Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 21 października 2020

Imieniny:

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Straż Miejska - SM


Straż Miejska Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1A
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 53 38, 759 53 77
fax 25 758 32 04


e-mail: strazmiejska@umminskmaz.pl, wykroczenia@umminskmaz.pl

Godz. pracy: pon. - pt. 7.00 - 23.00

Straż Miejska Miasta Mińsk Mazowiecki działa w strukturze Urzędu Miasta na prawach Wydziału. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim określa odrębny Regulamin Straży Miejskiej  nadany w trybie odrębnego zarządzenia Burmistrza Miasta.


986
Bezpłatny numer alarmowy do Straży Miejskiej

Numer jest bezpłatny, obowiązuje w granicach administracyjnych miasta i jest dostępny we wszystkich sieciach telefonii komórkowych i telefonach stacjonarnych.

Dyżurnemu Straży Miejskiej można będzie zgłaszać wszystko, co narusza porządek publiczny w mieście i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, poczynając od aktów wandalizmu poprzez połamane drzewa czy przewrócone znaki. Każda rozmowa będzie nagrywana, a zgłoszenie telefoniczne mieszkańca monitorowane co do sposobu i jakości zakończenia interwencji służb będącej skutkiem telefonicznego zgłoszenia mieszkańca. Osoba zgłaszająca będzie zwrotnie informowana o sposobie zakończenia zgłoszonej przez siebie sprawy.


 • Komendant Straży Miejskiej - Anna Kwiatkowska
  Komendant Straży Miejskiej - Anna Kwiatkowska

DO ZADAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego — w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego — w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893);

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

W Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki przetwarzane są dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki  z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a.

Administrator wyznaczył Panią Magdalenę Górecką-Milewską na inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@umminskmaz.pl.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, wyłącznie w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym  lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Przechowujemy  Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.)  i aktów wykonawczych do tej ustawy.

Przysługuje Państwu:
a)    prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) lub usunięcia swoich danych lub;
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 


Monitoring miejski - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a w Mińsku Mazowieckim, kontakt: strazmiejska@umminskmaz.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl.  Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), a w przypadku zabezpieczonego materiału z nagrań do zakończenia odpowiednich postępowań. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Dane osobowe objęte monitoringiem wizyjnym nie będą udostępniane innym odbiorcom.


Nagrywanie rozmów telefonicznych - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a w Mińsku Mazowieckim, kontakt: strazmiejska@umminskmaz.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl.  Nagrywanie rozmów prowadzone jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta, a ich nagrywanie poprzedzone  jest Pani/ Pana zgodą na kontynuowanie rozmowy. Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego. Nagrania rozmów przechowywane są przez okres 3 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji gdy nagranie stanowić będzie dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin zostanie przedłużony do czasu zakończenia odpowiednich postępowań. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Dane osobowe zawarte w nagraniach z rozmów nie będą udostępniane innym odbiorcom.


Strażnik miejski - gospodarzem swego rejonu.

Temu celowi służy wprowadzony w styczniu 2015 roku program strażnika rejonowego. 

Strażnicy rejonowi – dbają o spokój i porządek publiczny na konkretnym, przypisanym im terenie, imiennie odpowiadają za dany rejon miasta.

Współpracują z radnymi miasta, spółdzielniami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości,  rozmawiają z mieszkańcami i rozwiązują najbardziej nurtujące ich problemy. Strażnicy rejonowi współpracują również z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji. Wymieniają między sobą doświadczenia oraz inicjują wspólne działania na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w rejonie.

Aby skontaktować się ze strażnikiem rejonowym należy wybrać numer telefonu do dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki - 986.  Połączenie jest bezpłatne. Można również przekazać sprawę drogą mailową strazmiejska@umminskmaz.pl


Wykaz Strażników Rejonowych:

REJON 101 - Adrian Senyczak
REJON 102 - Monika Brewczyńska
REJON 103 - Elwira Kulma
REJON 104 - Marcin Miernicki
REJON 105 - Barbara Skolmowska
REJON 106 - Barbara Skolmowska

 • Elwira Kulma
  Elwira Kulma
 • Barbara Skolmowska
  Barbara Skolmowska
 • Adrian Senyczak
  Adrian Senyczak
 • Monika Brewczyńska
  Monika Brewczyńska
 • Minsk Mazowiecki 2018 rejony sm

Kalendarium

«październik 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 81635