andrzeja Żabickiego) sprzedaje swoją część miasta i dóbr Stanisławowi Ławskiemu herbu Pobóg. Liczne pożary miasta,

1525 liczba jarmarków wzrasta do czterech,

1530 Stanisław Ławski sprzedaje swoją część miasta i dóbr Mikołajowi Wolskiemu, kasztelanowi sochaczewskiemu, a później sandomierskiemu herbu Półkozic,

1547 pierwsza wzmianka o szpitalu miejskim ufundowanym przez Annę Mińską,

1549 Mikołaj Wolski tworzy (za pozwoleniem króla Zygmunta Augusta) ze swojej części miasteczko, które od swej funkcji nazywa Sendomierzem,

21.04.1557 Anna Mińska - dziedziczka wsi Pniewnik - uposaża szpital miński łanem roli zwanym wójtowskim i ogrodem zwanym gądkowskim. Biskup poznański Benedykt Izbieński dodał do tego uposażenia dziesięcinę snopową ze wsi Wola Zalewska,

2.03.1563 król Zygmunt August przywilejem w Piotrkowie uwalnia łan szpitalny od wszyst­kich ciężarów miejskich i krajowych,     

1585 Stanisław Miński, wojewoda łęczycki i podkanclerzy wielki koronny, odkupuje od Wolskich miasteczko Sendomierz i okoliczne wsie,

1588 Jan Hlebowicz herbu Leliwa nabywa od Stanisława Mińskiego, miasteczko Sendomierz i klucz wsi przyległych,

1596 Paweł i Marcin Leśnowolscy herbu Pierzchała kupują od Stanisława Mińskiego miasto Mińsk i okoliczne wsie,

1607 jesienią przybywa do Mińska król Zygmunt III Waza z małżonką Konstancją na mszę żałobną za Stanisława Mińskiego. Para królewska spotyka się z matką zmarłego - Dorotą Ojczanową, primo Mińską, sekundo Barziną,

1609 Stanisław Warszycki, wojewoda podlaski i starościc czerski herbu Awdaniec, nabywa od syna Jana Hlebowicza Mikołaja miasteczko Sendomierz i okoliczne wsie,

1620 kolejny pożar miasta,

1629 proboszcz Prokop Kostecki kończy odbudowę i rozbudowę spalonej pod koniec XVI w. mińskiej fary,

1634 Jędrzej Święcicki w dziele "Topografia, czyli opis Mazowsza" pisze: "Nieco dalej jeszcze leży w tych stronach ludne miasto Mińsk, godne upamiętnienia z powodu dwóch magnackich pałaców",

1646 Łukasz Opaliński, marszałek wielki koronny herbu Łodzia, kupuje dobra mińskie od Prokopa Leśnowolskiego, kasztelana podlaskiego i Anny Leśnowolskiej, żony Wawrzyńca Roz­tworowskiego, chorążego kaliskiego,

1655-1657 "potop" szwedzki,

30.04.1657 w Mińsku przebywa król szwedzki Karol Gustaw, a następnie hetman polny Stefan Czarniecki,

1660 miasto (Sendomierz i Mińsk) liczy około 1000 mieszkańców, w II połowie XVII wieku następuje stopniowy upadek gospodarczy miasta trwający do XIX stulecia,

1695 miasteczko Sendomierz zostaje wchłonięte przez Mińsk,

1704 Ludwik Pociej herbu Waga kupuje od Jerzego Warszyckiego, kasztelana łęczyckiego, część miasta i klucz pobliskich wsi,

1750 najstarsze nadania na prowadzenie warsztatów garncarskich w Mińsku (pochodzą z kancelarii Leona Opalińskiego),

1777 miasto liczy 456 mieszkańców,

1781 cale miasto i dobra okoliczne otrzymuje w formie sukcesji (po wygranej sprawie z Pelagią Potocką) Piotr Borzęcki herbu Półkozic,

1791 skarga mieszczan mińskich do króla Stanisława Augusta na Piotra Borzęckiego gwałcącego wszelkie przywileje miejskie,

15.06.1791 wydanie glejtu królewskiego zabezpieczającego prawa mieszczan mińskich,

1795 Mińsk w zaborze austriackim,

2.11.1807 Mińsk i klucz wsi okolicznych kupuje na licytacji w Dubnie Karol hrabia Jezierski kasztelan łukowski herbu Nowina, za 1 065 124 złotych polskich,

24.02.1810 w Księstwie Warszawskim Mińsk zostaje włączony do powiatu. siennickiego,

1812 wiosną przez Mińsk przemieszcza się jeden z członów Wielkiej Armii Napoleona idącego na Rosję. Dowódca tego zgrupowania nocuje w drewnianym budynku starej garncarni (przy ul. Siennickiej obecnie obiekt nie istnieje),

1815 Mińsk w Królestwie Polskim

2.07.1816 Stanisław herbu Jezierski oddaje bezpłatnie i na zawsze lokale potrzebne władzom administracyjnym i sądowym, aby obwód (podprefektura) została ustanowiona w Mińsku na zawsze,

6.07.1816 na siedzibę władz obwodu stanisławowskiego wyznaczony zostaje Mińsk,

1818-1823 przebudowa traktu Warszawa- Brześć,

1821 powstanie przytułku dla starców i kalek - Fundacja Jezierskich

1827 miasto liczy 750 mieszkańców i 66 domów,

1828 Jan Ursyn Niemcewicz wspomina o Mińsku (przebudowanie pałacu na klasycystyczną budowlę i przekształcenie ogrodu w park krajobrazowy) w swych "Podróżach historycznych",

1830-1831 powstanie listopadowe, dwukrotne walki o miasto z wojskiem rosyjskim 26.04 i 14.07.1831 r.,

7.03.1837 ukazem carskim zostaje powołana gubernia mazowiecka,

11.10.1841 ukazem carskim zostaje powołany powiat stanisławowski z siedzibą w Mińsku,

1843 Mińsk liczy 1203 mieszkańców, 120 domów drewnianych i 5 murowanych,

1.01.1845 Mińsk w guberni warszawskiej (ukaz carski zmienia gubernię mazowiecką na warszawską, przyłączając do niej także gubernię kaliską),

1847 rozpoczęcie przez Karola hrabiego Jezierskiego budowy budynku starostwa przy placu Kilińskięgo, wg projektu Henryka Marconiego (ukończony w 1853 roku),

1848/1849 pobyt w Mińsku w gościnie u córki Marii (żony Karola hr. Jezierskiego), generała i poety Franciszka Dzierżykraj Morawskiego. W czasie tego pobytu powstaje gawęda wspomnieniowa pisana wierszem pt. "Dworzec mojego dziadka",

1855 przeniesienie kancelarii rejenta z Siennicy do Mińska,

1861 Mińsk liczy 1338 mieszkańców, w tym 692 Żydów,

1863 powstanie styczniowe i powieszenie przez Rosjan w kwietniu 20 powstańców (miń­szczan) z rozbitego oddziału Marcina Borelowskiego na świerkach rosnących wzdłuż ulicy Siennickiej. Dwukrotne walki o Mińsk z wojskiem rosyjskim 15/16.04 i 17/18.05,

31.12.1866 podzielenie Królestwa Polskiego na 10 guberni i 85 powiatów. Utworzenie po­wiatu mińskiego,

1866-1867 oddanie.do użytku linii kolejowej Warszawa Terespol,

1868 zmiana nazwy miasta "Mińsk" na "Nowomińsk", odtąd również powiat nosił nazwę "nowomiński",

21.03.1870 na mocy kontraktu z Karolem hrabią Jezierskim miasto i dobra okoliczne nabywa Seweryn Doria Dernałowicz herbu Lubicz za 150 000 rubli,

30.12.1873 kolonię Stasinów kupuje Michał E. Andriolli, znany artysta, grafik i ilustrator,

1874 urodził się filozof i językoznawca Konrad Drzewiecki (zmarły w 1922 roku w Mannheim),

1875 o Nowomińsku w "Gazecie Polskiej" w trzech felietonach z cyklu "Chwila bieżąca" pisze "Litwos" (Henryk Sienkiewicz),

29.06.1881 zorganizowanie w mieście Ochotniczej Straży Pożarnej,

31.01.1882 Michał Elwiro Andriolli sprzedaje Stasinów,

1885 miasto liczy 2940 mieszkańców (1462 mężczyzn i 1478 kobiet). Częstym gościem w Nowomińsku jest Stefan Żeromski, który przyjeżdża do Heleny z Zeitheimów Radziszewskiej (pierwowzór Heleny z "Popiołów"). Romans tych dwojga potrwa jeszcze kilka lat,

1886 powstanie w mieście najstarszej na prawobrzeżnym Mazowszu księgarni i wypożyczalni książek, początkowo Zuzanny Małyszczyckiej, potem Kornelii Skrodzkiej i Leokadii Lipskiej,

1890 Seweryn Doria Dernałowicz sprzedaje plac pod koszary 38 Włodimirskiego J.C.W. Wlk. Ks. Michała Mikołajewicza - Pułku liniowego z 13 Dywizji Kawalerii,

1897 Oddanie linii kolejowej Tłuszcz - Pilawa

1898/1899 powstanie w Nowomińsku filii Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Machin, Odlewów K. Rudzkiego, Spółka w Warszawie. Obecnie FUD,

6.03.1899 Seweryn Doria Dernałowicz sprzedaje we wsi Goździk plac pod budowę cerkwi prawosławnej,

1901 rozpoczęcie budowy cerkwi (zakończenie w 1903 r.),

1902 miasto liczy 4771 mieszkańców. Urodził się Stefan Kotański, historyk, dyrektor Biblioteki Instytutu Geografii PAN, posiadacz jednego z największych zbiorów ekslibrisów w Polsce (zmarł w 1975roku),

1903 urodził się Ryszard Manteuffel, pracownik naukowy lnstytutu Rolniczego Rolniczego Puławach, profesor zwyczajny, dr habilitowany, członek Prezydium PAN, autor licznych prac naukowych i podręczników,

1905 wystąpienia rewolucyjno-patriotyczne w mieście i na terenie powiatu,

6.10.1905 Towarzystwo Spożywcze "Oszczędność" otwiera sklep przy ulicy Karczewskiej (obecnie Piłsudskiego). Rozpoczęcie strajku szkolnego o polską szkolę,

1906 powstanie Koła Polskiej Macierzy Szkolnej,

24.08 powstanie nowomińskiego Towarzystwa Dobroczynności (126 członków),

21.09 śmierć Zygmunta Kazikowskiego, członka organizacji bojowej PPS,

8.09 zawiązanie Towarzystwa Rolniczego, organizacji społecznej zrzeszającej właścicieli ziemskich. Prezesem honorowym został Seweryn Doria Dernałowicz,

1908 rozpoczęcie przez ks. kanonika Kazimierza Sobolewskiego przebudowy jednonawowego kościoła parafialnego wg. projektu architekta Józefa Dziekońskiego (prace zakończono w 1911 roku),

1910 Nowomińsk liczy 5794 mieszkańców,

1912 powstanie pensji Marii Grochowskiej (późniejszego Gimnazjum Żeńskiego),

1913 rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego (budowę zakończono w 1915 roku),

1419 konsekracja przebudowanego kościoła nowomińskiego przez księdza arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego;

1915, sierpień wojska rosyjskie opuszczają miasto, rozpoczyna się okupacja niemiecka,

7.O7.1916 zmiana nazwy miasta "Nowomińsk" na "Mińsk Mazowiecki", stąd powiat mińsko­mazowiecki. Obszar miasta zostaje powiększony o wieś Goździk,

1.09 otwarcie czteroklasowej Szkoły Realnej Męskiej (późniejszego Gimnazjum Męskiego) przez Polską Macierz Szkolną. Ukazała się pierwsza w Mińsku Mazowieckim gazeta, dwutygodnik "Dla Ojczyzny". Przybycie do koszar mińskich części II Brygady Legionów Polskich, brygadiera Józefa Hallera, po walkach pod Stochodem,

1917 styczeń żołnierz i poeta legionowy Józef Mączka przebywający w koszarach tworzy piękny wiersz "Pola ćwiczeń". Miasto Mińsk Mazowiecki liczy 12 300 mieszkańców,

1918 maj wymarsz z miasta do dalszych walk II Brygady Legionów Polskich,

11.11 rozbrojenie stacjonujących w mieście wojsk niemieckich przez członków Polskiej Organizacji Wojskowej,

14.11 w mińskich koszarach organizuje się 5. Pułk Ułanów,

16.11 ukazuje się pierwszy w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej numer periodyku mińskiego pt. "Dzwon", którego redaktorem i wydawcą był Kazimierz Czemicki (ostatni numer tego czasopisma nosi datę 29.12.1918),

20.11 na burmistrza zostaje wybrany Bolesław Berkan,

3.01.1919 5. Pułk Ułanów w składzie 2. i 4. szwadron i pluton k.m. wyrusza na front walk polsko-ukraińskich, marzec ukazuje się pierwszy numer cotygodniowego czasopisma pt. "Gazeta Urzędowa na powiat Mińska Mazowieckiego". Podjęcie starań o przejęcie budynku cerkwi na potrzeby miasta,

3.06.1920 urodził się Tadeusz Chróścielewski, poeta, prozaik, tłumacz, piewca miasta i regionu,

6.06 powstanie na terenie miasta Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, lipiec wyszła gazeta "Próba Sił', wydana przez Okręgowy Związek Młodzieży Wiejskiej, (ukazał się tylko jeden numer gazety),

9.08 w mieście przebywa gen. Józef Haller oraz część wycofujących się przed armią bolszewicką na linię obrony wokół Warszawy oddziałów WP,

17.08 wyzwolenie Mińska spod okupacji bolszewickiej,

1.09 otwarcie Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego im. Tadeusza Kościuszki, zarządzanego przez W. Pawlicką (istniało 2 lata),

1920 sierpień/wrzesień na burmistrza zostaje wybrany Wacław Krajewski. Mińsk Mazowiecki liczy 10 518 mieszkańców, w tym 4130 Żydów,

21.06.1921 do mińskich koszar (jako stałego garnizonu) przybywa 7. Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Przez rok wychodzi miejski tygodnik ilustrowany "Wieś" redagowany przez J. Bochniaka (dwa numery), dalsze W. Igański oraz tygodnik "Ziarno" redagowany przez I. Lipińskiego (ukazało się 16 numerów),

1922 wydany zostaje "Kalendarz Informator Mińsko-Mazowiecki" przygotowany przez S. Kaczmarskiego (pracownika Starostwa Powiatowego Mińsk Mazowiecki),

1925 rozpoczęcie budowy elektrowni miejskiej (ukończona w styczniu 1926 r.)

1.09 założenie Koła Myśliwskiego, otwarcie pierwszej w mieście szkoły zawodowej - dokształcającej,

1927 ukazuje się pierwszy numer tygodnika "Wiadomości Mińsko-Mazowieckie" (pis­mo istniało do 1931 roku). Redaktorami byli kolejno: Z. Lissowski, Michał Gąsecki i Stanisław Smoleński. Do Mińska Mazowieckiego jesienią przyjeżdża kilkakrotnie Wojciech Kossak celem studiowania "Kasztanki" Piłsudskiego kwaterującej w koszarach 7. Pułku Ułanów,

1929 miasto liczy 13 500 mieszkańców. Przejęcie przez Towarzystwo Szkół Średnich istniejących w Mińsku Mazowieckim gimnazjów (żeńskiego i męskiego) oraz utworzenie ośmioklasowego gimnazjum koedukacyjnego,

1930 Towarzystwo Rolnicze w Mińsku Mazowieckim przekształca się w Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych. Rozpoczęcie rozbudowy szpitala miejskiego (zakończone w 1931 r.),

1931 ukazuje się monografia jubileuszowa z okazji 50-.lecia Mińsko-Mazowieckiej Ochotniczej Straży Pożarnej,

30.11 urodził się Jan Himilsbach, aktor i autor dowcipnych opowiadań z życia drobnych rzemieślników i proletariatu mińskiego (zmarł w1988 roku w Warszawie),

27.11.1934 na burmistrza zostaje wybrany Trojan Przybora (funkcję tę pełnił do września) 1939 roku,

1935 Mińsk Mazowiecki liczy 12 988 mieszkańców, w tym 4792 Żydów,

1936 poszerzenie granic miasta, powstaje dzielnica Nowe Miasto. Ostateczny demontaż murów i innych elementów budynku cerkwi prawosławnej,

1.06 zastrzelenie w ogrodzie przy ul. Warszawskiej (obecnie plac Kilińskiego) wachmistrza 7. Pułku Ułanów Jana Bujaka przez Judkę Lejb Chaskielewicza z Kałuszyna. Rozpoczęcie 4-dniowych wystąpień antyżydowskich w mieście,

10.08 nadanie przez Radę Miejską honorowego obywatelstwa marszałkowi Edwardowi Rydzowi Śmigłemu i 7. Pułkowi Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego,

3.11 przyjęcie przez Radę Miejską na wniosek Zarządu Miasta herbu Leliwa (z ośmio­ramienną gwiazdą) za herb miasta,

1937 zelektryfikowanie odcinka kolejowego Mińsk Mazowiecki - Warszawa. Rozpoczęcie budowy budynku Wydziału Powiatowego (ukończono go w 1938 rokuj,

1938 rozpoczęcie budowy budynku szkoły powszechnej (obecnie Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika). Budowę ukończono w 1939 roku,

1939 miasto liczy 15 103 mieszkańców. Rozpoczęcie budowy ośrodka zdrowia,

27.08 7. Pułk Ułanów rozpoczyna czynności mobilizacyjne i wyrusza z mińskich koszar na kwatery do okolicznych wsi,

12.09 wkroczenie do miasta oddziałów niemieckich,

13.09 bitwa pod Mińskiem Mazowieckim Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa,

1939/1940 organizowanie w mieście i powiecie mińskim struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Utworzenie obwodu Związku Walki Zbrojnej, od 14.02.1944 Armii Krajowej, (kolejne kryptonimy - "Mewa", "Jamnik", "Kamień"),

1940 odtworzenie w ramach Związku Walki Zbrojnej 7 Pułku Ułanów Lubelskich pod kryptonimem "Mazury". Pułk liczył 100 żołnierzy zorganizowanych w piątki na obszarze Warszawy, miasta i powiatu mińskomazowieckiego,

1941 w Mińsku Mazowieckim szwadron "Mazurów" pod dowództwem por. K. Chodkiewi­cza "Kościeszy" osiąga pełny stan,

1942 powstanie tajnego Koła Akademickiego mińszczan. Szwadron "Mazurów" w Mińsku Mazowieckim otrzymuje nazwę 1. Szwadronu imienia por. Zygmunta Piaseckiego,

21.07 likwidacja mińskiego getta przez okupantów zamieszkanego przez ponad 7000 Żydów. Z pozostawionych przy życiu (około 650) utworzono dwie kolumny robocze,

10.01.1943 likwidacja kolumny roboczej (około 500 osób) ulokowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika przy ul. Siennickiej 39. Spalenie gmachu szkolnego i budynku mieszkalnego stanowiącego własność miasta,

5.06 likwidacja przez Niemców drugiej kolumny roboczej (około 150 osób) umieszczonej na terenie byłej Fabryki K. Rudzkiego i S-ka,

9.06 brawurowa akcja oddziału AK na Arbeitsamt. Spalenie akt i wykonanie wyroku śmierci na konfidencie gestapo - Rymarkiewiczu,

22.07 udana akcja AK likwidacji szefa gestapo powiatu mińskomazowieckiego - Schmidta,

17.02.1944 "wielka wsypa", masowe aresztowania przez Niemców mieszkańców miasta związanych głównie z konspiracją niepodległościową,

30.07 wyzwolenie miasta w ramach akcji "Burza" przez żołnierzy AK. Koszary mińskie zostały zdobyte i obsadzone przez pluton szwadronu zapasowego 7. Pułku Ułanów noszącego od 1943 roku kryptonim "Jeleń". Burmistrzem z ramienia Delegatury Rządu w Londynie zostaje Hipolit Konopka. Do miasta wkraczają pierwsze oddziały wojsk sowieckich,

31.07 omyłkowe zbombardowanie miasta przez lotnictwo sowieckie,

7/8.08 przejęcie władzy w mieście przez przedstawicieli komunistycznego PKWN,

14.12 śmierć pod Kałuszynem komendanta obwodu AK por. Ludwika Wolańskiego "Lubi­cza"

2/3.03.1945 skrytobójcze morderstwo 7 obywateli miasta przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa (Kaniewskiego, Hipolita Konopki, Wałęgi, Tadeusza Wojewódzkiego, Mieczysława Wrzoska, Trojanowskiego i NN),

29.11.1952 powstanie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, 

sierpień 1957 przeniesienie 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" do Mińska Mazowieckiego,

1957 utworzenie Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej,

6.05.1962 zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego,

1971 uroczystości 550 rocznicy lokacji miasta,

30.06.1975 likwidacja powiatu i przyłączenie Mińska Mazowieckiego do województwa siedleckiego,

1.09.1976 otwarcie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia,

31.07.1979 oddanie do użytku zespołu dworców PKP i PKS,

25.12.1984 erygowanie parafii pw. św. Antoniego,

30.10.1987 zakończenie remontu pałacu Dernałowiczów, przekazanie go Miejskiemu Ośrod­kowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej,

17.11 uruchomienie oczyszczalni ścieków,

27.05.1990 odtworzenie samorządu terytorialnego - wybory samorządowe,

1.09. otwarcie Szkoły Podstawowej nr. 6 im. H. Sienkiewicza, sformowanie Ośrodka Szkolenia Żandarmerii Wojskowej,

1993 ukazuje się nr. 1 zeszytu "Rocznika Mińskomazowieckiego" - Wydawnictwa TPMM,

21.01 erygowanie parafii personalnej, wojskowej pw. św. Michała Archanioła,

9.02.1994 rejestracja Fundacji Edukacji Artystycznej,

29.05 oddanie do użytku przystanku PKP Mińsk Mazowiecki - Anielina,

28.07.1995 uruchomienie magistrali wodociągowej,

18.11 otwarcie Domu Dziennego "CARITAS" Diecezji Warszawsko - Praskiej przy ul. Granicznej,

grudzień 1995 uruchomienie stacji uzdatniania wody,

grudzień 1995 mińskie koszary zajmuje 2 Brygada Obrony Terytorialnej.

 

c.d.n. 

drukuj całą stronę

Kalendarium

«październik 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 61156