Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 13 lipca 2020

Imieniny:

Ernesta, Andrzeja, Sary

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 28 sierpnia 2012 r. do 25 września 2012 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” i  Poddziałanie 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – projekty konkursowe”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż z powodu przekroczenia kwoty przewidzianej na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/9.6.2/2012 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe” powyższy konkurs z dniem 30 sierpnia 2012 r. zostanie zawieszony.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 8 sierpnia 2012 r. do 6 września 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 sierpnia 2012 r. do 10 września 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej ”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 lipca do 21 sierpnia 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 30 lipca do zamknięcia konkursu odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - projekty konkursowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 21 maja do 29 czerwca 2012 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej a projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe".

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 8 maja do 6 czerwca 2012 r. odbędzie  się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 w dniu 30 kwietnia 2012 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.2 „Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka”. Konkurs ma formę otwartą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe”.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 18 kwietnia do 21 maja 2012 r. odbędzie  się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dokonuje sprostowania w ramach ogłoszonego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII  „Regionalne Kadry Gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 10 kwietnia do 11 maja 2012  r. W załączeniu przesyłamy treść ogłoszenia.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dokonuje sprostowania w ramach ogłoszonego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących zgodnych z celami Priorytetu VIII oraz zapisami Planu Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków przyczyniających się do podniesienia innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących zgodnych z celami Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” oraz zapisami Planu Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 21 marca do 20 kwietnia 2012 r.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 1 do 30 marca 2012 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII "Regionalne Kadry Gospodarki", Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” . Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 lutego do 8 marca 2012 r. odbędzie  się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 14 marca do 13 kwietnia 2012 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie – ogłoszenie w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

„3-majmy się razem - współpraca 3 jst z powiatu mińskiego”

Projekt realizowany od września 2011 do sierpnia 2013 r. w ramach Działania 5.2 Priorytetu V Dobre rządzenie POKL skierowany do 3 samorządów z województwa mazowieckiego.

Cel:
Istotą projektu jest wzrost jakości usług świadczonych przez 3 urzędy z powiatu mińskiego poprzez:
• przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników urzędów do stosowania europejskich standardów i narzędzi zarządzania w administracji publicznej,
• wdrożenie narządzi samooceny CAF i procesów usprawniających pracę w urzędzie.

Partnerstwo:
Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przez Partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie a partnerami są:
• Powiat Miński
• Miasto Mińsk
• Gmina Dębe Wielkie

W podejmowanych działaniach Partnerstwo koncentruje się na poprawie jakości usług świadczonych przez administrację publiczną poprzez wprowadzenie spójnego programu zarządzania jakością i wiedzą oraz relacjami z klientem.

Działania:
1. Wdrożenie metody samooceny CAF w 3 JST (IX 2011- III2012)
2. Cykl warsztatów dla kadry kierowniczej z zarządzania w sektorze publicznym w 3 JST (I-XII2012)
3. Cykl szkoleń specjalistycznych dla pracowników 3 urzędów obejmujących : prawo zamówień publicznych, KPA, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, legislację, ochronę środowiska, prawo budowlane, zarządzanie finansami publicznymi, zarządzanie relacjami z klientem(II2012- VI2013)
4. Kurs języka angielskiego dla pracowników Powiatu Mińskiego .(IX2012- VI2013)
5. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień procesu zarządzania strategicznego dla 3 JST(I-VIII 2012).
6. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień w procesie zarządzania relacjami z klientem dla urzędu Powiatu Mińskiego (I-XII2012)
7. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień procesu zarządzania partycypacją społeczną dla Urzędu Miasta Mińsk (IV2012- VII2013)
8. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień procesu przejrzystości w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie.( IV- VII 2013)
9. Forum wymiany doświadczeń 3 JST (I2012-VII 2013)

Biuro Projektu:
Monika Ziółkowska – Kierownik Projektu
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Długa 23/25, 00-238 Warszawa
tel. (22) 351 93 12 fax. (22) 351 93 10
www.frdl.mazowsze.pl

Projekt "3-majmy się razem –współpraca 3 jst z powiatu mińskiego" jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr konkursu: 2/POKL/5.2.1/2010
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-004/11-00


MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.7 Promocja gospodarcza
 


MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w ramach PO KL Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”, została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 2/POKL/9.1.1/2011.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 25 listopada 2011 r., tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 24 listopada 2011 roku, nie będą rozpatrywane.
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 24 października 2011 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków) odbędzie się konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.
 


W dniu 16 września 2011 roku Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podpisał z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę na dofinansowanie projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 dnia 17 października 2011 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” dla małych przedsiębiorstw. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 12 października do 14 listopada 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie od 6 października 2011 r. do 8 listopada 2011 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 14 września 2011 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków) odbędzie się konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 2/POKL/8.1.1/2011.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 15 września 2011 r., tj.  wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 14 września 2011 roku, nie będą rozpatrywane.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 w terminie od dnia 31 sierpnia 2011 r. do 28 października 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działanie 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 29 sierpnia 2011 r. do 26 września 2011 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 8 sierpnia do 5 września 2011 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w ramach PO KL Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej ”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/7.2.1/2011.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 8 sierpnia 2011 r., tj.  wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 5 sierpnia 2011 roku, nie będą rozpatrywane.
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 28 lipca do 25 sierpnia 2011 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 6 lipca do 4 sierpnia 2011 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2  Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. Wnioski można składać  w terminie od 4 lipca do 1 sierpnia 2011 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 

 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 20 czerwca do 22 lipca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” na temat: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” – ogłoszenie w języku polskim i angielskim.  Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 13 czerwca do 22 lipca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” na temat: „Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób)” – ogłoszenie w języku polskim i angielskim.  Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.
 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 maja do 6 czerwca 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 15 kwietnia do 16 maja 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL "Regionalne Kadry Gospodarki"  Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałania 8.1.2 " Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" -  projekty konkursowe i w terminie od 1 do 30 czerwca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących zgodnych z celami Priorytetu VIII PO KL - ogłoszenie w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

 

 


Od 1 stycznia 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim przystąpił do realizacji projektu systemowego „Aktywny może więcej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Realizacja projektu będzie przebiegać od 01.01.2008 do 31.12.2013.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL dnia 15 marca 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej  – projekty konkursowe.

 Poza tym w ramach Priorytetu VIII PO KL, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/8.1.2/2011. Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 24 marca 2011 r., tj.  wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 23 marca 2011 roku, nie będą rozpatrywane.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 marca do 20 kwietnia 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.


 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki z europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego i rozpoczęła działania z dniem 1 lipca 2007 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje m. in. zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2007-2013.

 Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL dnia 22 lutego 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe i dnia 4 marca 2011 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe.


Od 1 marca 2011 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Uczyć się, ale jak”. Projekt realizowany w ramach Priorytetu nr IX, Działania nr 9.1, Poddziałania 9.1.2 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Głównym realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Q Zmianom w partnerstwie z Miastem Mińsk Mazowiecki. Działania projektu będą realizowane wśród 440 uczniów klas 5 i 6 z dwóch szkół podstawowych z terenu miasta: Szkoły Podstawowej nr 1 (120 uczniów i uczennic) i Szkoły Podstawowej nr 2 (320 uczniów i uczennic).
 

drukuj całą stronę

Kalendarium

«maj 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 16394