Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Komu przysługuje MKDR?

Program dotyczy rodzin wielodzietnych (w tym rodzin zastępczych), zamieszkałych w Mińsku Mazowieckim, bądź wskazujących w zeznaniu podatkowym Miasto Mińsk Mazowiecki jako miejsce zamieszkania, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę, niezależnie od ich sytuacji materialnej.

Karta ważna jest z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego, z wyjątkiem dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym.

Dla dzieci powyżej 18 roku życia Karta jest ważna z  legitymacją potwierdzającą tożsamość uprawnionego.


Co zrobić aby otrzymać MKDR?

W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny – rodzic/opiekun prawny składa w Urzędzie Miasta przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim w pokoju nr 4 wypełniony i podpisany wniosek. Przy składaniu wniosku, wnioskodawca okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do posiadania Karty.

 Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku na MKDR

Składając wniosek o wydanie Karty, wnioskodawca okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do jej posiadania:

  1. w przypadku rodzica/opiekuna prawnego – dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oświadczenia o zamieszkiwaniu w Mińsku Mazowieckim lub dokumentu poświadczający wskazanie Miasta Mińsk Mazowiecki jako miejsca zamieszkania w zeznaniu podatkowym za ostatni rok podatkowy, a w przypadku, gdy nie upłynął termin złożenia zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy - dokumentu odnoszącego się do roku poprzedniego;
  2. w przypadku dzieci w wieku poniżej 18. roku życia – odpisu aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w szczególności ważnej legitymacji szkolnej;
  3. [...]

Ważność MKDR

Karta jest wydana na okres:

  • dla rodziców/opiekunów prawnych do daty ukończenia przez najmłodsze lub ostatnie dziecko z minimum trójki dzieci 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki;
  • dla dzieci rodziny wielodzietnej do ukończenia 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę:
    • w szkole – do 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    • w szkole wyższej – do końca roku akademickiego
  • w którym jest planowane ukończenie nauki.

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia MKDR

Każdy, kto utracił Kartę lub ją uszkodził może otrzymać duplikat Karty po uprzednim złożeniu wniosku o wydanie duplikatu Karty wraz z wymaganymi dokumentami.

Wniosek o wydanie duplikatu Karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od daty jego złożenia wraz z wymaganymi dokumentami.

 


 

Przedłużenie uprawnień do posiadania MKDR

Przed upływem terminu ważności wskazanym na Karcie, rodzic/opiekun prawny może wnioskować o przedłużenie uprawnień do jej posiadania.

Przedłużenie uprawnień do posiadania Karty nastąpi poprzez wydanie nowej Karty na okres spełniania przez danego członka rodziny warunków Programu.


 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim