Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

 • IMG_8009

Edukacja szkolna związana jest z obowiązkiem szkolnym młodego człowieka, do uzyskania przez niego pełnoletności. Mieści w sobie strukturę organizacyjną oświaty zapewniającą głównie realizacje prawa do nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę. Obejmuje publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, policealne, artystyczne oraz szkoły specjalne i placówki oświatowo – wychowawcze oraz opiekuńcze.

W Mińsku Mazowieckim znajduje się 5 szkół podstawowych i zespół szkolno – przedszkolny prowadzony przez Miasto oraz Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa.

Na terenie Miasta zlokalizowanych jest 7 szkół średnich, podzielonych na zespoły szkół oraz licea ogólnokształcące. 
W Mieście funkcjonuje Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. K. R. Domagały, szkoła wyższa oraz szkoły językowe. 

Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Osoba do kontaktu:

Bożena Macheta
Kierownik Referatu Oświaty
tel. 25 759 53 34
pokój nr 103

 


Wyprawka szkolna 2024/2025

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do kogo kierowana jest pomoc?

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 w roku szkolnym 2024/2025 z pomocy mogą skorzystać uczniowie:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1-6,
 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa w pkt 1-6 i 8
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024r. poz. 737), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:
  • w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 1-7:
   • liceum ogólnokształcącego, 
   • technikum,
   • branżowej szkoły I stopnia,
   • branżowej szkoły II stopnia,
   • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum szkół plastycznych;
  • w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 8-9:
   • do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego przysługuje uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczających do:
   • branżowej szkoły I stopnia, 
   • branżowej szkoły II stopnia,
   • technikum,
   • klasy VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.
 3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczających do:
   • do klas I - III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas IV-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

Wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych będzie wynosić:

 • do kwoty 225 zł - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2024/2025 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
 • do kwoty 390 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2024/2025 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
 • do kwoty 445 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2024/2025 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych, a także klas I-III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas IV-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

Sposób załatwienia sprawy:

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 1. złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2024/2025. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych następuje na wniosek opiekuna ucznia[1] albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku składanego przez nauczyciela, pracownika socjalnego lub inną osobę za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia, dołącza się tę zgodę.
 2. dokonać zakupu podręczników;
 3. przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu.

Termin składania wniosku: 20 wrzesień 2024 r.

Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy?

W przypadku indywidualnego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników lub materiałów.

W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu.

Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • nazwę i adres siedziby szkoły, 
 • klasę, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2024/2025, 
 • wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 
 • koszt zakupu ww. podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , 
 • datę zakupu, 
 • podpis osoby, która dokonała zakupu. 

Podmiot, który dokonał zakupu, wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną, koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie może przekroczyć odpowiednio kwot: 225 zł, 390 zł lub 445 zł dla ucznia.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy oraz wnioski o dofinansowanie - do pobrania w sekretariacie szkoły, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2024/2025.

 
[1] Zgodnie z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. 2023, poz. 1046) przez pojęcie opiekuna ucznia należy rozumieć: rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 421).

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim