Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 29 października 2020

Imieniny:

Euzebii, Felicjana, Wioletty

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Żłobki i kluby dziecięce


Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • instytucje publiczne;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.

Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku
lub klubie dziecięcym. Zasady i wysokość odpłatności określa podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy.

Opiekun prowadzący zajęcia w żłobku lub w klubie dziecięcym współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

W zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego.

W żłobku i klubie dziecięcym może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego. Radę rodziców mogą utworzyć rodzice dzieci uczęszczających odpowiednio do żłobka lub klubu dziecięcego.

 Do kompetencji rady rodziców należy:

1) występowanie do dyrektora żłobka lub osoby kierującej pracą klubu dziecięcego i podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy z inicjatywami, wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących żłobka lub klubu dziecięcego, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych;

2) opiniowanie spraw organizacyjnych żłobka lub klubu dziecięcego, w szczególności w zakresie zmian regulaminu organizacyjnego;

3) wgląd, za pośrednictwem przedstawicieli rady rodziców, do dokumentacji dotyczącej spełniania norm żywienia, o których mowa w art. 22 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

4) wizytacja przez przedstawicieli rady rodziców pomieszczeń żłobka lub klubu dziecięcego i w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości zgłoszenie ich do dyrektora żłobka lub osoby kierującej pracą klubu dziecięcego, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dyrektor żłobka lub osoba kierująca pracą klubu dziecięcego umożliwia rodzicom dzieci uczęszczających odpowiednio do żłobka lub klubu dziecięcego zorganizowanie zebrania mającego na celu wybranie składu rady rodziców oraz uchwalenie regulaminu rady rodziców, w szczególności przez udostępnienie miejsca na zebranie oraz poinformowanie rodziców o jego terminie.

Szczegółowe zadania żłobka i klubu dziecięcego określa Rozdział 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2018 poz. 603 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki sprawuje nadzór nad żłobkiem lub klubem dziecięcym w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta w drodze uchwały.

Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informatyczno – Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Wnioski, składane są zgodnie ze wzorami elektronicznymi określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny,  zamieszczonymi w PIU Emp@tia. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo w inny sposób zapewniony w PIU Emp@tia potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel. 22 529-06-60  (Departament Polityki Rodzinnej).

Wniosek zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP, o ile wnioskodawcy ten numer nadano;

3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, wydaną przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;

4) odpowiednio: decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku, a w przypadku klubu dziecięcego pozytywną opinię Burmistrza Miasta potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym;

5) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

7) w przypadku osoby fizycznej- numer PESEL;

8) informacje o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

10) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

11) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

 Do wniosku dołącza się:

 1. oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 w postaci elektronicznej lub
 2. elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3, 4 i 5 po uwierzytelnieniu ich za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub w inny sposób zapewniony w systemie teleinformatycznym Emp@tia, potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.     

W celu sprawdzenia zgodności danych, zawartych we wniosku, Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki może żądać:

 • odpisu z odpowiedniego rejestru,
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Opłaty

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2018 poz. 603 z późn. zm.)  wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Miasta Mińsk Mazowiecki.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z uchwałą Nr XXXIV.325.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. wynosi 1 000 zł

Opłatę za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki należy wnieść na numer rachunku bankowego:

67 9226 0005 0024 4185 2000 0020

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek lub klub dziecięcy posiada co najmniej jedno pomieszczenie. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się miejsce na odpoczynek dla dzieci oraz możliwość higienicznego spożywania posiłków.

Lokal przeznaczony na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego musi spełniać wymagania określone w art. 25 ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2018 poz. 603 późn. zm.), w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925 z późn. zm).

Na potwierdzenie spełnienie wymagań przeciwpożarowych osoba ubiegająca się o wpis do rejestru musi przedstawić decyzję komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Na potwierdzenie spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych osoba ubiegająca się o wpis do rejestru musi przedstawić

- w przypadku żłobków: decyzję, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku;

- w przypadku klubów dziecięcych: pozytywną opinię Burmistrza Miasta potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcy.

Termin:

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki dokonuje wpisu do rejestru żłobka lub klubu dziecięcego w terminie 7 dni od dnia wpływu do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki kompletnego wniosku o wpis do rejestru. W przypadku, kiedy wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia złożonego wniosku, termin ten biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki sprawuje nadzór nad żłobkiem i klubem dziecięcym w zakresie:

 1. warunków i jakości świadczonej opieki,
 2. zgodności danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych ze stanem faktycznym oraz
 3. wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań
  na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta w drodze uchwały.

Mińsk Mazowiecki, dn. 10.05.2018  r.

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow


Wzór umowy zawieranej przez Miasto Mińsk Mazowiecki z podmiotami prowadzącymi niepubliczne żłobki i klub dziecięcy na terenie miasta, w sprawie dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki .


Kalendarium

«październik 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 54406