Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Tryb pozakonkursowy (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Organizacja pozarządowa może uzyskać dotację z pominięciem konkursu na podstawie uproszczonej formy zlecania realizacji zadań publicznych tzw. „mały grant”.

Zasady udzielania dotacji:

  • wysokość dofinansowania zadania nie może przekroczyć 10 000 zł,
  • zadanie nie może być realizowane dłużej niż 90 dni,
  • ta sama organizacja w danym roku kalendarzowym nie może otrzymać więcej niż 20 000 zł,
  • na „małe granty” miasto nie może przeznaczyć więcej niż 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez NGO.

Oferta musi zostać złożona na właściwym wzorze, który określony jest w rozporządzeniach do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Po wpłynięciu oferty i uznaniu celowości realizacji zadania oferta zamieszczana jest na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, w tym czasie każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi co do oferty.

Po upływie tego czasu i po rozpatrzeniu uwag zawierana jest (bezzwłocznie) umowa o realizację proponowanego zadania

Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy


 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim