Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 8 sierpnia 2020

Imieniny:

Cypriana, Dominika, Emila

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

 • Inwestycje miejskie    /   

Treść strony

Inwestycje miejskie


 • UM_Minsk_Maz_folder_inwestycyjny-1

Inwestycje w trakcie realizacji


Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2

W dniu 21.01.2020 roku zawarto umowę z wykonawcą - Zakład Usług Remontowych
i Produkcyjnych „ZURIP” S.A., ul. Warszawska 10 z  Małogoszczy na budowę budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2.

Przekazano wykonawcy teren budowy.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 31.05.2021 r.

Całość inwestycji zostanie sfinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach pożyczki JESSICA 2 na realizację projektu Rewitalizacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zaopatrzenie i wjazd na teren budowy odbywać się będzie od strony ulicy Szkolnej wzdłuż istniejącego ogrodzenia terenu przedszkola.                   
W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z drogi dojazdowej do garaży i parkingów zlokalizowanych za budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 5 oraz do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” 1A, 1B, 1C i 1 D.


Budowa ulicy Żwirowej

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa  systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap.

W grudniu 2019 r. zakończono I etap budowy ulicy Żwirowej obejmujący wykonanie odwodnienia i nawierzchni drogi na odcinku do ul. Sezamkowej ( ok 520 mb).

Etap I inwestycji zrealizowany został  przy pomocy finansowej gminy Mińsk Mazowiecki.

W 2020 roku kontynuowane będą wyłącznie roboty związane z odwodnieniem  dalszego odcinka drogi .


„Przebudowa rowu bez nazwy oraz zbiorników retencyjnych”

W dniu 3.02.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą R.D.B. – Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk, ul. Konstytucji 3 Maja 2/103, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  na przebudowę rowu bez nazwy na odcinku od ul. Leśnej do ul. Wróblewskiego oraz zbiorników retencyjnych w parku miejskim.

Przekazano wykonawcy teren budowy

Inwestycja będzie realizowana  w ramach projektu pn. „Rozbudowa  systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”

Planowany termin zakończenia inwestycji – 5.10.2020 r.

 


Budowa ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich

Dokumentacja projektowa budowy ulicy została opracowana przez mieszkańców w ramach  inicjatywy lokalnej i przekazana miastu w pierwszej połowie 2019 r.

Miasto uzyskało   decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2019-2020 w ramach projektu pn. „Rozbudowa  systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”

W związku z niezrealizowaniem przez PWiK inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicy 7 PUL przesunięto wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na 2020r.


Inwestycje zakończone


Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Budowlanej 2

Budowa I etapu placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 zrealizowana została
w ramach budżetu obywatelskiego.

Projekt budowy placu zabaw opracowało  Centrum Kontroli Placów Zabaw Spółka z o. o.
z Piastowa.

Roboty budowlane realizowane były przez  konsorcjum wykonawców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego  Adam Bujakiewicz „A&M PARTNERS, EKO-PARTNER”
z Warszawy.

W ramach I etapu budowy  na powierzchni ok 234 mwykonano kolorową nawierzchnię bezpieczną amortyzująca upadki,  z granulatu EPDM oraz zamontowano:

- huśtawkę wahadłową dwuosobowa ARCO

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami „Dwie wieże” firmy KOMPAN

- trampolinę XL LINARIUM – 1 szt.

- równoważnia- ławka w kształcie węża – 2 szt.

- huśtawka wagowa na stojąco – 1 szt.

- ławka – 1 szt.

- koszt  na śmieci – 1 szt.

- tablica z regulaminem – 1 szt.

Roboty budowlane wykonywane były w okresie wakacji. Od 1 września 2019 r. plac zabaw został oddany do użytku.

Administratorem placu zabaw jest Szkoła Podstawowa Nr 3.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 457 980,53 zł.


Modernizacja bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki 10

Dokumentację projektową opracowało w roku 2018 biuro projektowe  Woźnicki Zdanowicz ARCHITEKCI z Warszawy .

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firmę GARDENIA SPORT Spółka z o. o. z Warszawy i w dniu 14.08.2019 r. zawarto umowę na realizację inwestycji. Roboty budowlane wykonywane były  od 20.08 do 25.09.2019 r.

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię poliuretanowo-gumowa bieżni typu „sandwich” o grubości 13 mm w kolorze niebieskim z białymi liniami startu, toru i mety o powierzchni 1511,20 m2,  zeskocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, stojaki na rowery . Całkowita wartość inwestycji wyniosła 434 877,91 zł.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”
w kwocie 95 250 zł .


Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Skrzyneckiego

W styczniu 2019 r. zlecono  projektantowi Jerzemu Gałązce z Grodziska opracowanie projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego w ulicy płk. Mariana Skrzyneckiego. W marcu 2019 r. zakończono prace projektowe i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych niewymagających  pozwolenia na budowę.

W drodze przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 30 000 Euro wyłoniono wykonawcę robót Macieja Dębińskiego Instalatorstwo Elektryczne z Gamratki, który do 30.09.2019 r. wybudował elektroenergetyczną linię kablową o długości 484 mb
z 13 słupami oświetleniowymi  i oprawami LED.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 74 275,67 zł.


Rozbudowa ulicy Osiedlowej

W czerwcu 2019 r. zakończono roboty budowlane związane z rozbudową ulicy Osiedlowej. Inwestycja realizowana była w okresie dwuletnim 2018-2019.  Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był  Mirosław Krysiuk, Roboty Drogowe i Brukarskie,
ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 103, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

W ramach inwestycji wybudowano  jezdnię o szerokości 5,0 m  wraz z poboczami, chodnik
o szerokości od 2,0 m lokalnie zawężony do 1,5m, zjazdy publiczne i indywidualne, pętlę autobusową oraz sieć kanalizacji deszczowej  wraz z wylotem do rzeki Srebrna.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w tej inwestycji  zrealizowana została w ramach projektu pn. "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim -
I etap".

Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 234 605 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

 • IMG_1996
 • IMG_1998
 • IMG_4067
 • IMG_4077
 • IMG_4085
 • IMG_4089
 • IMG_4099
 • IMG_4105
 • IMG_4109

Budowa ulicy Janka Paruzela

W 2018 roku w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców opracowany został  projekt budowlany budowy ulicy Janka Paruzela . W listopadzie 2018 r. Miasto uzyskało pozwolenie na budowę drogi.

W pierwszej połowie 2019 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych Mirosława Krysiuka, Roboty Drogowe i Brukarskie,
ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 103, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Roboty budowlane rozpoczęto w lipcu, a zakończono w październiku 2019 r.

W ramach inwestycji wykonana została kanalizacja deszczowa oraz utwardzona nawierzchnia drogi i chodników z kostki brukowej.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 517 053,55 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Paruzela realizowana była w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim I etap”.

Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 130 674,38 zł.


Budowa ul. Zofii Kalinowskiej

Roboty budowlane realizowane były  od sierpnia do października 2019 r.

Wykonawcą robót wyłonionym zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych był Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

W ramach inwestycji wykonano utwardzoną nawierzchnię drogi z kostki brukowej oraz odwodnienie.

Wykonanie kanalizacji deszczowej zostało dofinansowane w kwocie 90 844, 86 zł w ramach projektu pn. „Rozbudowa  systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”


Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP PLK Krusze-Pilawa w ciągu ul. Sosnkowskiego i Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim

Inwestycja  zrealizowana została w roku 2019  przez Powiat Miński.

Miasto udzieliło Powiatowi Mińskiemu pomocy finansowej na realizacje inwestycji w kwocie 885 167,04 zł.

 


Remont boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Mińsku Mazowieckim

W okresie od 22.03 – 28.08.2018 r. wykonano remont  boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1. Wykonawcą robót  był  Andrzej  Gniado AK SPORT z Okuniewa.
W ramach remontu wykonana została nowa nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o powierzchni 1500 m2, nowe ogrodzenie boiska z paneli ogrodzeniowych prefabrykowanych, zgrzewanych oraz nowe piłkochwyty z siatek z linkami naciągowymi.
Wartość wykonanych robót – 343 075,24 zł
Inwestycja została dofinansowana w kwocie 172 100 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 


Budowa  ulicy Paderewskiego

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi została opracowana przez mieszkańców ulicy Paderewskiego w ramach inicjatywy lokalnej.
Roboty budowlane rozpoczęto w lutym, a zakończono w maju 2019 r. Wykonawcą robót był Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego.
W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową, utwardzoną nawierzchnię drogi
z kostki brukowej oraz regulację rowu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  453 345,28 zł.
Koszty budowy sieci kanalizacji deszczowej zostały  dofinansowane
w  ramach projektu pn.”Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi
w Mińsku Mazowieckim – I Etap.

 


Budowa ul. Marii Grochowskiej i H. Konopki

W październiku 2018 r. rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową ul. Marii Grochowskiej i H. Konopki. Inwestycja była realizowana w systemie dwuletnim. Zakończenie inwestycji nastąpiło w maju  2019 r. Wykonawcą robót była firma  Zbigniew Wocial, Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Szpitalna 54, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

W ramach inwestycji wykonana została utwardzona nawierzchnia drogi, kanalizacja deszczowa. Przebudowano oświetlenie uliczne w miejscach kolizji z urządzeniami podziemnej infrastruktury technicznej. Umowna wartość robót budowlanych wyniosła  2 809 710,73 zł.
Koszty budowy sieci kanalizacji deszczowej zostały  dofinansowane w  ramach projektu pn.”Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I Etap.

 


Budowa oświetlenia parku miejskiego

Na początku grudnia 2018 roku zakończono  prace związane z budową i przebudową oświetlenia parku miejskiego.
W ramach inwestycji zamontowano 117 nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED firmy ROSA, wybudowano nową linię kablową oświetlenia terenu parku o długości 3994 mb.

Całkowita wartość inwestycji obejmująca między innymi opracowanie projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego,  wyniosła 673 035,51 zł.

Ze środków własnych wydatkowano 155 173,69 zł, a pozostałą cześć nakładów inwestycyjnych w kwocie 474 982,35 zł sfinansowano z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą „Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025” .


Przebudowa nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4

Od 1.08.2018 r. do 24.10.2018 r. trwała realizacja zadania obejmującego przebudowę nawierzchni boiska sportowego do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej Nr 4, przy ul. Siennicka 17. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego była firma AK Sport Andrzej Gniado z Okuniewa.

Roboty budowlane obejmowały wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej boiska o powierzchni ok. 965 m2, malowanie linii, montaż koryta odwodnienia liniowego z podłączeniem do istniejącej kanalizacji, montaż piłkochwytów za bramkami, instalację nowych bramek, montaż stojaków rowerowych.

Wartość wszystkich robót wyniosła 285 382,67 zł
Inwestycja została dofinansowana z budżetu Województwa  Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” w wysokości 100 000 zł.

 


Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach

Od maja do października 2018 r. trwały roboty budowlane związane budową systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Wykonawca robót była firma DIGITEX Sp. z o.o. z Sopotu.

System ostrzegania i alarmowania ludności składa się z dziewięciu punktów alarmowych w postaci cyfrowych syren elektrycznych z głośnikami szczelinowymi o mocy min. 900W oraz sterownikiem, centrali alarmowej (dostawa, montaż, konfiguracja z istniejącym systemem wojewódzkim i uruchomienie),  urządzeń do monitorowania: stacji pogody, detektora skażeń chemicznych, detektora skażeń promieniotwórczych.

Usytuowanie poszczególnych elementów:
1) punkty alarmowe– 9 szt., a) ul. Małopolska 11, Szkoła Podstawowa Nr 5; b) ul. Wyszyńskiego 56, Aquapark MOSiR; c) ul. Konstytucji 3 Maja 10, Przedszkole Miejskie Nr 10; d) ul. Siennicka 17, Szkoła Podstawowa Nr 4; e) ul.  Budowlana 2, Szkoła Podstawowa Nr 3; f) ul. Warszawska 250, Przedszkole Miejskie Nr 6; g) ul. Sosnkowskiego 16, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej; h) ul. Osiedlowa 8, Ochotnicza Straż Pożarna; i) działka nr 6273, Skrzyżowanie ul. Spacerowej i ul. Klonowej – stanowisko słupowe;
2) centrala alarmowa, stacja pogody, detektor skażeń chemicznych, detektor skażeń promieniotwórczych -  ul. Konstytucji 3 Maja 1, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.

Wartość całej inwestycji obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego wyniosła 313  934,46 zł.
Zadanie zostało dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 80% co stanowi 239 855,72 zł.

 


Budowa ogrodu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w ramach budżetu obywatelskiego

W drugiej połowie 2018 roku, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 wybudowano ogród rekreacyjny na podstawie koncepcji projektowej wykonanej przez uczniów szkoły.  Wykonawcą robót była firma Adam Bujakiewicz AM PARTNER, EKO-PARTNER, ul. Ostrobramska 101, lok.210, 04-041 Warszawa.

W ramach inwestycji wykonano:  nawierzchnię z płyt chodnikowych betonowych - 34,50m2, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych ścieżki sensorycznej -3,25m2,  dostawa i montaż małej architektury w tym: ławka bez oparcia 41x41x45cm – 30 szt., ławka bez oparcia 200x50x50cm – 9 szt., urządzenia typu mostek – 2 szt., tablica kredowa – 2 szt., tablica informacyjna – 1 szt., fontanna ściana wodna bąbelkowa wraz z zasilaniem  – 1szt. , ogrodzenie panelowe typowe systemowe – 38mb, furtka systemowa – 2 szt., nasadzenia zieleni.
Całkowita wartość inwestycji obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego wyniosła 159 915,42zł.

 


Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Miejskiego Domu Kultury

Od października do końca roku 2018 r. realizowano roboty budowlane związane z wykonaniem wentylacji i klimatyzacji w budynku MDK. Wykonawcą robót był Jakub Piotr Przybysz INSTALWENT z Siedlec. Umowna wartość wszystkich robót wyniosła 312 269,79 zł. Do końca grudnia 2018 r. zrealizowano roboty budowlane o wartości 160 608,85 zł .

Pozostała część nakładów inwestycyjnych w kwocie 152 660,94 zł związana z dostawą i montażem centrali wentylacyjnej stanowi wydatki niewygasające  i zostanie zrealizowana w pierwszej połowie 2019 roku.

Całość inwestycji zostanie sfinansowana z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą „Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025”.
 

 


Zakup i montaż 2 słupków blokujących wjazd na dziedziniec przy Miejskim Domu Kultury

Zadanie zrealizowane w czwartym kwartale 2018 roku przez Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim. W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników imprez oraz osób odwiedzających Miejski Dom Kultury i park miejski zakupiono i zamontowano dwa słupki blokujące, chowane typu FAAC J275/800 za bramą wjazdową na dziedziniec Miejskiego Domu Kultury. Wartość poniesionych nakładów – 78 720 zł.

Całość wydatków została sfinansowana z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą „Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025”.

 


Zakup wyposażenia  do MSA

Zadanie zrealizowane w dwóch częściach.
W ramach części I we wrześniu 2018 r. wykonawca Marek Gumiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Teatr” z Piaseczna dostarczył i uruchomił  niżej wymienione urządzenia  o wartości 54.355,64 zł:
- odbiornik cyfrowy szt. 1,
- nadajnik do ręki szt.2,
- akumulator szt. 3,
- skrzydło do sterowania oświetleniem szt.1.
W ramach części II, w październiku 2018 r. zakupiono, dostarczono i uruchomiono  zestaw oświetleniowy do Miejskiej Szkoły Artystycznej I Stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim.
Wykonawcą zamówienia o wartości 10.599,00 zł był  Michał Brewczyński- firma Handlowo- Usługowa „MIDI” z Nowych Igań.
Wyposażenie Miejskiej Szkoły Artystycznej zostało dofinansowane w ramach programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury.

 


Rozbudowa ul. Ogrodowej

Od września do grudnia 2018 r. trwały roboty budowlane związane z rozbudową  
ul. Ogrodowej. Wykonawcą robót był Zarząd Dróg Miejskich Spółka z o. o. w Mińsku Mazowieckim.
W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię drogi na długości 244 mb :  krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 – 703,00 mb; obrzeża betonowe - 272,00 m; nawierzchnia (zjazdów i zatok parkingowych) z betonowej kostki brukowe czerwonej  gr. 8cm- 1273,50m 2, nawierzchnia chodników w z kostki betonowej szarej  gr. 8cm –981,56m2; chodniki z płyt  betonowych  z żółtymi wypustkami – 5,60 m2,nawierzchnia ścieralna z mieszanki AC 11S50/70- 1259,00 m2; oznakowanie pionowe: słupki stalowe o średnicy 60mm- 8 szt., tablice znaków drogowych- 14 szt., oznakowanie poziome – 114,37 m2;  
Całkowity koszt inwestycji w branży drogowej obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru archeologicznego wyniósł 829 830,51 zł .
 


Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego  w ulicy Ogrodowej

W grudniu 2018 r. zakończono  roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej obejmujące:
- kabel ziemny YKY 3*6 mm2 – 430 m;
- rura „Arot” DVK ø 50 – 383 m;
- skrzynka sterownicza „SOK” – 1 szt.;
- słup aluminiowy o wysokości 8 m Rosa SAL-80K – 11 szt.;
- blok fundamentowy prefabrykowany – 11 szt.;
- oprawa uliczna LED 103 W 12780 lm Philips – 11 kpl;
- tabliczka słupowa NTB-1 – 11 szt;
- uziom prętowy P 1*6m – 3 szt.;
 - przewód YDY 3*2,5 mm2 – 90 m;
 - przyłącze kablowe zalicznikowe do budynku administracyjnego PTTK;
 - kabel YKY 4*10 mm2 – 18 m;
 - rura „Arot” DVK Ø 50-  4 m;

Poniesione wydatki związane z budową nowego oświetlenia ulicznego obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego oraz wniesienie opłat przyłączeniowych wyniosły 114 089,66 zł.

Rozbudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową oświetlenia ulicznego została w całości sfinansowania  z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą „Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025” .


Budowa ulicy Sosnowej

Roboty rozpoczęto w kwietniu, a zakończono w sierpniu 2018 r. Wykonawcą robót był Mirosław Krysiuk, Roboty Drogowe i Brukarskie, ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 103, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

W ramach inwestycji wykonano:
1)    utwardzoną nawierzchnię drogi o długości 421 mb. obejmującą: krawężniki betonowe 15x30cm- 1124,75mb; obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- 392,20m; nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej – 1261,46 m2; nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej – 1032,67 m2; nawierzchnia przejść dla pieszych z płyt betonowych z wypustkami – 9,80 m2; nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna 4cm– 1372,00 m2; oznakowanie pionowe i poziome. Koszt wykonania utwardzonej nawierzchni 1 220 466,43 zł.
2)    kanalizację deszczową obejmującą:  kanały z rur  PVC  o średnicy 200mm – 63,19m; kanały z rur  PVC  o średnicy 315mm –414,37m;  studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm - 20 szt.;  studzienki wpustowe uliczne typowe betonowe  o średnicy 500mm  – 22szt; drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy 80mm-420m. Wartość wybudowanego środka trwałego - 659 229, 92 zł
3)    oświetlenie uliczne : kable YKY3x6-583m; słupy aluminiowe oświetleniowe (ROSA) o wysokości 7m-11szt.; słupy aluminiowe oświetleniowe (ROSA) o wysokości 5m-4szt; oprawy oświetleniowe (Philips) LED 103W LUMA BGP 623– 15szt.
Poniesione koszty na oświetlenie uliczne - 100 047,61 zł
Koszt całej inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego wyniósł 1 979 743,96zł.

 


Rozbudowa ul. Jaśminowej

Roboty budowlane rozpoczęto we wrześniu 2017 r., a zakończono w czerwcu 2018 r. Wykonawcą robót był Mirosław Krysiuk, Roboty Drogowe i Brukarskie, ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 103, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

W ramach inwestycji wykonano:
1)     utwardzoną nawierzchnię drogi o długości 897,44 mb obejmującą krawężniki betonowe o wymiarach 15x30– 1962,00 mb; obrzeża betonowe  - 1172,00 m; nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej gr. 8cm- 1853,79m 2 ;nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8cm ( wyniesione skrzyżowania) – 740,40m2; nawierzchnia chodników w z kostki betonowej gr. 8cm – 1741,70m2; chodniki z płyt  betonowych  z żółtymi wypustkami – 36,00 m2, nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej  gr. 8cm- 314,60m 2; podbudowa z kruszyw łamanych- 2664,30 m2; nawierzchnia ścieralna z mieszanki AC 11S50/70- 2664,30 m2,  ; oznakowanie pionowe: słupki stalowe o średnicy 70mm- 42 szt., słupki U-12C- 91szt., tablice znaków drogowych- 79 szt., oznakowanie poziome – 217 m2; poręcze ochronne -9,0 m;
Wartość wykonanej nawierzchni drogi - 1 440 381 ,58 zł
2)    kanalizację deszczową obejmującą: kanały z rur  żelbetowych WIPRO o średnicy 1000mm – 19,0m; kanały z rur  żelbetowych WIPRO o średnicy 800mm – 251,0m; kanały z rur  żelbetowych WIPRO o średnicy 600mm – 380,0m; kanały z rur  żelbetowych WIPRO o średnicy 500mm – 24,0m; kanały z rur  żelbetowych WIPRO o średnicy 400mm – 102,40m;  kanały z rur  PVC  o średnicy 200mm – 58,0m; kanały z rur  PVC  o średnicy 315mm – 113,0m;  studnie rewizyjne z kręgów betowych o średnicy 1200mm - 7 szt.;  studnie wpustowe uliczne typowe betonowe  o średnicy 500mm  – 18szt; studnie rewizyjne z kręgów betowych o średnicy 1500mm - 22 szt.przepust rurowy o średnicy 400mm-15m; przepust rurowy o średnicy 700mm- 11m; przepust rurowy o średnicy 1100mm-11m, o wartości 1 017 802,81 zł.

Łączna wartość poniesionych kosztów na realizację inwestycji  obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i sprawowania nadzoru inwestorskiego wyniosła - 2 458 184,39zł
Budowa kanalizacji deszczowej została dofinansowana w kwocie 852 795,41zł w ramach projektu pn. ”Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I Etap”.


Termomodernizacja budynku przy ul. Pięknej

Od maja do października 2018 r. trwały roboty budowlane związane z wykonaniem termomodernizacji  budynku  przy ul. Pięknej 26 obejmującej w szczególności: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów poniżej poziomu gruntu, wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, wykonanie obróbek blacharskich, wymianę drzwi zewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, z balustradą i daszkiem, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku, wymianę pustaków szklanych pod tarasem, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku, wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej oświetleniowej. Wykonawcą robót był Andrzej Samsel, Zakład Usług Remontowo- Budowlanych”  Zalesie 24A, 07-140 Sadowne. Wartość inwestycji wyniosła 143 941,02 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 114 936,90 zł z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury.


Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego

Projekt realizowany był  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”

W wyniku realizacji  projektu kompleksowo uporządkowano i zagospodarowano tereny zieleni miejskiej w parku miejskim i od strony ul. Chełmońskiego, na Placu Stary Rynek na ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki, ul. Konstytucji 3 Maja oraz przy targowisku miejskim.

Rewitalizacji poddano przyuliczną i parkową zieleń. Roślinność tak nasadzono, aby ograniczyć niekontrolowany ruch pieszy, izolować wnętrze parku od zanieczyszczeń oraz uzupełniać o nową zieleń istniejące elementy i wraz z nimi tworzyć malownicze widoki.  
W ramach prac wykonano również remont i przebudowę alei parkowych, rozbiórkę nieczynnej oczyszczalni ścieków oraz prace utrzymaniowe brzegów rzeki srebrnej.

Wykonawcami robót wyłonionymi w drodze przetargów nieograniczonych były firmy: AG-Complex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o.  w Mińsku Mazowieckim, P.W.ARTIMEX Artur Gniado w Mińsku Mazowieckim, Adam Bujakiewicz A&M PARTNERS EKO-PARTNER.

Dzięki realizacji projektu udostępniony został mieszkańcom Mińska Mazowieckiego i turystom odwiedzającym zrewitalizowany teren rekreacyjny stanowiący wizytówkę miasta jakim jest Park Dernałowiczów i jego otoczenie oraz zieleń uliczna w ul. Piłsudskiego, Konstytucji 3 Maja i Kościuszki.

Zwiększyła  się przestrzeń publiczna sprzyjająca codziennemu wypoczynkowi mieszkańców i stanowiąca jednocześnie reprezentacyjną część projektu. Ponadto realizacja ścieżek i ciągów rowerowych w znaczny sposób przyczyniła się do poprawy komunikacji w parku oraz  umożliwiła  ocenę walorów estetycznych zieleni wykonanej w ramach projektu.
Roboty rozpoczęto w roku 2017, a zakończono w roku 2018 r.

Uzyskany efekt:
- 2,02  ha dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna.
- 17,11 ha - łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami.
Całkowity koszt projektu  wyniósł - 3 899 299,46 zł.
Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności -  2 812 085,23 zł.

 


Nowe mieszkania socjalne przy ul. Skrzyneckiego

W ramach inwestycji powstały 4 zespoły budynków socjalnych w zabudowie kontenerowej modułowej z 32 lokalami mieszkalnymi.
W każdym zespole po 2 różne segmenty wielorodzinne wolnostojące,  jedno i dwu kondygnacyjne, bez podpiwniczenia, bez poddasza użytkowego, o dachu niskim, płaskim. Zespół modułów jest trwale połączony ze sobą. Szkielet nośny  wykonany jest z profili stalowych. Zabudowa szkieletu została wykonana z elementów płytowych wypełnionych materiałem termoizolacyjnym. Budynki ogrzewane będą z gazowej kotłowni kontenerowej za pomocą indywidualnych mini węzłów instalowanych w każdym z mieszkań. Mieszkania są wyposażone w muszlę toaletową, umywalkę i natrysk w łazience oraz zlew, kuchnię elektryczną czteropalnikową z piekarnikiem.
W ramach inwestycji zostały wykonane również  32 miejsca parkingowe, chodniki, drogi wewnętrzne oraz place utwardzone pod kontenery na odpady stałe. Ponadto teren został oświetlony i ogrodzony.
Projekt Budowlany Zespołu Mieszkań Socjalnych w Zabudowie Kontenerowej został opracowany w 2016r. przez biuro ARCHVISION  
Robert Jaworski za kwotę  79 950,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest CLIMAMEDIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa  z siedzibą: ul. Stanisława Bodycha 73A, Reguły, 05-816 Michałowice.

Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 5.004.000,00 zł. Miasto pozyskało na to zadanie środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości ok. 1,8 mln zł.                     


Nowa kładka dla pieszych w parku miejskim

W grudniu zakończono realizację zadania, polegającego  na rozbiórce istniejącej i budowie w jej miejscu nowej kładki dla pieszych na rzece Srebrna w km 7+365 w parku miejskim w Mińsku Mazowieckim.
Wykonawcą inwestycji było  Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY sp. z o.o. Budownictwo spółka komandytowa z siedzibą ul. Marywilska nr 38/40 Warszawa. Zadanie realizowane było w trybie zaprojektuj i wybuduj tj. Wykonawca w pierwszym etapie opracował dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie na budowę. W drugim etapie wykonał prace budowlane.
Całość zadania wyniosła  296.430,00 zł brutto. Ze względu na zły stan techniczny dokonano całkowitej rozbiórki istniejącej kładki,
tj. rozbiórkę poręczy stalowych, pokładu drewnianego, konstrukcji stalowej, rozbiórkę przyczółków i wykonano wszystkie te elementy od nowa. Podstawowe parametry geometryczne nie uległy zmianie  w stosunku do starej kładki. Wszystkie elementy  zyskały  nowy wygląd,  ale wpisują się w  zabytkowy charakter parku.
Nowa kładka  ma  pełne parametry użytkowe, dostosowane do przeniesienia obciążenia tłumem oraz umożliwia korzystanie przez osoby niepełnosprawne. Stanowi ważny element komunikacyjny w parku miejskim, bowiem łączy ciągi piesze w okolicach pałacu  w parku miejskim z ciągami od strony ulicy Ogrodowej.


Rozbudowa ul. Dąbrówki

Wykonawcą robót była firma „ DOWBUD- C”, ul. Pawlikowskiego1 lok. 2 Warszawa.  Dokumentację projektową wykonał Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki, ul. Przemysłowa 7.

W ramach inwestycji zostało wykonane m.in.:
- jezdnia na odcinku o długości 915,00 mb i szerokości  7,00 m i 6,00 m, o szerokości pasa ruchu odpowiednio 3,50 m i 3,00 m;
- chodniki obustronne na odcinku o długości 915,00 mb i zmiennej szerokości  2,00 – 4,70 m;
-  ścieżka rowerowa na odcinku o długości 915,00 mb i szerokości  2,00 m
- przebudowy 7 skrzyżowań - z drogą krajową - ul. Warszawską, z drogami powiatowymi: ul. A. Mickiewicza i ul. Dąbrówki, z drogami gminnymi: ul. Błonie, ul. Cicha, ul. Śniadeckich, ul. Długosza i ul. „bez nazwy”.
- 15 przejść dla pieszych, z czego 7 wyposażonych w azyle;
-  zatoka autobusowa;
-  wygrodzenie pełne siatkowe o długości 10,15 m;
- nowe oznakowanie pionowe i poziome;
- oświetlenie uliczne;
- odwodnienie do istniejącej i rozbudowywanej kanalizacji deszczowej.

W pierwszej kolejności zostaną wykonano prace rozbiórkowe, wycinkę drzew i  usunięto zostaną  kolizje z siecią energetyczną oraz teletechniczną, sieć wodociągową i kanalizacją sanitarną.
 

Koszt inwestycji:
ok 4 200 000,00 zł, w tym pomoc finansowa Powiatu Mińskiego 630 000,00 zł. Miasto na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskało środki finansowe w wysokości 1 915 462,00 zł (umowa o dofinansowanie nr PRGiPID/25/2017 z 2 sierpnia 2017) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.


Przebudowa stołówki i kuchni z zapleczem w SP Nr 5

Obejęła ona przebudowę stołówki i kuchni z zapleczem ze zmianą sposobu użytkowania trzech pomieszczeń w części budynku oraz wykonanie schodów zewnętrznych zadaszonych i infrastruktury, w tym przebudowę instalacji gazowej wewnętrznej i wentylacji mechanicznej, kanalizację deszczową i sanitarną z separatorem tłuszczu, oraz rozbiórkę schodów zewnętrznych.

    Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kuchni i stołówki opracowany został przez BPis GESANIT Celina Gęsiewska, ul. Jakimy 5, 16-010 Wasilków. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LUX Janina i Bogusław Lejman Spółka jawna, ul. Szczecińska 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
    W wyniku przebudowy i remontu zmianie uległ układ ścian w kuchni i na zapleczu oraz stołówki, poprawiona zostanie funkcjonalność, warunki pracy i technologia kuchni.
   Przewiduje się możliwość przygotowywania 500 obiadów oraz 50 śniadań i podwieczorków. Kuchnia została powiększona o dwa pomieszczenia administracyjne wykorzystywane dotychczas na sekretariat i gabinet dyrektora szkoły. Jadalnia jest powiększona o dotychczasowe pomieszczenie administracyjno - magazynowe kierowniczki stołówki.
    W stołówce powstały  64 miejsca konsumpcyjne. Ze stołówki wykonano bezpośrednie wyjście na zewnątrz wymagane przez przepisy przeciwpożarowe. Nowe zadaszone schody zewnętrzne obsługiwać będą wyjście ze stołówki  i zaplecza kuchennego. Fragment daszku nad schodami stanowić będzie podstawę centrali wentylacyjnej. Na podeście schodów ustawiony został moduł klimatyzacyjny. W piwnicy po przebudowie i remoncie mieszczą się pomieszczenia magazynowe kuchni. Ze względu na zawilgocenie posadzek piwnic wykonany został drenaż podposadzkowy.
    Kuchnię wyposażono w nowe urządzenia w tym między innymi: piec konwekcyjno-parowy, zmywarkę, stoły kuchenne, półki, regały magazynowe, taborety gazowe, szafy chłodniczo-mroźnicze, zlewy oraz nowe wyposażenie ruchome: garnki, obieraczkę do ziemniaków, krajalnicę, maszynkę do mielenia mięsa i inne.


Budowa Street Workout Parku przy ul. Budowlanej 2A

Na początku września 2017 r. oddany został do użytku Street Workout Park z elementami Parkour przy ul. Budowlanej 2A , o powierzchni 123,60 m2

Street Workout i Parkour są popularnymi formami dynamicznej aktywności fizycznej. polegającymi na  wykonywaniu ćwiczeń, pokonywaniu przeszkód architektonicznych w biegu przy użyciu wyłącznie własnego ciała.

Park składa się z następujących elementów:

- drabinka pozioma z rur stalowych malowanych proszkowo – 1 szt.
- drabinka pionowa z rur stalowych malowanych proszkowo  – 1 szt.
- poręcze równoległe wysokie z rur stalowych  malowanych proszkowo – 1 szt.
- poręcze równoległe niskie z rur stalowych malowanych proszkowo  – 1 szt.
- murki do pokonywania przeszkód betonowe – 12 szt.
- barierki do pokonywania przeszkód  z rur stalowych malowanych proszkowo– 6 szt.
– ławka z oparciem o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo , siedzisko i oparcie   drewniane malowane lakierobejcą – 2 szt.
- kosz na śmieci stalowy, malowany proszkowo na kolor zielony – 2 szt.
- tablica z regulaminem o konstrukcji stalowej, zabetonowana w gruncie – 1 szt.
- nawierzchnia bezpieczna z gumowych mat przerostowych ułożona na gruncie – 46,5 m2

Inwestycja została  zrealizowana przez firmę FLOWPARKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Organiki 2, 31-990 Kraków, w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Wartość całkowita inwestycji - 49 924,47 zł


Przedszkole Miejskie nr 5 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 11

Pomysł budowy nowoczesnego  przedszkola w miejscu istniejącego przestarzałego budynku pojawił się w 2012 r. Wówczas podjęto decyzję budowy nowego obiektu spełniającego normy nowoczesnego, energooszczędnego budynku. Prace projektowe zlecono firmie Atelier  Zetta Zenon Zabagło z siedzibą w Warszawie. Zaprojektowany budynek  miał spełniać wymogi Programu Lemur, którego celem  jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2. Prace projektowe zlecono w miesiącu  kwietniu 2015, pozwolenia na budowę uzyskano w  dniu  3 grudnia 2015r. Po uzyskaniu pozwolenia na budową przystąpiono do przetargu  w celu wyboru wykonawcy robót. Najkorzystniejszą ofertę wykonania zadania inwestycyjnego złożyła firma Climatic sp. z o.o. sp. komandytowa, która za kwotę 7.780.000 zł. W ramach zadania wykonawca wykonał m.in.  roboty rozbiórkowe  istniejących budynków oraz wybudowanie nowego obiektu  wraz z infrastrukturą.  W okresie 5 miesięcy udało się wybudować budynek przedszkola w skład którego wchodzi 6 oddziałów przedszkolnych z zespołami sanitarnymi, częścią administracyjną, kuchnią z zapleczem, salą wielofunkcyjną pomieszczeniami gospodarczymi i pomocniczymi. Wykonano również drogi wewnętrzne, parkingi place zabaw oraz urządzono tereny zielone. Wykonano również nowe przyłącza wodne, kanalizacyjne, energetyczne  oraz cieplne wraz z pompami ciepła. Wymieniono ogrodzenie terenu i uformowano skarpy terenowe.

Koszt całego przedsięwzięcia to kwota ok 8100.000,00 zł.

Na realizację pozyskano kwotę pożyczki NFOŚiGW w wysokości 1.023.530,00 zł oraz dotacji w wysokości 61.600,00 zł z  Programu  Priorytetowego Poprawa Efektywności Energetycznej Część 1 LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.

 • logo nfosigw

Remont kuchni w Gimnazjum Miejskim nr 2

Nowy Rok w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim rozpoczął się... bardzo smacznie. Po remoncie trwającym od wakacji oddana została do użytku szkolna kuchnia. Uczniowie i pracownicy szkoły przy Budowlanej będą mogli cieszyć się posiłkami przygotowywanymi na miejscu przy użyciu bardzo nowoczesnego sprzętu.

-    Remont kuchni kończy duże inwestycje w Gimnazjum Miejskim nr 2. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku nowoczesną halę sportowo-widowiskową, teraz -kuchnię - mówił burmistrz miasta, Marcin Jakubowski podczas oficjalnego otwarcia szkolnej kuchni 3 stycznia. Dodawał, że koszt remontu wyniósł ponad 700 tys. zł i że są to z pewnością dobrze wydane pieniądze.

Wysoką jakość zakupionego sprzętu podkreślał także Bogusław Lejman, prezes firmy LUX, która wykonała remont. Dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki dziękował burmistrzowi Marcinowi Jakubowskiemu, wiceburmistrzowi Krzysztofowi Michalikowi, pracownikom wydziału inwestycji na czele z Agnieszką Siporską oraz radnym, których reprezentowali: Kazimierz Markowski, Waldemar Mirecki i Robert Ślusarczyk za pomoc w realizacji kuchennych rewolucji.

-    Serdecznie dziękujemy także pani kierownik Marzenie Kopeć z mińskiego Sanepidu za bezcenne rady i współpracę - dodawał dyrektor Wyszogrodzki.

Zanim uroczyście przecięto wstęgę, by symbolicznie otworzyć wyremontowaną kuchnię, najpierw obiekt, a także pracownice kuchni i wszystkich korzystających ze szkolnego żywienia poświęcił i pobłogosławił proboszcz parafii NNMP, ksiądz Jerzy Mackiewicz.


Przebudowa jazu na rzece Srebrnej wraz z budową 2 kładek wraz z ciągami dla pieszych i oświetleniem

Po wielu latach oczekiwań w bieżącym roku przebudowano jaz na rzece Srebrna wraz z budową 2 kładek wraz z ciągami dla pieszych i oświetleniem. Inwestycja ta realizowana była przez dwóch inwestorów: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oraz Miasto Mińsk Mazowiecki. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonał przebudowę jazu na rzece Srebrna oraz budowę progu na cieku bez nazwy. Roboty budowlane wykonane zostały przez firmę EKOMEL Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego.

Miasto Mińsk Mazowiecki wykonało dwie kładki, ciągi piesze wraz z oświetleniem, a także oświetlenie jazu. Roboty budowlane wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Na kładkach oraz tarasach widokowych zamontowano betonowe tralki, które stylem nawiązują do balustrad amfiteatru pałacu. Ciągi piesze dopasowano do istniejącego zadrzewienia i terenu. Przy ciągach dla pieszych zamontowane zostały nowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami nawiązujące do istniejących. Jaz zaś oświetlają 4 wodoszczelne oprawy oświetleniowe. Z nadejściem wiosny rozpoczną się kolejne prace w parku miejskim.


Budowa ulic Pomorskiej i Kaszubskiej

W środę, 21 grudnia, burmistrz Marcin Jakubowski dokonał oficjalnego otwarcia nowo wybudowanych ulic Pomorskiej i Kaszubskiej. Razem z burmistrzem wstęgę przecinali: radny Jerzy Gryz, wykonawca Stanisław Czerepiński, inspektor nadzoru Antoni Tułodziecki oraz przedstawiciele mieszkańców.

Wykonawcą była firma Z.U.T.H Stanisław Czerepiński, a roboty rozpoczęto pod koniec sierpnia br. W ramach inwestycji na ul. Kaszubskiej wykonano: - jednopowierzchniową nawierzchnię jezdni o długości 64 m z betonowej kostki brukowej, - 7 zjazdów w miejscu istniejących bram wjazdowych, - kanalizację deszczową z rur betonowych ze studniami rewizyjnymi podłączoną do sieci deszczowej w ul. Pomorskiej. W ramach budowy ul. Pomorskiej wykonano: - jezdnię na długości ok. 140 m o nawierzchni jednopowierzchniowej z betonowej kostki brukowej, - 19 zjazdów w miejscu istniejących bram wjazdowych, - sieć kanalizacji deszczowej z rur betonowych ze studniami rewizyjnymi i podłączono do istniejącej sieci deszczowej w ul. Litewskiej. Wartość inwestycji wraz z nadzorami wyniosła ok. 286 000 zł. Nadzór nad inwestycjami był prowadzony: w branży drogowej przez Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. w osobie Antoniego Tułodzieckiego, w branży sanitarnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w osobie Dariusza Banaszka i w branży elektroenergetycznej w osobie Jerzego Gałązki. Dokumentacje projektowe dla obu inwestycji zostały wykonane przez Projektowanie i Nadzorowanie Robót w Budownictwie – Bogusław Kowalczyk z Mińska Mazowieckiego.


Przebudowa skrzyżowania ulic Siennickiej, Szpitalnej i Limanowskiego

We wtorek, 15 listopada, dokonano oficjalnego otwarcia przebudowanego skrzyżowania ulic Siennickiej, Szpitalnej i Limanowskiego. Burmistrz Marcin Jakubowski w obecności zastępcy dyrektora MZDW w Warszawie Mariusza Kozery, dyrektora ZDM w Mińsku Mazowieckim Antoniego Tułodzieckiego, zastępcy dyrektora ZDM Arkadiusza Boguckiego, dyrekcji ZSM nr 2, przedstawicieli Rady Rodziców ZSM nr 2 oraz radnych Rady Miasta dokonał podsumowania inwestycji, a w przecięciu symbolicznej wstęgi pomagali uczniowie pobliskiej szkoły.

Przebudowa skrzyżowania to inwestycja, która została zrealizowana na podstawie 2 pozwoleń na budowę. Pierwsze, z uwagi na lokalizację na terenie zamkniętym PKP, wydane przez Wojewodę Mazowieckiego na rozbudowę ulicy Limanowskiego obejmującą wykonanie prawoskrętu w ul. Siennicką. Drugie wydane przez Starostę Mińskiego w trybie specustawy na rozbudowę ul. Szpitalnej. Prace zostały rozpoczęte w lipcu, a zakończone w październiku 2016 roku.

Wykonawcą robót budowlanych był Zarząd Dróg Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą Mińsk Mazowiecki. Wartość robót budowlanych wyniosła ok. 750 tys. zł. W ramach inwestycji wykonano m.in.: jezdnię szer. 6 m o nawierzchni bitumicznej, zatokę autobusową, obustronne chodniki i ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej, zatoki parkingowe z 44 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z drogami i placami manewrowymi, przebudowę zjazdów, odcinek kanalizacji deszczowej (podłączenie do istniejącej sieci deszczowej w ul. Siennickiej i ul. Szpitalnej), dodatkowy pas ruchu w ul. Limanowskiego dla pojazdów skręcających w prawo w ul. Siennicką, przebudowę odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego i przyłącza kablowego, rozbiórkę budynku usługowego. Dodatkowo w celu poprawy atrakcyjności i estetyki tego miejsca Zarząd Gospodarki Komunalnej wykonał nasadzenia oraz zamontował urządzenia małej architektury: 3 ławki oraz 3 śmietniczki. Wprowadzenie krzewów liściastych, kwitnących bylin i roślin cebulowych poprzez odpowiednie skomponowanie, pozwoliło stworzyć malownicze widoki. Mieszkańcy będą mogli podziwiać je przez cały rok. Realizacja inwestycji miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zwiększenie płynności i przepustowości na skrzyżowaniu. Powstały również nowe miejsca postojowe, których brakowało w tej części miasta oraz miejsce przyjazne do odpoczynku dla osób poruszających się pieszo.


Część dydaktyczna Miejskiej Szkoły Artystycznej

Rok 2016 to dla Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały to rok szczególny. Szkoła obchodzi jubileusz 40-lecia założenia placówki przez patrona szkoły oraz otrzymuje od Miasta Mińsk Mazowiecki prezent w postaci nowej, nowoczesnej placówki. Od pierwszego września w siedemnastu salach lekcyjnych, plus patio rozpocznie edukację 223 uczniów. W dniu 2 września miało miejsce uroczyste otwarcie części dydaktycznej Miejskiej Szkoły Artystycznej i przekazanie nowego sztandaru uczniom szkoły.

Dzięki rozbudowie części dydaktycznej powierzchnia użytkowa wzrosła z 810m kw. do 2646 m kw. W obiekcie zadbano o stronę akustyczną pomieszczeń w celu wyeliminowania przenikania dźwięku do sąsiadujących sal lekcyjnych, zastosowano akustyczne drzwi zewnętrzne oraz stolarkę okienną. Sale lekcyjne zostały przystosowane do kierunków programowych (nauczanie indywidualne gry na instrumentach, zajęcia teoretyczne- grupowe, plastyka, kameralistyka wokalna, chór, szkolna orkiestra kameralna). Powstało nowoczesne zaplecze higieniczno - sanitarne, w skład którego wchodzi 9 niezależnych łazienek i sanitariatów, w salach lekcyjnych pojawiły się umywalki. Powstała szatnia dla uczniów, zaplecze socjalne dla pracowników. Obiekt jest monitorowany przez 36 kamer, każda sala posiada łącze telefoniczne i internetowe. Elementem , który budzi szczególne zainteresowanie osób odwiedzających obiekt jest przeszklone patio, które pełni rolę łącznika skrzydeł budynku rozbudowanego, sali koncertowej oraz nowej części dydaktycznej, foyer dla widowni sali koncertowej, galerii oraz sali kameralnej. Ze względu na dużo powierzchni przeszklonych nad jakością i temperaturą powietrza czuwa specjalna centrala wentylacyjna, a w okresie zimy temperaturę zabezpieczają trzy systemy ogrzewania (ogrzewanie podłogowe, grzejniki podłogowe dające ciepło na szklaną ścianę od strony wschodniej oraz nawiew ciepłego powietrza przez 6 napowietrzaczy). W obiekcie nad jakością powietrza poza systemem dla patia czuwają oddzielne centrale wentylacyjne dla pomieszczeń pod salą koncertową, sceny oraz widowni. Do oświetlenia obiektu wewnątrz oraz na zewnątrz zastosowano energooszczędne źródła światła. Oddanie do użytkowania tak nowoczesnego i przestrzennego obiektu tworzącego jeden kompleks edukacyjnokulturalny powoduje, że dzieci nie będą musiały przemieszczać się do różnych budynków na terenie miasta, rodzice nie będą przewozić dzieci na zajęcia z budynku do budynku. Dzieci mają w tym obiekcie zapewnioną opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo.


 „Budowa stadionu sportowego przy ul. Budowlanej” w Mińsku Mazowieckim

Boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z bieżnią o nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania określonego w budżeciepn. „Budowa stadionu sportowego przy ul. Budowlanej” w Mińsku Mazowieckim.

Inwestycję rozpoczęto w maju 2015 roku, a zakończono w lutym 2016 roku. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma GARDENIA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Warszawie przy ul. Kłobuckiej 13.

Dokumentacja projektowa opracowana została przez  ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy  z Warszawy, ul. Zgrupowania Żmija 3/21. Rysunki zamienne do projektu budowlanego opracowała firma WZA Woźnicki, Zdanowicz Architekci z Warszawy, Al. Niepodległości 157/6. Projekt sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza opracował Dariusz Banaszek z Mińska Mazowieckiego.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawowali:

• Adam Młynarski - branża budowlana

• Kazimierz Wąsowski   - branża sanitarna

• Jerzy Gałązka - branża elektryczna

W ramach inwestycji wybudowano boisko do gry w piłkę nożną oraz rugby o nawierzchni z trawy syntetycznej  ( powierzchnia  8 334,6 m2 ) wyposażone w system drenażu,  w stałe bramki o wymiarach 7,32 x 2,44 m i demontowalne bramki do rugby. Za bramkami zamontowano  piłkochwyty  o wysokości 6 m.

Powierzchnia boiska 8 334,6 m2

Wokół boiska wykonano bieżnię okrężną czterotorową, a prostą sześciotorową o nawierzchni poliuretanowej. Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 4 803,8 m2.

W północnym zakolu boiska usytuowano skrót do biegów z przeszkodami z rowem z wodą, zeskocznię do skoku w dal i trójskoku oraz rzutnię do pchnięcia kulą. Powierzchnia zeskoczni do skoku w dal i trójskoku 45,1 m2. Powierzchnia nawierzchni z mączki ceglanej 87,6 m2.

W południowym zakolu boiska znajduje się skocznia do skoku wzwyż.  Po zewnętrznym obwodzie bieżni wykonano  pas bezpieczeństwa o  szerokości 1 m. Dla bezpieczeństwa użytkowników  chodniki i trybuny oddzielono od bieżni barierami o wysokości 120 cm. Na skarpie, po zachodniej stronie boiska, usytuowana została  czterorzędowa odkryta trybuna dla 316 widzów. Powierzchnia trybuny 171,8 m2. Skarpa po stronie wschodniej zabezpieczona została murem oporowym.

Dla potrzeb oświetlenia obiektu wybudowano kablową linię oświetleniową o długości 425 mb z ośmioma masztami oświetleniowymi ośmiokątnymi, stalowymi, ocynkowanymi o wysokości 16 mb, na których zamontowano  28 szt. reflektorów oświetleniowych metalohalogenkowych o  mocy 2000 W. Wybudowano również chodniki i podjazdy z kostki brukowej betonowej. Powierzchnia podjazdów i placów manewrowych 1 077,7 m2. Powierzchnia chodników 672,2 m2.

Dla potrzeb inwestycji przebudowano kanalizację deszczową biegnącą przez teren boiska z wylotem do rzeki Srebrnej oraz wybudowano przyłącze do kanalizacji deszczowej w celu podłączenia drenażu odwadniającego boisko.

1 280 000,00 zł  - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Wartość całej inwestycji wraz z dofinansowaniem 4 426 602,71 zł.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie i został przekazany Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w celu udostępnienia mieszkańcom miasta.


Budowa Stacji Uzdatniania Wody Nr 1

Budowa Stacji przy ul. Mireckiego 20 w Mińsku Mazowieckim rozpoczęła się 1 października 2014 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 10 950 000 zł netto. Źródłami finansowania były środki własne oraz pożyczka. Środki własne są to pieniądze z inwestycji wykonanych, które zostały już zwrócone z funduszy unijnych. Preferencyjna pożyczka w kwocie 6 200 000 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W perspektywie 2014-2020 aż 85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych może być odzyskana z funduszy unijnych. Nowa Stacja Uzdatniania Wody nr 1 zapewni mieszkańcom właściwą efektywność procesu uzdatniania i podawania wody do sieci. Wydajność Stacji wzrośnie trzykrotnie. Do dyspozycji mieszkańców będzie również nowo otwarte Biuro Obsługi Klienta, co zapewni bezpośrednią i szybką obsługę. Zapewnimy również centrum zarządzania informatycznego systemem wodociągowo – kanalizacyjnym. Przeniesienie pionu administracyjnego do nowego budynku planowane jest po otrzymaniu stosownych decyzji administracyjnych z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości obsługi mieszkańców Mińska Mazowieckiego.


Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Budowę rozpoczęto w czerwcu 2014 r., a zakończono w listopadzie 2015 r. Została wybudowana w nowoczesnym stylu architektonicznym i  nawiązuje do istniejących budynków szkolnych. Zarówno sam obiekt, jak i jego wyposażenie spełniają najwyższe europejskie normy jakościowe. Hala sportowa przy gimnazjum wraz z sąsiadującym nowym boiskiem piłkarskim i infrastrukturą lekkoatletyczną tworzą kompleksową bazę sportową zarówno dla uczniów, jak i wielu sportowych organizacji pozarządowych.

W ramach zadania wybudowano salę gimnastyczną o wymiarach 21 m x 36 m z zapleczem szatniowo-sanitarnym, która mieści:

-  boisko do siatkówki 9 m x 18 m,

- boisko do koszykówki 28 m x 15 m,

- boisko do tenisa ziemnego 10,97 m x 23,77 m,

- boisko do piłki ręcznej 15,60 m x 31 m,

Boiska treningowe do siatkówki i koszykówki usytuowane są prostopadle. Sala dzielona jest  kurtynami umożliwiającymi prowadzenie różnych zajęć równolegle. Salę wyposażono w kosze główne z napędem elektrycznym, kosze boczne, bramki, siatki, tablicę wyników, drabinki, drążki oraz liny. Na środku długości boku boiska znajduje się scena, a po jej przeciwnej stronie trybuny na 244 miejsca. Zaplecze sanitarne składa się z dwóch zespołów szatniowo – sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, pokoju dla nauczycieli wychowania fizycznego. Na piętrze znajdują się sale pomocnicze: siłownia, sala rekreacyjna z zapleczem magazynowym.

Wykonawcą inwestycji była firma Remex Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny spółka jawna. 

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 910 000,00 zł.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo – sanitarnym przy Gimnazjum Miejskim nr 2 wyniosła łącznie z dofinansowaniem zewnętrznym ok. 7,5 mln złotych.


Nowe skrzyżowanie ulic Bocznej, Toruńskiej i Litewskiej

Skrzyżowanie ulic Bocznej, Toruńskiej i Litewskiej zlokalizowane w północnej części naszego miasta to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc w Mińsku Mazowieckim. Na całej długości ulica Boczna jest drogą z pierwszeństwem przejazdu, co kierowcy często wykorzystują do zwiększenia prędkości, powodując tym samym realne zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. To część drogi uczniów uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej nr 5 i przekraczana jest najczęściej w tym miejscu. W ostatnich latach doszło na tym skrzyżowaniu do wielu niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

W celu zniwelowania opisanych zagrożeń opracowano projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie skrzyżowania z wyniesioną tarczą. Jest to rozwiązanie cieszące się dużą popularnością w zachodnio – europejskich krajach i charakteryzuje się dużą skutecznością. Wyniesione tarcze skrzyżowań są jednym z podstawowych elementów uspokojenia ruchu na ulicach lokalnych, gdzie pozwalają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, lecz również zaoszczędzić przestrzeń. Ponadto piesi mogą przekraczać skrzyżowanie w jednym poziomie (bez schodzenia na jezdnię i wchodzenia z powrotem na chodnik), a kierowcy są zmuszeni do ostrożniejszej jazdy w miejscach potencjalnych kolizji.  

Rozwiązanie polega na zamianie całych skrzyżowań w progi spowalniające. Samochód wjeżdżający na skrzyżowanie musi przez to zwolnić. Wydaje się, że jest to lepsze rozwiązanie niż progi spowalniające jedynie „przed” skrzyżowaniami, bo zmusza do zwolnienia w momencie, kiedy zderzenie z innym samochodem lub najechanie na pieszego jest najbardziej prawdopodobne, czyli na skrzyżowaniu. Jak wiadomo, przyczyną wypadków jest najczęściej nadmierna prędkość, a takie progi zmuszają do jej dostosowania.


Przebudowa ulic Narutowicza i Rodziny Łubieńskich

ul. Narutowicza
Termin realizacji: 20 sierpnia – 30 listopada 2015 r.
Wartość inwestycji wraz z nadzorami: 920 765,22 zł
Wykonawca: R.D.B. Roboty Drogowe Brukarskie Mirosław Krysiuk

W ramach inwestycji wykonano m.in.: jezdnię o długości 135 m (od granicy pasa drogowego ul. Grzeszaka do ślepego zakończenia w kierunku zachodnim), chodnik, ciąg pieszo-jezdny o długości 280 m (od granicy pasa drogowego ul. Grzeszaka do ślepego zakończenia w kierunku wschodnim) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowano zjazdy indywidualne, przepust na rowie odwadniającym na przepust z blachy falistej, napowietrzną linię energetyczną niskiego napięcia i wodociąg. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej.

ul. Rodziny Łubieńskich
Termin realizacji: 23 września – 16 grudnia 2015 r.
Wartość inwestycji wraz z nadzorami: 727 994,47 zł
Wykonawca: R.D.B. Roboty Drogowe Brukarskie Mirosław Krysiuk
W ramach inwestycji wykonano m.in.: jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej, zjazdy do posesji, oznakowanie poziome i pionowe. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej. Jednocześnie dokonano przebudowy ul. Dąbrówki polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, odtworzeniu konstrukcji nawierzchni, wykonaniu zatoki autobusowej, chodnika i ścieżki rowerowej po południowej stronie. Na ul. Łupińskiego wybudowano nową sieć kanalizacji deszczowej i odtworzono konstrukcję nawierzchni.


Przedudowa ul. Oskara Kolberga

Wykonawcą inwestycji był P.W. ARTIMEX ARTUR GNIADO, ul. Szpitalna 62,  05-300 Mińsk Mazowiecki. Inwestycję rozpoczęto w listopadzie 2014r. a zakończono pod koniec maja 2015r.

W ramach zadania wykonano:

- drogę o nawierzchni tłuczniowej wraz ze zjazdami,
- przebudowę rowu poprzez zakrycie rociągiem DN 1400 oraz budową rowu przydrożnego,
- zbiornik retencyjny wraz z ogrodzeniem,
- kanalizację deszczową DN 400mm,
- zastawkę na zbiorniku retencyjnym,
- separator wraz z osadnikiem,
- odcinek kanalizacji DN 1200 połączony z kanalizacją wykonaną w ul. Grzeszaka,
- 2 odejścia  kanalizacji DN 315 w ul. Stanisława Mińskiego,
- odcinki przydrożnych rowów,
- przepust rurowy pod ul. Oskara Kolberga.


Rozbudowa ul. Juliana  Grzeszaka

Wykonawcą inwestycji  była Firma Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów. Z podwykonawcą robót kanalizacyjnych firmą PARSTER  Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew.

Roboty zostały rozpoczęte w  sierpniu 2014 roku zakończono terminowo w maju 2015 roku. Wartość inwestycji wyniosła ok. 3,5 mln złotych.

W ramach zadania wykonano:
- nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 6m,
- przebudowę gemoetrii skrzyżowania z ul. Dąbrówki na rondo o R = 11m,
- obustronne chodniki z kostki betonowej o zmiennej szerokości od 1,5-4,5 m,
- zjazdy publiczne i indywidualne,
- ścieżkę rowerową o szerokości 2m z bezfazowej kostki betonowej grubości 8 cm,
- 2 zatoki autobusowe,
- dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- przejścia dla pieszych w obrębie każdego skrzyżowania,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- przepust z rury spiralnej w miejscu istniejącego przepustu z prefabrykatów żelbetowych,
- oznakowanie poziome i pionowe.

Budowa ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania ul. Dąbrówki z ul. Grzeszaka przyczyni się do znacznej poprawy płynności, zwiększając jednocześnie szeroko rozumiane  bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jako formę geometryczną skrzyżowania przyjęto małe rondo jednopasmowe, które zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu i sprawność całego skrzyżowania, przy nieznacznym zwolnieniu ruchu na drodze powiatowej tj. w ul. Dąbrówki. W obrębie zaprojektowanej drogi wykonano  obniżenie krawężników w rejonach przejść dla pieszych w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnych swobodnego poruszania się  po ciągach pieszych. Przed przejściami dla pieszych w pasie o szerokości 80 cm zastosowano nawierzchnię z wypustkami  ułatwiające osobom niewidomym poruszanie się po ciągach pieszych.  Wprowadzono nową organizacja ruchu.

 


Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56.

Projekt placu zabaw, na zlecenie Miasta opracował  mgr inż. Jacek Bakuła, STUDIO PROJEKT Pracownia Projektowa w Mińsku Mazowieckim, zaś wykonawcą robót był Mirosław  Derkacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Derkacz Mirosław GARDEN DESIGNERS z siedzibą w Lublinie. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 – 12 lat.

Zakres robót obejmował:

 1. wykonanie ogrodzenia panelowego,
 2. wykonanie nawierzchni bezpiecznej  na obszarze 202,46 m2,
 3. dostawę i  montaż urządzeń: równoważni wiszącej, piramidy wiszącej,  huśtawki - gniazdo, urządzenia wspinaczkowego, zestawu sprawnościowego,
 4. zamontowanie tablicy z regulaminem,
 5. montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Roboty zakończono w kwietniu 2015 roku, zaś ich wartość wyniosła ok. 93 tys. zł.

Budowa ul. Jagiellońskiej

W październiku 2014 r. zakończono budowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do granicy miasta Mińsk Mazowiecki. Wykonawcą robót była firma MARK-BET CONSTRUCTION Sp. z o.o. W ramach inwestycji wykonano:

- budowę jezdni o szerokości 6,0 m
- budowę obustronnych chodników o szerokości od 2,6 m do 3,0 m
- budowę ciągu pieszo-jezdnego zmiennej szerokości - min 5,5 m
- budowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz wpustami ulicznymi.


Przebudowa ul. Bulwarnej

We wrześniu 2014 r. zakończyła się przebudowa ul. Bulwarnej. Położono nawierzchnię z kostki brukowej szlachetnej koloru szarego przeplatanej pasami grafitowej kostki brukowej typu starobruk oraz pasami naturalnej kostki granitowej koloru czarnego. Wykonano również zatoczki wypoczynkowe wyposażone w elementy małej architektury tj. nowoczesne ławki
i stylowe śmietniczki. Na ulicy Bulwarnej ruch pojazdów ograniczony został do samochodów osobowych, zaopatrzenia i służb komunalnych. Do dyspozycji mieszkańców są ok. 72 miejsca postojowe prostopadłe, w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych, ciąg pieszo-rowerowy szer. 3 m, chodnik szer. 2 m. Długość drogi to 410 m. Wykonano remont istniejącego odwodnienia poprzez udrożnienie kanałów deszczowych oraz wymianę uszkodzonych elementów infrastruktury. Wprowadzono nową organizację ruchu. Wzdłuż całej ulicy nasadzono drzewa i krzewy, podkreślając w ten sposób układ komunikacji stanowiący bulwar spacerowy przy ul. Srebrnej.

Wykonawcą robót drogowych był Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o., a robót ogrodniczych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Mińsku Mazowieckim. Koszt robót wyniósł ok. 1,2 mln zł.

Jeszcze w tym roku w miejscu obecnych słupów pojawi się oświetlenie uliczne typu LED po wschodniej stronie drogi. Po zachodniej stronie ulicy naziemna linia energetyczna zostanie przebudowana na podziemną.

 


Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5

We wrześniu 2014 r. zakończono prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 5 o pomieszczenia szatni dla uczniów. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe LUX Janina i Bogusław Lejman Spółka Jawna. Wartość zadania wyniosła ok. 285 tys. zł.

Dotychczasowa szatnia mieściła się w korytarzu szkolnym. Po rozbudowie szkoły szatnię przeniesiono do nowego pomieszczenia, pozostawiając do  dyspozycji uczniów odnowiony, przestronny korytarz. Na parterze wymieniono wszystkie drzwi do pomieszczeń klasowych i toalet, odmalowano kuchnię oraz cały korytarz, na podłodze ułożono  terakotę. Zostało utworzone dodatkowe wyjście na zewnątrz z budynku szkoły dla usprawnienia pracy z klasami pierwszymi. Przeprowadzono remont w pomieszczeniach administracyjnych oraz kuchni. Od strony zewnętrznej pomalowano dużą salę gimnastyczną oraz wejście główne do budynku szkoły. Obiekt dostosowano do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

 


W 2014 r. zakończono rozbudowę ul. Królewieckiej, Piasta i budowę ul. Ziemowita. Wykonawcą była firma Dowbud - C. W ramach zadania wykonano:

 1. na ul. Królewieckiej na odcinku od Nowy Świat do ul Arynowskiej jezdnię o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki z kostki brukowej, zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej
 2. na ul. Piasta na odcinku od ul. Arynowskiej do ul. Ziemowita jezdnię o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki  z kostki brukowej, zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej
 1. na ul. Ziemowita na odcinku od ul. Kresowej do ul. Królewieckiej jezdnię o szerokości 6m o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki z kostki brukowej, zjazdy z kostki brukowej; sięgacz ciąg pieszo- jezdny z betonowej kostki brukowej na całej szerokości pasa drogowego ze ściekami w osi jezdni z kostki betonowej.

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową rur PCV ze studniami rewizyjnymi. Do sieci kanalizacji podłączono przykanaliki z rur PCV oraz wpusty uliczne ściekowe.

 • ul. Królewiecka przed rozbudową
  ul. Królewiecka przed rozbudową
 • ul. Królewiecka przed rozbudową
  ul. Królewiecka przed rozbudową
 • ul. Królewiecka po rozbudowie
  ul. Królewiecka po rozbudowie
 • ul. Królewiecka po rozbudowie
  ul. Królewiecka po rozbudowie
 • Ul. Piasta przed rozbudową
  Ul. Piasta przed rozbudową
 • ul. Piasta przed rozbudową
  ul. Piasta przed rozbudową
 • ul. Piasta po rozbudowie
  ul. Piasta po rozbudowie
 • ul. Piasta po rozbudowie
  ul. Piasta po rozbudowie
 • ul. Ziemowita przed budową
  ul. Ziemowita przed budową
 • ul. Ziemowita przed budową
  ul. Ziemowita przed budową
 • ul.Ziemowita po budowie
  ul.Ziemowita po budowie
 • ul.Ziemowita po budowie
  ul.Ziemowita po budowie

Rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego MOSiR przy ul. Sportowej

W latach 2013-2014 zrealizowano przedmiotową inwestycję rozbudowy budynku administracyjno-socjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym przy ul Sportowej. Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm: Królikowski Kazimierz Zakład Budownictwa Ogólnego, ETB Andrzej Kłosiński. W ramach zadania wykonano rozbudowę budynku o 146 m2 powierzchni użytkowej.  W nowo wybudowanej części zostały wykonane pomieszczenia biurowe, higieniczno – sanitarne dla pracowników i szatnie  z łazienkami dla zawodników sportowych oraz miejsca parkingowe. Wartość zadania 1.051 tys zł.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury.

 • Budynek przed przebudową
  Budynek przed przebudową
 • Budynek przed przebudową
  Budynek przed przebudową
 • Budynek po przebudowie
  Budynek po przebudowie
 • Budynek po przebudowie
  Budynek po przebudowie

Siłownie plenerowe

W lipcu 2014 r. zostały wykonane siłownie plenerowe w lokalizacjach: przy placu zabaw w parku miejskim, przy stadionie sportowym ul. Budowlana, przy stadionie sportowym ul. Sportowa 1, przy basenie miejskim ul. St. Kard. Wyszyńskiego 56, przy placu zabaw przy dworcu autobusowym. Każda siłownia została wykonana na nawierzchni bezpiecznej i wyposażona w cztery urządzenia:  biegacz; twister/wahadło; orbitrek; drabinkę/pylon/podciąg nóg, tablicę informacyjną. Wykonawcą zadania była firma Body Works Outdoor Fitness Radosław Szymanowski. Wartość zadania wyniosła 110 tys zł.

 • Siłownia plenerowa ul. Budowlana
  Siłownia plenerowa ul. Budowlana
 • Siłownia plenerowa w Parku Miejskim
  Siłownia plenerowa w Parku Miejskim
 • Siłownia plenerowa przy Dworcu PKS
  Siłownia plenerowa przy Dworcu PKS
 • Siłownia plenerowa przy ul. Wyszyńskiego 56 (MOSiR)
  Siłownia plenerowa przy ul. Wyszyńskiego 56 (MOSiR)
 • Siłownia plenerowa przy ul. Sportowej
  Siłownia plenerowa przy ul. Sportowej

Remont oraz rozbudowa boiska i budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  i Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim

Realizacja rozbudowy i remontu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskiego Nr 1 miała na celu podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych. Poprzez rozbudowę została zwiększona ilość sal dydaktycznych, pomieszczeń biblioteki oraz powierzchnia zaplecza sportowego. Ponadto szkoła nie posiada już barier architektonicznych.

W ramach budowy zaplecza sportowego wykonano halę sportową wraz z zapleczem sanitarnym, boisko wielofunkcyjne z bieżnią do biegów na 60 m ze skrzynią do skoku w dal. Zasadniczą część rozbudowy objęła budowa sali gimnastycznej, która jest salą wielofunkcyjną o wymiarach boiska do piłki ręcznej 40m x 20 m, z obejściem ok. 1,3 m wzdłuż boiska i ok. 2,4 za bramkami. Na sali  można prowadzić zajęcia z koszykówki (boisko 15,0 m x 28,0 m) oraz siatkówki (na 3 boiskach o wymiarach 9,0m x 18 m równocześnie). Podłoga w sali sportowej została wykonana jako wentylowana, elastyczna, drewniana na ruszcie systemowym. W podłodze zamontowano gniazda dla słupków i bramek. Na ścianach pojawiły się dwa kosze składane elektrycznie do gry w koszykówkę. Na sali umieszczono drabinki gimnastyczne i udostępniono trybuny stałe mieszczące 290 osób. Jest też tablica wyników. Ściany i sufit sali zostały częściowo wyłożone płytami akustycznymi w celu poprawy akustyki. Sala gimnastyczna ma możliwość prowadzenia zajęć w 3 grupach dzięki 2 elektrycznym kurtynom. Komfort w trakcie zajęć lub koncertów zapewnia  wentylacja mechaniczna nawiewno- wyciągowa. Zaplecze sali gimnastycznej zlokalizowano na parterze budynku w bezpośrednim sąsiedztwie sali gimnastycznej. Mieszczą się w nim w szczególności: dwa zespoły szatniowo - sanitarne, magazyny sprzętu sportowego, pomieszczenia dla nauczycieli.

Boisko wielofunkcyjne mieszczące się na zewnątrz budynku ma szerokość 23 m, w tym 1,5 m strefy bezpieczeństwa z obu stron oraz długość 45 m, w tym 2,5 m strefy bezpieczeństwa za każdą z linii bramkowych. Nawierzchnia boiska pokryta jest sztuczną trawą z wymalowanymi liniami boiska do gry w piłkę ręczną, mini piłkę nożną. Boisko ogrodzono siatką polipropylenową, tłumiącą uderzenia piłki oraz wyposażono w system oświetlenia.

Bieżnia do biegów składa się z trzech torów o szerokości 1,17 m każdy i długości 73,15 m. oraz z odcinka startowego o długości 2,05 m z możliwością pomiaru biegów na 30m, 40m, 50m, 60 m i wybiegu za metą o długości 11 m. Nawierzchnię bieżni wykonano jako poliuretanową. Za wybiegiem umieszczono skrzynię do skoku w dal o wymiarach 7,0 x 3,71 m wypełnioną piaskiem. Przed skrzynią na środkowym torze znajduje się belka do wybicia.

W ramach rozbudowy powstały 4 sale dydaktyczne na I piętrze oraz biblioteka na II piętrze.
Remont istniejącego budynku szkoły został zakończony i polegał na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian i stropu wraz z wymianą obróbek blacharskich. Wewnątrz budynku wymieniono drzwi wewnętrzne, parapety. Ponadto zmieniono układ niektórych ścianek działowych, aby poprawić funkcjonalność obiektu. W łazienkach, korytarzach i salach lekcyjnych, pomieszczeniach administracyjnych wymieniono podłogi, zamontowano sufity podwieszane oraz wyrównano powierzchnię tynków. Na ścianach w korytarzach została wykonana lamperia z marmolitu. Ściany sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych oraz korytarza zostały pokryte farbą lateksową.

Nowy wizerunek szkoły zapewniło zagospodarowanie terenu poprzez budowę dróg i chodników, montaż ławek z klombami na zewnątrz budynku.


Budowa 3 segmentów budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego

W styczniu 2014 r. zakończono budowę 3 segmentów budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego. Przedmiotowe segmenty zostały dobudowane do zasiedlonych w poprzednich latach 2 segmentów. W ramach zadania miastu przybyło 36 lokali mieszkalnych (w każdym segmencie po 12 mieszkań) wraz z pomieszczeniami technicznymi i komunikacją.  Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi od 31,58 m2 do 53,32 m2. Na przedmiotową inwestycję Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił wsparcia finansowego w kwocie 1.832.215,18 zł. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Firma Budowlano-Handlowa EXPOL-WZ Spółka Jawna Jarosław Wydryszek, Zdzisław Żebrowski oraz Wyszkowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Ryszard Łukasiuk. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ok. 3,5 mln zł.


Nowy plac dworcowy

Odremontowano nawierzchnię placu dworcowego oraz ulicy 1 Maja. Powstało tam ok. 160 miejsc parkingowych, wyremontowano chodnik na ul. 1 Maja wraz z jezdnią bitumiczną. Remont ten pozwolił zwiększyć ilość i doprowadził do uporządkowania miejsc parkingowych w mieście oraz poprawy walorów estetycznych miasta. 


Przebudowa targowiska miejskiego
 
Od kwietnia do listopada 2013 roku trwała przebudowa targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.
 
Roboty obejmowały:
 1. Zmianę nawierzchni targowiska z terlinki, na kostkę brukową.
 2. Przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieci energetyczne).
 3. Modernizację budynku higieniczno-sanitarnego na terenie targowiska.
 4. Usunięcie istniejących stalowych wiat i małych obiektów handlowych i wybudowanie nowych wiat nad częścią stanowisk handlowych.
 5. Zainstalowanie nowych przesuwnych bram sterowanych elektrycznie.
 6. Wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej w technologii LED.
 7. Zainstalowanie monitoringu.
 8. Instalację nowego oświetlenia.
Wszystkie przedmiotowe prace, w tym projekt ulepszenia jakości nawierzchni i oświetlenia placu miały przede wszystkim na celu usprawnienie handlu, poprawy estetyki okolicy i przede wszystkich warunków dla osób korzystających z tej przestrzeni publicznej, której łączna powierzchnia handlowa po przebudowie wynosi - 3 325,60 m2, w tym stoiska handlowe – 2 676,00 m2 i pawilony handlowe - 649,60 m2. Zadaszona powierzchnia stoisk to 1 751,00 m2.
 
Targowisko zostało podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary i produkty rolno-spożywcze według poszczególnych kategorii:
A - owoce i warzywa - 275 m2
B1 - owoce i warzywa - 249 m2
B2 - owoce i warzywa - 190 m2
C1 - odzież i obuwie - 342 m2
C2 - owoce i warzywa - 316 m2
D - miody i przetwory- 312 m2
E1 - miody i przetwory - 96 m2
E2 - mięso, wędliny, ryby i nabiał - 649,6 m2
F - odzież i obuwie - 588 m2
G - owoce i warzywa - 308 m2
 
Inwestycja była wykonywana etapami. W czasie każdego z nich każdorazowo przebudowywano po 30% targowiska, przy czym pozostała jego część funkcjonowała bez zmian. Koszt przebudowy to ok. 4.726.000 zł z czego wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.000.000 zł.

Inwestycje - maj 2013


Połowa kadencji samorządu

Kalendarium

«sierpień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 55540