Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Kinga Rosłoniec / Sekretarz Miasta Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 53 14
kinga.rosloniec@umminskmaz.pl

Zadania i kompetencje Sekretarz Miasta:

.  zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających sprawną realizację zadań Urzędu;
.  współudział w zarządzaniu zespołem pracowniczym Urzędu Miasta obejmujący, w szczególności:

-  określanie i zatwierdzanie opisu stanowisk pracy w Urzędzie,
-  proponowanie wymagań dla kandydatów na wolne stanowiska,
-  koordynowanie i udział w procedurze naboru na stanowiska,
-  nadzorowanie procesu adaptacji zawodowej pracowników nowo zatrudnionych oraz organizowanie egzaminu kończącego służbę
   przygotowawczą,
-  zapewnianie warunków  rozwoju zawodowego pracowników, w tym kierowanie pracowników na szkolenia,
   wdrażanie systemu ocen pracowniczych,
-  przedstawianie propozycji w zakresie awansowania pracowników oraz poziomu wynagrodzenia pracowników Urzędu;

.  nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
.  projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej;
.  nadzorowanie prawidłowego rozpatrywania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz przestrzegania zasady
   rzetelnego i terminowego działania;
.  projektowanie i koordynowanie systemu obiegu dokumentów w Urzędzie zapewniającego ciągłość działania, w szczególności w 
   zakresie przyjmowania, tworzenia i wysyłania dokumentów elektronicznych;
.  koordynowanie i nadzorowanie spraw dotyczących udzielania informacji publicznej, rozpatrywania petycji, skarg i wniosków oraz
   interwencji poselskich i interpelacji radnych;
.  kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej w Urzędzie oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji;
.  koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem materiałów pod obrady Komisji Rady oraz sesji Rady Miasta;
.  zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie Miasta;
.  koordynowanie działalności kontrolnej wykonywanej przez pracowników Urzędu w ramach uprawnień kontrolnych Burmistrza
   Miasta oraz nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
.  dbanie o przestrzeganie przez pracowników Urzędu Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki;
.  współpraca z Radą Miasta oraz Komisjami Rady Miasta;
.  koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów;
.  wykonywanie innych  zadań, zleconych przez Burmistrza Miasta.


Sekretarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

Wydziału Organizacyjnego;
Biura Rady Miasta;
Referatu Administracyjnego;
Zespołu ds. Kontroli.
 

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim