Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 6 lipca 2020

Imieniny:

Dominiki, Łucji, Teresy

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Konsultacje dot. wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już 12 stycznia 2020. Zachęcamy do zapoznania się z programem.

Wspieramy!

 • Plakat-WOŚP-2020-7.01

Zapraszamy dzieci na zajęcia z łyżwarstwa

Stowarzyszenie Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza otrzymało z Ministerstwa Sportu dofinansowanie na Sporty Zimowe w 2020 roku. Miasto Mińsk Mazowiecki przystąpiło do partnerstwa przy realizacji przedmiotowego zadania. W okresie od 20 stycznia 2020 roku realizowane będą zajęcia z łyżwiarstwa (26 godzin), natomiast po zamknięciu lodowiska  realizowane będą alternatywne zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej. Zajęcia będą realizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:


Grupa 1 (klasy 1 - 3 szkoły podstawowej)
- wtorek  16.00 – 17.00
- piątek 15.30 – 16.30

Grupa 2 (klasy 4-5  szkoły podstawowej)
- wtorek  16.00 – 17.00
- piątek 15.30 – 16.30

Grupa 3 (klasy 6 – 7 szkoły podstawowej)
- poniedziałek 16.00 – 17.00
- czwartek 16.00 – 17.00

Grupa 4 (klasa 8  i pozostali chętni ze szkoły podstawowej)
- poniedziałek 16.00 – 17.00
-  czwartek 16.00 – 17.00

Zapraszamy dzieci, które mieszkają w Mińsku Mazowieckim. Udział w zajęciach jest możliwy gdy dziecko samodzielnie utrzymuje równowagę na lodzie. Umiejętności dzieci będą oceniane przez instruktora prowadzącego dane zajęcia. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, p. 215 (II piętro). Formularze można pobrać ze strony internetowej www.minsk-maz.pl lub w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w  pok. 215 (II piętro). Rekrutację rozpoczynamy w dniu 8 stycznia 2020 r., godz. 8:00, a kończymy w momencie uzyskania wymaganej liczby zgłoszeń, o czym poinformujemy na stronie internetowej.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczestników.  

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miasta

Ogłoszenie o XV sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zwołanej na 20 stycznia 2020 r.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został 8 stycznia w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.

Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Chciałbym pogratulować determinacji i siły. To dzięki niej i przeciwstawieniu się różnym trudnościom udało się doprowadzić do sytuacji, w której realizacja zadań Funduszu odbywa się w duchu niezależnym, z należytym uwzględnieniem wartości wynikających z Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz wartości europejskich – powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas oficjalnego otwarcia programu w Warszawie.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.  

Chcemy dotrzeć z ofertą wsparcia do tych, którzy najbardziej jej potrzebują: grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i grup zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, osób starszych, ofiar przemocy – mówi Sylwia Sobiepan z Fundacji im. Stefana Batorego.

Ważną grupą we wszystkich obszarach wsparcia jest młodzież – dodaje Zofia Komorowska z Fundacji Stocznia.

Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa,  działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzeczniczce dotyczące ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.

Ważnym elementem programu będzie wsparcie rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową dotację na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację, etc. – mówi Lidka Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na projekty wspierające sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia, edukację, doradztwo), działania zwiększające świadomość społeczną czym zajmują się organizacje czy monitoring prawa, które wpływa na ich działanie.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym już 3 lutego. Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020. W nadchodzących miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych w kilku regionach Polski.

Więcej informacji niebawem na www.aktywniobywatele.org.pl.
 

 

 • fsb-logo-simple-300x300

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych w zakresie zlecenia zadań publicznych dla tych organizacji

 • organizacje

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2020 rok.

Jak rozliczyć prawidłowo PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno -  szkoleniowe dotyczące prawidłowego sporządzania informacji  PIT -11,  PIT - 8C za 2019.

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2020 r . o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szczecińskiej 2.

 • Plakat spotkanie 15 01 2020 - płatnicy PIT-11 PIT-8C

"O rzeczy muzycznej na wesoło"

Miejska Orkiestra Kameralna zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "O rzeczy muzycznej na wesoło" - INSTRUMENTALIŚCI - Sala koncertowa MSA, 23 stycznia 2020, godz. 19.00. WSTĘP WOLNY.

 • plakat w3

Repertuar Kina MUZA

Repertuar Kina MUZA w dniach 16 -21 stycznia 2020 r.
www.minsk-maz.pl

 • rep136

Repertuar Miejskiego Domu Kultury

Repertuar wydarzeń w Miejskim Domu Kultury na miesiąc styczeń 2020.

 • STYCZEN_rep

Informacji o dofinansowaniu zbierania azbestu

I N F O R M A C J A    

Dbając o ekologię i właściwy stan środowiska w 2020 r.  planujemy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby fizyczne), nieprowadzące działalności gospodarczej.  
W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu powinni złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania. Wniosek do pobrania zamieszczony na stronie internetowej http://www.bip.minsk-maz.pl w zakładce: Wykaz usług świadczonych przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki/ Wydział Gospodarki Komunalnej/

Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na zdjęciu, zabraniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Wniosek należy złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój 217, w godzinach pracy Urzędu.

 

Sprawę prowadzi:
Magdalena Wójcik
tel. (25) 759 53 54                        

 

"NIEPODLEGŁA SUWERENNA" Wystawa malarstwa w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

"NIEPODLEGŁA  SUWERENNA" - Wystawa malarstwa w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 1918 - 2018.

Setna rocznica odzyskania niepodległości była niezwykłą okazją do świętowania doniosłych wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Jednym z projektów, uświetniających tę okoliczność, był ogólnopolski konkurs malarski, adresowany do  profesjonalnych artystów malarzy, zorganizowany w 2018 r. przez Fundację ArtHANZA z Białegostoku, we współpracy z Fundacją PZU i artystą plastykiem Jarosławem Kukowskim. Celem inicjatorów i realizatorów tego przedsięwzięcia było włączenie środowiska twórczego w aktualne sprawy narodowe i zaoferowanie odbiorcom szerokiego dostępu społecznego do bogactwa kultury i idei narodowej, a przez to wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej wszystkich Polaków. Także potrzeba uczczenia bohaterów walk o niepodległość i utrwalania pamięci o niezwykle ważnych wydarzeniach historycznych. Wszystko to w kształcie zróżnicowanym artystycznie i formalnie, ale jednocześnie nowoczesnym, zrozumiałym i akceptowanym przez wszystkich odbiorców.  

Efektem finalnym jest wystawa, złożona z obrazów różnorodnych malarskich stylów i technik oraz   podejść ich autorów do tematu. Każdy z twórców prezentuje dzieło zainspirowane ideą niepodległości Polski, lub zrodzone z refleksji nad jej historią i współczesnością. Wszystkich - mimo zróżnicowanych światopoglądów -  łączy patriotyzm, szacunek dla idei wolnego państwa i tradycji narodowej oraz Sztuka. Premiera wystawy miała miejsce w białostockiej Operze i Filharmonii Podlaskiej, a następnie była prezentowana, w prestiżowych instytucjach wystawienniczych, m.in. w: Kołobrzegu, Warszawie, Włocławku, Tczewie i Siedlcach. Wystawa została też objęta Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Na ekspozycję wystawy w Muzeum Ziemi Mińskiej składa się 35 dzieł. Ich autorami są: Agma, Tomasz Awdziejczyk, Karol Bąk, Czesław Dźwigaj, Wacław Jagielski, Michał Janczuk, Łukasz Jaruga, Barbara Kaczmarowska-Hamilton, Dariusz Kaleta, Marcin Kołpanowicz, Ewa Kukowska, Jarosław Kukowski, Piotr Lemke, Janusz Lewandowski, Jacek Maślankiewicz, Marcin Mikałajczak, Józef Panfil, Daniel Pawłowski, Daniel Pielucha, Stefan Rybi, Sabina Maria Stasińska, Józef Stolorz, Janusz Wierzyński, Eugeniusz Wiszniewski i Krzysztof Wiśniewski.

Prezentacja wystawy w Mińsku Mazowieckim zorganizowana została we współpracy z Agencją Zegart.  

 

 

 

 • Suwerenna Niepodległa Plakat

Mińska Liga Rummikub

Zainspirowani przez organizatorów Mistrzostw Polski w Rummikub proponujemy Wam regularne rozgrywki. Liga to cykl 6 do 8 kolejek. W każdej kolejce uczestnicy zdobywają punkty, które liczą się do generalnej klasyfikacji. Na koniec zwycięży ten, który zdobędzie najwięcej punktów. Nie trzeba brać udziału we wszystkich kolejkach.Za zwycięstwo w lidze trzech graczy z pierwszych miejsc otrzyma nagrody rzeczowe, a zwycięzca przepustkę na Mistrzostwa Polski w listopadzie 2020.

Zapraszamy  na spotkanie organizacyjne. Policzymy chętnych, omówimy wstępnie kalendarz rozgrywek. Czekamy na Was w Gralni 8 lutego o godz. 13.00.

Zostań Mistrzem Rummikub!

 

 • rummikub(1)

Turniej Mistrzów Futsalu

Zapraszamy na Turniej Mistrzów Futsalu, Zespół Szkół miejskich nr 1, ul. Kopernika 9 , 18-19 stycznia. Szczegóły na załączonych plakatach.

 • Plakat-wersja3
 • Plakat-akcja-popr

Ogłoszenie Starosty Mińskiego

Ogłoszenie Starosty Mińskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Mińsk Mazowiecki

OK konferencja

Kilkudziesięciu nauczycieli spotkało się w sobotę (11 stycznia) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, żeby rozmawiać o tym, jak sprawić, żeby lekcje były OK.

Pomysłodawczynią konferencji była nauczycielka matematyki w papieskiej trójce – Joanna Sułek, która zaprosiła nauczycieli do dyskusji o nowoczesnej szkole. Jako entuzjastka wprowadzania do nauczania elementów oceniania kształtującego chciała podzielić się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu przez uczniów OK zeszytów, czyli zeszytów, które pomagają się uczyć. Na zaproszenie na sobotnie spotkanie pozytywnie odpowiedziała spora grupa nauczycieli (dokładnie 68 osób) z Mińska oraz bliższych i dalszych okolic.

Gości powitał gospodarz obiektu dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki, który wyraził radość, że aż tylu nauczycieli chce ambitnie rozwijać się zawodowo. Część merytoryczną rozpoczęło wystąpienie Danuty Sterny, ekspertki merytorycznej w programie Szkół Uczących Się prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Gość specjalny to także autorka wielu książek o ocenianiu kształtującym i pomysłodawczyni idei OK zeszytu.

– Motywację uczniów i naszą zabijają słowa: muszę, powinienem, nie mam czasu – mówiła Danuta Sterna i podkreślała, że warto zmienić te słowa na: chcę, wybieram, wiem, co jest ważne. Warto też pozwolić uczniowi popełniać błędy, bo one pomagają się uczyć. Ekspertka uzasadniała w ten sposób ideę odejścia od tradycyjnego szkolnego oceniania.

Praktyczne zastosowanie tych zasad pokazała w swojej prezentacji Joanna Sułek, która opowiadała o OK zeszycie, pokazując, jak elementy oceniania kształtującego pozwalają się uczniowie lepiej i skuteczniej uczyć. „Quo vadis polska szkoło?” – pytała w swoim wystąpieniu matematyczka i wskazywała wyzwania, jakie stoją przed współczesną szkołą. Odpowiedzią na nie może być ocenianie kształtujące.

– Dzięki OK zeszytowi zawsze wiem, czego mam się nauczyć na sprawdzian. Notatki są uporządkowane, a materiał pokazany tak, żeby było wiadomo, co jest najważniejsze – mówili uczniowie, absolwenci i rodzice podczas panelu na temat skuteczności oddziaływania OK zeszytu. Jeden z absolwentów opowiadał o tym, jak przekonał do idei OK zeszytu nauczycieli w swojej nowej szkole. W wypowiedziach uczniów wyraźnie wybrzmiało, że OK zeszyt pomaga im się uczyć.

Ostatnią częścią konferencji były spotkania w mniejszych grupach z nauczycielami praktykami uczącymi według zasad oceniania kształtującego. Można było obejrzeć autentyczne uczniowskie OK zeszyty, porozmawiać o praktyce lekcyjnej, rozwiać rodzące się wątpliwości. Spotkania poprowadziły panie: Magdalena Niedziela, Jolanta Podsiadły, Agnieszka Kożuchowska, Irena Micek, Joanna Sułek, Karina Orłowska i Lidia Wacławek, które na różnych przedmiotach i poziomach nauczania stosują OK zeszyt.

Organizatorzy mają nadzieję, że sobotnie spotkanie było inspirujące dla uczestników i dało pole do rozmyślań nad tym, jak uczyć i jak oceniać, by nauczyć i uratować motywację uczniów.

Szczególne podziękowania Szkoła Podstawowa nr 3 składa osobom, które wsparły organizację konferencji, zwłaszcza Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz firmie „Atlas”. Dzięki tej pomocy konferencja była bezpłatna dla uczestników.

Izabela Saganowska

 • DSC_0007
 • DSC_0008
 • DSC_0016
 • DSC_0022
 • DSC_0045
 • DSC_0035
 • DSC_0051
 • DSC_0063

Obwieszczenie Starosty Mińskiego

Obwieszczenie Starosty Mińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim. 

Oferta Mińskiego Centrum Profilaktyki

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim  zaprasza do korzystania z poradnictwa i konsultacji w Mińskim Centrum Profilaktyki z siedzibą przy ul. Juliana Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim  (półpiętro budynku Zarządu Gospodarki Komunalnej)  tel. /25/ 758 02 51,52 e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl. Centrum czynne poniedziałek i czwartek 8.00-20.00, wtorek-środa 8.00–19.00, piątek 8.00-15.00
 

Rozlicz PIT 2020 w Mińsku Mazowieckim

Dobra współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a w szczególności organizacjami pożytku publicznego (OPP) jest podstawą materialnego i społecznego dobrobytu. W projekcie „Wspieraj lokalnie” Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) łączy promocję kampanii przekazywania 1% dla lokalnych organizacji z rozliczaniem PIT-ów na terenie danej jednostki samorządu.

Dlatego zapraszamy do skorzystania z możliwości rozliczenia się online przy pomocy załączonego programu do rozliczeń PIT i wsparcia organizacji samorządowych z naszego miasta.

https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-minsk-mazowiecki/

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych zrealizował projekt „Wspieraj lokalnie” we współpracy z PITax.pl Rozliczenie PIT.

Już w marcu nabór projektów do budżetu obywatelskiego Mazowsza

Już w marcu nabór projektów do budżetu obywatelskiego Mazowsza. Prace nad Budżetem Obywatelskim Mazowsza (BOM) wchodzą na ostatnią prostą. Pod koniec stycznia ruszają spotkania z mieszkańcami. A już od początku marca Mazowszanie będą mogli zgłaszać swoje projekty. W puli jest 25 mln zł... Więcej informacji pod adresem:

https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7856,juz-w-marcu-nabor-projektow-do-budzetu-obywatelskiego-mazowsza.html

Grand Prix Polski w Kickboxingu

Ogólnopolski turniej Kickboxingu pod patronatem Polskiego Związku Kikcboxingu zorganizowano 18 stycznia, a do rywalizacji stanęło 289 zawodników z 39 klubów. Rozegrano blisko 400 walk w formułach walki na pałki piankowe (najmłodsi), pointfighting, Light Clontact oraz Kick-Light na 5 matach, walki K1 w ringu (pełno kontaktowe, cieszące się największą popularnością wśród widzów).

    Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia był Kamil Chłopik – właściciel Klubu Sportowego Walhalla Fight Club, trener Kickboxing. Jak sam mówi – Tegoroczna impreza przebiegła wyjątkowo spokojnie, wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Organizatorzy chcieliby podziękować partnerom i sponsorom turnieju. Patronat Honorowy objął  Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski. Wsparcia organizacyjnego udzielili: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Mirosław Samociuk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4. Sponsorem Głównym turnieju była firma STYROPMIN oraz firma EL-SEB Automatyka przemysłowa. Sponsorami byli również: Żłobek Jacek i Agata z Mińska Mazowieckiego, Agencja Reklamy Czyżkowski.net, pracownia Wiewióra Handmade, Szkoła rodzenia i rehabilitacja Artemida. Partnerami turnieju byli: nasze-slubne.pl, GOSiR Dębe Wielkie, Zespół medyczno- społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim, Jarcyk Przewóz osób oraz Studium Języków Obcych. Ogrom pracy w zabezpieczenie wydarzenia włożyli ratownicy medyczni z OSP Ładzyń, za co organizatorzy również serdecznie dziękują.

oprac. na podst. mat. organizatora, fot. z arch. Walhalla Fight Club

 

 • DSC_4107
 • DSC_4249
 • DSC_4367
 • DSC_4397
 • DSC_4503
 • DSC_4613
 • DSC_5222
 • DSC_5316

10 – lecie kompleksu „Aquapark Miejski z Lodowiskiem”

W dniach 18-19 stycznia 2020 miała miejsce rocznica 10 – lecia kompleksu „Aquapark Miejski z Lodowiskiem” przy ul. Wyszyńskiego 56. W związku z urodzinami obiekt przybrał odświętne barwy, a w ciągu 2 weekendowych dni można było skorzystać z atrakcji przygotowanych przez MOSiR.

W sobotę oraz niedzielę  klienci korzystający z obiektu mogli wziąć udział w konkursie urodzinowym i dać sobie szanse na wygranie 1 z 30 wspaniałych nagród. Wystarczyło odpowiedzieć na  proste pytanie dotyczące nietypowego Jubilata. Urodzinowe party odbyło się  w sobotę, gdzie od godziny 14.00 na pływalni rozbrzmiewała muzyka grana na żywo przez profesjonalnych didżejów. Sądząc po minach gości przebywających na basenie był to ciekawy i trafiony pomysł, to coś czego jeszcze u nas nie było. Kolejne urodzinowe niespodzianki czekały na mieszkańców w niedzielę 19 stycznia. Od wczesnych godziny porannych dużym zainteresowaniem cieszył się  wodny tor przeszkód – Splash Zone. Na 18 -metrowej dmuchanej atrakcji bawiły się zarówno dzieci jak i dorośli. Przed wejściem na obiekt stanęła fotobudka, gdzie każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe, urodzinowe zdjęcie. Mimo braku zimowej aury za oknem, miński Aquapark odwiedził bałwanek Olaf, który częstował odwiedzających słodkościami i upominkami oraz z uśmiechem pozował do setek zdjęć. Urodziny takie jak te nie mogły odbyć się bez zdmuchnięcia świeczek na torcie, a miało to miejsce w niedziele o godzinie 17.30. Przedstawiciel Burmistrza Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Pani Katarzyna Łaziuk wraz z Dyrektorem MOSiR Panem Robertem Smugą podziękowali wszystkim za 10 wspólnie spędzonych lat . Dyrektor krótko podsumował ten okres, zwracając uwagę na fakt ze przez  dekadę obiekt przy Wyszyńskiego 56 odwiedziło 2,8 miliona osób. Liczba ta dynamicznie rośnie. Po oficjalnej części, każdy mógł skosztować urodzinowego tortu (tort był pyszny, wiemy to od Was!). Kulminacją wydarzeń niedzielnych było losowanie szczęśliwców, którzy wygrali w urodzinowym konkursie. Warto dodać, że do kuli zostało wrzuconych ponad 1000 kuponów konkursowych, a przez cały weekend obiekt odwiedziło rekordowe 4360 osób. Dziękujemy wszystkim za te 10 wspaniałych lat, w następną dziesięciolatkę wkraczamy ze świadomością ogromu pracy, który przed nami, ale mamy nadzieje, że będziecie korzystali z naszych usług z przyjemnością i uśmiechem na twarzy. Wam i sobie (bo nie ma nas bez Was) życzymy jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego naj…

MOSiR

 • DSC_5004
 • DSC_5001
 • DSC_4984
 • DSC_5005
 • DSC_4999
 • DSC_5000
 • DSC_4995
 • DSC_4993
 • DSC_4986
 • DSC_4983
 • DSC_4997
 • DSC_5008
 • DSC_4991
 • DSC_5006
 • DSC_4996
 • DSC_4992
 • DSC_4994
 • DSC_5002
 • DSC_4985
 • DSC_5003
 • DSC_4989
 • DSC_4990
 • DSC_5007
 • DSC_5009
 • DSC_4998

Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2020"

Ogólnopolskim Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

W Konkursie o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r., a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Jesteśmy przekonani, że jednostki samorządu lokalnego posiadają najbardziej aktualne informacje na temat organizacji pozarządowych funkcjonujących w skali lokalnej, dlatego to właśnie do Państwa zwracamy się do z prośbą o pomoc w dotarciu z informacją o konkursie do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani udziałem.

Dzięki realizacji projektu Młodzi poznają lokalne środowisko, mają okazję współpracować z instytucjami samorządowymi, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt w wymiarze lokalnym pozwala młodzieży osiągnąć swój ważny i widoczny dla innych sukces,  z drugiej strony – współpraca różnych partnerów cementuje lokalną społeczność. Projekty Programu Równać Szanse wyzwalają wśród młodzieży poczucie dumy i pozwalają silniej przywiązać się do miejsca, z którego pochodzą. Z tego powodu zależy nam, aby informacja o konkursie dotarła do jak największej liczby organizacji działających na Państwa terenie.

Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków.

Aktualny repertuar kina MUZA

Aktualny repertuar kina MUZA
w dniach 21 stycznia - 1 luty 2020r.

www.muzakino.pl

 • rep137

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Informacja o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż działki miejskiej Nr 8341 położonej w rejonie ul. J. Łupińskiego.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży działki rejonie ul. J. Łupińskiego

Bal absolwentów salezjańskiego liceum

11 stycznia w Liceum Salezjańskim im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego odbyła się uroczysta gala z okazji 25-lecia istnienia szkoły oraz  pracy Zgromadzenia Salezjanów w Mińsku Mazowieckim. Jubileuszowe spotkanie zgromadziło  liczne grono gości, w tym dyrekcję, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników szkoły, księży Salezjanów oraz absolwentów siedmiu pierwszych roczników liceum (od 1998 r. do 2004 r.) .

Uroczystość rozpoczęła  się  o godzinie 18.00 mszą świętą w kaplicy szkolnej koncelebrowaną przez obecnego gospodarza szkół salezjańskich  ks. dyrektora Ryszarda Woźniaka oraz byłego dyrektora ks. Pawła Kasprzaka. Uczestnicy modlili się  w intencji absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz za tych, którzy odeszli. Za tych, którzy tworzyli przeszłość szkoły i za tych, którzy tworzą jej teraźniejszość.

Po zakończeniu mszy zebrani goście przenieśli się do sal lekcyjnych, gdzie odbywały się spotkania z wychowawcami i księżmi. Uściskom, życzeniom i wspomnieniom nie było końca. Wspominano spędzone cztery lata we wspólnocie  szkolnej, oglądano kroniki klasowe, by powrócić do tamtych pięknych chwil.

Kolejnym punktem programu obchodów Jubileuszu 25-lecia szkoły był uroczysty bal. Po serdecznym powitaniu wszystkich przybyłych gości przez księdza dyrektora Ryszarda Wożniaka o godzinie 20.00 rozpoczęła się zabawa trwająca do białego rana i zgodnie z salezjańską tradycją pierwszy był polonez. Dużym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka, przed którą ustawiały się długie kolejki. Bawiono się m.in., w rytmach muzyki lat 90-tych, którą odtwarzał DJ Kur. Niezwykła i niepowtarzalna atmosfera tego spotkania dostarczyła  wiele niezapomnianych wzruszeń, które utrwalą ten czas głęboko w sercach i pamięci absolwentów. A kiedy nastał już świt, trzeba było rozstać się z kolegami i koleżankami ze szkolnej ławki, jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcia, wymiana numerów  telefonów i adresów…

Długo nie można było się rozstać, bo, jak głosi motto jubileuszowego spotkania,  „Życie ludzi doświadcza, los ludzi dzieli, pamięć jednak zawsze łączy”.

oprac. na podst. tekstu Agnieszki Marczak

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

75. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz

27 stycznia przypada 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Tegorocznym obchodom przyświecają słowa Załmena Gradowskiego, żydowskiego więźnia obozu Auschwitz – Birkenau „Mamy straszne przeczucie, gdyż wiemy”.

Drodzy mińszczanie, spotkajmy się  27 stycznia, o godz. 15.00 przed pomnikiem na Starym Rynku, aby upamiętnić śmierć tych, którym życie odebrano w bestialski sposób. W tym dniu wspomnijmy przedwojennych mieszkańców naszego miasta, których spotkał równie okrutny los – w 1942 r. w Mińsku Mazowieckim zamordowano ok. 1300 osób, a 5000 wywieziono do Treblinki.

Śmierć nie ma narodowości, a pogarda i poniżenie mogą stać się doświadczeniem nas wszystkich. Tylko świadomość zła, które drzemie w człowieku, i brak zgody na jego niekontrolowane ujawnianie się mogą uchronić nas przed błędami przeszłości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę; stanowisko handlowe, targowisko miejskie.

Wykaz dot. działki w rejonie ul. Jaśminowej

Wykaz obejmujący niezabudowaną miejską działkę gruntu nr 6661/4, położoną w Mińsku Mazowieckim, w rejonie ul. Jaśminowej,  przewidzianą do sprzedaży.

Królowa Śniegu w SP nr 1

20 stycznia dzieci z klas 0b oraz 3d (Szkoła Podstawowa nr 1) pod opieką wychowawców wystawiły spektakl oparty na baśni Hansa Christiana Andersena pt. ,,Królowa Śniegu”. Zaproszeni goście z mińskich przedszkoli oraz dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie dzięki zimowej scenerii zostali wprowadzeni w nastrój baśniowego klimatu. Najmłodsi z zapartym tchem śledzili losy Kaja i Gerdy, by następnie udać się wraz z nimi w długą i niebezpieczną podróż do krainy Królowej Śniegu. Baśń H. Ch. Andersena to dzieło ponadczasowe. Uniwersalny przekaz sprawia, że ma ona niezwykłą wartość dla każdego pokolenia. Mimo upływu lat, wciąż kształtuje wrażliwość najmłodszych. Uczy, jak wielka jest siła oddania i przyjaźni. Udowadnia, że człowiek, który kocha, jest w istocie w stanie osiągnąć wszystko.

oprac. na podst. mat. Szkoły

 

 • IMG_7527
 • IMG_7545
 • IMG_7552

Imprezy w MDK - luty 2019

Harmonogram imprez w Miejskim Domu Kultury -  luty 2020
www.mdkmm.pl

 • LUTY_rep

Turniej Mistrzów Futsalu – relacja

W dniach 18-19 stycznia dzięki gościnności dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się już 7. Turniej Mistrzów w futsalu.  Rozgrywki przyciągnęły do Mińska Mazowieckiego 29 drużyn rywalizujących w 8 grupach. 16 drużyn awansowało do fazy pucharowej. Były emocje, piękne akcje i bramki, było wszystko, czego od turnieju piłkarskiego można oczekiwać.

Organizatorami wydarzenia byli Piotr Lichota oraz Łukasz Krawczyk, którzy są koordynatorami mińskich rozgrywek Topaz Mińskiej Ligi Mistrzów.

19 stycznia odbyła się akcja charytatywna na rzecz Sebastiana Bartka Lipińskiego.  Zbierano środki na protezę bioniczną ręki.
Całemu wydarzeniu towarzyszyły również dodatkowe atrakcje. Najmłodszymi uczestnikami zaopiekowały się panie ze żłobka Hocki Klocki, a o 12:00 zajęcia fitness poprowadziła Ewa Dobrodziej. Cały dzień dzieci mogły również uczestniczyć w zajęciach Parkour prowadzonych przez instruktorów z Akademii Parkour Wschód. Ważnym wydarzeniem był mecz rozgrywany między rocznikami 2011 a 2012 Mosirka Mińsk Mazowiecki. Chłopaki dali z siebie wszystko, a spotkanie skończyło się braterskim remisem 1 : 1.

TMF 2020 miał swoich faworytów. Był to jeden z najlepiej obsadzonych turniejów, jakie udało się zorganizować w powiecie mińskim. Rywalizacja zarówno w grupach, jak i faza pucharowa, były zacięte i stały na wysokim poziomie. W fazie pucharowej po ostrej rywalizacji wiele meczów kończyło się remisami, a o awansie rozstrzygały karne, co dodatkowo rozgrzewało atmosferę. Do najlepszej czwórki awansowały ekipy MAR-GO, SŁW, 23. BAZA oraz Grospol. W półfinałach SŁW pokonało Grospol, a MAR-GO 23. Bazę. Mecz o trzecie miejsce była zacięty do ostatnich minut, w których to Grospol zdobył zwycięską bramkę, zmieniając wynik na 2:1! Finał dostarczył równie dużo emocji.  Młoda mocna ekipa SŁW postawiła wysoko poprzeczkę naszpikowanej ligowcami ekipie MAR-GO. Zimna głowa i świetna gra w obronie dały jednak minimalne zwycięstwo MAR-GO 1 :0! Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Michał Bondara, który zdobył 15 bramek. Najlepszy strzelec to bezapelacyjnie Wojciech Wocial – 16 bramek. Najlepszy bramkarz z SŁW – Mateusz Wieczorek.

Na koniec organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim, którzy wspierali TMF 2020 i akcję charytatywną. Podziękowania kierowane są do Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego oraz Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  Marcina Jakubowskiego, którzy objęli patronat nad wydarzeniem. Organizatorzy dziękują również partnerom turnieju:  dyrektorowi MOSiR Robertowi Smudze, wszystkim pracownikom działu promocji MOSiR, Łukaszowi Dzięcielskiemu właścicielowi firmy DTZ, PWiK w Mińsku Mazowieckim, Pawłowi Rybackiemu właścicielowi firmy Flexsport. Wielkie podziękowania dla fotografów: Michała Grabca oraz Piotra Głażewskiego.

oprac. na podst. mat. organizatora

 

 • 20200119_MLM_004
 • PIOTR GŁAŻEWSKI - IMG_5140
 • PIOTR GŁAŻEWSKI - IMG_5217

Konkursy MECHANIKA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Szczegóły na załączonych plakatach...

 • Plakacik PiDay (3)
 • Akademia Technika

Gazeta Samorządowa MIM styczeń 2020 online

Zapraszamy do lektury nowego numeru  Gazety Samorządowej MIM online - styczeń 2020

Spot zapowiadający jubileusz 600-lecia miasta

Szanowni Państwo, już wkrótce będziemy świętować 600. urodziny miasta. Mówmy o tym głośno, cieszmy się, że dane nam jest być uczestnikami tego niezwykłego wydarzenia. Zapraszamy do obejrzenia spotu zapowiadającego jubileusz, którego mottem są RELACJE, a bohaterami MY MIŃSZCZANIE, bo wszyscy jesteśmy z Mińska Mazowieckiego.

https://www.facebook.com/MiastoMinskMazowiecki/videos/509093926407510/

 

Kalendarium statystycznych badań ankietowych GUS

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.
Każdy ankieter posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnieniem do prowadzenia badań. Tożsamość ankietera można dodatkowo potwierdzić w Urzędzie Statystycznym w Warszawie. Szczegóły na stronie internetowej https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe
Gorąco zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych. Poprzez aktywny udział mamy wpływ na nasze życie i otoczenie. Zbierane dane są poufne i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 20212 r. poz. 591 z późn. zm.).

KALENDARIUM STATYSTYCZNYCH BADAŃ ANKIETOWYCH W 2020 R.

BADANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (realizowane przez cały rok, co miesiąc w innych wylosowanych gospodarstwach domowych)
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (realizowane przez cały rok, co miesiąc w innych wylosowanych gospodarstwach domowych)
Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych (realizowane przez cały rok, co miesiąc w innych wylosowanych gospodarstwach domowych)
Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach (termin: styczeń, kwiecień, lipiec, październik)
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (termin: kwiecień – maj)
Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (termin: kwiecień – czerwiec)

BADANIA GOSPODARSTW ROLNYCH
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (termin: styczeń, lipiec)
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (termin: czerwiec, grudzień)
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (termin: czerwiec, grudzień)
Powszechny Spis Rolny PSR 2020 (termin: wrzesień, październik, listopad)

 

 • kalendarium badań ankietowych 2020

FERIE 2020

OFERTA MIEJSKICH JEDNOSTEK I ORGANIZACJI NA FERIE 2020

Kalendarium

«lipiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123dzień: 45
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 15275