Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2022

Starostwo Powiatowe informuje - dotacje na odnowienie / przebudowę drzewostanu

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim informuję, iż w ślad za pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 02.09.2022 r. znak WI-IV.3146.14.2022.ACH istnieje możliwości wystąpienia właścicieli lasów z wnioskiem do Starosty Mińskiego o dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2023 r. związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672 ze zm.). 

Zgodnie z ww. artykułem, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów, koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa.

Decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie ww. kosztów wydaje starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego, w odniesieniu do lasów innych niż w zarządzie Lasów Państwowych. 

W związku z możliwością składania przez Starostów wniosków do Wojewody Mazowieckiego na powyższy cel, w załączeniu przesyłam druk wniosku dla właścicieli lasów. Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji w Państwa gminie. 

Wnioski do Starosty Mińskiego należy składać w terminie do 30 września 2022 r. 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim