Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania

Mińsk Mazowiecki, 20 maja 2024 r.

BM.052.3.2024

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 28 maja  do 11 czerwca 2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania. 

Celem konsultacji jest przedstawienie niezbędnych zmian i przygotowanie projektu uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzących na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w trzech formach:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 5 czerwca 2024 r. o godzinie 15.30, w pokoju nr 116 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3., można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Konsultacje społeczne – 2024  -  Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania. 

Wnioski i propozycje należy składać do 11 czerwca 2024 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem „Konsultacje – nadawanie tytułów: Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki/Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl 

Burmistrz Miasta

/-/ Marcin Jakubowski

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt uchwały
 2. formularz konsultacyjny

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego

Mińsk Mazowiecki, dnia 17 maja 2024 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 24 maja do 7 czerwca  2024 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego. 

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2024 roku w godzinach 15:00 - 17:00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 116,
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie,
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 7 czerwca 2024 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanej uchwały;
 2. formularz konsultacyjny.

                                                                                  Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski /.../


 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody

Mińsk Mazowiecki, 9 maja 2024 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 17 do 31 maja 2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie ochrony przyrody. 

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały. 

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek) o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną. 

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto – Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 31 maja 2024 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl 

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski /.../

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanej uchwały
 2. formularz konsultacyjny

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2024 rok.

Mińsk Mazowiecki, 12 lutego 2024 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 19 lutego do 4 marca 2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2024 rok.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały. 

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. (środa) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną. 

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 21 lutego 2023 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski /…/

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanej uchwały
 2. formularz konsultacyjny

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne

Mińsk Mazowiecki, 19 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 29 stycznia do 12 lutego 2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały. 

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną. 

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 12 lutego 2024 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl 

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanej uchwały
 2. formularz konsultacyjny

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu

Mińsk Mazowiecki, 15 stycznia 2024r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 22.01.2024 r. do 05.02.2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu.

Celem konsultacji jest przedstawienie niezbędnych zmian i przygotowanie uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzących na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 517) w trzech formach:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 29 stycznia 2024 r. o godzinie 15.00, w pokoju nr 116 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3., można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO” oraz na BIP. Wnioski i propozycje należy składać do 5 lutego 2024 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem „Konsultacje – Rada Seniorów” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Załączniki do ogłoszenia:

 • projekt konsultowanej uchwały,
 • formularz konsultacyjny.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuję, że w okresie od 7 grudnia do 21 grudnia 2023 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571). Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. Protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w §1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku (czwartek) o godzinie 10.00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6;
 2. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 21 grudnia 2023r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej w Mińsku Mazowieckim przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji

Mińsk Mazowiecki, 9 listopada 2023r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 17 do 30 listopada 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej w Mińsku Mazowieckim przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały. 

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 • protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. (piątek) o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 • zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 • zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną. 

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 30 listopada 2023r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl 

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanej uchwały
 2. formularz konsultacyjny

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług

Mińsk Mazowiecki, 9 listopada 2023 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie:

od 17 listopada 2023 r. do  30 listopada 2023 r.

zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług.

Celem konsultacji jest przygotowanie uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzących na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w trzech formach:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 30 listopada  2023 r. o godzinie 14.00, w pokoju nr 6, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO” oraz na BIP. Wnioski i propozycje należy składać do 30 listopada 2023 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem „Konsultacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Burmistrz Miasta
/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, usług, posiłku, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

Mińsk Mazowiecki, 9 listopada 2023 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie:

od 17 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki   w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, usług, posiłku, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.

Celem konsultacji jest przygotowanie uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzących na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w trzech formach:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 30  listopada  2023 r. o godzinie 13.00, w pokoju nr 6, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO” oraz na BIP. Wnioski i propozycje należy składać do 30 listopada 2023 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem „Konsultacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Burmistrz Miasta
/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mińsk Mazowiecki, 27 października 2023 roku

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od  4 listopada do 17 listopada 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Celem konsultacji jest przygotowanie uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w trzech formach:

 1. protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 10 listopada 2023 r. (piątek) o godzinie 14.00, w pokoju nr 116, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO”. 

Wnioski i propozycje należy składać do 17 listopada 2023 r. (do godz. 15.00) w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Projekt konsultowanej uchwały
 2. Formularz konsultacyjny

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, zabezpieczeniu obszaru chronionego, szkoleniu lub ćwiczeniu

Mińsk Mazowiecki, dnia  20.10.2023 r.

 

Działając zgodnie z uchwałą nr uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie: od 30 października 2023 r. do 14 listopada  2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, zabezpieczeniu obszaru chronionego, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. Protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. o godz. 15:30 w   sali nr 6  Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 1.
 2. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie.
 3. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną na adres zk@umminskmaz.pl.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. 

Wnioski i propozycje do projektu uchwały należy składać do 14.11.2023 r. w formie pisemnej do Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski


 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Mińsk Mazowiecki, 18 października 2023 r.


Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 26 października do 8 listopada 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.), prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie ochrony przyrody. 

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały. 

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną. 

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 8 listopada 2023 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Z up. Burmistrza

Robert Smuga /.../

Zastępca Burmistrza


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Mińsk Mazowiecki oraz nadania jej Statutu

Mińsk Mazowiecki, 14 września 2023 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 22 września do 5 października 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Mińsk Mazowiecki oraz nadania jej Statutu.

Celem konsultacji jest przygotowanie uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w trzech formach:

 1. protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 28 września 2023 r. (czwartek) o godzinie 15.00, w pokoju nr 116, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO”. Wnioski i propozycje należy składać do 5 października 2023 r. (do godz. 16.00) w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

Załączniki do ogłoszenia:

 • projekt konsultowanej uchwały,
 • formularz konsultacyjny.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim

Mińsk Mazowiecki, 19 lipca 2023 r.

 

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 28 lipca 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu zarządzenia. 

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1.  protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w pokoju nr 116 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną. 

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 10 sierpnia 2023 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl 

 

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marcin Jakubowski 


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim

Mińsk Mazowiecki, 24 maja 2023 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 1 do 14 czerwca 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie projektu zarządzenia w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach. 

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2023 r. (piątek) o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej (pokój nr 6) w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną. 

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 14 czerwca 2023 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl 

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanego zarządzenia;
 2. formularz konsultacyjny

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Mińsk Mazowiecki, 22 maja 2023 r. 

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 30.05.2023 r. do 13.06.2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Celem konsultacji jest przygotowanie uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje odbywają się w okresie vacatio legis przepisów ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 535), zawierającej delegację ustawową projektu niniejszej uchwały. Przepisy ustawy wejdą w życie 22 czerwca 2023 r. 

Powołanie zespołów interdyscyplinarnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, winno nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 22 września 2023 r.  

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzących na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w trzech formach:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godzinie 15.00, w pokoju nr 116, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO” oraz na BIP. Wnioski i propozycje należy składać do 13 czerwca 2023 r. (do godz. 16.00) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem „Konsultacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanej uchwały,
 2. formularz konsultacyjny.


BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu

Mińsk Mazowiecki, 15 maja 2023 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 22.05.2023 r. do 05.06.2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu.

Celem konsultacji jest przygotowanie uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzących na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w trzech formach:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 30 maja 2023 r. o godzinie 15.00, w pokoju nr 116, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO” oraz na BIP. Wnioski i propozycje należy składać do 5 czerwca 2023 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem „Konsultacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanej uchwały,
 2. formularz konsultacyjny.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego

Mińsk Mazowiecki, dnia 12 maja 2023 r.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 19 maja do 2 czerwca  2023 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego. 

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 31 maja 2023 roku w godzinach 15:00 - 17:00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 116,
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie,
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 2 czerwca 2023 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

                                                                                              Burmistrz Miasta
/-/
Marcin Jakubowski

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanej uchwały;
 2. formularz konsultacyjny.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 5 do 19 maja 2023 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki.  

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 10 maja 2023 roku w godzinach 15:00 - 17:00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 116,
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie,
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 19 maja 2023 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Burmistrz Miasta
/-/ Marcin Jakubowski

Załączniki do ogłoszenia:

1) projekt konsultowanej uchwały;
2) formularz konsultacyjny.


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o.

Mińsk Mazowiecki, 13 kwietnia 2023 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 24 kwietnia do 8 maja 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o.

Celem konsultacji jest przygotowanie zarządzenia w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w trzech formach:

1) protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 15.00, w pokoju nr 116, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

2) zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

3) zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO”. Wnioski i propozycje należy składać do 8 maja 2023 r. (do godz. 16.00) w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Mińsk Mazowiecki, 20/03/2023

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 3 kwietnia do 20 kwietnia 2023 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w przedmiotowym zakresie.

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o złożone opinie projektu wyżej wymienionej uchwały. Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. Protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2023 roku o godzinie 1500, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6.
 2. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie.
 3. Zgłaszanie przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały 20 kwietnia 2023 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanej uchwały;
 2. formularz konsultacyjny.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Mińsk Mazowiecki, 16 marca 2023 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 24 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Celem konsultacji jest przygotowanie uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), w trzech formach:

 1. protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 30 marca 2023 r. o godzinie 15.00, w pokoju nr 116, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO”. Wnioski i propozycje należy składać do 4 kwietnia 2023 r. (do godz. 16.00) w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2023 rok

Mińsk Mazowiecki, 1 lutego 2023 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 8 do 21 lutego 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2023 rok.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, z późn. zm.).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały. 

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

1) protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 r. (piątek) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
2) zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
3) zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną. 

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 21 lutego 2023 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl 

Z up. Burmistrza
Robert Smuga /…/
Zastępca Burmistrza

Załączniki do ogłoszenia:

1. projekt konsultowanej uchwały
2. formularz konsultacyjny


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Mińsk Mazowiecki, 23 grudnia 2022 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 02.01.2023 r. do 10.01.2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Celem konsultacji jest przygotowanie uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), w trzech formach:

1) protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 9 stycznia 2023 r. o godzinie 15.00, w pokoju nr 116, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

2) zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

3) zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładce „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO”. Wnioski i propozycje należy składać do 10 stycznia 2023 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marcin Jakubowski

Załączniki do ogłoszenia:

-        projekt konsultowanej uchwały,

-        formularz konsultacyjny.

 


Ogłoszenie konsultacje dotyczące projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Mińsku Mazowieckim, Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazowieckim, Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim, Przedszkola Miejskiego Nr 5 "Tęczowa Dolina" w Mińsku Mazowieckim i Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mińsku Mazowieckim

Mińsk Mazowiecki, 29.11.2022 r.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 07.12.2022 r. do 23.12.2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Mińsku Mazowieckim, Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazowieckim, Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim, Przedszkola Miejskiego Nr 5 "Tęczowa Dolina" w Mińsku Mazowieckim i Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mińsku Mazowieckim.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.). Celem konsultacji jest przygotowanie 
w oparciu o złożone opinie projektu wyżej wymienionego zarządzenia. 

Konsultacje są prowadzone w formie:

1.   Protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.). z możliwością składania opinii, które odbędzie się 12.12.2022 r. o godzinie 9.00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój  nr 116, I piętro.

2.   Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie.

3.   Zgłaszanie przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu zarządzenia należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 23.12.2022 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski

 

 


Ogłoszenie o przeprowadzoniu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuję, że w okresie od 7 listopada do 21 listopada 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327). Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

1.    Protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku o godzinie 12.00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6;

2.    Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

3.    Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 21 listopada 2022 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzoniu konsultacji w przedmiocie projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 22 października do 6 listopada 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu zarządzenia. 

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 r. (piątek) o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej (pokój nr 6) w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną. 

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 6 listopada 2022 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl 

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marcin Jakubowski 


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 24.10.2022 r. do 08.11.2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

Celem konsultacji jest przygotowanie projektu uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), w trzech formach:

1.    protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 8 listopada 2022 r. o godzinie 12.00, w pokoju nr 116, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

2.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

3.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2 i 3 można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO”. Wnioski i propozycje należy składać do 08.11.2022 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

Burmistrz Miasta

/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki”.

Mińsk Mazowiecki, 15 września 2022 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki”.

Z treścią dokumentu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 217, w godz. pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.minsk-maz.pl.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 15.09.2022 r. do 6.10.2022 r. w formie przedstawienia przez mieszkańców na piśmie, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej ich opinii i uwag do projektu oraz propozycji zmian w tym projekcie. W ramach konsultacji odbędzie się protokołowane otwarte spotkanie z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 6.

Opinie lub uwagi oraz propozycje zmian do konsultowanego projektu, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby uczestniczącej w konsultacjach, należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 4), przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, przesłać pocztą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: boi@umminskmaz.pl za pomocą przygotowanego formularza zgłaszania uwag lub zgłosić ustnie do protokołu. Formularz dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.minsk-maz.pl, oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (Wydział Gospodarki Komunalnej, pok. nr 217).

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie opinie, uwagi oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 6.10.2022 r. w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzoniu konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającego uchwałę Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanej i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkoweji określenia sposobu pobierania tych opłat.

Mińsk Mazowiecki, 15 września 2022 r.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 15 września do 6 października 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu zmieniającej uchwałę Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanej i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkoweji określenia sposobu pobierania tych opłat.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 6 października 2022 roku o godzinie 12.00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.
  Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 6 października 2022 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu.

Mińsk Mazowiecki, 13 września 2022 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 20.09.2022 r. do 04.10.2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu.

Celem konsultacji jest przygotowanie projektu uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w trzech formach:

 1. protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 27 września 2022 r. w godzinach 15.00-16.00, w pokoju nr 116, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.
  Opinie, o których mowa w pkt. 2 i 3 można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO”. Wnioski i propozycje należy składać do 04.10.2022 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

 

Burmistrz Miasta

/-/ Marcin Jakubowski

 


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Mińsk Mazowecki, 12 września 2022 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 19.09.2022 r. do 03.10.2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach dla NGO [mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)].

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 29.09.2022r. (czwartek) o godzinie 10:00, w pokoju nr 6, I piętro w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto – Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 03.10.2022 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

 

                                                                                                                                  BURMISTRZ MIASTA

                                                                                                                                   /-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu zmiany uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie ilości miejsc parkingowych.

Mińsk Mazowiecki, 8 sierpień 2022 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 15.08.2022 r. do 29.08.2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu zmiany uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie ilości miejsc parkingowych.

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone
w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach dla NGO [mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)].

1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 26.08.2022 r. (piątek) o godzinie 10:00, w pokoju nr 206, II piętro w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO”. Wnioski i propozycje należy składać do 29.08.2022 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Mińsk Mazowiecki, dnia 18 maja 2022 r.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 25 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1. Uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 r. roku od godziny 1400 do godziny 1700, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6 (sala konferencyjna);
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 8 czerwca 2022 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Burmistrz Miasta
/-/Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Mińsk Mazowiecki lub jego jednostkom organizacyjnym.

Mińsk Mazowiecki, dnia 18 maja 2022 r.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 25 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Mińsk Mazowiecki lub jego jednostkom organizacyjnym.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1. Uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 r. roku od godziny 1400 do godziny 1600, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6 (sala konferencyjna);
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 8 czerwca 2022 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.

 Mińsk Mazowiecki, 16 maja 2022 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie:

od 25 maja 2022 r. do 08 czerwca 2022 r.

zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. Protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 900  do godz. 1100 w   sali nr 6  Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 1.
 2. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie.
 3. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną na adres mkrpa@umminskmaz.pl.

Opinie, o których mowa w pkt. 2 i 3 można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto – Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”.

Wnioski i propozycje do projektu uchwały należy składać do 08.06.2022 r. w formie pisemnej do Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkrpa@umminskmaz.pl

                                                                                                  Burmistrz Miasta

                                                                                                 Mińsk Mazowiecki


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Mińsk Mazowiecki, 17.03.2022 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie:

od 25 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r.

zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. Protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 900  w   sali nr 6  Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 1.
 2. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie.
 3. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną na adres zk@umminskmaz.pl.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”.

Wnioski i propozycje do projektu uchwały należy składać do 08.04.2022 r. w formie pisemnej do Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk@umminskmaz.pl

Burmistrz Miasta
/-/Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuję, że w okresie od 3 marca do 16 marca 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. Protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 16 marca 2022 roku o godzinie 11.00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6;
 2. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 16 marca 2022r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Burmistrz Miasta
 /-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5419) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 07.02.2022 r. do 20.02.2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Mińsk Mazowiecki, 31 stycznia 2022 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) oraz uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr VII.47.2019 z dnia 15.04.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5419) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 07.02.2022 r. do 20.02.2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone
w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki:

 1. podanie do wiadomości publicznej projektu uchwały na stronie internetowej Miasta oraz przyjmowanie opinii, uwag lub propozycji przesłanych do dnia 20.02.2022 roku na piśmie na adres Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną na adres boi@umminskmaz.pl

Konsultacje są prowadzone w trzech formach dla NGO [mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)].

1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 18.02.2022 r. (piątek) o godzinie 11:00, w pokoju nr 6, parter w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 20.02.2022 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marcin Jakubowski


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2022 rok.

Mińsk Mazowiecki, 26 stycznia 2022 r.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 2 do 15 lutego 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2022 rok.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r. (czwartek) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 15 lutego 2022 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

Z up. Burmistrza

Krzysztof Michalik
/…/Zastępca Burmistrza


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty z tytułu ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Mińsk Mazowiecki, 12 listopada 2021 r.
 

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 19 listopada do 2 grudnia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty z tytułu ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1535).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.
Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 2 grudnia 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski


Mińsk Mazowiecki, 9.11.2021 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach społecznych projektu uchwały
 w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki


Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 8 do 22 czerwca 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:
1.    protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 roku o godzinie 13.00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6;
2.     zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
3.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 30 listopada 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.


Burmistrz Miasta
/-/ Marcin Jakubowski


Mińsk Mazowiecki, 8.11.2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i udostępnienie kanału technologicznego w pasach drogowych dróg gminnych.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuję, że w okresie od 16 listopada do 30 listopada 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i udostępnienie kanału technologicznego w pasach drogowych dróg gminnych. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:
1. Protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 roku o godzinie 12.00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6;
2. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
3. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 30 listopada 2021r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.


/-/ Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski


 

Mińsk Mazowiecki, 29 października 2021 r.OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) oraz uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr VII.47.2019 z dnia 15.04.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5419) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 05.11.2021 r. do 19.11.2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu zmiany uchwały Rady Miasta Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie ilości kondygnacji.

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.
Konsultacje są prowadzone dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki:
1.    podanie do wiadomości publicznej projektów uchwał na stronie internetowej Miasta oraz przyjmowanie opinii, uwag lub propozycji przesłanych na piśmie na adres Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną na adres boi@umminskmaz.pl.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach dla NGO [mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)].
1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 09.11.2021 r. (wtorek) o godzinie 10:00, w pokoju nr 206, II piętro w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto – Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 19.11.2021 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

 


 

Mińsk Mazowiecki, 29 października 2021 r.


OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI


Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) oraz uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr VII.47.2019 z dnia 15.04.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5419) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 05.11.2021 r. do 19.11.2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu zmiany uchwały zmieniającej uchwałę Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie ilości miejsc parkingowych.

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.
Konsultacje są prowadzone dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki:
1.    podanie do wiadomości publicznej projektów uchwał na stronie internetowej Miasta oraz przyjmowanie opinii, uwag lub propozycji przesłanych na piśmie na adres Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną na adres boi@umminskmaz.pl.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach dla NGO [mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)].
1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 09.11.2021 r. (wtorek) o godzinie 10:00, w pokoju nr 206, II piętro w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 19.11.2021 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

 

 


Mińsk Mazowiecki, 1 października 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 8 do 22 października 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z publicznych szaletów miejskich w Mińsku Mazowieckim.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu zarządzenia.
Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 15 października 2021 r. (piątek) o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.
Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 14 kwietnia 2021 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski

Załączniki do ogłoszenia:
 

 


 

Mińsk Mazowiecki, 16 września 2021 r.


OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

 

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 23.09.2021 r. do 11.10.2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim oraz Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu zarządzenia.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 06.10.2021 r. (środa) o godzinie 10:00, w pokoju nr 206, II piętro w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 11.10.2021 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marcin Jakubowski

 

Załączniki do ogłoszenia:


 

Mińsk  Mazowiecki, 20.08.2021r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI


projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuję, że w okresie od 30 sierpnia do 10 września 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:
1.    Protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 10 września 2021 roku o godzinie 12.00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6;
2.    Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
3.    Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 10 września 2021r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski

 


 

Mińsk Mazowiecki, 19 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 30 sierpnia do 12 września 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu zarządzenia.
Konsultacje są prowadzone w trzech formach:
1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. (piątek) o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej (pokój nr 6) w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 12 września 2021 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski

Załączniki do ogłoszenia:

 


Mińsk Mazowiecki, 16 sierpnia 2021 roku

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

            Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 24 sierpnia 2021 r. do 7 września 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2026.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 15:00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto - Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje” oraz  „Aktualności - Komunikaty” oraz w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 4 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Wnioski i propozycje należy zgłaszać do 7 września 2021 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.chrost@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marcin Jakubowski

Załączniki do ogłoszenia:

1. projekt konsultowanej uchwały

2. formularz konsultacyjny


 

Mińsk Mazowiecki, 13 sierpnia 2021r.

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 23 sierpnia do 5 września 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 3 września 2021 r. (piątek) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 5 września 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marcin Jakubowski

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanej uchwały
 2. formularz konsultacyjny

 

Mińsk Mazowiecki, dnia 30 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 7 do 21 lipca 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 roku w godzinach 1500 - 1700, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 116,
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie,
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 21 lipca 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Burmistrz Miasta

/-/ Marcin Jakubowski

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanej uchwały;
 2. formularz konsultacyjny.

Mińsk Mazowiecki, 25 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 5 do 18 lipca 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu zarządzenia.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 8 lipca 2021 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w pokoju nr 116 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 18 lipca 2021 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marcin Jakubowski

Załączniki do ogłoszenia:

 1. projekt konsultowanego zarządzenia
 2. formularz konsultacyjny

Mińsk Mazowiecki, dnia 9 czerwca 2021 r.


OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 16 do 30 czerwca 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI.339.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.
Konsultacje są prowadzone w formie:
1.    protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godzinie 1500, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 116,
2.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie,
3.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 30 czerwca 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

Burmistrz Miasta
/-/ Marcin Jakubowski

 


Mińsk Mazowiecki, dnia 9 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 16  do 30 czerwca 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą „Miński Bon Malucha”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.
Konsultacje są prowadzone w formie:
1.    protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godzinie 1500, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 116,
2.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie,
3.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.
Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 30 czerwca 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.


Burmistrz Miasta
/-/ Marcin Jakubowski

 


Mińsk Mazowiecki, 13 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 21 maja do 4 czerwca 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok.


W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.
Konsultacje są prowadzone w trzech formach:
1)    protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. (czwartek) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
2)    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
3)    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.
Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”.

Wnioski i propozycje należy składać do 4 czerwca 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

 


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 1 do 14 kwietnia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu zarządzenia.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. (piątek) o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto – Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 14 kwietnia 2021 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

 


Ogłoszenie z 16.03.2021 r. o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 24 marca 2021 r. do 7 kwietnia 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.
Konsultacje są prowadzone w formie:
1.    protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 Uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. od godziny 1400 do godziny 1700 , w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6 (sala konferencyjna);
2.    za pomocą środków porozumiewania na odległość – na platformie ZOOM. Spotkanie odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. roku od godziny 1700 . Uczestnictwo w dyskusji za pośrednictwem platformy ZOOM jest bezpłatne i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu za pośrednictwem tej platformy zobowiązane są do uprzedniego zgłaszania poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do 29 marca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP na stronie gminy www.minsk-maz.pl;
3.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
4.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 7 kwietnia 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.

 


Ogłoszenie z dnia 16.03.2021 r. o konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 23 marca do 6 kwietnia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 6 kwietnia 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 8 do 19 marca 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. Protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały
  Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu
  19 marca 2021 roku o godzinie 12.00, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki,
  ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6;
 2. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 19 marca 2021r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.


 

Konsultacja projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 3 marca 2021 r. do 19 marca 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:
1.    protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1. Uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu  17 marca 2021 r. roku od godziny 1400 do godziny 1700 , w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6 (sala konferencyjna);
2.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
3.    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 19 marca 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mińsk Mazowiecki za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID -19.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 26 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mińsk Mazowiecki za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID -19.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 10 marca 2021 r. (środa) w godzinach od godz.14.00 do godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala konferencyjna (pok. nr. 6). Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać pod nr telefonu 25-759-53-64 do dnia 9 marca br. (wtorek). W przypadku dużego zainteresowania spotkanie zostanie podzielone na części, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 12 marca 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.
 


 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 26 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone
w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 10 marca 2021 r. (środa) w godzinach od godz.14.00 do godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala konferencyjna (pok. nr. 6). Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać pod nr telefonu 25-759-53-64 do dnia 9 marca br. (wtorek). W przypadku dużego zainteresowania spotkanie zostanie podzielone na części, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 12 marca 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl.


 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta”.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 12 do 25 lutego 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie przyjęcia uchwały ,,Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. (wtorek) o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto – Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 25 lutego 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

 


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu ’’Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim”.

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 12 do 25 lutego 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu ’’Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. (wtorek) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
 3. zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto –Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje”. Wnioski i propozycje należy składać do 25 lutego 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku oraz zwrotu części tej opłaty.

Działając zgodnie z Uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 12 do 25 lutego 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku oraz zwrotu części tej opłaty.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1 Uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w § 1 Uchwały Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., które odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania opinii na piśmie;
 3. zgłaszania opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy składać do dnia 25 lutego 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl


Konsultacje dla NGO dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok.

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 19 stycznia do 3 lutego 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie ochrony zwierząt.

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o złożone opinie projektu wyżej wymienionej uchwały. Konsultacje są prowadzone w formie:

 1. Protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) z możliwością składania opinii, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, sala numer 6.
 2. Zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie.
 3. Zgłaszanie przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie do załączonego projektu uchwały należy składać do dnia 3 lutego 2021 r.,
w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl


Konsultacje dla NGO dotyczące zmiany uchwały w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 13 do 27 stycznia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania opinii na piśmie;
 3. zgłaszania opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto – Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje” oraz  „Aktualności - Komunikaty” oraz w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 4 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Wnioski i propozycje do 27 stycznia 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.paluch@umminskmaz.pl


Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 13 stycznia 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1. uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

 


Ogłoszenie o konsultacjach dla NGO dotyczących wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki

Działając zgodnie z uchwałą Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 13 listopada do 27 listopada 2020 roku zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1 uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego na terenie niebędącym drogą publiczną oraz wysokości opłat za parkowanie


 

Konsultacje dla NGO projektu uchwały w ramach programu "Mieszkanie Plus"


 

Kolejne konsultacje w ramach programu ”Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim

Ogłoszenia o konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie przyjęcia ,,Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu ”Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim”.


Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim