Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Informacja dla rodziców

Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna:

- prowadząca działalność na własny rachunek albo

-  zatrudniana przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne lub przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, w lokalu do którego posiada tytuł prawny.

W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna,  z tym, że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Za zgodą wszystkich rodziców dzienny opiekun może sprawować opiekę maksymalnie nad ośmiorgiem dzieci - jeżeli co najmniej jedno z rodziców będzie sprawowało opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem.

W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci, lub pięciorgiem jeżeli za zgodą wszystkich rodziców razem z dziennym opiekunem sprawuje opiekę co najmniej jedno z rodziców.

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
    z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Szczegółowe zadania dziennego opiekuna określa Rozdział 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2020 poz. 326 z późn. zm.).

Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

Dzienny opiekun może korzystać z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki sprawuje nadzór nad dziennym opiekunem w zakresie:

  1. warunków i jakości świadczonej opieki,
  2. zgodności danych zawartych w wykazie ze stanem faktycznym oraz
  3. wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta w drodze uchwały.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki prowadzi wykaz dziennych opiekunów i podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim