Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 27 września 2020

Imieniny:

Wincentego, Damiana, Wawrzyńca

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

 • Fundusze zewnętrzne    /   

Treść strony

Fundusze zewnętrznePoprawa jakości powietrza w mieście Mińsk Mazowiecki poprzez modernizacje kotłowni”

Miasto Mińsk Mazowiecki zakończyło realizacje  projektu pt. "Poprawa jakości powietrza w mieście Mińsk Mazowiecki poprzez modernizacje kotłowni” realizowanego dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

W ramach projektu wymieniono 30 kotów gazowych oraz 2 na pellet. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia 227 098,40 zł, dofinansowanie z WFOŚIGW wyniosło 144 516,30 zł.


„Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Mińsk Mazowiecki”

Miasto Mińsk Mazowiecki podpisało umowę na dofinansowanie projektu „Budowa  systemu  ostrzegania  i  alarmowania  ludności  o  zagrożeniach  dla  Miasta  Mińsk  Mazowiecki”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.


Prawie 2 mln dla Mińska Mazowieckiego na rozbudowę ul. Dąbrówki

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało ponad 1,9 mln zł z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim”.

Partnerem Miasta przy realizacji projektu jest Powiat Miński, który przeznaczył na realizację zadania środki w wysokości 630 tys. zł.

Głównym wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma „DOWBUD-C” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którą Miasta podpisało umowę w dniu 18 maja 2017 r. Umowny termin zakończenia robót określono na dzień 22 listopada 2017 r. Nadzór inwestorski we wszystkich branżach (tj. drogowej, elektrycznej, sanitarnej – w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz telekomunikacyjnej pełni firma Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Nadzór nad branżą sanitarną w zakresie kanalizacji deszczowej pełni Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.


4,5 miliona złotych dla Mińska Mazowieckiego!

Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta

Miło nam poinformować, iż wniosek złożony przez Miasto Mińsk Mazowiecki pt. „POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIŃSKA MAZOWIECKIEGO POPRZEZ TWORZENIE KOMPLEKSOWEJ OFERTY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ” uplasował się na 3 miejscu listy rankingowej otrzymując 108,50 punktów, co stanowi 94,35% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Kwota dofinansowania wyniosła 684.629,43 zł, przy całkowitej wartości projektu 2.027.631,12 zł. Wniosek został złożony w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/6.2/1/2014 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt obejmuje m.in. zwrot kosztów przebudowy placu przy Pałacu Dernałowiczów wraz z budową oświetlenia i fontanny, utworzenia plenerowych siłowni miejskich. Ponadto w ramach dofinansowania zostanie utworzony szlak turystyczny „kulturalno – sportowy Mińsk Mazowiecki”, na wszystkich miejskich przystankach będą umieszczone plakaty informujące o atrakcjach historycznych, kulturalnych i artystycznych miasta. W Miejskiej Bibliotece Publicznej i Muzeum Ziemi Mińskiej powstaną punkty obsługi turystów, zostanie stworzona strona internetowa oraz materiały informacyjne promujące turystykę.Budowa ścieżki zakończona

Zakończono budowę ścieżki rowerowej w ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim. Nowy odcinek ścieżki rowerowej przebiega od przejścia dla pieszych przy Gimnazjum Nr 2 do mostu po stronie południowej w kierunku stadionu miejskiego przy ul. Budowlanej. Inwestycja została zrealizowana na nieruchomości, której właścicielem jest Miasto Mińsk Mazowiecki, w niewielkim stopniu w pasie drogowym ulicy Budowlanej. Wykonana jest z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Szerokość ścieżki to 2m, a w przypadku bezpośredniego styku z jezdnią 2,5m. Łączy się z już istniejącą ścieżką rowerową, co było niezwykle istotne przy wyborze do realizacji przedmiotowej inwestycji. Elementem towarzyszącym jest tablica zawierająca informacje przyrodnicze, która znajduje się w sąsiedztwie ścieżki rowerowej na terenie zabytkowego parku. Budowa ścieżki została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 125.943,00 zł.


Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 4

Mińsk Mazowiecki, 14.11.2014


Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 4 wraz z termomodernizacją została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  w formie dotacji  w kwocie 53 135 zł i w formie pożyczki w kwocie 159 406 zł.
Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3


Urząd Miasta informuje, że zakończono termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 w Mińsku Mazowieckim. Termomodernizacja dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 118.165,89 zł.

Przebudowa targowiska miejskiego


Od kwietnia do listopada 2013 roku trwała przebudowa targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.
 
Roboty obejmowały:

Zmianę nawierzchni targowiska z tryllinki, na kostkę brukową.
Przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieci energetyczne).
Modernizację budynku higieniczno-sanitarnego na terenie targowiska.
Usunięcie istniejących stalowych wiat i małych obiektów handlowych i wybudowanie nowych wiat nad częścią stanowisk handlowych.
Zainstalowanie nowych przesuwnych bram sterowanych elektrycznie.
Wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej w technologii LED.
Zainstalowanie monitoringu.
Instalację nowego oświetlenia.

Wszystkie przedmiotowe prace, w tym projekt ulepszenia jakości nawierzchni i oświetlenia placu miały przede wszystkim na celu usprawnienie handlu, poprawy estetyki okolicy i przede wszystkich warunków dla osób korzystających z tej przestrzeni publicznej, której łączna powierzchnia handlowa po przebudowie wynosi - 3 325,60 m2, w tym stoiska handlowe – 2 676,00 m2 i pawilony handlowe - 649,60 m2. Zadaszona powierzchnia stoisk to 1 751,00 m2.
 
Targowisko zostanie podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary i produkty rolno-spożywcze według poszczególnych kategorii:
A - owoce i warzywa - 275 m2
B1 - owoce i warzywa - 249 m2
B2 - owoce i warzywa - 190 m2
C1 - odzież i obuwie - 342 m2
C2 - owoce i warzywa - 316 m2
D - miody i przetwory- 312 m2
E1 - miody i przetwory - 96 m2
E2 - mięso, wędliny, ryby i nabiał - 649,6 m2
F - odzież i obuwie - 588 m2
G - owoce i warzywa - 308 m2
 
Inwestycja podzielona była na 3 etapy. W czasie każdego z nich każdorazowo przebudowywane będzie po 30% targowiska, przy czym pozostała jego część będzie funkcjonowała bez zmian. Koszt przebudowy to ok. 4.726.000 zł z czego wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.000.000 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Miasto Mińsk Mazowiecki (Wydział Gospodarki Komunalnej) – w ramach dofinansowania w Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” – „Segregacja odpadów” – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wykonano utwardzenie i oświetlenie terenu, ogrodzenie terenu, wybudowano wiaty oraz ustawiono kontenerowy budynek administracyjno-socjalny, do którego podłączono energię, kanalizację i wodę. Wykonawcą inwestycji była firma Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk z Mińska Mazowieckiego. 


Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej

NAZWA PROJEKTU: "Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej"

Poziom dofinansowania z EFRR: 72,13%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 08.01.2008 r. – 28.12.2009 r.
Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki

Wartość projektu: 1 978 146,68 zł

Wartość dofinansowania: 1 332 803,71 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Realizacja projektu "Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej" polegała na kompleksowym remoncie zabytkowego obiektu - ponad stuletniej willi dr. Huberta zlokalizowanej w Mińsku Mazowieckim.

Budynek ten wykorzystywany jest na cele działalności kulturalnej realizowanej przez Muzeum 7 Pułku Ułanów będącego oddziałem Muzeum Ziemi Mińskiej.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostały następujące prace:
- wykonanie nowego dachu nad całym budynkiem - wymiana więźby dachowej, podniesienie kalenicy, wymiana pokrycia dachu, wykonanie czterech lukarn, ocieplenie dachu
- wymiana stropów drewnianych na stropy typu Kleina
- zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych
- wyburzenie ścianek działowych oraz wykonanie nowych ścian działowych
- wymiana  i renowacja okien i drzwi całym budynku
- wykonanie nowych podłóg i tynków wewnętrznych
- zdemontowanie istniejącej wewnętrznej drewnianej klatki schodowej i odtworzenie jej jako żelbetowej obudowanej drewnem -wykonanie renowacji zniszczonych tynków zewnętrznych oraz gzymsów
- remont istniejącego balkonu i balustrad
- wykonanie kominów z cegły ceramicznej pełnej
- wykonanie nowych rynien oraz rur spustowych z PCV
- wykonanie instalacji p.pożarowej, wod- kan, gazowej w budynku
- renowacja ogrodzenia
- odremontowanie istniejącej studni i jej zabezpieczenie,
- wyznaczenie miejsc parkingowych (w tym jedno dla niepełnosprawnych)
- zakup wyposażenia ekspozycyjnego
- digitalizacja istniejących zbiorów
- opracowanie strony internetowej o tematyce kulturalnej prezentująca dorobek Muzeum 7 Pułku Ułanów.
Celem inwestycji było stworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla funkcjonowania i rozwoju działalności Muzeum 7 Pułku Ułanów wchodzącego w skład Muzeum Ziemi Mińskiej.

Przeprowadzony w ramach projektu remont budynku zabytkowego pozwoli na osiągnięcie następujących efektów:
- stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalnej
- zabezpieczenie zgromadzonych eksponatów przed zagrożeniami
- propagowanie wiedzy o historii Mińska Mazowieckiego i 7 Pułku Ułanów stacjonującego w Mińsku Mazowieckim w latach 1921 - 1939 przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych
- możliwość korzystania z dóbr kultury przez osoby niepełnosprawne
- stworzenie warunków do organizowania wydarzeń kulturalnych prezentujących zwyczaje i tradycje kawaleryjskie
- umożliwienie organizacji zajęć, lekcji historii dla dzieci i młodzieży szkolnej.


Projekt „Przepis na sukces”


Projekt „Przepis na sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BEZPŁATNE SZKOLENIA Z DOTACJĄ NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.


Archiwum - 2012 rok

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - informacje
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki - informacje
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego -...
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - informacje

Kalendarium

«wrzesień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 36624