Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców/osób zakładajacych żłobki i kluby dziecięce

Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informatyczno – Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Wnioski, składane są zgodnie ze wzorami elektronicznymi określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny,  zamieszczonymi w PIU Emp@tia. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo w inny sposób zapewniony w PIU Emp@tia potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Wniosek zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP, o ile wnioskodawcy ten numer nadano;
3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, wydaną przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
4) odpowiednio: decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku, a w przypadku klubu dziecięcego pozytywną opinię Burmistrza Miasta potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym;
5) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
7) w przypadku osoby fizycznej- numer PESEL;
8) informacje o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
10) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
11) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Do wniosku dołącza się:
a.    oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 w postaci elektronicznej lub
b.    elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3, 4 i 5 po uwierzytelnieniu ich za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub w inny sposób zapewniony w systemie teleinformatycznym Emp@tia, potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.
Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.     

W celu sprawdzenia zgodności danych, zawartych we wniosku, Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki może żądać:
•    odpisu z odpowiedniego rejestru,
•    dokumentu potwierdzającego tożsamość,
•    dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Opłaty:
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2020 poz. 326 z późn. zm.)  wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Miasta Mińsk Mazowiecki.
Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z uchwałą Nr XXXIV.325.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. wynosi 1 000 zł.

Opłatę za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki należy wnieść na numer rachunku bankowego:
67 9226 0005 0024 4185 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek lub klub dziecięcy posiada co najmniej jedno pomieszczenie. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się miejsce na odpoczynek dla dzieci oraz możliwość higienicznego spożywania posiłków.

Lokal przeznaczony na żłobek lub klub dziecięcy musi spełniać wymagania określone w art. 25 ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2020 poz. 326 późn. zm.), w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 72 z późn. zm).

Na potwierdzenie spełnienia wymagań przeciwpożarowych osoba ubiegająca się o wpis do rejestru musi przedstawić decyzję komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań sanitarno – lokalowych osoba ubiegająca się o wpis do rejestru musi przedstawić:
- w przypadku żłobków: decyzję, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku;
- w przypadku klubów dziecięcych: pozytywną opinię Burmistrza Miasta potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcy.

Termin:
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki dokonuje wpisu do rejestru żłobka lub klubu dziecięcego w terminie 7 dni od dnia wpływu do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki kompletnego wniosku o wpis do rejestru. W przypadku, kiedy wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia złożonego wniosku, termin ten biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki sprawuje nadzór nad żłobkiem i klubem dziecięcym w zakresie:

1.    warunków i jakości świadczonej opieki,
2.    zgodności danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych ze stanem faktycznym oraz
3.    wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań
na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta w drodze uchwały.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim