Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

 • Robert Smuga - Pierwszy Zastępca Burmistrza

Robert Smuga / Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 53 11, 759 53 00
sekretariat@umminskmaz.pl

 Zadania i kompetencje Pierszego Zastępcy Burmistrza Miasta:

 • współudział w opracowywaniu i realizacji programów gospodarczych Miasta;
 • zapewnienie efektywnego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez podległe Wydziały i miejskie jednostki organizacyjne;
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych Wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta w celu skutecznej realizacji zadań, a w szczególności:
 • ustalanie zadań, w tym inwestycji i remontów przewidzianych w budżecie Miasta do wykonania i finansowania w danym roku budżetowym;
 • akceptowanie materiałów kierowanych do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta;
 • dokonywanie okresowych ocen stopnia i prawidłowości wykonywania zadań powierzonych podległym Wydziałom i jednostkom organizacyjnym Miasta;
 • zapewnienie  realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza przez podległe Wydziały i jednostki organizacyjne;
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad podległymi Wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych do budżetu Miasta na realizację zadań Miasta, w szczególności na zadania inwestycyjne;
 • efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie środkami budżetu Miasta i składnikami mienia komunalnego;
 • podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu podwyższanie jakości pracy podległych Wydziałów;
 • wykonywanie innych zadań na podstawie odrębnych pełnomocnictw i upoważnień.     

Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta;
 • Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości;
 • Wydziału Gospodarki Komunalnej;
 • Zarządem Gospodarki Komunalnej - miejskiej jednostki organizacyjnej.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim