Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Konsultacje dla NGO dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 19 stycznia do 3 lutego 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie ochrony zwierząt.

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o złożone opinie projektu wyżej wymienionej uchwały. Konsultacje są prowadzone w formie:

  1. Protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6.
  2. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie.
  3. Zgłaszanie przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy składać do dnia 3 lutego 2021 r.,
w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl


Konsultacje dla NGO dotyczące zmiany uchwały w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 13 do 27 stycznia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

  1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
  2. zgłaszania opinii na piśmie;
  3. zgłaszania opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto – Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje” oraz  „Aktualności - Komunikaty” oraz w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 4 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Wnioski i propozycje do 27 stycznia 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.paluch@umminskmaz.pl


Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 13 stycznia 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

 


Ogłoszenie o konsultacjach dla NGO dotyczących wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 13 listopada do 27 listopada 2020 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego na terenie niebędącym drogą publiczną oraz wysokości opłat za parkowanie


 

Konsultacje dla NGO projektu uchwały w ramach programu "Mieszkanie Plus"


 

Kolejne konsultacje w ramach programu ”Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim

Ogłoszenia o konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie przyjęcia ,,Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu ”Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim”.

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim