Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 26 września 2020

Imieniny:

Justyny, Damiana, Wawrzyńca

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Gospodarka odpadami


HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W 2020 ROKU

SEGREGACJA ODPADÓW


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W roku 2020 obowiązują:

 • od 01.04.2020 r.:

1. Stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  określone uchwałą Nr XVI.164.2020 Rady Miasta Mińsk  Mazowiecki z dnia  9   marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.03.2020 r., poz. 3475 ze zm.), wynoszące jak poniżej:

 

I.  dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 18,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny - 36,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

II. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi (stawka wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.): 

1) odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny169,30 zł -  za rok,

2) w przypadku, gdy  właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny  – stawka opłaty podwyższonej wynosi : 338,60 zł - za rok

 

III. Zwalnia się w części – w wysokości 10% kwoty opłaty - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określony uchwałą Nr XVI.165.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.03.2020r., poz. 3476):

 

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - obowiązująca od 01.04.2020 r.pdf

ZDO-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO-1 - DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  - obowiązujące od 01.04.2020 r.pdf

ZDO-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO - 1 - DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE - obowiązujące od 01.04.2020 r.pdf

ZDO-3 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO - 1 - DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI - obowiązujący od 01.04.2020 r.pdf

 • od 01.05.2020 r.:

1. Stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  określone uchwałą Nr VII.182.2020 Rady Miasta Mińsk  Mazowiecki z dnia  8   kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. 2020 r., poz. 4550.), wynoszące jak poniżej:

 

I. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 28,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny - 56,00 zł (stawka opłaty podwyższonej) od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

II. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  odpady    komunalne: 

1.  które są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1)   za worek o pojemności            120 l  – w wysokości    18,19 zł     

2)   za worek o pojemności            240 l  – w wysokości    36,38 zł                 

3)   za pojemnik o pojemności   1 100 l  – w wysokości    58,20 zł               

4)   za pojemnik o pojemności   1 500 l – w wysokości     79,36 zł               

5)   za pojemnik o pojemności   2 000 l  – w wysokości  105,81 zł                 

6)   za pojemnik o pojemności   5 000 l  – w wysokości  264,54 zł               

7)   za pojemnik o pojemności   7 000 l  – w wysokości  370,36 zł,

2.  jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów  komunalnych 
w sposób selektywny 
(stawki opłaty podwyższonej): 

1)  za worek o pojemności             120 l  – w wysokości    36,38 zł               

2)  za worek o pojemności             240 l  – w wysokości    72,76 zł                

3)  za pojemnik o pojemności    1 100 l  – w wysokości  116,40 zł            

4)  za pojemnik o pojemności    1 500 l  – w wysokości  158,72 zł            

5)  za pojemnik o pojemności    2 000 l  – w wysokości  211,62 zł        

6)  za pojemnik o pojemności    5 000 l  – w wysokości  529,08 zł             

7)  za pojemnik o pojemności    7 000 l  – w wysokości  740,72 zł.           
 


OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANEJ

Podkreśla się, iż stosownie do art. 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez Miasto systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 


III. Zwalnia się w części – w wysokości 10% kwoty opłaty - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia, należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i oświadczyć w niej kompostowanie bioodpadów komunalnych w kompostowniku przydomowym. 

2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określony uchwałą Nr XVI.165.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.03.2020r., poz. 3476):

 

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - obowiązująca od 01.04.2020 r.pdf

ZDO-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO-1 - DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  - obowiązujące od 01.04.2020 r.pdf

ZDO-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO - 1 - DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE - obowiązujące od 01.04.2020 r.pdf

ZDO-3 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO - 1 - DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI - obowiązujący od 01.04.2020 r.pdf


TERMINY:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w myśl uchwały Nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9027), płatna jest – bez wezwania - raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym, z góry, w następujących terminach:

 1. za I kwartał – do 15 dnia marca,
 2. za II kwartał – do 15 dnia maja,
 3. za III kwartał – do 15 dnia września,
 4. za IV kwartał – do 15 dnia listopada,

z zastrzeżeniem; właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do uiszczania opłaty raz na rok,  z góry, w terminie do 15 dnia listopada każdego roku kalendarzowego.

Zapłaty opłaty, o której mowa wyżej należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w uprzednio otrzymanym zawiadomieniu bądź na ogólny rachunek bankowy:

 Nr 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030, bądź w kasie Urzędu Miasta.

Zobowiązani, którzy nie znają swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego, mogą go odebrać osobiście w pokoju Nr 1 Urzędu Miasta, pod numerem telefonu (25) 759-53-61 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: agnieszka.bezlada@umminskmaz.pl.   


Administratorem danych osobowych podanych w deklaracji jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji i aktów wykonawczych do tych ustaw.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z treści art. 17, 18 i 21 RODO1 – usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dane osobowe zawarte w ww. dokumentach będą udostępniane podmiotowi świadczącemu usługę serwisowania oprogramowania, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności na podstawie umów powierzenia zawartych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz stronom i uczestnikom postępowania.
 


[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. E L 119 z 4.05.2016, str.1)

Zgodnie z uchwałą Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r., zwalnia się w części – w wysokości 50% - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 ze zm.).

 

 


INFORMACJE DODATKOWE:


Działając zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) podaje się następujące informacje:

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy odbiera MPK PURE HOME Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Kołobrzeskiej 5.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

Zmieszane odpady komunale, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, odbierający je od właścicieli nieruchomości z terenu Mińska Mazowieckiego MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce przekazuje do zagospodarowania regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów komunalnych zarządzanym przez:

1. MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce – Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, ul. Przemysłowa 45, Ławy, gmina Rzekuń;
2. Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – instalacja w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce .

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięte w poszczególnych latach przez miasto Mińsk Mazowiecki.

Określone do osiągnięcia w poszczególnych latach w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów, poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zostały osiągnięte i wyniosły:

 • tab1new

Określony do osiągnięcia w poszczególnych latach w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów zastąpionym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania został osiągnięty i wyniósł:

 • tab2new1

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej zwany PSZOK) na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Przemysłowej prowadzi Zarząd Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Juliana Tuwima 1 w:

 • poniedziałki  – w godzinach od 1000 do 1700
 • wtorki            – w godzinach od 1200 do 1900
 • czwartki        – w godzinach od 1000 do 1700
 • piątki             – w godzinach od 1200 do 1900
 • soboty w okresach:
 • od 1 kwietnia do 31 października – w godzinach od 1000 do 1900
 • od 1 listopada do 31 marca – w godzinach od 1000 do 1700

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Do PSZOK każdy właściciel nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może dostarczać odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz przeterminowane leki i chemikalia. Przeterminowane leki można również dostarczać do aptek w Mińsku Mazowieckim przy ulicach:

 • Tadeusza Kościuszki 2 - "DBAM O ZDROWIE"
 • Konstytucji 3 Maja 7 - "ZIKO" 
 • Konstytucji 3 Maja 7 - "DBAM O ZDROWIE"
 • Mikołaja Kopernika 5  - "ZIKO"
 • Warszawska 180  - "DBAM O ZDROWIE
 • Cicha 12 lok. 55 - "ZŁOTA APTEKA”
 • Widok 2/4 – „DBAM O ZDROWIE”
 • Plac Stary Rynek 1 - "ZIKO"

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych


Wykaz podmiotów wpisanych do prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.


Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze miasta Mińsk Mazowiecki


Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

drukuj całą stronę

Kalendarium

«wrzesień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 122386