Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Informacja dla rodziców

Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna:

  • prowadząca działalność na własny rachunek albo
  • zatrudniana przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne lub przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, w lokalu do którego posiada tytuł prawny.

W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna,  z tym, że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Za zgodą wszystkich rodziców dzienny opiekun może sprawować opiekę maksymalnie nad ośmiorgiem dzieci - jeżeli co najmniej jedno z rodziców będzie sprawowało opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem.

W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci, lub pięciorgiem jeżeli za zgodą wszystkich rodziców razem z dziennym opiekunem sprawuje opiekę co najmniej jedno z rodziców. 

Dzienni opiekunowie na terenie miasta:

Ewelina Napiórkowska
zatrudniona przez 2B s.c.
Justyna Bogdanowicz, Anna Budkiewicz

ul. Piękna 8
05-300 Mińsk Mazowiecki
telefon: 784 748 900

Natalia Królik
zatrudniona przez 2B s.c.
Justyna Bogdanowicz, Anna Budkiewicz

ul. Piękna 8,
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 784 748 900

Paulina Kamila Osińska
zatrudniona przez Funny Kids Sp. z o.o.
ul. Mała 2B,
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 605 109 511

Wykaz dziennych opiekunów:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow
 


 

Informacja dla dziennych opiekunów i osób zatrudniających dziennych opiekunów

Dziennym opiekunem może zostać osoba, która:

  1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
  4. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnych z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
  5. posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

 

Do pobrania:

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim