Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Działając zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) podaje się następujące informacje:

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy odbiera MPK PURE HOME Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Kołobrzeskiej 5.


Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

Zmieszane odpady komunale, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, odbierający je od właścicieli nieruchomości z terenu Mińska Mazowieckiego MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce przekazuje do zagospodarowania regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów komunalnych zarządzanym przez:

1. MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce – Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, ul. Przemysłowa 45, Ławy, gmina Rzekuń;
2. Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – instalacja w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce .

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięte w poszczególnych latach przez miasto Mińsk Mazowiecki.

Określone do osiągnięcia w poszczególnych latach w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów, poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zostały osiągnięte i wyniosły:...
Apteki w Mińsku Mazowieckim akceptujące przeterminowane leki

https://www.gdziepolek.pl/apteki/przeterminowane-leki/w-minsku-mazowieckim


Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim