Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2022

Konsultacje dotyczące Młodzieżowej Rady Miasta

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu

 

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r., 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2929) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 20.09.2022 r. do 04.10.2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 
i nadania jej statutu

Celem konsultacji jest przygotowanie projektu uchwały w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone 
w zgłoszonych opiniach.

Konsultacje są prowadzone dla organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r., prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w trzech formach:

1) protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 27 września 2022 r. w godzinach 15.00-16.00, w pokoju nr 116, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;

2) zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;

3) zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Mieszkaniec – Konsultacje społeczne – Bieżące konsultacje z NGO”. Wnioski i propozycje należy składać do 04.10.2022 r. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@umminskmaz.pl

Załączniki do ogłoszenia:

    projekt konsultowanej uchwały

    formularz konsultacyjny

https://www.bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D9642

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim