Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 13 lipca 2020

Imieniny:

Ernesta, Andrzeja, Sary

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Uroczyste obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Mszą świętą przy Pomniku Konstytucji 3 Maja rozpoczęto obchody 225. Rocznicy Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Nabożeństwu w intencji naszej Ojczyzny przewodniczył ksiądz Adam Prus – proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim.  Przemówienie z okazji Trzeciomajowego Święta wygłosił burmistrz Marcin Jakubowski, a jednym z ważniejszych i wzruszających momentów obchodów było przekazanie sztandaru Armii Krajowej Obwodu „Mewa-Kamień” pod opiekę Zespołowi Szkół w Starej Niedziałce.  

Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w uroczystości, byli m.in.: posłowie Teresa Wargocka i Czesław Mroczek,  starosta miński Antoni Jan Tarczyński, wójt Antoni Janusz Piechoski, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy miejskich i powiatowych placówek oświatowych, dyrektorzy miejskich jednostek kultury, radni miejscy i powiatowi oraz liczne poczty sztandarowe.

Jak zwykle, wspaniałą oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta z wokalistką Zofią Noiszewską.

Na zakończenie delegacje przybyłych gości złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja, który został ustawiony w 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP.

Serdecznie dziękujemy harcerzom Związku Harcerstwa Polskiego hufiec Mińsk Mazowiecki za obsługę medyczną podczas uroczystości. Przemówienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego z okazji uroczystych obchodów 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 

Wielce Szanowni Państwo, Drodzy Mińszczanie.

Spotykamy się dzisiaj przy stojącym w tym miejscu od 25 lat Pomniku Konstytucji 3 Maja, aby wspólnie przeżywać tradycję majowej jutrzenki. 225 lat temu Sejm Czteroletni podjął się odważnej próby modernizacji państwa polskiego. Uchwalona wówczas Konstytucja pokazała naszym przodkom, że udaje się szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji, przezwyciężać uprzedzenia w imię troski o wspólne dobro. Najważniejsza w Polsce ustawa wyznaczyła nam wartości stanowiące fundament pod rozwój państwa z myślą o każdym obywatelu, bez względu na jego pochodzenie, religię, czy status materialny. Winni jesteśmy twórcom Konstytucji Trzeciomajowej pielęgnowanie pamięci o nich oraz wielki szacunek.

Trzeciomajowa ustawa zasadnicza była pierwszą w Europie. Nie czyni nas to jednak najlepszymi znawcami zasad konstytucyjnych. Nie wolno nam zamykać się przed opiniami płynącymi z innych państw i organizacji międzynarodowych. Naszą demokrację musimy pielęgnować, słuchając jednocześnie wskazówek i uwag czerpanych z o wiele bogatszego niż nasze doświadczenia. Pamiętajmy jednocześnie, że nasza konstytucja nie jest pierwszą w świecie. Jej pierwowzorem była konstytucja Stanów Zjednoczonych. Dlatego też w obu tych dokumentach możemy znaleźć wiele podobieństw. Nie mamy w Polsce monopolu na wiedzę konstytucyjną, nawet dzięki naszej jakże bogatej w tej mierze tradycji.

Pierwszy raz święto polskiej konstytucji obchodzono już rok po jej uchwaleniu. Zapewne dlatego, że wszystkie znaki na niebie i ziemi, wobec toczącej się polsko-rosyjskiej wojny, wskazywały, że z konstytucyjnych swobód długo cieszyć się nie będziemy. Konstytucja powoli stawała się zbiorem pobożnych życzeń.

Dziś, świętując dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odnosimy się przede wszystkim do idei i wartości, jakie niesie nam dokument przyjęty przez polski naród 25 maja 1997 roku w referendum konstytucyjnym. Do naszej współczesnej konstytucji, która nawiązuje w swej preambule m.in. do najlepszych tradycji pierwszej Rzeczypospolitej. W art. 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej czytamy: Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały – o czym wyraźnie mówi nam art. 10 Konstytucji. Nie ma w niej zapisów o władzy kierownictwa partii, jak miało to miejsce w przeszłości, choć bywa to niestety regułą w faktycznym funkcjonowaniu naszego państwa dziś.

W art. 173 i 190 czytamy, że - Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jak twierdził Hans Kelsen wybitny austriacki prawnik i konstytucjonalista - Aby konstytucja nie stała się zbiorem pobożnych życzeń, w państwie musi funkcjonować w pełni niezależny organ, który będzie stał na straży jej przestrzegania.

Przypomnijmy sobie też słowa Ojca Świętego Benedykta XVI – „Polityka musi być zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości i tworzyć w ten sposób podstawowe przesłanki dla pokoju. Oczywiście polityk będzie szukał sukcesu, który sam przez się umożliwia skuteczne działania polityczne. Sukces podporządkowany jest jednak kryterium sprawiedliwości, woli przestrzegania prawa i znajomości prawa. Sukces może być również zwodniczy, prowadząc tym samym do zafałszowania prawa, do niszczenia sprawiedliwości.”

Te dwa podstawowe dla demokracji pojęcia - sprawiedliwość i prawo, nie mogą być jedynie fasadą, wydmuszką, pustą nazwą. Gdyż jak powiedział św. Augustyn "Czymże są wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników?"

Przydałoby się, aby ludzie, którzy dziś podejmują decyzje o przyszłości Polski i Polaków, mogli tak jak biblijny Salomon syn Dawida, król Izraela prosić Boga o jedną choć rzecz - o serce rozumne, aby mogli właściwie sądzić lud oraz rozróżniać między dobrem i złem.

Szanujmy naszą współczesną konstytucję. To fundament naszej wolności. Winniśmy to robić wspólnie, nie oglądając się na podziały polityczne, czy ideowe, będąc mądrzejszymi od wielu naszych poprzedników, których bolesne doświadczenia miały źródło w niczym nieuzasadnionym pędzie do zaspokojenia tylko własnych racji.

Szanowni Państwo.

Rocznica uchwalenia Konstytucji to zawsze święto piękne i radosne, dzień pokrzepienia i dumy narodowej. Jak powiedział kiedyś Prezydent Bronisław Komorowski - „(...) nasza umiejętność porozumiewania się i współpracy dzisiaj, oznacza nasze bezpieczeństwo jutro. Kto odrzuca zgodę i współpracę, szkodzi polskiemu bezpieczeństwu, szkodzi Polsce.”

Chciałbym bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować za obecność na dzisiejszych uroczystościach. Licznie przybyłym pocztom sztandarowym, Miejskiej Orkiestrze Dętej, kombatantom i żołnierzom, oficjalnym delegacjom, naszym gościom i wszystkim przybyłym dziękuję za uświetnienie 3-cio majowych obchodów. Dziękuję mieszkańcom naszego miasta, którzy wywiesili flagi państwowe. Gest ten jest przejawem prawdziwej świadomości narodowej.  Dziękuję też Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim duchownym za przygotowanie Mszy Świętej za Ojczyznę, na którą Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam.

Dziękuję bardzo.

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski

Życzenia dla Strażaków

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Mińsk Mazowiecki, 4 maja 2016 roku

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 16 maja do 1 czerwca 2016 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w §1. Uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016r. (środa) o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej nr 6 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania opinii na piśmie;
 3. zgłaszania opinii drogą elektroniczną.

 

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładce „Sport” oraz w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 4 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

            Wnioski i propozycje do projektu uchwały wyrażone w opiniach należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 1 czerwca 2016 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: andrzej.ryszawa@umminskmaz.pl

Załączniki do ogłoszenia:

Mecz Mazovii z KS Łomianki

7 naszych medali na Mistrzostwach Europy Taekwon-Do ITF

W dniach 27 kwietnia - 1 maja 2016 roku, w Tampere w Finlandii, odbyły się XXXI Mistrzostwa Europy Seniorów i XXII Mistrzostwa Europy Juniorów w Taekwon-Do ITF. W zawodach wzięło udział 495 zawodników z 27 krajów - w tym reprezentacja narodowa Polski.

Wyjazd naszych kadrowiczów na mistrzostwa poprzedziło Zgrupowanie Reprezentacji Polski Kobiet i Mężczyzn, które odbyło się w dniach 18 - 25 kwietnia w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Reprezentacja Polski potwierdziła swoją dominującą pozycję w Europie przywożąc z mistrzostw 56 medali - 21 złotych, 18 srebrnych i 17 brązowych.

Polacy zajęli pierwsze miejsce w generalnej klasyfikacji medalowej mistrzostw - wyprzedzając reprezentacje Rumunii i Norwegii.

Wśród kadrowiczów reprezentujących nasz kraj na mistrzostwach znalazło się pięcioro mińszczan, zawodników Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO: Mateusz Zgódka I DAN, Julia Kawka I DAN, Michalina Mikulska I DAN, Natalia Piórkowska I DAN i Marta Krajewska I DAN.

Mińszczanie spisali się znakomicie zdobywając 7 medali Mistrzostw Europy.

Michalina Mikulska i Natalia Piórkowska zdobyły w parze Mistrzostwo Europy w konkurencji walk aranżowanych juniorów pokonując w drodze po złoto reprezentacje Węgier, Norwegii i w finale Rosji.

Mateusz Zgódka wraz z kolegami z drużyny został Mistrzem Europy w konkurencji drużynowych testów siły juniorów, pokonując w finale drużyny Finlandii i Niemiec.

Marta Krajewska zdobyła brązowy medal w walkach kobiet w kategorii juniorek do 45kg.

Michalina Mikulska wywalczyła indywidualnie brązowy medal w walkach kobiet w kategorii juniorek do 60kg oraz srebrny medal w konkurencji walk drużynowych juniorek i brązowy medal w drużynowym konkursie testów siły juniorek.

Natalia Piórkowska zdobyła srebrny medal w drużynowych technikach specjalnych juniorek.

Drużyna juniorów reprezentacji Polski, w której wystąpił Mateusz Zgódka, została najlepszą drużyną Mistrzostw Europy 2016 w swojej kategorii wiekowej.

Poza wymienionymi klubowiczami w mistrzostwach wystąpiła także Julia Kawka dla której był to debiut w Reprezentacji Polski. Julia spisała się bardzo dobrze, zajmując miejsce tuż za podium w konkurencji walki kobiet w kategorii juniorek do 55kg – po dwóch wygranych pojedynkach z reprezentantkami Irlandii i Szwajcarii przegrała walkę o wejście do strefy medalowej z reprezentantką Rumunii, zbierając bardzo dobre recenzje za swoje występy oraz zyskując cenne doświadczenie.

Gratulujemy naszym zawodnikom występu na Mistrzostwach Europy i życzymy kolejnych powołań do reprezentacji!

MKS TAEKWON-DO

Otwarta sesja zdjęciowa w MDK

Spotkanie w MDK z Mają Komorowską

Z CYKLU TEATRALNA SCENA KAMERALNA - MAJA KOMOROWSKA -
PYTANIA, KTÓRE SIĘ NIE KOŃCZĄ

Literacko, teatralno-filmowe spotkanie z Mają Komorowską. Promocja książki.

„Pytania, które się nie kończą” to tytuł najnowszej książki poświęconej wybitnej aktorce Mai Komorowskiej. Publikacja ma formę rozmowy z artystką, którą przeprowadził znany krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski. Czytelnicy będą mieli okazję przyjrzenia się postaciom scenicznym i filmowym Mai Komorowskiej z bliska, w trakcie tworzenia, i poznają z nowej strony sylwetkę aktorki.
Jest to pierwsza publikacja przygotowana przez TEATR MAZOWIECKI i MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY w ramach projektu wydawniczego, który będzie poświęcony ważnym tematom teatralnym. Książka powstała we współpracy z wydawnictwem Czuły Barbarzyńca, mającym w swoim dorobku edycje literatury pięknej, eseistykę, książki dla dzieci.

„Rozmowy Tadeusza Sobolewskiego z Mają Komorowską to rodzaj medytacji nad istotą gry, istotą teatru, nad życiem. Maja Komorowska ma niezwykłą zdolność dotykania ciemnych stron życia i prześwietlania ich wewnętrzną jasnością. Skąd ją czerpie? Z własnej natury? Z rodzinnego domu? Z teatru Jerzego Grotowskiego, Krystiana Lupy? Czasem trzeba maski, żeby zobaczyć prawdziwą twarz. Trzeba absurdu, żeby zobaczyć dobro i sens. Winnie w „Szczęśliwych dniach” Becketta, Sarah Bernhardt w „Mimo wszystko” Murrella – w tych rolach, o których mowa jest w książce, możemy jeszcze Maję Komorowską zobaczyć”. – tak o książce wypowiada się jej współautor Tadeusz Sobolewski.

Publikacja już zyskała uznanie krytyków i recenzentów. Wybitny polski eseista Wojciech Karpiński napisał o niej: „Książka jest znakomita i pasjonująca, do powolnego i długiego przeżywania. Autorzy mogą być z niej dumni. Podziwiam ich sztukę rozmowy”

I Miński Dzień Seniora

Z  inicjatywy  członków  Stowarzyszenia  „ Radość  Trzeciego  Wieku” 15 maja br. organizowany jest  I  Miński Dzień Seniora przy Miejskim Domu Kultury od strony stawu.    Początek  godz. 13.00, zakończenie godz. 18.00 Wydarzenie objął honorowym patronatem Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski.  Seniorzy Stowarzyszenia „RTW” organizując te uroczystości, chcą włączyć  się  w obchody 595-lecia nadnia praw miejskich Mińskowi Mazowieckiemu.                                                                                                      

Głównym założeniem  imprezy  jest integracja środowiska seniorów w mieście oraz    upowszechnienie  idei pod nazwą  PUDEŁKO  ŻYCIA. Wśród seniorów jest wiele osób samotnych. W sytuacjach zagrażających życiu  służby ratunkowe w PUDEŁKU ŻYCIA  znajdą niezbędne informacje o stanie zdrowia pacjenta, lekarzu prowadzącym i przychodni,   możliwych kontaktach z bliskimi  oraz wiele innych wiadomości przydatnych w kryzysowej sytuacji.
Pudełko znajdować się będzie w oznaczonym specjalną nalepką miejscu /np. lodówka, szafka/.  Specjalna ankieta umieszczona w pudełku powinna być wypełniona przy pomocy kogoś bliskiego,  kto uwzględni najistotniejsze informacje.

I Miński Dzień Seniora to również wiele imprez towarzyszących: marsz Nordic Walking  po parku  /z losowaniem nagród/, badanie poziomu cukru i ciśnienia, pokaz udzielania pierwszej pomocy, plener malarski dla amatorów, występy śpiewno – taneczne  seniorów oraz występ Zespołu Regionalnego „ Dąbrówka”.
Zapraszamy wszystkich seniorów wraz z rodzinami.
Do zobaczenia na placu przed PAŁACEM!!

 

 

Noc Walpurgi

Biegi dziecięce i młodzieżowe 29.05.2016

Droga młodzieży, dzieci i Wy, Wróżki i Elfy!
Przypominamy Wam, że w dniu 29 maja 2016 na placu przy ul. Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się największa impreza biegowa w mieście! Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Biegi Uliczne Mazowiecka Piętnastka i Mazowiecka Piątka, w ramach których odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach, tj.: klasy I-II (450m), III-IV (450m), V-VI (820m), szkoły gimnazjalne (1650m) oraz bieg dla dedykowany przedszkolakom pod dumną nazwą Bieg Wróżek i Elfów (450m)!

W związku z faktem, że w tym roku mamy dla was przygotowany elektroniczny pomiar czasu, przyjmujemy zapisy jedynie internetowe! 
Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy zachęcamy waszych rodziców do wejścia na naszą stronę www.mosir.org.pl! Mamy czas do 26 maja 2016! 
Do wygrania dyplomy i cenne nagrody rzeczowe, natomiast dla każdego zawodnika, który pokona dystans - czeka pamiątkowy medal za udział! Ponadto dla najlepiej przebranych Przedszkolaków przewidujemy nagrody niespodzianki!
W programie imprezy mamy mnóstwo nieodpłatnych atrakcji! Eurobungee, dmuchane zjeżdżalnie, rowery wodne, ciuchcia i malowanie twarzy!  Wszystko to dla Was, byście mogli razem z nami celebrować Święto Biegaczy!

Kliknij by się zapisać już teraz! 
http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/205/biegi-dzieciece-i-mlodziezowe-towarzyszace-ogolnopolskim-biegom-ulicznym.html

 

Zasłużeni dla Miasta Mińsk Mazowiecki - Jan Himilsbach

Uchwałą Nr XVI.164.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki nadała tytuły Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

Regularnie będziemy publikować krótkie rysy o każdej osobie i instytucji uhonorowanej powyższymi tytułami. Dzisiaj kilka zdań o Janie Himilsbachu, chociaż tej postaci nie trzeba szerzej przedstawiać, bo znana jest i mińszczanom i wszystkim miłośnikom polskiego kina.

Jan Himilsbach pośmiertnie otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

Urodził się w Mińsku Mazowieckim w 1931 roku. Tego, że stąd pochodzi, nie zaparł się nigdy, a co więcej, podkreślał to z dumą. Na podstawie jego scenariuszy i opowiadań czołowi polscy reżyserzy kręcili filmy, czy spektakle teatralne: Jerzy Gruza, Andrzej Kondratiuk, Janusz Zaorski, Antoni Krauze. Członek Polskiego Związku Literatów, dyplomowany aktor. Wydał trzy tomy opowiadań: „Monidło”, „Przepychanka”, „Łzy sołtysa”. Zagrał w wielu filmach i serialach, jak „Rejs”, „Wniebowzięci”, „Filip z konopi”, „Jan Serce”, „Czterdziestolatek”, a wymyślane przez niego kwestie jako kultowe trafiły do język potocznego i są używane do dziś. Mińsk Mazowiecki żyje legendą artysty. Od 8 lat organizowany jest tu Festiwal jego imienia. Wydarzenie to odbija się echem w całej Polsce, promując miasto w telewizji, radiu i prasie.

fot. z arch. Małgorzaty Wiśniewskiej-Ruszczyk

Klub Kolarski V-MAX zaprasza

Relacja ze startów V-MAXU

Właśnie mija okrągły miesiąc kiedy kolarze szosowi w całym kraju zaczęli swoją rywalizację. Dla zawodników Kolarskiego Klubu V-MAX z Mińska Mazowieckiego ostatnie cztery weekendy oznaczały regularne starty w rozmaitych wyścigach w różnych zakątkach Polski. Najmłodsi podopieczni trenera Jacka Tomkiewicza zdobywali miejsca na podium w wyścigach MTB w Puławach i Jabłonnie gdzie imponująco wypadli Aleksandra Tylkowska i Mateusz Szczepański.

Nieco starsi koledzy i koleżanki z mińskiego klubu czyli 14-16 latkowie mimo młodego wieku mają już za sobą kilka sezonów startowych. Dzisiaj są już doświadczonymi zawodnikami i posiadaczami licencji kolarskich MWZKOL. Spośród tej młodzieży skupionej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji regularnie co tydzień największych powodów do dumy dostarcza nam Zuzia Sierhej i Kuba Soszka. Ta dwójka systematycznie zalicza najsilniej obsadzone wyścigi w kraju i wypada tam fantastycznie. Oboje stawali już wielokrotnie na podium a w zeszłym sezonie wygrali rankingi w challenge,u MWZKOL. Nic dziwnego że obecnie mierzą w najwyższe trofea i to im się dotychczas udaje.

Tradycyjnie jak co roku mińscy kibice kolarstwa spoglądają na poczynania "elity" V-MAXu czyli najsilniejszych zawodników kategorii 17-29 lat. Podobnie jak w latach poprzednich kolarze V-MAXu bez żadnych obaw stają do konfrontacji również z międzynarodowym peletonem zawodowym. Już samo ukończenie takiego wyścigu jest dużym osiągnięciem ale fakt obecności w pierwszej dwudziestce koszulki z herbem Mińska Mazowieckiego to już sensacja !!! Mateusz Mikulski i Krzysiek Kryczka wiedzą jak jeździć wyścigi gdzie średnia prędkość to 43 km/h. Tak właśnie było tydzień temu na międzynarodowych wyścigach w Raciążu i Baboszewie. Właściwie sezon 2016 dopiero się zaczął ale już widać że forma przychodzi w odpowiednim momencie. Potwierdzają to wydarzenia z ostatniej niedzieli 8.05.2016 r. w Mińsku Mazowieckim...

Wszystko zaczęło się w samo południe na placu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Wyszyńskiego 56. Od rana miejsca parkingowe zajmowały samochody z rejestracjami całej Polski a także Rosji i Ukrainy. Start honorowy wyznaczony na godzinę 12:00 był też momentem początku "VIII Rowerowej RekreAKCJI" z udziałem mieszkańców miasta - fanów jazdy na rowerze. Jak zawsze owa "rodzinna" przejażdżka miała wyjątkową oprawę bowiem w jednym peletonie zmieszali się kolarze wyczynowi i rodziny z dziećmi. Cała ta prawie 300-osobowa kolorowa masa pod sprawną eskortą policji przemieściła się w kierunku Królewca gdzie na linii startu ustawili się już wyłącznie kolarze, rozpoczynając swoje zmagania w ramach Pucharu Polski - Super Prestige.

Łatwo było  przewidzieć że przed własną publicznością miński Klub V-MAX chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Pewną presję na zawodnikach wywierał fakt, że rok wcześniej w ogólnopolskiej klasyfikacji generalnej "Super Prestge" całe podium w kategorii 17-29 lat -zajęli kolarze V-MAXu !!!

W niedzielę do pełnego szczęścia zabrakło naprawdę nie wiele...ale dwa trykoty na drugim i trzecim miejscu podium - to i tak świetny wynik. Wielkie słowa uznania dla Mateusza Mikulskiego i Krzysztofa Kryczki. Wygrał zawodnik "Legii 1928" - Kamil Lewandowski. Brawa i podziękowania za walkę dla wszystkich

mińskich kolarzy. To był piękny sportowy spektakl.

"...moi zawodnicy nie pierwszy raz pokazują, że potrafią i uwielbiają wygrywać. Szukają tylko najmocniejszych rywali, najtrudniejszych wyścigów. Konfrontacja ze słabszymi nie daje im już satysfakcji. Od początku wpajam im hasło - bij mistrza. Tędy prowadzi droga na szczyty..." J.Tomkiewicz - trener V-MAXu.

Całą niedzielną imprezę patronatem honorowym objął Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Janusz Antoni Piechoski a gościny kolarzom udzielił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Już za tydzień 14.05.2016 r.w sobotę - znów wielkie kolarskie święto. Szosowy peleton pojawi się na fantastycznych, urokliwych drogach w Mrozów.

Noc Muzeów w MZM

Podczas wernisażu wystawy Marka Chabrowskiego zostanie zaprezentowany wykład nt. dziejów akwareli przez gościa specjalnego Nocy Muzeów Panią Justynę Guzę (St. Kustosz Kolekcji, Gabinet Rycin i Rysunków, Muzeum Narodowe w Warszawie).

Turniej piłki siatkowej na piasku

W dniu 8 maja 2016 boiska do piłki plażowej przy ul. Sportowej 1 stały się areną zmagań dla zawodników startujących w Inauguracyjnym Turnieju Piłki Siatkowej Majówka na Piasku. W tegorocznej imprezie w kategorii open mężczyzn wzięło udział 16 drużyn z regionu, tj. z Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa, Halinowa, Kałuszyna, Siedlec, Sulejówka, Mrozów oraz Mińska Mazowieckiego i okolic.

Po wyczerpującej, osiomiogodzinnej rywalizacji w pełnym słońcu i przy niesprzyjającym wietrze pierwszą lokatę zajęła drużyna pod przewrotną nazwą „Amatorka” w składzie Marcin Kuźniarski i Mateusz Ogrodniczuk, druga lokata należała do Łukasza Drzewieckiego i Patryka Laskowskiego – „Wiskitki”, natomiast trzecie miejsce wywalczyli sobie „XYZ” Przemysław Ulejczyk i Michał Szuba. Zawodnicy z podium otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe, zaś najlepsza drużyna dodatkowo puchary za zwycięstwo. Ponadto pracownicy MOSiR przygotowali dla wszystkich zawodników wodę oraz grilla, by ci mogli w milej atmosferze odpocząć od intensywnego wysiłku.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za wspaniale widowisko sportowe, zaś Panu Jackowi Rudzkiemu i Jackowi Mrozikowi za nieocenioną pomoc przy organizacji zawodów. Jednocześnie zapraszamy na kolejne turnieje siatkarskie, które odbędą się w okresie wakacyjnym! Do zobaczenia!

Uwaga! Przypominamy, iż w dniu 21 maja odbędzie się turniej dedykowany kategorii kobiet oraz szkołom gimnazjalnym – zarówno dziewczętom jak i chłopcom! Zapraszamy!

Koleje Mazowieckie na Noc Muzeów 2016

Koleje Mazowieckie, jak co roku, włączają się w obchody Nocy Muzeów. Każdego zainteresowanego tematyką kolejową zapraszamy do odwiedzenia stoiska przewoźnika, przy którym będzie można m.in. zwiedzić pojazdy kolejowe oraz porozmawiać z kolejarzami o tajnikach ich pracy.

Zwiedzający, nocą z 14 na 15 maja 2016 r., w Stacji Muzeum (d. Muzeum Kolejnictwa) będą mogli obejrzeć dwa szynobusy spalinowe: VT627 oraz SA135, a w nich zobaczyć kabinę maszynisty
oraz porozmawiać z obsługą pociągu o codziennej pracy na kolei.

Tej nocy uczestnicy Nocy Muzeów będą jeździć pociągami Kolei Mazowieckich za darmo. Nieodpłatne przejazdy będą obowiązywały od 14 maja 2016 r. od godz. 17.00 do 15 maja 2016 r. do godz. 1.00. Przejazd powrotny będzie odbywał się nieodpłatnie na podstawie zakupionego wcześniej
i wykorzystanego biletu na przejazd „tam” ostemplowanego pieczątką „Nocy Muzeów”.
Pieczątki będą znajdować się w Biurze Organizatora, przy pl. Defilad oraz w Stacji Muzeum
przy ul. Towarowej 3. 

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska, Rzecznik Prasowy „Kolei Mazowieckich – KM”

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl

tel. 22 47 37 551, kom. 661 929 207

Miejski Targ Śniadaniowy

Dzień Otwarty Stacji Uzdatniania Wody

W sobotę, 21 maja br., w godz. 10.00 -14.00 zapraszamy mieszkańców Mińska Mazowieckiego na dzień otwarty Stacji Uzdatniania Wody nr 1 przy ul. Józefa Mireckiego 20. Wszyscy zainteresowani będą mieli okazję zwiedzić halę filtrów z przewodnikiem oraz poznać zasady jej funkcjonowania w procesie uzdatniania wody. Ponadto każdy chętny będzie mógł wziąć udział w konkursie wiedzy o spółce, w którym trzy zestawy nagród ufundowało PWiK . Wszyscy spragnieni będą mogli skosztować wody ze specjalnego dystrybutora, usytuowanego w biurze obsługi klienta.

Nowa Stacja nr 1 w Mińsku Mazowieckim została zainaugurowana 15 marca br., na dwa tygodnie przed terminem, po niemal półtorarocznej budowie.  Zrealizowanie budowy nowej SUW nr 1 zapewniło właściwą efektywność procesu uzdatniania i podawania wody do sieci wodociągowej mieszkańcom. Wydajność stacji wzrosła trzykrotnie z 40 m3/h do 120 m3/h.  Budowa SUW pozwoliła na dostarczenie do sieci większej ilości wody spełniającej wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 13 listopada 2015r.

Serdecznie zapraszamy!

 

"Niezapomniany Joe Cocker"

Mazovia Mińsk Mazowiecki - Bug Wyszków

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Były życzenia i gratulacje, inspirujące przemówienia i konstruktywne rozmowy o przyszłości bibliotek i ich roli we współczesnym świecie – tak wspominamy tegoroczny Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji 6 maja, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste spotkanie. Licznie zgromadzeni bibliotekarze przyjęli życzenia od wspaniałych gości: Dr Michała Strąka – Dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Głównej Biblioteki Województwa Mazowieckiego, Jadwigi Frelak – Sekretarza Miasta Mińsk Mazowiecki, Emilii Piotrkowicz – Naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa, Małgorzaty Sulewskiej - przedstawiciela Miejskiego Domu Kultury oraz Kierownika Filii w Mińsku Mazowieckim Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach. 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek to czas podsumowań i wyróżnień dla tych, których praca w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju czytelnictwa i promocji bibliotek. W tym roku Odznakę Honorową SBP przyznało Elżbiecie Sieradzińskiej – Dyrektorowi MBP Mińsk Mazowiecki. Natomiast listy gratulacyjne Zarządu Głównego SBP otrzymała Anna Kołowska – kierownik Oddziału dla Dzieci oraz Waldemar Piekarski – pracownik Czytelni MBP w Mińsku Mazowieckim.

Zarząd Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał także nagrody jubileuszowe, które wręczyły Agnieszka Wielgo – Sekretarz Koła SBP i Karolina Wieczorek – skarbnik Koła SBP. W tym roku z okazji 25 – lecia pracy wyróżniono Janinę Frelek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy, Katarzynę Parol – Kierownika Filii Bibliotecznej w Wiśniewie oraz Małgorzatę Dróżdż z Filii nr 2 MBP w Mińsku Mazowieckim. Ponadto za 35 – lecie pracy nagrodę otrzymała Anna Cudna - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.  

Zgodnie z tradycją, bibliotekarze złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą pierwszą księgarnię i czytelnię w Mińsku Mazowieckim, prowadzoną przez Zuzannę Małyszczycką, Kornelię Skrodzką, Leokadię Magdalenę Lipską i Marię Donner.

 

Uroczystość uświetnił występ uczniów ze szkoły muzycznej Janusza Sadocha.

 

 

Organizacja ruchu w dniu 29 maja

Talentomania 2016

III Gala „Alei Gwiazd Literatury”

Jak co roku, w ostatnią sobotę maja, w bibliotecznej „Alei Gwiazd Literatury” przybędzie kolejna „Gwiazda”. To niecodzienne wydarzenie, promujące czytelnictwo i kulturę, stale przyciąga do naszego miasta wybitnych twórców literatury i miłośników książki.   

28 maja trzecią „Gwiazdę” w „Alei Gwiazd Literatury” odsłoni znakomity prozaik, dramaturg, eseista, publicysta i wydawca – Andrzej Stasiuk. Postać doceniona przez czytelników i krytyków literackich na całym świecie. Jego książki są tłumaczone na niemal wszystkie europejskie języki, również na koreański. Jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród, w tym Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Literackiej „Nike”, Nagrody Literackiej Gdynia, Międzynarodowej Nagrody Literackiej „Vilenica 2008” oraz „Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011” w dziedzinie literatura. Spod pióra Andrzeja Stasiuka wyszły między innymi: „Mury Hebronu”, „Biały Kruk”, „Dziewięć”, „Zima”, „Dziennik pisany później”, „Fado”, czy „Jadąc do Babadag”.   

III Galę „Alei Gwiazd Literatury” uświetni koncert zespołu „Kapela ze Wsi Warszawa”. Repertuar zespołu tworzą awangardowe interpretacje muzyki tradycyjnej szeroko pojętego terenu Mazowsza. Choć w instrumentarium kapeli słyszymy tradycyjne instrumenty - skrzypce, cymbały, baraban, bęben obręczowy - brzmią one wyjątkowo nowocześnie. Ich album „Święto Słońca” otrzymał nagrodę Fryderyk 2016 w kategorii „Album Roku Muzyka Korzeni (w tym blues, folk, country, muzyka świata, reggae)”. Zespół koncertuje na całym świecie! Dotychczas muzycy odwiedzili już ponad 30 krajów, na 4 kontynentach.

Podczas uroczystości zostanie rozstrzygnięty konkurs „Gwiazda Literatury 2016”, którego przedmiotem jest napisanie listu do Andrzeja Stasiuka, przedstawiającego własne reflekcje na temat relacji człowiek – zwierzę.

Galę poprowadzi Remigiusz Grzela – znany dramaturg i prozaik. 

Tegoroczna uroczystość odbędzie się pod patronatem: Marcina Jakubowskiego Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, „Radia dla Ciebie”, serwisu internetowego „Lustro Biblioteki”, Tygodnika „Strefa Mińsk” oraz portalu internetowego „Wirtualny Mińsk Mazowiecki”.

Dziękujemy za wsparcie sponsorom: Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Wyszkowie, Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim, Bankowi Spółdzielczemu w Mińsku Mazowieckim oraz Euro – School Szkole Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim.

Gala rozpocznie się o godz. 21:00. Zapraszamy wszystkich miłośników książki i muzyki na ten niezwykły wieczór!

Koncert Wiosenny w Klubie ŻW

81. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 1928r. z okazji 10. rocznicy odrodzenia Państwa Polskiego tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mińsk Mazowiecki nadano Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

W czwartek, 12 maja, minęła 81. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Burmistrz Marcin Jakubowski w imieniu mieszkańców Mińska Mazowieckiego złożył upamiętniającą  Marszałka wiązankę na sarkofagu w podziemiach Katedry na Wawelu w Krakowie.

W Mińsku Mazowieckim stacjonował ulubiony przez Marszałka 7. Pułk Ułanów Lubelskich, odznaczony przez niego Krzyżem Virtuti Militari. Włączyło to tym samym jednostkę do czołowej grupy pięciu najlepszych pułków kawalerii polskiej. W okresie międzywojennym pułk opiekował się klaczą Marszałka – Kasztanką, co traktowano jako szczególne wyróżnienie. Na terenie dawnych koszar ułańskich, a obecnie jednostek Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, znajduje się głaz upamiętniający złożenie w tym miejscu szczątków Kasztanki.

DNI MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Mińska Grupa Rowerowa na Tour de Warsaw Prolog

W minioną sobotę 14 maja, drużyna Mińskiej Grupy Rowerowej ponownie stanęła na starcie Tour de Warsaw czyli rowerowej pętli dookoła Warszawy. Prawie 210 km dało w kość siedmioosobowej drużynie w składzie: Kamil Ryś, Patryk Wawryszuk, Kamil Bodziony, Piotr Adamiec, Tomasz Mika, Michał Bartnicki oraz Krzysztof Arcimowicz. Nieoceniona okazała się pomoc wozu technicznego z Rafałem i Martą.

Małą tradycją stają się trudne warunki pogodowe z jakimi muszą mierzyć się zawodnicy podczas otwierającego rok Prologu. Niska temperatura i kilka godzin jazdy w deszczu studziła zapędy nawet najbardziej doświadczonych zawodników.

Każda kolejna edycja to dla nas sporo doświadczenia. Tour de Warsaw to wyścig drużynowy, w którym niezależnie od trasy czy warunków musi dojechać minimum czterech zawodników. Jednak co już mogliśmy się przekonać, w przejechaniu nie przeszkodziły zarówno zeszłoroczne temperatury bliskie zeru i grad, wakacyjne upały, jak również ostatnie kilkugodzinne opady. To właśnie stanowi o sile drużyny, jedziemy razem niezależnie od tego co spotka nas na trasie – relacjonuje Kamil Bodziony

Tegoroczny wyścig to już czwarta edycja w której staruje drużyna MGR stając się jedną z pewniaków pojawiających się na starcie. Ostatecznie drużyna zakończyła zmagania na szóstym miejscu.

MGR

 

Lato w mieście z EBU

Dofinansowanie innowacyjnych przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”; poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie przedsięwzięć  dotyczących uczestniczenia przez nich w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji (programy realizowane w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i ogłoszone na stronie internetowej www.mr.gov.pl przed dniem 16 maja 2016 r.), w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Nabór będzie prowadzony w dniach od 24.06.2016 do 05.08.2016.

Szczegóły dostępne są na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r

 

Rajd Pojazdów Zabytkowych

Mistrzostwa w Sztukach Walki

Gimnazjaliści studentami

Uczniowie papieskiego gimnazjum zasiedli w ławach auli  Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach , by uczestniczyć w czterogodzinnych warsztatach matematyczno-informatycznych.

We wtorek 17 maja uczniowie klas matematyczno-informatycznych: 1f i 2d wraz z wychowawcami i nauczycielkami matematyki - Agnieszką Krasuską i  Magdaleną Wojciechowską-Rysiawą wzięli udział w zajęciach uniwersyteckich prowadzonych przez studentów.

W pierwszej części warsztatów uczniowie przekonali się, że matematyka jest wszędzie. Dowiedzieli się, czym jest złoty podział. Mieli okazję samodzielnie wykonać konstrukcję złotej spirali na obrazie Leonarda da Vinci i zdjęciu galaktyki. W drugiej części warsztatu matematycznego poznali pewne własności liczb, dowiedzieli się, czym są liczby doskonałe i liczby wampirze,  a także za rozwiązanie jakich hipotez matematycznych mogą stać się szczęśliwymi posiadaczami 1miliona dolarów.

Warsztaty informatyczne obejmowały programowanie w języku C++ oraz zajęcia z grafiki komputerowej. Uczniowie wykonali program, który pozwalał na obliczanie objętości różnych brył oraz zaprojektowali loyout na  twitcha/hitbox.tv w programie graficznym GIMP.

Nie obyło się bez miłych niespodzianek. Zarówno w części informatycznej, jak i matematycznej uczniowie brali udział w konkursach dotyczących treści poznanych na warsztatach. Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody.

Nauczyciele papieskiego gimnazjum są niezwykle wdzięczni członkom KNSM Graf oraz KNI Genbit siedleckiego uniwersytetu, w szczególności ich przewodniczącym:  Paulinie Czubaj i Bartoszowi Talmie za zorganizowanie bardzo interesujących i pouczających warsztatów dla uczniów.

Magdalena Wojciechowska-Rysiawa

 

Bieganie. Kobieca strona mocy.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Anną Pawłowską-Pojawą, autorką książki „Bieganie. Kobieca strona mocy”. Spotkanie odbędzie się 24 maja 2016 roku o godz. 18.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Piłsudskiego 1a.

Anna Pawłowska-Pojawa to biegaczka amatorka, blogerka (prowadzi blog „Ania biega”), autorka artykułów o bieganiu publikowanych w tygodniku „Wprost” i serwisie MagazynBieganie.pl. Swoją przygodę z bieganiem zaczęła w 2006 roku. Do tej pory zaliczyła 267 startów w zawodach, w tym 27 półmaratonów i 20 maratonów w kraju i za granicą. W 2014 r. wygrała I Kielecki Bieg Górski (23 km), a w 2013 r. zajęła pierwsze miejsce w Biegu Wedla na dystansie 5,4 km. W latach 2008–2014 regularnie stawała na podium Pucharu Maratonu Warszawskiego, kilkukrotnie zdobywała również laury w Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Półmaratonie i Maratonie (Mistrzyni Polski Dziennikarzy z Wiązowny 2015). W 2013 w Barcelonie ustanowiła swój osobisty rekord w maratonie (3:27:41).

Książka Anny Pawłowskiej-Pojawy to poradnik nie tylko dla kobiet i nie tylko dla osób rozpoczynających przygodę z bieganiem. Również pasjonaci tego sportu znajdą ciekawe informacje dotyczące historii kobiecego biegania, fizjologii i motywacji. Praktyczne wskazówki i przystępny język to kolejne zalety tej publikacji.

Zapraszamy na spotkanie zarówno doświadczonych biegaczy, jak i debiutantów, którzy pierwsze starty mają jeszcze przed sobą. Będzie to okazja do inspirującej wymiany doświadczeń oraz dawka pozytywnej energii i motywacji. Podczas spotkania będzie można nabyć książkę w atrakcyjnej cenie z autografem Anny Pawłowskiej-Pojawy.

 

Serdecznie zapraszamy!

Termin: 24 maja (wtorek), godz. 18.30

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 1a)

Organizatorzy:

Mazowiecki Dom Medialny Dzwon sp. z o.o.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim

 

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zachęcają do udziału w spotkaniu informacyjnym „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych". Tym razem zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy są zainteresowani składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Programów Krajowych oraz chcieliby uporządkować informacje w tym zakresie. Podczas spotkań, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Spotkania informacyjne mają charakter ogólny i odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 10:00-13:15, w sześciu największych mazowieckich miastach tj.: Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ostrołęce. Analogiczne spotkania prowadzone się również przez inne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/spotkanie-informacyjne-dotyczace-funduszy-europejskich-na-lata-2014-2020-sroda-z-funduszami-dla-organizacji-pozarzadowych.html

Spotkanie z "Dziekanem" w bibliotece

Przed nami Euro 2016! W związku z tym 6 czerwca, o godz. 10:00 biblioteka zaprasza na spotkanie z jednym z najlepszych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy w historii polskiego futbolu – Dariuszem Dziekanowskim. Niedawno została wydana jego autobiografia „Dziekan”, napisana wspólnie z Arkadiuszem Nakoniecznikiem. Książka jest wskazówką                      i zarazem przestrogą dla młodych piłkarzy, jakich błędów unikać, aby osiągnąć sportowy sukces. Na ten interesujący wieczór zapraszamy szczególnie uczniów klas sportowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wszystkich miłośników piłki nożnej. Podczas spotkania będzie można kupić książkę w promocyjnej cenie i zdobyć autograf piłkarza.

Uwaga! Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze zapisy w Czytelni. Tel. 25 740 51 04.
 

Finał III Przeglądu Mińskich Talentów - relacja video

Kontrole placów zabaw

Strażnicy miejscy z Mińska Mazowieckiego rozpoczęli kontrole placów i miejsc zabaw dla dzieci na terenie naszego miasta, a jest ich blisko 80. Przez najbliższe trzy tygodnie  każde z tych miejsc  ma odwiedzić i skontrolować  strażnik rejonowy, który zadba o to, by znajdujące się tam urządzenia były sprawne i nie zagrażały bezpieczeństwu najmłodszych.

Kontrola obejmie nie tylko miejskie place zabaw, ale również i te, które znajdują się na terenach będących w zarządzie np. administracji spółdzielni mieszkaniowych.  

Funkcjonariusze sprawdzą stan urządzeń zabawowych, zweryfikują czy są kompletne, sprawne i stabilne. Zwrócą uwagę na widoczne uszkodzenia, jak np. zerwany łańcuch, uszkodzone elementy drewniane, zniszczone siedziska, ślady korozji, złuszczająca się farba, wystające ostre elementy konstrukcji, odsłonięte fundamenty. Ocenie strażnika rejonowego poddany zostanie również stan ogrodzenia (wystające pręty, odstające elementy siatki, uszkodzone furtki), stan nawierzchni (śmieci, wystające płyty) i piaskownic (czystość piasku, spróchnienia części drewnianych). Zwrócona zostanie też uwaga na niestabilne lub nieopróżnione pojemniki na odpady, na umieszczoną w widocznym miejscu i czytelną tablicę informacyjną, na której powinny widnieć m.in. regulamin i dane zarządcy obiektu.

Strażnicy zwrócą ponadto szczególną uwagę na wyprowadzanie psów i innych zwierząt do piaskownic na terenie placów zabaw, stosowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz na osoby spożywające alkohol w miejscach zabaw dzieci.

oprac. na podst. inf. Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim

Salonik Prezydencki

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego zanieczyszczeń w powietrzu

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Mińsk Mazowiecki, 19 maja 2016 roku

 

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 25 maja do 3 czerwca 2016 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w §1. Uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

 

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się
  w dniu 2 czerwca 2016r. (czwartek) o godzinie 1100, w sali konferencyjnej nr 6 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania opinii na piśmie;
 3. zgłaszania opinii drogą elektroniczną.

 

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 4 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Wnioski i propozycje do projektu uchwały wyrażone w opiniach należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 2 czerwca 2016 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alicja.cichon@umminskmaz.pl

Zasłużeni dla Miasta Mińsk Mazowiecki - Feliks Rawski

Uchwałą Nr XVI.164.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki nadała tytuły Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

Feliks Rawski pośmiertnie otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

Początki aktywności sportowej i społecznej Feliksa Rawskiego przypadły na pierwsze lata XX wieku, lata zaboru rosyjskiego. Wraz z innymi mińskimi kolarzami jako pierwsi propagowali ten sport w Mińsku Mazowieckim, wówczas Nowomińsku. Feliks Rawski to wielokrotny zdobywca najwyższych miejsc w wyścigach kolarskich m.in. Mistrz Jazdy Cyklowej Królestwa Polskiego na rok 1912, Wicemistrz wyścigu kolarskiego na 300 wiorst na Pierwszej Wszechrosyjskiej Olimpiadzie Sportowej w Kijowie w 1913 roku. Był inicjatorem i fundatorem pierwszego w naszym mieście toru kolarskiego wraz z boiskiem sportowym w 1913 roku we wsi Goździk (dzisiaj ul. Kościuszki). Zmarł w 1973 roku w wieku 87 lat i pochowany został na miejscowym cmentarzu. Od 7 lat w Mińsku Mazowieckim organizowane jest cieszące się dużym zainteresowaniem  Kolarskie Kryterium Uliczne im. Feliksa Rawskiego.

na zdjęciu: Feliks Rawski, 1912 rok, (skan) zdjęcie jest własnością Zdzisławy Kossakowskiej-Ziarnik

XXI Mazowiecka Piętnastka

Kolejna edycja akcji Kręć Kilometry przed nami!

Mińsk Mazowiecki ponownie walczy w starciu z miastami z całej Polski na najbardziej rowerowe miasto. Konkurencja coraz mocniejsza, więc zapraszamy wszystkich do wspólnego kręcenia.

Wystarczą cztery kroki, aby pomóc:

1. Zakładamy konto na stronie:
http://kreckilometry.pl/

2. Instalujemy aplikację (Android lub iPhone)
https://play.google.com/store/apps/details…

https://itunes.apple.com/pl/app/krec-kilometry/id666842836…

3. Logujemy się w aplikacji danymi z założonego konta (najwygodniej jest logować się przez FB)

4. Odpalamy aplikację, wsiadamy na rower i zdobywamy kolejne kilometry do wspólnej puli! ;)

Czy można używać innej aplikacji?

Oczywiście, kompatybilne są również inne aplikacje zapisującą ślad GPS np. Endomondo czy Strava. Konieczne jednak jest założenie konta na stronie, aby móc eksportować ślad. Pamiętajcie, aby wybrać Mińsk Mazowiecki.

Nie pozostaje nic innego, jak ruszyć na rowerową wycieczkę ;)

Mińskie Talenty

Za nami finał III Przeglądu Mińskich Talentów TALENTOMANIA, którego organizatorem było Gimnazjum Miejskie nr 2 i Urząd Miasta. Autorką talentowego zamieszania była Anna Lubieniecka nauczycielka języka polskiego zainspirowana do realizacji tego wyjątkowego wydarzenia przez burmistrza miasta Marcina Jakubowskiego. Wsparciem i opieką objął  również  projekt dyrektor GM2 Grzegorz Wyszogrodzki.  Przed publicznością i jurorami na scenie w nowoczesnej sali sportowo-widowiskowej 17 maja wystąpiła wspaniała trzynastka wybitnie utalentowanych gimnazjalistów.

12  maja w Gimnazjum Miejskim nr 2 odbył się przegląd wszystkich talentów, które zostały zgłoszone ze wszystkich mińskich gimnazjów.  

Jednak gala finałowa przyniosła niezapomniane wrażenia. W jury zasiedli ludzie otwarci na młodość, pełni pozytywnej energii, szukający talentów i osobowości. Burmistrz Marcin Jakubowski, muzykalny matematyk Dariusz Kulma, wszechstronnie utalentowana Aneta Senktas, tancerz i choreograf Jakub Chocholski, a także gość specjalny, aktor Tomasz Karolak.   

Prezentacje konkursowe rozpoczęła delikatnymi dźwiękami pianina Magdalena Nogańka. Następnie swoje wokalne i aktorskie umiejętności pokazała Ada Woźniewicz. Anna Zybała wyginała ciało w taneczno – gimnastycznych akrobacjach. Z kolei Natalia Polkowska zaprezentowała swoje zdjęcia, a także zaprosiła do obejrzenia swojego filmu. W świat muzyki i dźwięków przeniosła nas Paulina Mogielska. Taneczne show Piotra Zyglarskiego i Weroniki Lato dopełniło kunsztu artyzmu naszych gimnazjalistów. W świat swojej artystycznej przygody przeniosła nas Marta Obłoza. Rafał zapadka udowodnił, ze świat w dźwiękach gitary jest zaklęty, a Kacper Sarna zaprezentował się w tańcu jazzowym. Na zakończenie wystąpiło teatralne trio: Maria Piątkowska, Maja Sysiak i Michalina Smoleńska.

W trakcie obrad jury publiczność mogła zobaczyć popisy utalentowanych młodych ludzi. Zespół taneczny ze Studium La Flaca uświetnił Talentomanię, a także zaśpiewała Anna Karczmarczyk – laureatka I Przeglądu Mińskich Talentów. 

Zwycięzcami III Przeglądu Mińskich Talentów zostali: Piotr Zyglarski, który otrzymał nagrodę w wysokości 1000zł, Natalia Polkowska i Marta Obłoza, dla których burmistrz miasta ufundował tygodniowe letnie warsztaty artystyczne u Agaty Steczkowskiej. Wyróżnieni gimnazjaliści: Paulina Mogielska, Rafał Zapadka, Kacper Sarna i Magdalena Nogańska otrzymali nagrody rzeczowe, ipada, słuchawki, odtwarzacze mp3 dzięki uprzejmości firmy Elitmat. Finansowo wsparł imprezę również Tomasz Paudyna Dyrektor Studium Języków Obcych 

To było niezapomniane spotkanie z utalentowanymi młodymi ludźmi, o których na pewno usłyszymy jeszcze nie raz. Młodość z talentem  królowała na scenie.

                                                                                                                 

Majowy piknik z Salezjanami

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Mińsk Mazowiecki, 20 maja 2016 roku

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 20 maja do 3 czerwca 2016 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            Celem konsultacji jest uzyskanie opinii oraz ewentualnych uwag i propozycji zmian projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

            W ramach konsultacji dobędzie się otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 1200, w sali konferencyjnej nr 6 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1. Dodatkowo na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki i w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 4) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, w okresie przewidzianym na przeprowadzenie konsultacji dostępny jest projekt uchwały. 

            Opinie, uwagi i propozycje zmian do konsultowanego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 10 czerwca 2016 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkrpa@umminskmaz.pl. Formularz konsultacyjny dostępny jest na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki i w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 4) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. 

Zasłużeni dla Miasta Mińsk Mazowiecki - Krzysztof Roguski

Uchwałą Nr XVI.164.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki nadała tytuły Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

Krzysztof Roguski otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

Mińszczanin od kilku pokoleń. Od 1987 roku Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”. Ściśle współpracując z miastem przyczynił się m.in. do budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych, jak korty tenisowe przy ul. Wyszyńskiego, czy boisko wielofunkcyjne na osiedlu „Targówka” oraz budowy wielu miejsc parkingowych. Angażuje się również w organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji w klubie osiedlowym spółdzielni. Od wielu lat promuje Mińsk Mazowiecki, startując w rozgrywkach brydżowych w barwach MKS Mazovia. W latach 1994 – 2002 był radnym Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Wieloletni działacz ogniska TKKF Albatros. Za swoje zaangażowanie w pracy zawodowej i działalności społecznej wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi oraz medalami i odznaczeniami resortowymi.

Zasłużeni dla Miasta Mińsk Mazowiecki - Antoni Tułodziecki

Uchwałą Nr XVI.164.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki nadała tytuły Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

Antoni Tułodziecki otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Mińsku Mazowieckim. Realizator wielu kluczowych inwestycji drogowych nie tylko na Mazowszu. W Mińsku Mazowieckim stale dba o usprawnienie układu komunikacyjnego. Wśród jego pomysłów wymienić można chociażby układy równoległe do ulic Warszawskiej, Wyszyńskiego, Warszawskie Przedmieście, Chełmońskiego i Budowlanej, wprowadzanie i udoskonalanie organizacji ruchu na miejskich ulicach poprzez projektowanie i budowanie bezpiecznych wyniesionych przejść dla pieszych, czy skrzyżowań. Jego pomysłom zawdzięczamy wiele nowych i dogodnych miejsc parkingowych. Jedną z jego własnych koncepcji jest m.in. połączenie ulic Szpitalnej i Limanowskiego, czy projekt i wykonanie skweru Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. W 2015 roku za współpracę przy projekcie i wykonanie ulicy Bulwarnej otrzymał nagrodę Fundacji Wszechnicy Budowlanej Tubądzin.

Zasłużeni dla Miasta Mińsk Mazowiecki - Klub Dawnych Motocykli "MAGNET"

Uchwałą Nr XVI.164.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki nadała tytuły Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

Klub Dawnych Motocykli "MAGNET" otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

Jako pełnoprawne stowarzyszenie Klub Dawnych Motocykli „Magnet” funkcjonuje od 1997 roku. Obecnie zrzesza 52 sympatyków dawnej motoryzacji, którzy już 20 lat bezinteresownie i społecznie ratują od zniszczenia zabytkowe motocykle, zdobywając przy tym uznanie polskiego środowiska ekspertów. Ich prace restauratorskie wielokrotnie prezentowano na łamach prasy fachowej oraz w telewizyjnych programach motoryzacyjnych. Klub „Magnet” od lat organizuje cykliczne rajdy i zloty dawnych pojazdów. Mazowiecki Rajd Weteranów Szos od 20 lat ściąga do Mińska Mazowieckiego motocyklistów z całej Polski. Od 5 lat dużym powodzeniem cieszy się jesienny zlot Pojazdów Zabytkowych „Warkot”.

I Miński Dzień Seniora

15 maja 2016 r. był dla członków Stowarzyszenia "Radość Trzeciego Wieku" dniem szczególnym, ponieważ zorganizowano I Miński Dzień Seniora.

Głównym założeniem imprezy było zapoznanie uczestników z akcją PUDEŁKO ŻYCIA.  Urozmaiceniem imprezy były występy wokalne i taneczne słuchaczy Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, których wspierali instruktorzy: Agnieszka Sawka i Stanisław Woźnica.

PUDEŁKO ŻYCIA  ma ułatwić służbom ratowniczym zdobycie podstawowych informacji o chorym, gdy ten jest np. nieprzytomny podczas interwencji pogotowia. Jest ono oznakowane specjalną nalepką, a w środku znajduje się wypełniona ankieta. Umieścić je można w dowolnym miejscu, które również będzie oznaczone tą samą naklejką (np. w lodówce). Rozdano 200 pudełek, w czym pomogli pracownicy MOPS. Jest to na pewno kropla w morzu potrzeb, ale to akcja pilotażowa. W najbliższej przyszłości zakupiona będzie następna partia w takiej ilości, aby PUDEŁKO ŻYCIA trafiło do większości seniorów.

Niedziela obfitowała w wiele atrakcji. Pomiary ciśnienia i poziomu cukru we krwi przeprowadzone przez pracowników szpitala powiatowego to przebadanie ok. 160 osób.
Chętni mogli spróbować malarstwa pod kierunkiem słuchaczek MUTW: K. Makos i A. Dębowskiej.

Klub DREPTAK, pod czujnym okiem Aleksandry Wicik-Kowalczyk, zorganizował dla seniorów marsz Nordic Walking. Na trasę ruszyło ponad 30 osób.

Specjalną atrakcją był występ Zespołu Regionalnego  DĄBRÓWKA pod kierunkiem Bogusławy Bednarskiej. Zespół już 20 lat dostarcza pozytywnych emocji małym, dużym i starszym mieszkańcom naszego miasta.

Nieco inny klimat wprowadziła młodzież z klubu FIT&JOY, tańcząc ze wszystkimi zumbę. Okazuje się, że w każdym wieku można ją tańczyć, jeżeli tylko coś nam w duszy  gra.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg I Mińskiego Dnia Seniora, dyrekcji MDK,  licznym darczyńcom składam bardzo serdeczne podziękowania.

Wydarzenie patronatem honorowym objął Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski.

Prezes Zarządu - Jadwiga Maciejewska.

 

Konsultacje społeczne

Informacja Burmistrza Miasta

INFORMACJA

Zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2016 r. ustaliłem, a w dniu 17 maja 2016 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę gruntu oznaczoną numerem 3933/54, położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Nadrzecznej 10, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przewidzianą do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1 od dnia 17 maja 2016 r. do dnia 6 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Informacja Burmistrza Miasta

INFORMACJA

Zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2016 r. ustaliłem, a w dniu 17 maja 2016 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, położone w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej:

 • Nr Nr 3933/16 i 3933/17 o powierzchni łącznej 104 m2, objęte księgą wieczystą Nr SI1M/00019162/4,
 • Nr Nr 3933/18 i 3933/19 o powierzchni łącznej 106 m2, objęte księgą wieczystą Nr SI1M/00019163/1,
 • Nr Nr 3933/20 i 3933/21 o powierzchni łącznej 106 m2, objęte księgą wieczystą Nr SI1M/00015624/3,

przewidziane do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1 od dnia 17 maja 2016 r. do dnia 6 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Informacja Burmistrza Miasta

INFORMACJA

Zawiadamiam, że w dniu  12 maja 2016 r. ustaliłem, a  w dniu 17 maja 2016 r.  podałem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący miejskie działki gruntu:

-   Nr Nr 5322/11 i 5324/26 o łącznej powierzchni 3191 m2  położone w Mińsku Mazowieckim przy ul. dr. Jana Huberta,

-   Nr Nr 5322/12 i 5324/27 o łącznej powierzchni 1100 m2  położone w Mińsku Mazowieckim przy ul. dr. Jana Huberta,

przeznaczone do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1  na okres od dnia  17 maja  2016 r. do dnia  6 czerwca  2016 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki            

Informacja Burmistrza Miasta

INFORMACJA

Zawiadamiam, że w dniu  19 maja 2016 roku ustaliłem, a  20 maja 2016 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę gruntu  Nr 2416/56 o powierzchni  75 m2 położoną w Mińsku Mazowieckim w rejonie ulic Sędomierskiej i Warszawskiej, stanowiącą  własność  Miasta  Mińsk  Mazowiecki, przeznaczoną  do  sprzedaży w trybie bezprzetargowym na  poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości Nr  2416/23.

Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1  od dnia  20 maja  2016 r. do  9 czerwca  2016 roku.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Teatr Maska „Kolekcjonerzy wrażeń”

Teatr Maska

„Kolekcjonerzy wrażeń”

(Spektakl porusza kontrowersyjny problem tzw. DOPALACZY)


Dopalacze to narkotyki wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Najczęściej po te substancje psychoaktywne sięgają ludzie młodzi. Niekiedy są oni nieświadomi zagrożenia, jakie dopalacze niosą dla zdrowia i psychiki. Lista niepożądanych objawów, jakie mogą wywoływać jest bardzo długa. Właściwie nie ma narządu, którego nie mogą uszkodzić. Walka z dopalaczami to jak walka z wiatrakami, ponieważ ich skład chemiczny ulega ciągłej ewolucji. W związku z tym nie podlegają ustawie narkotykowej. A ponadto są tanie i łatwo dostępne.W tej sytuacji ważna jest profilaktyka, dzięki której młodzi ludzie będą dokonywać mądrych wyborów. W spektaklu pokazujemy jak może się skończyć nawet jednorazowa przygoda z dopalaczami. Wierzymy, że poruszy on młodzież i zmusi do refleksji.


Trójka beztroskich nastolatków: luzacki maturzysta Misiek, nieśmiała Róża i jej wierna przyjaciółka Iza, wspólnie postanawiają uczcić Walentynki. W celu rozluźnienia atmosfery decydują się na zażycie popularnych dopalaczy. Nie mając żadnej wiedzy na temat podejrzanych substancji faszerują się mieszanką zakupionych specyfików. Ta decyzja pociąga za sobą tragiczne skutki. Po całej nocy pełnej wrażeń, ginie pozostawione pod opieką trójki przyjaciół dziecko – kilkumiesięczna siostra Róży, jednak nikt nie pamięta, co się wydarzyło… Z pomocą psychologa policyjnego Róża, Misiek i Iza raz jeszcze przeżyją Walentynkową noc, stopniowo odkrywając przed widzami tajemnice własnego błędu.

                                                                                                                                                                                (materiały ze strony Teatru Maska)

Bilet wycieczkowy PKP na weekend

Szanowni Państwo,

przypominamy, że 27 maja 2016 r. podróżni mogą korzystać z oferty bilet wycieczkowy.

Bilet wycieczkowy to oferta, która obowiązuje w każdy piątek od godz. 18.00, w sobotę i niedzielę, jak również w każdy dzień ustawowo wolny od pracy do godz. 24.00 terminu ważności biletu. W związku z wydłużeniem obowiązywania oferty o 27 maja, bilet wycieczkowy będzie obowiązywał od 25 maja 2016 r. (środa) od godz. 18:00 do 29 maja 2016 r. (niedziela) do godz. 24:00.

Na podstawie biletu wycieczkowego będzie można korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 km. Termin ważności biletu wycieczkowego „tam” lub „tam i z powrotem” (bez względu na odległość) wynosi jeden dzień. Podróż musi być ukończona do godz. 24:00 terminu ważności biletu.

Pozdrawiam

Katarzyna Łukasik

Biuro Prasowe

Koleje Mazowieckie  

Puchar Polski Amatorskiego MMA

W sobotę, 15 maja, w Sochaczewie odbył się Puchar Polski Amatorskiego MMA, w którym udział wzięli zawodnicy Klubu Walki Grappler.

Nasz klub reprezentowali: Józek Wysocki, Kamil Ambroż, Daniel Rozenek startujący w formule MMA oraz Mariusz Wocial w formule BJJ NO GI .

Jako pierwsi zaprezentowali się Daniel Rozenek i Kamil Ambroż. Już w pierwszej rundzie dominowali w walce, prezentując swoje najlepsze umiejętności, ale chwila nieuwagi w kolejnych rundach kosztowała ich przegraną.

W kolejnej walce, tym razem w formule BJJ NO GI, Mariusz Wocial po wyrównanej walce na macie decyzją sędziów musiał uznać wyższość przeciwnika.

Jako ostatni swoje pojedynki stoczył Józek Wysocki, który w widowiskowy sposób wygrał dwie pierwsze walki przez poddanie swoich przeciwników ( trójkąt nogami i balacha ).

W walce o finał nasz zawodnik przegrał z kontuzją nosa, która również nie pozwoliła zawalczyć o brązowy medal. Ostatecznie Józek zajął 4. lokatę, udowadniając, że ma serce i wolę walki.

Podsumowując występ naszych początkujących Grapplerów, należy zaliczyć go na duży plus - na pewno zdobyli kolejne doświadczenia, które zaprocentują w przyszłych startach!

Wielkie brawa panowie!

KW Grappler

MKS Mazovia – Ożarowianka Ożarów Mazowiecka

Odjazdowy Bibliotekarz

Tradycyjnie w czerwcową niedzielę, zapraszamy bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek oraz rowerów na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz.

W tym roku jedziemy do miejscowości Sokóle. Zbieramy się 5 czerwca przed siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Piłsudskiego 1a od godziny 10.00.

Program rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz

(trasa wynosi 19 km):

10.00 - 11.00 obowiązkowa rejestracja uczestników Rajdu, gimnastyka

11.00 – start spod Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim (ulicami Piłsudskiego, Warszawska, Park Miejski, Budowlana, Jasna) przez gminne miejscowości: Karolinę (Zuzanny Małaszczyckiej), Wólkę Mińską (Mazowiecka), Dłużkę

| 9 km

11.40 – Borek Czarniński (tereny leśne), postój 10 min., dalej Leontyna, Mistów, Ludwinów

| 10 km

13.00 – meta przy Ośrodku Rekreacji Konnej, Sokóle 44 (rodzinny piknik).

Podczas pikniku będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Serdecznie dziękujemy sponsorom, którymi są: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Harcerze ZHP Mińsk Maz., Hydrotech, Nadleśnictwo Mińsk Maz., Przyjaciele kawy, Fansport, Fit&Joy, Mińska Grupa Rowerowa, Fundacja EBU

Zakończenie rajdu, powrót we własnym zakresie.

Pamiętajcie o pomarańczowych koszulkach! Nowi uczestnicy będą mogli otrzymać koszulki podczas rejestracji (do wyczerpania zapasów).

Zapraszamy na wspólną wycieczkę!

 

Noc Bibliotek

Pozor! (Uwaga!)

Co może poprawić humor? Czeski humor – z pewnością tak! Czytaliśmy „Ostatnią Arystokratkę” i „Arystokratkę w ukropie” a Wy nie? Boki można zrywać, może dlatego że autor nazywa się Boček. Przy okazji jest kasztelanem zamku, więc wie o czym pisze. Stworzył komiczną opowieść o powracającej z emigracji hrabiowskiej rodzinie Kostków, która to obejmuje po latach rodzinne włości. I się zaczyna… Niesforna służba, tabuny turystów, brak gotówki, nadmiar gęsiny i orzechówki, łazienka Himmlera oraz książę Schwarzenberg. Ci Czesi… Potrafią śmiać się ze wszystkiego!

Jeśli chcecie wpisać się w dobry nastrój – nic prostszego. Zapraszamy na Noc Bibliotek 4 czerwca 2016 r. Posłuchamy razem „Arystokratki w ukropie”  w niezrównanym wykonaniu Soni Bohosiewicz!

 Na shledanou! (Do zobaczenia!)

DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Akcja znakowania rowerów

1 czerwca w Klubie ŻW

Półfinały Mistrzostw Polski Młodzików w Koszykówce

PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW U-14 W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW, których organizatorem jest UKS PROBASKETUks Probasket Mińsk Mazowiecki w ramach obchodów 595-lecia nadania praw miejskich - 27-29 maja 2016 r. Zespół Szkół Miejskich nr 1 przy ul. Kopernika 9.

Harmonogram przedstawia się następująco:

27.05.2016 r. piątek:

16.00 MKK Pyra Poznań – UKS Regis Wieliczka
18.15 UKS PROBASKET Mińsk Mazowiecki – KS MOSiR Cieszyn

28.05.2016 r. sobota:

14.00 KS MOSiR Cieszyn - UKS Regis Wieliczka
16.15 MKK Pyra Poznań - UKS PROBASKET Mińsk Mazowiecki

29.05.2016 r. niedziela:

10.00 KS MOSiR Cieszyn – MKK Pyra Poznań
12.15 UKS Regis Wieliczka - UKS PROBASKET Mińsk Mazowiecki

Do FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI (TOP-8) awansują DWIE NAJLEPSZE DRUŻYNY.

Już teraz serdecznie zapraszamy do kibicowania naszej drużynie!

DZIEŃ DZIECKA z MDK

1 czerwca 2016 r. 

godz. 11:00-12:00
Wycieczka do Tajemniczej Krainy

godz. 12:00-12:30
Rodzinne kalambury

godz. 12:00-16:00
Warsztaty z druku na tkaninie

godz. 12:30-16:00
Indiańska wioska

godz. 15:00
Teatr z Przedszkola Funny Kids

Zabawy i animacje z wolontariuszami Fundacji EBU.
Ponadto w programie: szczudlarze, występ grupy hip hop, dmuchańce, kule, bungee... 

"Nie lubię Pana Panie Fellini"

Z CYKLU TEATRALNA SCENA KAMERALNA
NIE LUBIĘ PANA PANIE FELLINI

Jest to monodram o Giuliettcie Masinie, mojej ulubionej włoskiej aktorce, zdobywczyni dwóch Oskarów i - prywatnie - żony Federica Felliniego. Monodram jest kolejną produkcją naszego Teatru w walizce, którego jedynymi stałymi elementami są osoba bohaterki oraz walizka rekwizytów i kostiumów: tutaj - m.in. kapelusz FF, ręczny megafon, trąbka, buty do stepowania, bębenek Gelsominy i - oczywiście - czerwony nos klauna... Monodram rozpoczyna się pierwszym spotkaniem Giulietty i Federica, a kończy śmiercią obojga... i "zmartwychwstaniem" Giulietty. Po drodze - wędrujemy przez ich wspólne życie i kolejne plany filmowe: "La strada", "Noce Cabirii", "Ginger i Fred" - opisuje swój monodrat Małgorzata Bogdańska. 

Występuje: Małgorzata Bogdańska
Reżyseria: Marek Koterski

2 czerwca 2016 r. godz. 19:00
bilety 15 zł, MDK

Mińsk Mazowiecki wyróżniony w rankingu "Perły Samorządu 2016"

Mińsk Mazowiecki znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych miast do 100 tys. mieszkańców według prestiżowego rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Perły Samorządu 2016”.

Uroczysta gala odbyła się we wtorek, 24 maja, w warszawskim Teatrze Kamienica, a wyróżnienie dla naszego miasta odebrał burmistrz Marcin Jakubowski.

Zestawienie przygotowane przez GDP we współpracy z firmą Deloitte ma charakter przekrojowy. Oceniano m.in. sprawność strategiczną i operacyjną, wykorzystywanie potencjału społecznego oraz kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Przyznając tytuł „Perły Samorządu”, uwzględniano konkretne działania gmin i miast, które wpływają na rozwój społeczności lokalnej, czy zapewnienie godnych warunków życia.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 100 tys. mieszkańców, gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców. W skali ogólnopolskiej w kategoriach tych triumfowały kolejno: Gdańsk, Sopot, Aleksandrów Łódzki oraz Iława.

 

fot. Gazeta Prawna i serwis m. Kędzierzyn Koźle

 

Rajd rowerowy ulicami miasta

III Gala „Alei Gwiazd Literatury”

Ostatnia sobota maja zawsze jest niezwykła, bo właśnie tego dnia przed Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku Mazowieckim w „Alei Gwiazd Literatury” przybywa kolejna gwiazda. Bohaterem tegorocznej Gali był Andrzej Stasiuk - postać doceniana przez czytelników i krytyków literackich na całym świecie. Tego wieczoru licznie zgromadzona przed biblioteką publiczność, oczekiwała w napięciu na przybycie wyjątkowego gościa. Andrzej Stasiuk nie kazał na siebie długo czekać, punktualnie podjechał pod czerwony dywan terenowym samochodem, wpisując się tym samym w tradycje wydarzenia. Przypomnijmy, że w 2014 r. Julia Hartwig, na inaugurację Alei, przyjechała angielską limuzyną, a Janusz Głowacki w ubiegłym roku dojechał na Galę żółtą nowojorską taksówką.

Prowadzący Remigiusz Grzela, po powitaniu gości przez Elżbietę Sieradzińską – dyrektora MBP, wygłosił laudację poświęconą twórczości i życiu Andrzeja Stasiuka. Następnie zaprosił na scenę przedstawicielkę jury konkursu „Gwiazda Literatury 2016”, pisarkę Małgorzatę Gutowską – Adamczyk, która ogłosiła werdykt. Decyzją jurorów wyróżnienia otrzymały: Justyna Radomińska i Magdalena Bernat - Protaziuk. Drugie miejsce zajęła Renata Gryz, a pierwsze Kinga Sabak, która przeczytała swój list Andrzejowi Stasiukowi ze sceny.

Następnie Andrzej Stasiuk odebrał z rąk burmistrza Marcina Jakubowskiego statuetkę gwiazdy, a Elżbieta Sieradzińska wręczyła mu zbiór listów nadesłanych na konkurs.

W tym miejscu scenę oddano muzykom z zespołu „Kapela ze Wsi Warszawa”. Grupa otrzymała Fryderyka 2016 za album „Święto Słońca” w kategorii muzyka korzeni. Mieliśmy okazję wysłuchać nowoczesnych brzmień i awangardowych interpretacji tradycyjnych utworów z szeroko pojętego terenu Mazowsza.

Po występie kapeli odbył się kulminacyjny punkt wieczoru, jakim było odsłonięcie przez Andrzeja Stasiuka gwiazdy umieszczonej w chodniku przed biblioteką. A potem nastąpił czas autografów, pamiątkowych zdjęć i rozmów. 

Tegoroczna uroczystość odbyła się pod patronatem: Marcina Jakubowskiego Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, „Radia dla Ciebie”, serwisu internetowego „Lustro Biblioteki”, Tygodnika „Strefa Mińsk” oraz portalu internetowego „Wirtualny Mińsk Mazowiecki”.

Dziękujemy za wsparcie sponsorom: Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Wyszkowie, Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim, Bankowi Spółdzielczemu w Mińsku Mazowieckim, Euro – School Szkole Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim i restauracji Iwo Sushi w Mińsku Mazowieckim.

28 maja, w „Alei Gwiazd Literatury” przybyła trzecia gwiazda. Już dziś padają pytania, kto będzie bohaterem przyszłorocznej Gali? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać, ale możemy mieć pewność, że ta literacka aleja będzie się z biegiem lat rozrastać i wzbogać o kolejne wspaniałe nazwiska. 

Cantus Cordis - Chór Polonijny z Białorusi

CHÓR POLONIJNY Z MIŃSKA BIAŁORUSKIEGO CANTUS CORDIS


Z PANEM BOGIEM. Z MIŁOŚCIĄ. Z PRZYJACIÓŁMI.
 

Chór CANTUS CORDIS jest zespołem amatorskim, miesznym, czterogłosowym. Należy do niego 35 osób w wieku od 16 do 65 lat. To są osoby różnych zawodów.  W repertuarze chóru są pieśni religijne, patriotyczne, piosenki ludowe, biesiadne, rozrywkowe oraz utwory klasyczne. „CANTUS CORDIS” bierze udział w okolicznościowych imprezach kulturalnych i religijnych na Białorusi (w Pińsku, Baranowiczach, Mołodecznie, Mosarzu, Iszkołdziu, Dzierżyńsku, Uździe, Budsławiu oraz w Polsce: w Warszawie, Brodnicy, Aleksandrowie Kujawskim, Licheniu, na Jasnej Górze w Częstochowie, Zamościu, Lublinie, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim i tp.). Chór zajmuje się między innymi oprawą muzyczną niedzielnych Mszy Świętych w języku polskim w kościele pw. św. Szymona i św. Heleny w Mińsku.


3 czerwca 2016 r. godz. 19.00, KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY, ul. Bolesława Chrobrego 2

Dni Miasta Mińsk Mazowiecki cz I - fotorelacja

Bilety na „Słoneczny” i „Dragon” w promocyjnej cenie

Konkurs "Mój Dzień Dziecka nad wodą"

Międzykulturowy Dzień Dziecka w bibliotece

Kalicińscy od kuchni

Z CYKLU LITERATURA DLA WSZYSTKICH KALICIŃSCY OD KUCHNI PODRÓŻ PO KRAINIE SMAKÓW

Już 9.06 w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim odbędzie się spotkanie autorskie z rodzeństwem, Małgorzatą i Mirosławem Kalicińskimi. Podczas spotkania autorzy promować będą swoją najnowszą książkę „Kalicińscy od kuchni”. Nie zabraknie także rozmów o innych pozycjach literackich Pani Małgorzaty, w tym przeczytanej przez ponad pół miliona osób powieści „Dom nad rozlewiskiem”. 9 czerwca 2016 r. godz. 19.00, MDK

Dni Miasta Mińsk Mazowiecki - fotorelacja cz. II

"Są bitwy, na które nie pada pył zapomnienia"

"Są bitwy, na które nie pada pył zapomnienia. Bierze je na swoje skrzydła legenda i zanosi do narodowego pamiątek kościoła. Do nich należy właśnie bitwa o Monte Cassino."

gen. Władysław Anders

W 1945 r. na Monte Cassino otwarto Polski Cmentarz Wojenny, na którym spoczywają żołnierze 2. Korpusu Polskiego. W 1970 roku pochowano tam zmarłego w Londynie generała Andersa. W 2011 roku obok swego męża spoczęła kpt. Irena Anders. Obecnie na cmentarzu znajdują się 1052 imienne groby polskich żołnierzy. Na miejscu wiecznego spoczynku zdobywców Monte Cassino wyryto napis: "Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie".

Na zaproszenie Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr. hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta delegacja Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. Władysława Andersa wzięła udział w kilkudniowych uroczystych obchodach 72. rocznicy Bitwy o Monte Cassino.

17 maja 2016r. złożono kwiaty pod pierwszym pomnikiem 2 Korpusu Polskiego w Acquafondata.

18 maja 2016r. obchody rozpoczęto o godz. 10:00 na polskim cmentarzu na Monte Cassino uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka. W uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym na zboczach wzgórza wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką, córka generała Władysława Andersa i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, senator Anna Maria Anders, przedstawiciele Senatu i Sejmu RP, władz włoskich i przede wszystkim weterani walk. Najmłodsze pokolenie Polaków kultywujących historię i tradycje reprezentowały poczty sztandarowe z 46 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, które są członkami Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. Po południu oddano hołd i cześć poległym na włoskiej ziemi podczas spotkania przy pomniku z mieszkańcami San Vittore del Lazio.

19 maja 2016r. ostatnim punktem obchodów w Republice Włoskiej była uroczystość w Piedimonte San Germano przed pomnikiem 6. Pułku Pancernego "Dzieci Lwowskich".

W skład delegacji Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Mińsku Mazowieckim weszli Zuzanna Banasiewicz, Izabela Wiercioch, Mateusz Grudziński z klasy 3a oraz Jan Kudlak z klasy 2d pod opieką polonistek Hanny Wielgołaskiej i Iwony Dróżdż.


Iwona Dróżdż, wicedyrektor ZSM nr 1 Mińsk Mazowiecki, fot. z arch. szkoły

 

Ogólnopolskie Biegi Uliczne XXI Mazowiecka Piętnastka i II Mazowiecka Piątka

W dniu 29 maja 2016 na placu przy ul. Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim odbyło się wspaniałe widowisko sportowe, które jako Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mamy przyjemność organizować nieprzerwanie od 21 lat. Od kilku edycji w czynną organizację imprezy włączyli się również MKS Mazovia oraz MKB Dreptak. Ogólnopolskie Biegi Uliczne XXI Mazowiecka Piętnastka i II Mazowiecka Piątka to dwa atestowane dystanse, które w tym roku przyciągnęły na start kolejno 328 oraz 290 osób. Oba biegi, drugi rok z rzędu, zostały wpisane w szeroko zakrojoną inicjatywę Grand Prix Traktu Brzeskiego. Inicjator każdego z przedsięwzięć, czyli Gmina Wiązowna, Klub Biegacza Biała Biega, Yulo Run Team Siedlce, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce oraz MOSiR Mińsk Mazowiecki, proponuje udział w dwóch biegach, tj.  Półmaraton Wiązowski (5km, półmaraton), Rodzinny Piknik Biegowy Biała Biega (10 i 15km), Biegiem przez Platerów (10km), Bieg Siedleckiego Jacka (5km, półmaraton) oraz Ogólnopolskie Biegi Uliczne (5 i 15km). Podstawą klasyfikacji jest pokonanie czterech dystansów (5, 10, 15km oraz półmaratonu) w określonym przez organizatorów limicie czasowym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż medal zdobyty w każdym mieście tworzy z pozostałymi zintegrowaną całość, tj. trasę traktu brzeskiego.

W tegorocznej edycji Mazowieckiej Piętnastki i Mazowieckiej Piątki bardzo miło było nam gościć w Mińsku Mazowieckim zawodników z całego świata. Oprócz Polaków na starcie stanęli zawodnicy z Czech, Węgier, Ukrainy, Białorusi, Kenii, którzy pokazali jak walczyć w trudnych warunkach pogodowych - w niebywały upał i słońce. Od godziny 8.30 wszyscy zawodnicy mogli w biurze zawodów odbierać pakiety startowe, po czym po krótkiej rozgrzewce przeprowadzonej przez studio Fit and Joy na czele z energetyczną Eweliną Kaską Łobodowską, punktualnie o godzinie 10.30 biegacze usłyszeli wystrzał z pistoletu startowego, który padł z rąk Anny Jesień – wielokrotnej, brązowej medalistki Mistrzostw Europy i Świata! Jako pierwszy, dystans 5 km pokonał Wydiffe Biruot, a tuż za nim Jurii Kykhopen oraz Dmutro Dudovodiuk. Czwarte miejsce, a pierwsze wśród Polaków, zajął zawodnik GKS Wilga Garwolin Robert Głowala. Wśród kobiet triumfowała zawodniczka Otwock Miasto z Klimatem Ewa Jagielska, zaś na kolejnych lokatach uplasowały się Zita Kacser i Olesia Dudovodiuk.

Chwilę po pięciokilometrowym dystansie, nastąpiło długo wyczekiwane przez mieszkańców miasta wydarzenie, czyli II Miński Przejazd Rolkowy, którego organizatorem był Rolkowy Mińsk. W przejeździe wzięło udział około 200 rolkarzy, którzy zmagali się z jedną pętlą, czyli dystansem 5km. W bogatym programie niedzielnej imprezy, nie zabrakło również VI Biegu Krawaciarza, którego celem jest propagowanie i popularyzacja biegania przez wszystkich na codzień noszących bardziej zobowiązującą garderobę! Po udanym 450m dystansie wszyscy „odważni” otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa.

Niespełna moment przed godziną 12.00 wspólnie ze startującą bieg Lidią Chojecką do rywalizacji stanęli wszyscy piętnastkowicze, którzy rozgrzani przez fantastyczną instruktorkę z zaprzyjaźnionej firmy Pas a Pas rozpoczęli swoje zmagania z dystansem. Jak twierdzą sami zainteresowani była to świetnie przygotowana trasa, nie tylko dzięki uprzejmości służb mundurowych, które czuwały nad bezpieczeństwem uczestników, ale również dzięki uprzejmości mieszkańców miasta, którzy bardzo życzliwie chłodzili zawodników wszystkimi dostępnymi metodami! Po 46’14’’ na mecie pojawił się zwycięzca ostatnich kilku edycji biegów Sergii Okseniuk, tuż przed Biwot Wycliffe Kipkon i Anton Pototskyi, zaś wśród reprezentantów naszego kraju Maciej Badurek zajął 7 lokatę (52’12’’). Kategorię kobiet zwyciężyła Hellen Jepkosgei Kimutai, która wbiegła na metę przed Anną Szyszką oraz Natalija Yakimovich.

Po wyczerpującym wysiłku nastąpił najbardziej przyjemny czas. Czas uroczystych dekoracji, którym przewodzili przyjaciele naszego biegu. W tym roku na obu dystansach nagradzaliśmy w następujących kategoriach:

 • kobiety i mężczyźni: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 lat i powyżej,
 • niepełnosprawni (miejsca 1-4 ze szczególnym wyróżnieniem zawodników pokonujących trasę o kulach),
 • Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego,
 • najstarszy zawodnik i zawodniczka
 • oraz w przypadku Mazowieckiej Piętnastki Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego Służb Mundurowych o Puchar Komendanta OSŻW w Mińsku Mazowieckim.

Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii otrzymali puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową, natomiast zawodnicy z lokat 2-4 dyplomy i nagrody rzeczowe. W klasyfikacji Mistrzostw Mińska Mazowieckiego zawodnicy, którzy zajęli lokatę 1-6 otrzymali puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz nagrody specjalne od przyjaciół i sponsorów przedsięwzięcia.

Organizując tak szeroko skrojone przedsięwzięcie, jako organizatorzy nigdy nie zapominamy również o najmłodszych. Dlatego właśnie dla nich rokrocznie przygotowujemy biegi dziecięce i młodzieżowe w licznych kategoriach wiekowych. Warto dodać, iż w tym roku po raz pierwszy dzieci miały możliwość pokonywać swoje słabości przy elektronicznym pomiarze czasu. Najbardziej przyjemnym akcentem biegów najmłodszych, był oczywiście Bieg Przedszkolaka, który przyciągnął 33 wróżki i 45 elfów! Oprócz stricte sportowej rywalizacji postanowiliśmy wyróżnić również najpiękniej przebranych, którzy swoją charyzmą podbili serca wszystkich!

W specjalnie przygotowanym dla zawodników, kibiców i wszystkich mieszkańców miasta programie przygotowaliśmy również mnóstwo nieodpłatnych atrakcji i liczne konkursy z nagrodami, natomiast wszyscy fani muzyki na żywo mogli posłuchać zespołu KWIATY, który umilał czas obecnym. Serdecznie dziękujemy za wspaniałą zabawę i już dziś zapraszamy na kolejną edycję biegów! Do zobaczenia!

 

Dni Miasta Mińsk Mazowiecki - fotorelacja cz. III

„ RAZ NA LUDOWO” – Rodzinny Piknik Salezjański

Nadszedł maj, ciepłe słońce daje nam znać, że niedługo zawita do nas lato. Aura zachęca do wyjścia i spędzenia czasu wspólnie w plenerze. Niedzielny Piknik Rodzinny        w Szkołach Salezjańskich był do tego wspaniałą okazją. Rodzice, nauczyciele i uczniowie stanęli na wysokości zadania, aby to coroczne spotkanie było udane.

Rozpoczęliśmy 22 maja mszą świętą o godzinie 11:30 ku czci Wspomożycielki Wiernych, koncelebrowaną przez ks. Ryszarda Woźniaka oraz ks. Grzegorza Borysiaka. W szkołach salezjańskich jest to również Dzień Wdzięczności Mamom, więc dzieci wręczały im własnoręcznie zrobione kwiaty i uświetniły występami całe wydarzenie. Śpiewom i tańcom nie było końca.

Nasz młody zespół ludowy rozwija się i dzieli się z nami swymi umiejętnościami, we wspaniały sposób pokazując bogactwo i koloryt kultury regionu. Doskonałym dopełnieniem charakteru pikniku, który można śmiało nazwać „Na ludową nutę”, były stragany  wzbudzające zainteresowanie swoim różnorodnym, tradycyjnym wystrojem, jak też asortymentem, często wykonanym przez same dzieci lub rodziców. Mogliśmy skosztować swojskiego chleba z równie swojskim smalcem i ogórkiem, pierogów, pyz czy ciasta drożdżowego. Fantastyczną zabawą okazało się plecenie ze słomy chociażby kurek czy królików pod czujnym okiem specjalistek w tej dziedzinie.


Sala gimnastyczna okupowana była już od wczesnych godzin przez wszystkich, którzy chcieli spróbować swoich sił w mini golfie lub rozegrać niezapomnianą partię w jedną z wielu gier planszowych. Strażacy również nie mogli liczyć na chwilę oddechu, gdyż każde dziecko chciało się sprawdzić w rozstawionym przez nich torze przeszkód. Emocji dostarczyła loteria w której nagrodą główną był rower. Jak zawsze kółko techniczne i ich stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Swoje miejsce miała także akcja „uwolnij książkę”. Nie mogło zabraknąć stanowiska z malowaniem twarzy, w końcu co to za impreza bez księżniczki, pirata, motylka czy Spider-Mana.


Oczywiście towarzyszył nam grill, goszczący uczestników zabawy karkówką, kiełbaską oraz szaszłykiem. Pycha!!! Kawiarenka zapewniła coś do picia i słodkie ciasta. Nie zabrakło popcornu, waty cukrowej i gofrów – ale trzeba było odstać swoje w kolejce.


Zabawa była przednia, uczestnikom uśmiech z twarzy nie schodził. To była udana niedziela w dobrym towarzystwie.
 
Edyta Abramowska

Zawody Drużyn Ratowniczych

Kalendarium

«maj 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 29925
Mińsk Mazowiecki, miasto, mińsk, mazowiecki, mazowieckie, miński, mazowsze, mensko, moje miasto, himilsbach, ziemia mińska, historia mińska