Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki przetwarzane są dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Panią Martę Nowakowską na inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@umminskmaz.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, wyłącznie w przypadkach, gdy- i w takim zakresie, w jakim- spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 2. osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 r. poz. 164) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim