Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 21 października 2020

Imieniny:

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Dzienny opiekun


Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna:

- prowadząca działalność na własny rachunek albo

-  zatrudniana przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne lub przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, w lokalu do którego posiada tytuł prawny.

W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna,  z tym, że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Za zgodą wszystkich rodziców dzienny opiekun może sprawować opiekę maksymalnie nad ośmiorgiem dzieci - jeżeli co najmniej jedno z rodziców będzie sprawowało opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem.

W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci, lub pięciorgiem jeżeli za zgodą wszystkich rodziców razem z dziennym opiekunem sprawuje opiekę co najmniej jedno z rodziców.

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Szczegółowe zadania dziennego opiekuna określa Rozdział 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2018 poz. 603 z późn. zm.).

Dziennym opiekunem może zostać osoba, która:

 1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
  nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 4. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnych z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
 5. posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
 6. odbyła:
 • 160-godzinne szkolenie albo
 • 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

      7. odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

Do odbycia szkolenia, o którym mowa w pkt 6 nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.

Szkolenia te mogą prowadzić tylko te podmioty, których programy szkoleń zostały zatwierdzone przez Ministra właściwego do spraw rodziny, co jest równoznaczne z ich zamieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dzienny opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

Zgodnie z art. 45 ustawy jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne wybierają dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm. ).

Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

Dzienny opiekun może korzystać z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki sprawuje nadzór nad dziennym opiekunem w zakresie:

 1. warunków i jakości świadczonej opieki,
 2. zgodności danych zawartych w wykazie ze stanem faktycznym oraz
 3. wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań

na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta w drodze uchwały.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki prowadzi wykaz dziennych opiekunów i podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów.

Dane zawarte w wykazie publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62 a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, na stronach podmiotowych gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.

Zgodnie z art. 46a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2018 poz. 603) podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna.

Burmistrz Miasta dokonuje wpisu do wykazu na podstawie wniosku, złożonego drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informatyczno – Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl) w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel. 22 529-06-60 (Departament Polityki Rodzinnej).

Wniosek zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3) w przypadku osoby fizycznej- PESEL;

4) oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

5) imię i nazwisko dziennego opiekuna;

6) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;

7) liczbę dzieci powierzonej opiece dziennego opiekuna;

8) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

9) wysokość opłat u dziennego opiekuna.

W celu sprawdzenia zgodności danych, zawartych we wniosku, Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki może żądać:

 • odpisu z odpowiedniego rejestru,
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna.

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo w inny sposób zapewniony w PIU Emp@tia potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.

                                          Mińsk Mazowiecki, dn. 10.05.2018 r.

Kalendarium

«październik 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 52179