Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 1 do 14 kwietnia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu zarządzenia.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. (piątek) o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto – Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 14 kwietnia 2021 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

 


Ogłoszenie z 16.03.2021 r. o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 24 marca 2021 r. do 7 kwietnia 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.
Konsultacje są prowadzone w formie:
1.    protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 Uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. od godziny 1400 do godziny 1700 , w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6 (sala konferencyjna);
2.    za pomocą środków porozumiewania na odległość – na platformie ZOOM. Spotkanie odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. roku od godziny 1700 . Uczestnictwo w dyskusji za pośrednictwem platformy ZOOM jest bezpłatne i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu za pośrednictwem tej platformy zobowiązane są do uprzedniego zgłaszania poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do 29 marca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP na stronie gminy www.minsk-maz.pl;
3.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
4.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 7 kwietnia 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

 


Ogłoszenie z dnia 16.03.2021 r. o konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 23 marca do 6 kwietnia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 6 kwietnia 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 8 do 19 marca 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. Protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały
  Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu
  19 marca 2021 roku o godzinie 12.00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki,
  ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6;
 2. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 19 marca 2021r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.


 

Konsultacja projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 3 marca 2021 r. do 19 marca 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:
1.    protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1. Uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu  17 marca 2021 r. roku od godziny 1400 do godziny 1700 , w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6 (sala konferencyjna);
2.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
3.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 19 marca 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mińsk Mazowiecki za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID -19.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 26 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mińsk Mazowiecki za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID -19.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 10 marca 2021 r. (środa) w godzinach od godz.14.00 do godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala konferencyjna (pok. nr. 6). Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać pod nr telefonu 25-759-53-64 do dnia 9 marca br. (wtorek). W przypadku dużego zainteresowania spotkanie zostanie podzielone na części, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 12 marca 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.
 


 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 26 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone
w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 10 marca 2021 r. (środa) w godzinach od godz.14.00 do godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala konferencyjna (pok. nr. 6). Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać pod nr telefonu 25-759-53-64 do dnia 9 marca br. (wtorek). W przypadku dużego zainteresowania spotkanie zostanie podzielone na części, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 12 marca 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.


 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta”.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 12 do 25 lutego 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie przyjęcia uchwały ,,Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. (wtorek) o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto – Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 25 lutego 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

 


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu ’’Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim”.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 12 do 25 lutego 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu ’’Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. (wtorek) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 25 lutego 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku oraz zwrotu części tej opłaty.

Działając zgodnie z Uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 12 do 25 lutego 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku oraz zwrotu części tej opłaty.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1 Uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 Uchwały Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., które odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania opinii na piśmie;
 3. zgłaszania opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy składać do dnia 25 lutego 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl


Konsultacje dla NGO dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 19 stycznia do 3 lutego 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie ochrony zwierząt.

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o złożone opinie projektu wyżej wymienionej uchwały. Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. Protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6.
 2. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie.
 3. Zgłaszanie przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy składać do dnia 3 lutego 2021 r.,
w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl


Konsultacje dla NGO dotyczące zmiany uchwały w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 13 do 27 stycznia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania opinii na piśmie;
 3. zgłaszania opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto – Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje” oraz  „Aktualności - Komunikaty” oraz w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 4 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Wnioski i propozycje do 27 stycznia 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.paluch@umminskmaz.pl


Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 13 stycznia 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

 


Ogłoszenie o konsultacjach dla NGO dotyczących wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 13 listopada do 27 listopada 2020 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego na terenie niebędącym drogą publiczną oraz wysokości opłat za parkowanie


 

Konsultacje dla NGO projektu uchwały w ramach programu "Mieszkanie Plus"


 

Kolejne konsultacje w ramach programu ”Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim

Ogłoszenia o konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie przyjęcia ,,Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu ”Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim”.

wSPAniała skóra na wiosnę z MDK

Zapraszamy na warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych „wSPAniała skóra na wiosnę”.

Na warsztatach stworzymy 3 naturalne kosmetyki:
- solno-kwiatowy deser do kąpieli,
- peeling do ciała,
- nawilżającą maseczkę do twarzy.

Podczas spotkania dowiesz się jakie właściwości mają poszczególne składniki, jak je stosować i łączyć, aby otrzymać pielęgnujące kosmetyki oraz jak prawidłowo dbać o skórę wiosną, aby była jędrna i pełna blasku.

Warsztaty poprowadzi Monika Laskowska z Eko - warsztaty Wielki Kufer, która od 8 lat z prawdziwą pasją pokazuje jak tworzyć naturalne kosmetyki, świece i chemię domową. Przekazuje wiedzę kobietom, które tak jak ona kochają to, co naturalne i nieprzetworzone.

Żeby ułatwić Wam uczestnictwo w warsztatach, przygotowaliśmy zestaw do zrobienia kosmetyków!

Zestaw zawiera wszystkie składniki niezbędne do przygotowanie 3 kosmetyków – peelingu, maski oraz deseru do kąpieli. Wszystko zapakowane w pudełeczko i dostarczone kurierem na wskazany przy zakupie zestawu adres.
Cena zestawu: 30 zł

Zestaw zamówisz na: https://ekobilet.pl/.../zestaw-do-zrobienia.../433309-bilety

Zamówienia na zestawy przyjmujemy do 16 kwietnia.
Wysyłka zestawów od 19 kwietnia.

Emisja warsztatów na naszym Facebooku i Instagramie - 24 kwietnia o godzinie 16:00 (film z warsztatami online jest darmowy i będzie dostępny cały czas, więc robienie kosmetyków możecie odłożyć na dowolną godzinę).

MDKMM.PL

https://pl-pl.facebook.com/mdkmmz

 • Plakat: Wspaniała skóra na wiosnę. Zapraszamy na warsztaty...

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim