Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Informacja dla dziennych opiekunów i osób zatrudniających dziennych opiekunów

Dziennym opiekunem może zostać osoba, która:

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnych z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;

5) posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

6) odbyła: 160-godzinne szkolenie albo 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza;

7) odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

Do odbycia szkolenia, o którym mowa w pkt. 6 nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.

Szkolenia te mogą prowadzić tylko te podmioty, których programy szkoleń zostały zatwierdzone przez Ministra właściwego do spraw rodziny, co jest równoznaczne z ich zamieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dzienny opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

Zgodnie z art. 45 ustawy jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne wybierają dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki prowadzi wykaz dziennych opiekunów i podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów.

Dane zawarte w wykazie publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62 a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, na stronach podmiotowych gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.

Zgodnie z art. 46a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. 2020 poz. 326) podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna.

Burmistrz Miasta dokonuje wpisu do wykazu na podstawie wniosku, złożonego drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informatyczno – Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl) w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel. 22 529-06-60 (Departament Polityki Rodzinnej).

Wniosek zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3) w przypadku osoby fizycznej- PESEL;

4) oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

5) imię i nazwisko dziennego opiekuna;

6) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;

7) liczbę dzieci powierzonej opiece dziennego opiekuna;

8) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

9) wysokość opłat u dziennego opiekuna.

W celu sprawdzenia zgodności danych, zawartych we wniosku, Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki może żądać:

  • odpisu z odpowiedniego rejestru,
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna.

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo w inny sposób zapewniony w PIU Emp@tia potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim