Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Konkursy dla organizacji pozarządowych (dot. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji prorządowych takich jak: stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń, kluby sportowe, organizacje kościelne, spółdzielnie socjalne oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

Informacje o rodzaju zadania, wysokości środków finansowych przeznaczonych na dotację oraz szczegółowe zasady konkursów szczegółowo opisane są w zakładce ogłoszenia.

Należy zwrócić uwagę na złożenie oferty na właściwym wzorze, określonym w rozporządzeniach do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa, w skład, której wchodzą przedstawiciele organu administracji publicznej ogłaszającego konkurs oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zgłosili chęć udziału w pracach, z wyłączeniem osób związanych z organizacją biorącą udział w konkursie. W pracach komisji mogą brać udział także eksperci – jako doradcy.

Burmistrz Miasta, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, rozstrzyga konkurs.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim